~Biz~

Dilhun

Divân Üyesi
Dîdemiz giryân sînemiz sûzân
Rûhumuz hayrân Halvetîleriz

Cismimiz büryân derdimiz dermân
Aşkımız burhân Celvetîleriz

Sırr ile seyrân şevk ile devrân
Ederiz her ân Kâdirîleriz

Mahremiz zâre bülbülüz yâre
Hârız ağyâre Rıfâîleriz

Bizdedir halvet yâr ile ülfet
Bulmuşuz vuslat Dussûkîleriz

Zikrimiz esmâ fikr-i müsemmâ
Seyr-i "ev ednâ" Bedevîleriz

Hakk'ı çün bulduk nûr ile dolduk
Aşkla yoğrulduk Şâzelîleriz

Ölmeden öldük sonra dirildik
Uçmağa girdik Mevlevîleriz

"Hayy" ü "Bâkî"yiz dost müştâkıyız
Aşka sâkîyiz Nakşîleriz biz

Bizdedir "Âdem" İse'bni Meryem
Hem "ism-i a'zam" Bayrâmîleriz

On iki seyrân ideriz her ân
Ma'nâda sultân Vefâîleriz

Âşık-ı cânân mahrem-i irfân
Fakr ile pinhân Bektâşîleriz

Vahdete vâkıf kesreti sârif
Kenz-i ma'ârif Şa'bânîleriz

SÂMÎ ko halkı ara bul Hakk'ı
Yoludur aşkı Uşşâkîleriz

ABDURRAHMAN SÂMÎ SARUHÂNÎ UŞŞÂKÎ​
 

Dilhun

Divân Üyesi
Cemil Meriç - Bir Dünyanın Eşiğinde "BİZ" tasviri.

Pervane bilmeden ateşe atar kendini. Balık oltayı fark etmediği için yeme koşar. Biz arzuların felaketle örülü bir ağ olduğunu biliriz, ama uzaklaşmayız onlardan. Ne korkunç gaflet!”
 

Dilhun

Divân Üyesi
Hayli demdir yârlarla âşinâ olmak değil Âşinâlarla bile bîgâne olmuşlardanız.

Çelebî-zâde 'Âsım
 

Dilhun

Divân Üyesi
Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz.
Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz.
Oyuna çıkıyoruz birer, ikişer;
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz.

Ömer Hayyam
 

Dilhun

Divân Üyesi
"Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize.”

Bizim Yunus
 

Dilhun

Divân Üyesi
Neşve-i ‘aşk ile biz terk-i şu‘ûr eylemişüz
Gam ile ülfet idüp redd-i sürûr eylemişüz

Sâkıb
 

Dilhun

Divân Üyesi
"eskiler iz sürerdi. biz muttasıl arıyoruz yeni insanlar."

*muttasıl:yanyana olan,bitişik durumda.
Sürekli,ardı arkası kesilmeksizin.
 

Dilhun

Divân Üyesi
"eskiler iz sürerdi. biz muttasıl arıyoruz yeni insanlar."

*muttasıl:yanyana olan,bitişik durumda.
Sürekli,ardı arkası kesilmeksizin.

Şu diyaloğu hatırlıyosunuzdur;
-50 yıl nasıl evli kaldınız?
+Bizim zamanımızda bir şeyler kırıldığında çöpe atılmaz, tamir edilirdi.
...
Tamir kültürü varmış eskiden esyalarda ve insan iliskilerinde.Simdi agizlarda "at gitsin" ilgisizligi.Onarmalıyız.
 

Dilhun

Divân Üyesi
Tarife kalkma bizi;
Ne şuyuz, ne de buyuz
Adem denen denizi
Arayan birer suyuz
Döner, kıvrılık fakat
Daire olmaz bu hat
Ne kadar sürse hayat,
O yolun yolcusuyuz.

Enis Behiç Koryürek
 

Dilhun

Divân Üyesi
Bir hâlete düştük biz o sultânı unuttuk
Sultânı değil tek yüce Rahmân'ı unuttuk
Âh eyleyerek uğruna hem verdiğimiz can
Bîgâne olup bir nice cânânı unuttuk

Hayranî
 

Dilhun

Divân Üyesi
Şimdi biz neyiz biliyor musun?
Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi, ne yapacağını bilemeyen çocuklar gibi.
Artık hiçbir duygusunu anlamayan çocuklar gibi.
Ve elbet biz de bu aşkta büyüyecek.
Her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz.

Murathan Mungan
 

Dilhun

Divân Üyesi
Vatandaşız, Dildaşız ama Anlamdaş değiliz.
Bizim müştereklerimizi çoğaltmamız lazım.
İhsan Fazlıoğlu
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt