Mizahî Beyitler

Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Mizahî Beyitler

Unutmuş aşcı biraz tuz getür şu balığa ek
Yemek yemek ne yemek olunca bî-nemek semek SURÛRÎ
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Mizahî Beyitler

Bâb-ı devletden kemik kapmak içün
Hırlaşır m’emûr olanlar it gibi
Aylık almazlar emerler tâze kan
Ümmetin sırtında tüccâr bit gibi! HÜSEYİN RİF'AT

Mesleğim rûhum benim Türklük iken
Ecnebîlerden kumanda istemem
Şöyle dursun İttihâd ü İ’tilâf
Pâdişâhdan başka manda istemem! HÜSEYİN RİF'AT

Hüseyin Ri'at'den paylaşabileceğim en temiz iki dörtlük.
 
Katılım
12 Şub 2009
Ynt: Mizahî Beyitler

ESER-İ HÂME-İ ŞÂNÎ BE-ZEBÂN-I TIRSÎ

1 Eger takyemde astâr olmayaydı
Umardum başuma dar olmayaydı

2 Sıçan yirdi bütün zâd u zahîrem
Eger hânemde kîlâr olmayaydı

3 Görinürdi göze hûr beygirümüz
Eger üstinde çultar olmayaydı

4 Semürmezdi sipâhî beygiri hîç
Ki topragında tîmâr olmayaydı

5 Sürerdi menzili kâfirce agyâr
O yolda havf-i Tatar olmayaydı

6 Gümüş gibi geçer mi haddeden hîç
Rakîb oglanı simsar olmayaydı

7 Kime tartılmaga kâdir olurdı
Rakîb üstinde kantâr olmayaydı

8 Kaçardı it gibi elden rakîbi
Yetişilmezdi ılgar olmayaydı

9 Kabâhat eyler idi ortalıga
Ayakda mâ’î şalvâr olmayaydı

10 Tokurken çulha bezi hep bozardı
Anuñ üstinde çimbâr olmayaydı

11 Cilâ görmezdi bez envâ‘ı aslâ
O çârşûlarda kassâr olmayaydı

12 Götürmezdi yarıya ibrîşimi
O hammâlum sebük-bâr olmayaydı

13 Bilinmezdi çuka envâ‘ı aslâ
Çukacılarda mistâr olmayaydı

14 Yapusı hep girü kalurdı halkuñ
Eger dünyâda neccâr olmayaydı

15 Ne deñlü yapular var ise anlar
Kavî olmazdı mismâr olmayaydı

16 Münakkaş köşki yapdurmazdı kimse
Mahall-i fisk u esrâr olmayaydı

17 Zer ile hall olurdı cümle dîvâr
O şemselerle pergâr olmayaydı

18 Tavanı lâciverdî olmaz idi
Boya içinde jengâr olmayaydı

19 Bulınmazdı buhûr u misk ü ‘anber
Bu çârsûlarda ‘attâr olmayaydı

Bulamazduk yazın soguk sular hiç
O karlıklarda ger kar olmayaydı

21 Eşeklenmezdi hep Mısra gidenler
Zukâk başında himâr olmayaydı

22 Bu ‘âlem hamza-nâme diñlemezdi
Eger içinde ‘Ayyâr olmayaydı

23 Zarar olmazdı tamda kiremide
Kediler ile sañsar olmayaydı

24 Kibâr-ı vaktümüz çolak olurdı
Edebsüzlerle cerrâr olmayaydı

25 Kenâr çizmez mücellid rub‘a dâ’ir
Eger destinde pergâr olmayaydı

26 Orosbınuñ edeblüsi bile hep
Zukâkda çatışur ‘âr olmayaydı

27 Düşürsem fursatı bir kez geçerdüm
Arada tolma dîvâr olmayaydı

28 Alurdı altıyı erbâb-ı ‘işret
Kemân u neyle şeş-târ olmayaydı

29 O bûstânlarda bitmezdi nebâtât
Eger vaktinde emtâr olmayaydı

30 Bu kalyonlar yapılmazdı efendi
Maranâozlarla mi‘mâr olmayaydı

31 Kim indürmege kâdir tâze gibi
Su bulmazdı dibi yâr olmayaydı

32 ‘Asâkir top tolı başda re’îsi
Ne müşkildür kafâ-dâr olmayaydı

33 Fetîli almaga şübheñ mi vardur
O topçılarda mikdâr olmayaydı

34 Kime falya virürdi ‘âlem içre
‘Akıl gidüp de hüş-yâr olmayaydı

35 Atılmazdı o kalyonlarda toplar
İki yanında lumbar olmayaydı

36 Bulamazdı yolı enginde kalyon
Pusulayla dümen-dâr olmayaydı

37 Kul olmazlardı Gürcîler agaya
Ucında bit kadar kâr olmayaydı

38 N’iderdi bâgçeyi bâgı bu Tırsî
Çayır gibi ‘alef-zâr olmayaydı

39 Kasîdeler yapardum tâze vü ter
Kavâfî nev‘i tekrâr olmayaydı

40 Kütük gibi olurdı nazmuñ istif
Odun yarıcılar yâr olmayaydı

41 Olurdum cümlenüñ üstâdı bendeñ
Eger dünyâda eş‘âr olmayaydı