Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Der medh-i Sultan Muhammed Han (kaside)

Der mehd-i Sultan Muhammed Han

Taht urup tak-i felek hüsrev-i haver güneş
Geydi narenci kaba urındı nur efser güneş

Mesned-i sultan-i subh oldı serir-i asuman
Saçdı piruze tabaklardan zer ü gevher güneş

Kufl açup dürc-i zebercedden cevahir dökdi kim
Hak küncin eyleye gencine-i cevher güneş

Kulzüm-ü hindun baturmaga gümüş zevrakların
Bad-ban-i nur ile tonatdı fülk-i zer güneş

Dane-i encüm dirüp meh hırmaninde her seher
Bal açup cevlan ider tavus-i zerrin-per güneş

Guyiya nuşinrevan-i subhdur kim adl içün
Laciverdi kubbeye zencir-i zer asar güneş

Ya felek mısrında sultan oldı bir yusuf-cemal
Ya züleyhadur tutar narenc-i zer-peyker güneş

Ya cemaline cihanun nur u fer virmek içün
Ruz ruhsarından açdı anberin micer güneş

Hak budur kim şah divanın temaşa kılmaga
Düzdi tak-i zer-nigara lalden manzar güneş

Kendünün hüsn ü cemalin fikr iderken germ olup
Can diliyle eyledi bu matlaı ezber güneş

Subh-dem cevlan idüp tavus-i zerrin-per güneş
Bustanına sipihrün virdi zib ü fer güneş

Zinet-i bağ-i irem tutmag içün gül-zar-i subh
Eyledi gök sebze-zarın pür-gül-i ahmer güneş

Kuze-i yakut ile piruze-gun dolabdan
Çarh-ı mina-rengi simab itdi ser-ta-ser güneş

Bezm-i ayşın zöhrenün germ itmege saki-sıfat
Ab-gun akdah içinde gezdürür azer güneş

Geh hamam-i mah-i tabana dakar simin cenah
Geh düzer simurg-i çarha ateşin şeh-per güneş

Ayda bir kez kasenin anberle mahun toldurur
Ta ki şah bezminde bir dem gezdüre micmer güneş

Zıll-i hak sultan muhammed han ki olmışdur anun
Işigi topragınun her zerresi enver güneş

Nite kim her zerrenün zımnında muzmerdür şecer
Zerre-i hak-i derinde şöyledür muzmer güneş

Padişah-ı heft iklim-i saadetdür ki anun
Hak-i payi cevherin idindi tac-i zer güneş

Bir şehenşah-i kader-kadr ü kaza-radur ki olur
Bamına hindü zülal dergahına çaker güneş

Nur-i çeşm-i alem ü çeşm ü çerağ-i kainat
Sensin ey şeh kim yüzün nurından umar fer güneş

Sensin ol kim asuman iklimine sultan iken
Gerd-i haylünden urınur anberin efser güneş

Sensin ol kim hilat-i ferman-i hükmün geymeden
Olmadı zer tig ile sultan-i bahr ü ber güneş

Sensin ol kim şeh-nişin-i bezm-gahında müdam
Ya süleyman tahdıdur ya cam-i iskender güneş

Saki-i bezmün ele cam aldugınca dir hıred
Ya güneş sagardadur ya gezdürür sagar güneş

Ey ki bab-i rifatünde halka-i simin hilal
V’ey ki devr-i kubbe-i izzünde zer çenber güneş

Kadrüm ordusında gök bir saye-bandur kim ana
Ser-imad-i simdür mah u tınab-i zer güneş

Ey ki mihründen zemin ü asuman germ olmaga
Şeb sipend olmışdur encüm fülfül ü azer güneş

Ahd-i adlünde yumarlar cümle ılduzlar gözin
Girdügince çeşme-i kafura bi-mizer güneş

Virmese lutfun eli rahm-i felekde perveriş
Mader-i eyyamdan togmazdı ta mahşer güneş

Nagehan ise sipihre nar-i kahrun zerresi
Asuman dud-ı siyah olurdı hakister güneş

Şöyle korkutmış yüregin hançerün tiz-abı kim
Kanda bir su görse berg-i bid-veş ditrer güneş

Mihrünün bazarına bir vech ile germ oldı kim
Kapudan yüz kez kovarsan bacadan düşer güneş

Ger ser-i nizenle bozılur sevad-i ruy-i mah
Ger gubar-i sümm-i esbünden olur agber güneş

Guyiya nal-i semendündür hilal-i id-i feth
Mihi ahterdür zafer burcında ne ahter güneş

Ömr-i hasmuna şebihun itmek içün her gice
Gök geyer şami zırıh mehden düzer migfer güneş

Düşmenün kanın döküp tig-i zer-endudın siler
K’atlas-i gerdunun eyler damenin ahmer güneş

İsmetün devranıdur isminde tenis olmagın
Seyre çıkdukça bürinür nurdan çader güneş

Kangı iklime ki pertev salsa adlün sayesi
Ol diyar içre görünür zerreden kem-ter güneş

Cevher eyler çün kara topragı lutfun tabişi
Gam degül itmazse ayruk sengden gevher güneş

Mah-i rayat-i celalünden hacildir asuman
Saye-i şebde hayadan gizlenür ekser güneş

Husrev-i ruy-ı zemin dirsem ne fahr olur sana
Ki asuman-i kasr-i kadründe oldı hak-i der güneş

Kanda benzer kasruna bir afitabıyla felek
K’anda her bir cam olupdur bir ziya-güster güneş

Hergiz olmayaydı jenginden küsufun ru-siyah
Ger sıgınsa sayene ayine-i haver güneş

Afitab-i rayuna olmaz mukabil nice kim
Arz ide tabl u alemle nurdan leşker güneş

Tig-i ateş-bar u ruşen-ruy-i din-arayunun
Kabzasına mah ahter yüzine ziver güneş

Ger sikender istese envar-i rayundan meded
Rah-i zulmetde olurdı haylına reh-ber güneş

Şehriyara adunı minberde yad itse hatib
Nur ile mescid tolar fil-hal olur minber güneş

Bahr-i cudundan felek fülkin cevahir toldurup
Düzedür şekl-i hilaliden gümüş lenger güneş

Şah bezminde amel olmaga bu kavl-i gazel
İdinüpdür zöhre-i zehrayı hınya-ger güneş

Ey arus-i hüsnüne ayine meh ziver güneş
Görünür aks-i cemalünden cihan yek-ser güneş

San ki magribdür saçun k’anda gurub eyler kamer
San ki matladur yakan k’andan tulu eyler güneş

Tuti-i ser-sebzdür k’ayinede per gösterür
Hatt-i ruhsarun kim olmışdur ana der-ber güneş

Bir gice düşümde sen mahı der-aguş eyledüm
Gördüm olmış nurdan balın kamer bister güneş

Kim ki nezzare kıla hurşide haddün var iken
Nazırun çeşmine hışmından sokar hançer güneş

Öykünelden yüzüne hergiz bakılmaz yüzine
Bi-hayadur k’oldı bu vech ile müstahkar güneş

Okıdum hattın lebinde kim gubar-i müşg ile
Çeşme-i can üzre yazmış sure-i kevser güneş

Raks urur hengame-i ışkunda bir can-bazdur
Kim olur zerrin resenle asılup çenber güneş

Bahr-i gamda görmedi mihründen akan göz yaşın
Pes niden dirmiş atayi k’oldı dür-perver güneş

Görücek yüzünde zülfün rismanın sanuram
Nur ile yazmaga şah medhin çeker mıstar güneş

Hüsreva medh-i zamirün fikr iderdüm dün gice
Tali oldı maşrık-ı endişeden enver güneş

Ebr-i gam var yohsa medhünde redif itmek degül
Pertev-i zihnümden olurdı yedi kişver güneş

Nur-ı mihrinden suvarsa şahını eşarımun
Gülşenümde ahter olurdı şükufe ber güneş

Bir nazar kıl ahmede ey nur-ı çeşm-i kainat
Ki ab-ı lutfundan olupdur ebr gibi ter güneş

Ta zümürrüd sebze-zarında sipihrün her seher
Sagar-ı piruzeye döker mey-i asfar güneş

Ta yazar nurin kalemle çin seher nakkaş-ı çin
Şemse-i zerrin-i tak-i künbed-i ahzar güneş

Ta süreyya akdin eyler guş-var-i guş-i mah
Ta benatü’n-naşa örter nurdan çader güneş

Çarh dürcinde konılan her muradun gevherin
Her gün itsin harc idüp kapunda hak-i der güneş

Yazsun asar süm-i esbün gubari hatt ile
Maha ta hayt-i şua ile çeker mıstar güneş

Ömr-i hasmun defterin tumar-veş dürsün felek
İce ki eczasından eyyamun düzer defter güneş

Ahmet Paşa

Benzer yazılar

2

Mehd degil medh olacak

Teşekkürler uyarınız için…

Yorumlar

porno indir , adana escort , adana escort , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort ,


Hosting Sponsoru

sponsor

porno indir , adana escort , adana escort , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort ,