Mezartaşı Medeniyeti

UluğBey

Divan Üyesi

Benim ilgimi çekti.Sizlerin de ilgisini çekeceğini umuyorum.İçiçe yaşadığımız "mezar taşları"nın dili olabileceğini düşünmemiştim hiç.Ama Ünlü Fransız yazar ve gezgin Gerard de Nerval gelmiş ve güzel tespitlerde bulunmuş.


Başta İstanbul olmak üzere, caddeleri ve sokakları ile hâlâ Osmanlı kokan hangi şehre uğrasanız, yolların kıyılarında irili ufaklı kavukları ile sizden dua bekler gibi duran mezar taşlarına sahip uçsuz bucaksız Mezarlıklar görürsünüz. Günümüzde olduğu gibi şehrin dışarılarında değildir bu mezarlıklar. Bilakis şehir ile iç içedirler. Hatta birçok yabancı gezgini şaşırtan haliyle şehrin en güzel yerlerine kurulmuşlardır. [/quote]

"Boğazda son derece güzel ve serin bir yerdeyiz. Buranın bir mezarlık olduğunu söylememe gerek yok sanırım. İstanbul'un bütün güzel yerleri, gezilecek ve zevk alınacak sahaları mezarlıklardır. Bakıyorsunuz yüksek ağaçların arasında, şuradan buradan güneş ışınlarının sızıp renklendirdiği, sıra sıra beyaz hayaletler var. Bunlar bir insan yüksekliğinde, mermerden yapılmış mezartaşlarıdır. Başları sarıklı, üzerleri yazılı mezar taşlarıdır. Sarığın biçimi, ölünün hayattayken işgal ettiği mevkii, sosyal seviyesini veya mezarın yapılış tarihini belli ediyor. Bazı mezartaşlarının başları koparılmış. Bu koparılmış olanların çoğu yeniçeri mezarlarına ait (II. Mahmud döneminde hal edilmeleri üzerine). Kadınların mezarlarında da sütun taşlar var. Fakat bunlarda baş yerinde gül veya demet şeklinde bir süs bulunuyor. Kabartma veya oyma şeklinde çiçeklerle süslenmişler."Karacaahmet mezarlığı

Tüm bunlarla Osmanlı insanının amaçladığı şey, dünyanın bu en güzel öğüdünü hep gözlerinin önünde tutmak ve öldükten sonra da yaşayan ve kendilerine dua edebilecek insanlara kendilerini daha iyi gösterebilmektir. Bu nedenledir ki, Osmanlı Mezarlıklarında mezar taşı yazıları çoğunlukla yolun geçtiği tarafa bakmaktadır. Karacaahmet Mezarlığında çokça göreceğimiz şekilde, eğer bir kişi kendisine, mezarlığın yol kenarına bakan kısmında bir mezar bulamazsa, mezar taşının bir numunesini mezarı içeride olduğu halde yol kenarına diktirebiliyordu. Böylece yoldan geçenler bu mezar taşlarını okuyabilecek ve bu kişilere ismen duada bulunabileceklerdi.

Osmanlı Mezar taşları o kadar özellikli ve sanatlıdır ki, bu mezarlıkları birer açık hava müzesi olarak görebiliriz. Gerard de Nerval'in az önce yukarıda da belirttiği gibi, Osmanlı Mezar Taşlarının başlarındaki serpuşlarından, üzerlerindeki desenlere kadar birçok işaret o mezarlarda yatanlar hakkında bizlere bilgiler vermektedir.

Bir kere eğer bir mezar taşının başında bir başlık varsa bu mezar muhakkak bir erkeğe aittir. Hanım mezar taşları ise, bir kadının incelik ve letafetini en güzel şekilde ortaya koyan şeyler, yani çiçekler, buketler ve bahar dalları ile süslüdür. Osmanlı Hanımları günlük hayatlarında saçlarına hotoz taktıkları için, hotoz başlı mezar taşları da görmek mümkündür. Hatta bu hotozun altında hanımların alınlarına yada boyunlarına taktıkları altın sıralı kolye ve alınlıklar aynen mezar taşlarına da işlenmiştir.

Günümüzde bir bayan, evlenmeden önce öldüğünde nasıl tabutunun üzerine duvak konuluyorsa, Osmanlı'da da, bu tarz muradına eremeden genç yaşta ölen bayanların mezar taşları duvak şeklinde yapılmakta, hatta bu mezarların ayak taşına da kırılmış bir gül goncası işlenmektedir. Bazı hanım mezar taşlarında da yıldız şeklinde bir arma bulunmaktadır.


...............................................................................................................................................

Kırılmış gül detaylı mezartaşı

Hanım mezar taşları bu şekilde gruplandırılırken, erkek mezar taşları ise daha çeşitlidir. Çünkü erkek mezar taşlarında bulunan başlıklar, mezar sahibinin meslek ve meşrebine göre şekillenmektedirler. Osmanlı Mezarlıklarını gezdiğimizde gördüğümüz mezar taşı başlıklarını kendi içlerinde en sade şekliyle; sarıklı, kavuklu, başlıklı ve fesli olarak dörde ayırabiliriz. Osmanlı erken dönem mezar taşlarında, sarık sarılan başlık hemen hiç görülmezdi. Bu tarz serpuşlara sarıklı mezar taşları diyoruz. Bunların en erken örneklerinden olan Kalın ve yukarıdan aşağıya dilimli sarıklarda, içerideki başlığın sivri tepesi az da olsa görülürdü. Daha çok 16.yy civarında kullanılan bu sarık çeşidini, Eyüp Semtinde Sokullu Mehmet Paşa türbesinde ki birçok mezar taşında görmek mümkündür.

..............................................................................................................................................

Sokullunun sandukası ve sarığı

Mezar taşlarındaki sarıkların bir başka çeşidi ise, Çapraz Dilimli Sarıklardır. Minyatürlerde Çelebi Mehmet ve Fatih'in de giydiğini gördüğümüz bu çeşitteki sarık, kalın ve ensiz bir şekilde sarılmaktadır. Sarıklı Mezar taşlarının son örneği olan Kafes Dilimli Sarıklarda ise içerideki başlık daha çok görülmektedir. Bu başlıklarda alttan itibaren yarısına kadar sarık kumaşı kafes oluşturacak şekilde çapraz olarak sarılmakta ve bu tarz sarıkları daha çok Müderrisler ve defter emini vb. görevliler giymektedirler.

Osmanlı Mezarlıklarında 17.yy sonrasında daha çok gördüğümüz diğer bir başlık çeşidi ise Kavuklardır. Normal hayatta dış yüzü çuhadan olan ve içi bez astar ile kaplı olup, arasına pamuk tepilen bu başlıkların üzerlerine, farklı desenler oluşturacak şekilde dikim yapılmaktadır. Kavukları sarıklardan ayıran yegane özellik, sarığın sarıldığı iç başlığın büyük bir kısmının görülebiliyor olmasıdır. Bu nedenle de bu iç başlık bir hayli süslü olarak hazırlanmaktadır.

Osmanlı Kavuklu mezar taşlarının tipik örneklerinden biri Çubuk Başlıklı olanlardır. İçeride bulunan başlıkta yukarıdan aşağıya doğru kalın çizgiler bulunan bu türü daha çok orta dereceli memurlar giymekteydi. Bu örneğin bir diğer çeşidinde ise içerideki başlık baklava dilimlerine sahiptir.

Osmanlı Kavuklu mezar taşlarında sarıkları yanlardan şişkinlik yapacak derecede olan bir tür vardır ki bu tarz kavukları daha çok saraylılar tercih ediyorlardı. Bunlarda kendi içlerinde Çubuk Başlıklı ve Kafes Dilimli Kavuklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Özellikle Surname adlı eser incelendiğinde birçok görevlinin bu tarz başlıklar taktıkları görülecektir.............................................................................................................................................

Kafesli ve çubuklu bombeli destar

Mezarlıklarda görülen en görkemli kavuk türü ise Kallavi Kavuk dediğimiz büyük boyutlu, aşağıdan yukarıya doğru daralan türdür. Kallavi Kavuklar, Osmanlı Yönetiminde Sadrazam, Kubbealtı verzirleri ve Kaptan-ı Deryalar tarafından kullanılmaktaydı. İstanbul Vezneciler'de, Şehzadebaşı Cami yanında, kendi yaptırdığı Dar'ül Hadis'in haziresinde yatan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın mezar taşı buna örnek olarak gösterilebilir.

Yazımızın başında, mezar taşlarındaki başlıkların, kişilerin meslekleri yanında meşrepleri hakkında da bilgi verebileceklerini söylemiştik. Osmanlı toplumunda insanlar inançlarına göre de farklı başlıklar giyebiliyorlardı. Bir tekkede yada zaviyede görevli olan kişi bağlı bulunduğu yola göre bir başlığı giyerken, farklı bir işle uğraştığı halde meşrep olarak bir yola bağlı olanlar da arzularına göre bu durumlarını mezar taşlarında belirtebiliyorlardı. Mesela Mevleviler, uzun Mevlevi külahları giyerler, mezar taşlarına da bu bu tarz başlık şekilleri verilirdi. İstanbul'daki çeşitli Mevlevihanelerde Mevlevi külahlı yüzlerce mezar taşı görülebilmektedir.
...........................................................................................................................................

Mevlevi sikkeli mezartaşı

Birçok tarikatın bu mânâda özel işaretleri vardı. Mesela Nakşibendilerin mezar taşlarında, Nakşi yıldızı denilen süslemeyi çokça görmek mümkündür. Süleymaniye' de ki Nakşi Mezartaşları bunların en güzel örneklerindendir. Bazı yollarda vardı ki, kendilerini toplum içinde çok belli etmezler, diğer tarikatlar içinde yaşarlardı. Bunların en meşhurlarından biride Melamilerdi. Onları en iyi tanıyabileceğiniz yer muhakkak mezar taşlarıydı. Bir Melami, kendisine "başsız ayaksız" der ve mezar taşında kesin likle bir başlık bulunmaz, aksine mezar taşının köşeleri kesik olurdu.
[/color............................................................................................................................................
Mellami Taşları


Osmanlı mezar taşlarında en çok görülen başlık türü şüphesiz festir. Kuzey Afrika'da bir hayli yaygın olan fes, 2.Mahmud'un giyimde yenileşmeye gitmesi üzerine Osmanlı halkı ve ordusu tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönem sonrasın da da , mezarlıklarda fesli mezar taşları görülmeye başlanmıştır. Bu taşlar kendi aralarında dört çeşit olarak ele alınabilir.

Fesli mezar taşlarının en büyük ve görkemlileri Fesin Osmanlı toplumunda kullanılmaya başlandığı 2.Mahmud döneminde kullanılan feslerdir ki biz bu feslere, en yaygın olarak kullanıldığı bu döneminden dolayı Mahmudi Fes diyoruz. Bu feslerin üst kısımları alt kısımlarından daha geniş idi. Alışılmış fes tarzının dışında olarak birden fazla yerinden püskül sarkabiliyordu. Hatta bizzat 2.Mahmud'un, her yerinden püskül sarkan fes kullandığını biliyoruz. Hatta, feslerdeki püskül sayısı fazla olunca çevrede püskül tarayan çocuklar ortaya çıkmıştı. Bu ilk kullanılan fesler sadece kırmızı değil, mavi renkte olabiliyorlardı.

2.Mahmud'un küçük oğlu Sultan Abdülaziz döneminde, üst kısmı gayet dar ve basık, daha kısa fesler ortaya çıktı. Bizzat padişahta bu tarz fesi kullanınca dönemin modası haline geldi. Bu şekildeki feslere Azizi fes diyoruz.


.............................................................................................................................................


Sultan abdülaziz

Sultan 2.Abdülhamid ise yine toplum içinde uzun yıllardır kullanılan, üst kısmı alt kısmından daha dar, fakat Azizi fese göre bir hayli yüksek olan bir diğer fes çeşidini kullanmış ve bu tür, Hamidi Fes adını almıştır.

Feslerin son bir çeşidi ise üzerlerine yine sarık kumaşı sarılan ve daha çok cami hocaları ve dervişlerin tercih ettiği tarzdır. Bugün de camilerimizdeki imamlar ibadet esnasında bu tarz başlıklar giymektedirler.

Osmanlı mezar taşlarını incelerken bizi fazlasıyla şaşırtacak kadar ilginç başlıklar da görmek mümkündür. Bunlardan en meşhuru Lahana başlı mezar taşlarıdır. Evet bu mezar taşlarının başlarında ve ayak taşlarında kocaman birer lahana bulunmaktadır. Çünkü burada yatan kişi, Osmanlı'nın en meşhur takımlarından Lahanacıların ya bir üyesi yada üyesinin yakınıdır. Lahana'nın ünü Çelebi Mehmet dönemine kadar gitmektedir. Amasya'da sançak beyliği yapan padişah, yıllar sonra Amasyalı bir gurup ile Merzifonlu bir gurubun aralarında gerçekleşen cirit oyununu izlemektedir. Amasya'lılar lahanaları meşhur olduğu için takımlarına Lahanacı, Merzifonlular'da bamyaları meşhur olduğu için kendilerine Bamyacı adını takmışlardır. Bu oyun ile meşhur olan bu iki takımın adları unutulmaz ve yüzyıllarca Osmanlı'nın sportif faaliyetlerinde takımlar bamyacı ve lahanacı adlarını alırlar. Bu takımlara ait kişiler öldüklerinde de takımlarının amblemlerini mezar taşlarının başlarına koydurmayı adet haline getirmişlerdir.


...........................................................................................................................................

Lahana başlı mezartaşı


Osmanlı mezar taşlarına ait özellikler anlatmakla bitmez. Bir mezarda yatan kişinin mesleğini, başlığı yanında, taşın üzerindeki bir takım işaretlerden de anlamak mümkündür. Meselâ bir denizci mezar taşında çapa, hatta gemi direği ve yelken bezi bir kâtibinkinde hokka ve kalem görebilirsiniz.

Çok ilginç bir mezar taşı türü de üzerleri yazısıztaşlardır. Herkes yaşayanlar tarafından görülmek ve dua almak için neler neler yaparken, mezar taşlarına yazı bile yazdırmayan bu kişiler, toplumun pek sevmediği bir meslek gurubundandırlar. Onlar suçlulara ölüm cezasını uygulayan cellatlardırHer ne kadar yargı kararına göre görevlerini yapsalar da, ileride birileri tarafından bedduaya uğramamak için mezar taşlarına isimlerini yazdırmamışlardır.
Mezar taşları ile ilgili son bir ayrıntı ise taş yapıldığı dönemde kendisine nakşedilen bir özellik değil, taşa sonradan verilen bir şekil ile ilgilidir. Osmanlı mezarlıklarında bazı mezar taşlarının başları kırıktır. Bu tarz mezar taşlarının çoğunluğu Yeniçeri mezarlarıdır. 3.Murad döneminden sonra bozulmaya başlayan Yeniçeri ocağı 2.Mahmud döneminde Vakay-ı Hayriye ile kaldırılmış ve bu sırada şehirde Yeniçerileri hatırlatan ne varsa tahrip edilmiştir. Bu tahripten Yeniçeri mezar taşları da nasiplerini almış ve hemen hepsinin başları kırılmıştır. Bugün İstanbul'da, Yeniçerilere ait mezar taşı görebileceğiniz çok az yer vardır. Bunlardan biride Üsküdar'da ki Ayazma Cami'nin bahçesidir.
............................................................................................................................................


Yeniçeri mezartaşı


Anlatılan birçok örnekte görüldüğü üzere Osmanlılar, toplumun hemen her kolunda olduğu gibi mezar taşları hakkında da kılı kırk yaran bir sanat örneği göstermişler ve dünyanın bu alanda şahit olmadığı şaheserleri ortaya koymuşlardır. Sanıyoruz bu bilgilerden sonra, tarih içinde gayri Müslimlerin, sadece Osmanlı mezarlıklarını görerek nasıl hidayete erdiklerini, birilerinin; kılıç kullanmaktan başka bir şey bilmezlerdi diyerek karalamaya çalıştığı bu sanatkâr insanları ve dünyaya adalet dağıtan bir devletin ölüme ve öbür dünyaya nasıl baktığını daha iyi anlayabiliriz.
 
Son düzenleme:

bengisu

Divan Üyesi
Yazıyı okudum ve ecdadımızın her alanda olduğu gibi burada da ne kadar muhteşem olduğunu bir kere daha anlama fırsatı buldum.Bizler ne kadar kıymetini bilmesek de bunları bilip araştıranlar var.Paylaşımın için sağol!
 

UluğBey

Divan Üyesi
bengisu' Alıntı:
....Paylaşımın için sağol!


Rica ederim de,asıl ben sana teşekkür ederim.Bu yazıyı aktarırken kimsenin okuyacağını ummuyordum ama bulunsun diye aktardım.Şu dakika itibariyle 23 gösterilme beni saymazsak 1 okuma.... :ALKIS

Eyvallah...

Bu arada;

Hani yazıda geçiyor ya eskiden her kesimin ,herkesin farklı mezar taşı varmış,evlenmemiş genç kızların mezarlarının ayak ucunda kırılmış bir gül tasvir eden bir işaret konulurmuş.İçlerinde beni en çok şaşırtan cellatların mezarları oldu.Cellatlar,insanlar arkalarından beddua etmesin diye mezar taşlarına isim yazdırmazmışlar ya...Bana göre gerçekten ilginç...
 

Firari

Divan Üyesi
Bu yazı da beynimin bir yerlerine genel kültür olarak işlendi.

Dua almak için taşların yol yönüne yazıların yazılması, hatta asıl mezar içerde bile olsa mezar taşının bir kopyasının yol kenarına konulması, makam farkı olmaksızın her kulun hayır duaya ihtiyacı olduğunun bu şekilde bir kez daha vurgulanması, uluğbeyin de dediği gibi cellatların beddua almaması için düşünülen yöntem ilgi çekici.

Bu kadar düşünceli bir ecdadın torunları olmak gurur verse de onlara layık olamamak hüzün veriyor : Bu güzellikleri bize anlatana baksana bir Fransız..., bizi bizden daha iyi tanıyanlar bizden değil..., en ünlü Türkologlar Türk değil..., biz o kadar ilgisiz ve yabancı kalmışız ki ecdadımıza işi Türklüğünden utanmaya, aslını inkara vb.ye götürenleri bile görüyoruz.

Bu forumda bizi gurulandırırken bir yandan da hüzünlendiren bir çok konu var Osmanlıyla ilgili, bu da onlardan biri olsun, herkes kendine bir ders çıkarsın.

Bir de hazır yeri gelmişken şuna değinmek isterim bilmem ecdada ne kadar layık olduğumuz hakkında bir fikir verir mi?

Bölümde bir Orhan hocamız var, hep "İstanbul'da öğrenci olmanın bazı sorumlulukları vardır, İstanbul'u yürüyerek, yaşayarak gezmelisiniz." der.
Ben de ona hep şunu söylemek istedim ama söylemedim :
(İstanbul'u hocamın dediği gibi layıkıyla gezmeye çalışmama rağmen) : "Hocam eğer bir yol var diye Anadolu hisarı ortadan ikiye bölünüyorsa, Rumeli hisarında hâlâ Muhammed yazmıyorsa, Ayasofya'da alnım secdeye değemiyorsa, Edirnekapı surlarına sidik kokusundan girilmiyorsa veya bir devrin bittiği o yer fuhuş yuvası olmuşsa ben bu İstanbul'u gezmem." diyemedim. Ne kadar saygılıyız atalarımıza değil mi?

Arkadaş nereden nereye geldim yahu...
Yukarıdaki yazıyla ilgili merak ettiğim bir nokta var onu sorup bırakıyorum: Fransız demiş ya kişinin hayattaki rütbesine göre mezar taşı değişiklik gösteriyor diye, dünya malının dünyada kalacağını bilen ecdad gerçekten dünyadaki rütbesine göre mi mezar taşı yaptırmış acaba? Yani bana ve onlara göre önemsiz olan bu rütbeler değilde başka bir şey mi acaba bu mezar taşlarındaki şekillerin ifade ettikleri?
 

Firari

Divan Üyesi
laedri' Alıntı:
Bu arada senden birşey rica edeceğim... Sorduğun sorunun cevabını biliyormuşsun ya da şöyle diyeyim en azından bu sorunla ilgili senin kendine ait bir görüşün varmış da söylememişsin gibi geldi bana... Eğer böyleyse kendi görüşümü ifade etmeden önce seninkileri almak istesem (mi?)...
Ne yalan söyleyeyim bu yazıyı okumadan önce bu mezar taşları hakkında hiç bir fikrim yoktu, yukarıda Fransızın belirttiği fikir de bana mantıksız geldi. Ne bileyim sonuçta İslâm inancına sahip kişiler, dünya ile ahiret arasındaki farkın farkında olan kişiler, makbul olanın sadelik olduğunu bilen kişiler neden ben dünyada şu rütbedeydim endişesi taşısınlar ki?
Bana kalırsa bunun nedeni olsa olsa "ey dünya ehli bak herkes ölüyor, oyun bitince şah ta piyon da aynı kutuya konuyor ona göre ayağını denk al" mesajının verilme çabası olabilir.
 

Mina

Eskici...
El merhumu’l Mevlevî
Ahmed Nazım Beyzade
Ali Murad Bey,ruhu içün elfatiha
A40F06F7-6342-46DB-871B-196E7D22268A.jpeg
 
Son düzenleme:

Mina

Eskici...
Mezartaşı okumak unutkanlık yapar derler,varsın bunlar yapsın.Çok ilgim var,elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Okuyamadıklarım da oluyor elbet...Ecdadımızın mezartaşlarını okuyamıyoruz diye hayıflanıyoruz da,acaba artık şöyle bir mezartaşı yazan (sanatkarlar) kaldı mı ? Eski mezartaşlarında kullanılan semboller ne anlatır ne manaya gelir? Bu başlıkta konuşalım.Çektiğiniz resimleri de atabilirsiniz,arşiv yapıyorum çok makbule geçer:)Hem okumaya da çalışırız hep beraber.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
En çok böyle latif bir mediniyet oluşu etkiliyor insanı kişiye duruma mevkiye vs.mezar taşı yapılması.vakti zamanın da Adem topal abimizden ve @ebced çelebi abimizden dinlemiştim mezar taşlarını .o zamandan beri bir başka bakıyorum mezar taşlarına Tarih şuurumuzun nasıl koparıldığına bir kanıt mezar taşları fikrim gereği.lütfen konuya burada mezar taşlarını okuyarak devam ediniz.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Kırık gül (genç kız)bir hamile iken vefat aden anne bir de sadrazam,hoca mezar taşlarının şeklini biliyorum.tabi ayrıntılı anlatacak kadar malumatım yok.anlatırsan çok hoş olur
 

Mina

Eskici...
Tophane’de Çukurcuma mahallesinde merhum Süleyman Kapudanın zevcesi merhum Şerife Hatice Hatun binti müteveffa Ali ağa
 

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
Ah minel mevt
Fenâdan bekâya eyledi rıhlet
Ide Hak kabrini ravza ı cennet
Canbaz Raif Ağa'nın zevcesi Feride Hanım ruhuna Fatiha. Sene 1300 15 şubat
İlk kelimeyi uğraştım ama okuyamadım malesef.
 
Son düzenleme:
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst