Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz

Fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilâtün fâ`ilün

Nice demlerdür ki dil-tengüz mükedder hâlimüz
Bir tebessüm kıl açılsun gonce-i ikbâlimüz

Nâr-ı gamla pûte-i aşk içre kâl olduk dirüz
Hâl müşkildür eger uymazsa hâle kâlimüz

Şöyle eyler lutfı kim âdem hicâbından erir
Akmasun mı su gibi yâre dil-i meyyâlimüz

Pâk-meşreb âşıkun mâfi’z-zamîri bellidür
Su gibi sâfî dilüz gerd-i kederden sâlimüz

Çıkmaz oldı nâlemüz de za`f ile Yahyâ aceb
Ol şeh-i hûbâna kim arz eyleye ahvâlimüz

Şeyhülislâm Yahyâ

Benzer yazılar

Yorumlar


Hosting Sponsoru

sponsor