Tadımlık

Elif'e Hat Çekmek- Bilal Uysal

UluğBey

uyan!
Yazı benim değildir. Meşveret divanı üyesi Bilal Uysal'ındır. Kendisi eskiden aktif "pejmürde" rumuzlu üyemizdir.


Bismillahirrahmanirrahim

Öncelikle Allah’a(C.C) hamd ü sena ve O’nun Resulüne sonsuz salat u selam ederim ve yazımızı okuma lütfunda bulunan kardeşlerimize sevgimizi ve saygımızı arz ederim.

Bize bu köşeyi tahsis eden muhterem Mustafa Ağabeye ayrıca teşekkür ederim.Madem bizi bu göreve layık gördü, bizde layık görene ve verdiği göreve nispeten aynı ile mukabele etmeye gayret edeceğiz.

Öyleyse geleneği bozmak bize düşmez ve geleneğe olan sadakatimizi göstermek için ilk yazımızda Allah(C.C) ve Resulüne(s.a.v) dair beyitlerle sizlerle muhabbet içinde olacağız.Yazılarımı her ne kadar kısa tutmaya çalışsamda bunu bir türlü başaramıyorum.Bunun nedeni çok bilmemiz değil sadece ve sadece konuya hakim olamadığımız için biraz dağınık çalışmamızdır.Ancak bu yazı uzayabilir…Bunun tek sebebi ise konunun muhtevasını teşkil edenlerdir.Yani Allah ve Resulü…Nasıl kısa olsun ki?Şu aciz bendeniz ve kurduğu şu zayıf cümleler ve cümleleri teşkil eden o sınırlı anlamlarıyla tanıdığımız kelimeler hiç mümkün mü ki sonsuz Rahmet ve Kerem sahibini anlatabilsin ve alemlerin sultanı olan Hz.Muhammed(s.a.v)’i tasvir edebilsin?Sonsuz derya hiç kabil midir ki bir küçük bardağa sığsın?Elbette ne kurduğumuz cümleler ne de cümleleri teşkil eden kelimeler bu ağırlığı ve bu genişliği kaldırabilir.Ancak denemeye değer…

Şimdi gideceğimiz yer; şiirinin hamurunu Kerbela toprağıyla yoğurmuş olan hüzün ve keder şairi ve Peygamber torununun türbedarlığını yapan,bir devre ve hatta sonrasına nam salan,sultanların,sadrazamların gölgesinden uzakta,in’am ve taltiften mahrum ,ancak şiir ve belagatta mahir bir kişinin makamıdır;Bağdat…La feta illa Ali La Seyfe illa Zülfikar…Sözü nasılki Haydar-ı Kerrar efendimiz Hz.Ali’nin kılıcında yazıyorsa manen ve hatta gören gözler için maddeten Fuzuli’nin divanın her beyitinin altında bu sözün şairler için söylenmiş olanı yazmaktadır…Yani Fuzuli gibi şair ve onun şiiri gibi şiir yoktur…Tabi bu sözü biraz sınırlamak gerek.Hüzün ve keder alanında Fuzuli gibi şair yoktur dersek herhalde daha doğru konuşmuş oluruz.

Önce kelime-i tevhidi güzel bir şekilde anlattığı beyitini inceleyelim;

Işk kilki çekdi hat harf-i vücud-ı aşıka

Kim ola sabit Hak isbatında nefy-i ma’ada

Nesir :
Aşk kalemi aşıkın vücudunun harfine bir çizgi çekti,yani aşıkın varlığını iptal etti ki Allah’ı ispat için O’ndan başkasını ortadan kaldırmak hususu yerine getirilmiş olsun.

Beyitte harfler üzerinden oynanan oyunlar neticesinde kelime-i tevhid olan;’’La ilahe illallah’’ lafz-ı ilahisi anlatılmıştır.Bu tevhid ilanı iki kısımdan meydana gelmiştir.İlk kısmı ‘’nefy’’ kısmıdır;’’La ilahe’’ yani ilah yoktur demektir.İkinci kısım ise ‘’isbat’’ kısmıdır;’’illallah’’ Allah’tan başka demektir.İki kısmın birleşerek bize ilan ettiği ilahi mana ise şudur;Allah’tan başka ilah yoktur.

Şimdi beyiti daha etraflı bir şekilde incelemeye geçelim.Divan şiirinde harflerin yeri hiç şüphesiz çok büyüktür.Harfler dahi aşkı,aşığı ve maşuğu anlatmak ile mükelleftir.Bunu hem birbirleriyle olan temasları sonucu yazı şeklinde ortaya koyarlar hemde her harfin sahip olduğu şekil aşkı,aşığı ve maşuğu bize hatırlatır.Mesela ‘’elif’’ harfi bize vahdeti anlatır.Kendisinden sonra gelen hiçbir harfle birleşmediği için kesrete bulaşmamış olarak yorumlanır.Bu harf başlangış harfidir.Bu harf Allah’ı simgeler.Eğer başlangıç Allah ise ki öyledirde, herşey O’ndan sonradır.Başka bir harfimiz ise ‘’sad’’dır.Sad harfi sevgilinin gözünü simgeler.Bu harfin noktalısı olan ‘’dat’’ ise sevgilinin gözünün üstündeki ‘’ben’’dir.’’Nun’’ harfi ise sevgilinin ebrularını yani kaşlarını simgeler.Nun harfi çok kavisli olduğundan kemanı andıran ebrular bu harfte vücud bulmuş gibidir.Hoca Dehhani’nin bir beyiti var ki bunu çok şairane bir üslubla ortaya koyar.Şimdi kulak verelim bakalım ne der bize Dehhani:

Nass getürdi hüsninün da’vasın ısbat etmege

Ol ki yarün kaşını nun u gözin sad eyledi

Nesir:
Güzelliğinin davasını isbat için o yarin kaşını nun gözünü sad eyledi.

Bu beyit harflerin işlevini göstermek açısından son derece elverişlidir.Ancak bu beyiti ayrı bir yazıda açıklamak gerek.Ama yinede merak edenlere bir ipucu verelim.Nun ve sad harfleri birleşince ‘Nass’ kelimesi meydana gelir.Beyitte geçen isbat ve elde ettiğimiz Nass kelimesi çok yakın akrabadır.Şimdi biz diğer beyite devam edelim.

Cim harfi sevgilinin yanağıdır.Cim harfinin ortasındaki nokta ‘ben’dir.Sevgilinin ağzı ‘mim’dir.Çünkü sevgilinin ağzı mim harfinin yuvarlağı kadar küçüktür.Mim yokluk demektir.Dudakta tasavvufta yokluk demektir.Bazıları dudağı hiçbir harfin kalıbına sokmaz ve batınen der ki:’Hadi ordan bre!Benim sevglimin ağzı yoktur bile.’Ağzı yoksa öyleyse nasıl ağzı var denilir sevgiliye.İşte burada da devreye ağız kenarında var olan ayva tüyleri girer.Ayva tüyleri sevgilinin dudağını çevrelemiştir.Ayva tüyleri kesret demektir.Yani şu mana ister istemez vücud bulur.Vahdet kesret içinde gizlidir.Dünyanın ve içindeki her şeyin aslında birer vahdet yansıması olması ancak her gözün onu görememesi gibi değil mi?Nasılda zincirleme gidiyor anlamlar değil mi?Bu şiir sistemliydi,usta kalemlar,aşık yürekler bu şiirin yükünü çekti.Bu şiir cezbe halinde,aşk ateşi içinde,hasretle,hüzünle,sevgiyle ve müthiş bir estetik anlayışla var oldu ve bugünde hala bu varlığının sultanlığını koruyor.Kim ne derse desin…

Aşığı simgeleyen harfler ise ne kadar eğri büğrü harf varsa hepsidir.Ancak en meşhuru ‘dal’ harfidir.Çünkü aşık aşkın ıztırabı ile beli bükülmüş bir haldedir.Tıpkı dal harfinin şekli gibidir.Zaten dal harfinin iki kat olmuş,kanbur anlamıda vardır.Sevgilinin boyu ise elif harfidir.Sevgilinin saçlarının kıvrımı bazen dal harfine bazende lam harfine benzetilir.Bu harflerin ortak özelliği kıvrımlı olması ve bir kancanın ucunu andırmasıdır.Zaten şimdi söyleyeceğimiz le bunları birleştirirsek kendimizi doğrulamış oluruz.Çünkü aşıkların gönülleri sevgilinin bu kanca uçlu saçlarına asılıdır.Vav harfi çok önemlidir.Hat sanatında yapılmasında en mahirlik isteyen harftir çünkü.Vav harfinin kafa kısmı sevgilinin gözünü andırır.Bu kadar harf ve simgeledikleri manalardan sonra beyitimize dönebiliriz.

Aşığın boyunu aşık olmadan önce elif harfi olarak tasavvur edelim.Aşık adayı ne zamanki aşık olur işte o zaman bu elif harfinin üstüne bir çizik atılır.Yani Lam-elif dediğimizi harf meydana gelir.Lam-elif harfi aynı zamanda ‘La ilahe’ lafzının önündeki ‘La’dır.La demek yok demektir.Şimdi o çizik atmak lafzının manasını kavraya bildik mi?Eğer kavradıysak beyitide hemen hemen anladık demektir.Çünkü Lam-elif harfi adı üstünde Lam ve elif’ten müteşekkildir.Elif boylu olan sadece maşuktur,sadece Allah’tır.İşte bu yüzden aşığın boyu elif olamaz.Çünkü tek bir Allah vardır.O’ndan başka ilah yoktur.Hem ilahi aşkın manası; varlığı yok etmek sonrasında Baki olanın varlığında ebedi var olmaktır.İşte aşığın boyunu yani tüm varlığını bu yolda ifna etmesi; üzerine hat çekilmesi olarak anlatılmıştır…İşte bu işlem nefy işlemidir.İsbat ise varlığın yani boyun yok olmasıdır.Nasıl ki güneş doğunca çiğ taneleri ansızın buharlaşır ya işte aynen öylede gerçek bir aşka müptela olunca o Rahmet güneşinin doğmasıyla aşığın varlığı maşuğunun yanında buhar hükmüne geçer…Bu mana bizi vahdet-i vücud’a götürür.Eğer buraya girersek çıkamayız işin içinden ve çok uzun uzadıya konuşmak zorunda kalırız.İnşallah başka bir yazıda sırf bu konuya beyitlerle yaklaşırız.

Bilindiği gibi eskiden silgi yoktu.Divanların ve eski yazıların var olduğu kitaplarda bazen üzeri karalanmış ifadeler görmek mümkün olabiliyor.Bizlerde bazen tükenmez kalem ile yazdığımızda silemediğimiz yazının üstünü karalarız.İşte beyitte anlatılmak istenen diğer manada budur.Eskiden mürekkep ile yazılan yazının silinememesi.

Beyitte isbat,nefy,Hak ve hat çekmek lafzının diğer manası arasında dolaylı olarak bir tenasüb sanatı vardır.Ayrıca hat,kilk,harf sanatları arasında tenasüb vardır.Beyit sanki bir düz yazıymış gibi okunabilir.Bunu sağlayan öğe –kim bağlacıdır.Yani bir sihr-i helal sanatı vardır.İsbat ve sabit kelimeleri aynı kökten(sübut) geldiği için bir iştikak sanatı peyda olmuştur.Ayrıca çekdi hat ile nefy-i ma’ad ikilisi ile sabit ve harf-i vücud-ı aşık arasında gayr-ı mürettep bir leff ü neşr sanatı göze çarpmaktadır.

Her yönden dolu bir beyitin şerhini yapmaya çalıştık.Dileriz ki bunu tam yapamasak bile biraz olsun tam yapanları iyi taklit etmişizdir.Bizimde tesellimiz bu olsun bakalım.

Aslına bakarsanız yazıya devam edecektim.Yine Fuzuli’den bir şeyler yazacaktım ancak yazı çok uzun olur ve o güzel gözleriniz bunları okurken rahatsız olabilir diye kısa kestim.İnşallah bir daha ki yazıda Su kasidesinden devam edeceğiz…

Dostlara selam olsun…

Bilal UYSAL
 
Son düzenleme:

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Su kasidesini istediğin kadar uzat .anlat anlat bitmez doldur doldur gönlünü yetmez.haydi yazının devamı gelsin.
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt