Tasavvuf nedir?

Mahşer

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Peki terminologlar + etimologlar (bunlar yeni kavram :D ) hangi tarifle amel edicez ???
 

ecrin

Başka bir seyyareden gelmiş gibiyim.
Ynt: Tasavvuf nedir?

Hiçbiriyle...Çünkü her tarif ayrı bir cezbeyle,ayrı bir mizaç,ayrı bir yaşama şekliyle çıkmış ortaya...Tarifler şahsa münsahır.Sen kendi yüreğinin tarifiyle amel et bence ;)
 

ecrin

Başka bir seyyareden gelmiş gibiyim.
Ynt: Tasavvuf nedir?

Keşke herkesin kafası bulaşık olmaktan bulaşık teli olmaya terfi edebilse...Bence bulaşık teli olma mertebesi güzel :) Tam olarak neyi anlamadığını açıklar mısın?
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

ecrin' Alıntı:
Aleyküm selam efendim.Bize göre tasavvuf ruhun temizlenmesi değildir.Ruh nefsin mutmaine mertebesine denktir.Bu da demektir ki nefsin arınmış şekli ruhtur.Ruh bizatihi temizdir.Onun temizlenmesi gibi bir ibare doğru değildir.
ZEYL:Alıntı yapmaya gerek duymak bilmediğini veya eksiklerinin olduğunu kabullenmektir.Gerekirse alıntı yapalım ama bildiğimizi sanırken aslında yanılmış olmayalım..

efendim alıntı yapmaya gerek duymamak konu içerisinde
geniş bir alıntı olduğu içindir
lütfen yanlış anlaşılmasın...
vesselam...
 

Mahşer

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

niye ruhumuzu temizliyoz ben onuda anlamadım , ruh kirliyse ne işi var bizde yada bir yalan var ortada :)
Tasavvuf çamaşır makinasımı :D
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Ynt: Tasavvuf nedir?

Mahşer' Alıntı:
niye ruhumuzu temizliyoz ben onuda anlamadım , ruh kirliyse ne işi var bizde yada bir yalan var ortada :)
Tasavvuf çamaşır makinasımı :D

Evet mahşer çamaşır makinası tasavvuf ya da dergâh, su mutasavvıf, virdler deterjan, tövbeler yumuşatıcı, himmet kireç çözücü, renkliler mürit, beyazlar mürşid. Birkaç yıkama sonunda bunların ereceği mertebe de fenafillah oluyor, desem de inanma ama başka ne denir bilemedim bu sözlerin üzerine kusura bakma :)

Bu tür meseleler bizim yorumlarımızla ne derece açıklığa kavuşur bilemiyorum açıkçası.Tasavvuf bir hal ilmidir, derin bir mevzudur ve herkes bu derinliğe türlü türlü manalar yükler. Kişi merakını giderecek derecede araştırır, okur, anlar ve kendini yeniden inşa etmesine vesile olabilcek sorularının en doğru cevabını yine kendi içinde bulur. Bana göre ruhun temizliği ve kirliliği hususu da bu kapsamdadır.
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Dil-şâd' Alıntı:
Evet mahşer çamaşır makinası tasavvuf ya da dergâh, su mutasavvıf, virdler deterjan, tövbeler yumuşatıcı, himmet kireç çözücü, renkliler mürit, beyazlar mürşid. Birkaç yıkama sonunda bunların ereceği mertebe de fenafillah oluyor, desem de inanma ama başka ne denir bilemedim bu sözlerin üzerine kusura bakma :)

Bu tür meseleler bizim yorumlarımızla ne derece açıklığa kavuşur bilemiyorum açıkçası.Tasavvuf bir hal ilmidir, derin bir mevzudur ve herkes bu derinliğe türlü türlü manalar yükler. Kişi merakını giderecek derecede araştırır, okur, anlar ve kendini yeniden inşa etmesine vesile olabilcek sorularının en doğru cevabını yine kendi içinde bulur. Bana göre ruhun temizliği ve kirliliği hususu da bu kapsamdadır.


çok güzel bir cevap verdiğinizi düşünüyorum.özellikle tasavvuf gibi derin bir konunun bu şekilde bir uslupla ele alınmasını çok yanlış bulduğumu belirtmek isterim.selametle...
 
Ynt: Tasavvuf nedir?

bu aralar ustadın batı tefekkuru ve islam tasavvufu adlı eserini okuyorum.necip fazılın bir mesel uzerındenn yaptıgı tasavvuf tanımı muazzam, paylasmak isterimm...
Bir cihaddan dönüşte,Allah'ın Resulü atlarının üstünde giderken,yanlarındaki ashaba şöyle buyururlar:
'Şimdi cihad-ı asgardan geliyoruz ve cihad-ı ekbere gidiyoruz.' Ashabdan biri sorar: -Ey Allah'ın Resulü,cihad-ı ekber nedir? Peygamberimiz:'Tek insanın kendi nefsiyle boğuşmasıdır.' buyurur.
Yani milyonluk orduların,milyonluk ordularla,milletlerin milletlerle boğuşması cihad-ı asgar(küçük cihad) ,bir adamın kendisiyle boğuşması ise cihad-ı ekber(büyük cihad) ..Bu da bütünüyle tasavvuftur.Bilenler ve nefsini tanıyanlar için nefse karşı cihad....
 

ecrin

Başka bir seyyareden gelmiş gibiyim.
Ynt: Tasavvuf nedir?

Mahşer niye ruhumuzu temizliyoruz ben onu da anlamadım,ruh kirliyse ne işi var bizde ya da bir yalan var ortada demekte haklıdır.Daha önce de söylediğim gibi:''Efendim rûh kelime manasıyla yürü demektir.Rûh,insanın kendinden kendine sefer etmesidir ve mutmaine nefisle eşittir demişim aldığım notta.Bazı ehl-i tarik'e göre nefs rûh demekmiş.Bunun nasıl mümkün olabileceğini sorduğumda hocam evet rûh nefs demektir ama nefsin arınmış hali,saf hali yani mutmain halidir demişti..Nasıl olur,ruhun da kirli olanı yok mudur diye sorduğumda; hayır rûh saftır arınmıştır demişti.Bizler rûhu da nefs gibi çift yönlü manada kullanıyoruz.Onu hem iyi hem kötü vasıflarla değerlendiriyoruz fakat bazılarınca bu yanlış bir değerlendirme olup rûh sadece saf,temiz yönlüdür.''
 

burjuva

Divan Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

"Tasavvuf üç manayı içine alan bir isimdir: 1) Marifetin nûru vera'ın nûrunu söndürmez, 2) Kitab ve sünnetin zahirine muhalif olacak şekilde ilm-i bâtından bir söz ile konuşmaz, 3) Kerametleri kendisini, Allah'ın mahrem olan sırlarını açıklamaya sevk etmez.2
Tarikatte ilim
Bu üç maddeyi açıklayalım:
1) İlim ve takvâ: Meşhur büyük mürşidlerin hemen hepsi, tarikat yolunda ilmi öne almışlardır. Çünkü ilimsiz yola çıkılmaz; çıkan yolu sapıtabilir. İlim, öncünün elindeki en kuvvetli ışıktır. İlimsiz amel hederdir. Ümmî urefânın bilgileri de ilimdir.
"Allah, cahili asla velî edinmez" buyurulmuş. Ancak bu ilmin amel ile tezyini icab eder. Hatta mutlak amel değil, takvaya mukarin olan amel, amel-i salihdir. Cenab-ı Hak nazm-ı celîlin-de, mealen:
"Kulları arasında ancak alim ve arif olanlar Allah'ı haşyetle ta'zim ederler"3 buyurmuştur.
Tarikatte irfan
İrfan da ilmin bir koludur ki, tarik erbabı arasında derecesi ilmin fevkindedir. İlim yoluyla anlaşılamayan birtakım hakikatler, seziş, feraset, keşf ü keramet tarikiyle anlaşılabilir.
Kıymetli profesörlerimizden merhum Necati Logal'in dediği gibi, şarkın ikinci Mevlana'sı olan, büyük mutasavvıf alim, "Rûhu'l Beyan" tefsirinin sahibi, Bursalı İsmail Hakkı hazretleri "Kenz-i Mahfî" adıyla te'lif etmiş olduğu eserinin başında, meşhur olan "Küntü kenzen mahfiyyen"4 vedzesi için.
"...Hadis-i menkûl gerçi inde'l-huffâz sabit değildir. Nitekim İmam Süyûti "Dürer-i Münteşire" nam kitabında "la asle lehu" demiştir. Feemmâ inde'l-mükaşifîn hadîs sahihdir. Zira huffâz sened ile naklederler; mükaşifûn ise fem-i Nebevî'den bizzat ahzedip söylerler ve bir nesnenin sened-i mâlûmu olmamaktan fî nefsi'l-emr adem-i sübûtu lazım gelmez; belki keşf-i sahih ile olacak esah olur. Zira kaşifte vehim ve hayal olmaz, belki iyan-ı tam ve hakka'l-yakîn olur ve ilhamat ve varidat mu'tekidlere göre hüccet olmak kafidir. Gerekse ehl-i zahire göre burhan olmasın. Zira onlar huffâş gibidir ki afitâb-ı rûşeni göremez ve ayne'l-yakîn nedir bilmez. Pes bizim muhabbetimiz o makûle ile değildir ve bazı kütüb-i mu'teberede gelir ki:
"Davud aleyhisselam şöyle söyledi:
"Ya Rabbi! Mahlûkatı niçin yarattın?"
"Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi murad ettim."
"Yani Hazret-i Davud aleyhisselam münacaatında sırr-ı halktan, yani icaddan sual edicek Cenab-ı Kibriya'dan kelam-ı mezkur varid oldu. Pes bu kelam fi'l-asl ehadis-i kudsiyye-i Davudiyye'den olmuş olur..."5 deyip, vecizeyi tefsir ve izah buyurarak küçük bir kitab haline getirmiştir.
Kitab ve sünnetten ayrılmamak
2) Kitab ve sünnetten ayrılmamak: Bir mutasavvıfın Kitab ve Sünnet dışı söz ve hareketi, kendisi hakkında şüphe uyandıracağı gibi, mensup olduğu tariki de zan altında bırakır. Her ne kadar kat'î naslar haricinde teferruat-ı mesâilde, muhtelif ehl-i sünnet ictihadlarıyla amel eden erbab-ı tasavvuf, zâhir ulemâsı gibi muhtardır. Sofî, bu bir ilim-i batındır diyerek Kitab ve sünnetin zahirine muhalif bir söz söylemez.
3) Kendisine münkeşif olan hakâyıkı her zaman, herkese, her yerde açıklamaz; zamanını yerini ve adamını bilir.
 

yakezenna

Divan Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Gönül çalabın tahtı,Çalab gönüle baktı
İki gönül bedbahtır gir gönül yıkar isen

Öncelikle bu siteye ilk defa geldiğimi bildirmek isterim.İlk defa geldiğim içinde ne var ne yok diye birkaç arkadaşın yazmış olduğu güzel yazıyı okudum.İlk intibaımın çok da müsbet olduğunu söyleyemem.Çünkü Dil-Şad arkadaşın yukarı da yazmış olduğu bir cümle dikkatimi çekti diyor ki ''Tasavvuf bulut gibidir her şeyi gölgeler'' zannediyorum ki buradaki maksat ayıpların kusurlrın gölgelenmesidir.Bu arkadaşın güzel yazılarına karşılık ise gelen yanıtlar büyük harflerde yanlışlık yapıldığıdır.Bir gün Hz İsa Havarilerle yürürken yolda bir kedi leşine rastlıyorlar.Havarilerden kimisi çok kötü koktuğunu belirtiyor,kimisi de çok iğrenç gözüktüğünü ifade ediyor.Hz İsam ise çok beyaz dişlerinin olduğunu söylüyor.Demek istediğim kusuru, ayıbı herkes görür ama marifet güzelliği görebilmekte.Bundan dolayı merak ettiğim şu dur burası özde tasavvuf sitesi midir yoksa sözde tasavvuf sitesi midir...
 

yakezenna

Divan Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Gönül çalabın tahtı,Çalab gönüle baktı
İki cihan bedbahtır bir gönül yıkar isen.

Yukarıda bir yerine gir yazmışım okurken dikkatimi çekti,eleştiri oklarına hedef olmamak için düzelteyim dedim.Ayrıca bilgisayardan pek fazla anlamam kusurlarımın hoş görülmesini dilerim...
 

Mahşer

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Tasavvufu elinizden geldiği kadar karmaşıklaştırdığınız için sonsuz teşekkürler. ne büyük hizmet sizinki. 5 vakit namazı bilmez uçacam diye tturrurlar :)...

Benim Bağlama hocam bi ara bana demiştiki (13 yaşındayken) "akort edemezssen istersen yut bu sazı hiçbirşey çalamazsın seni yanlış duyarlar".

Not: önce tutmayı sonra akortlamayı öğren. elbette kulak varsa müzikle uğraş
 

sokak lambası

Dîvân Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Sufi taifesinin efendisi Cüneyd'e tasavvuf nedir sorduklarında şöyle buyururlar:
"-Tasavvuf,Hakk'ın seni sende öldürmesi ve kendisiyle diriltmesidir."
"-Başkasına alakasız kalarak Allah ile olmaktır."
"-Tasavvuf,içtima ile zikir,istima(dinlenme) ile vecd, ittiba ile ameldir."Yani, toplulukla zikir,Kur'an dinlemekle vecd ve Peygamber Efendimize uymakla amel etmektir.
"-Tasavvuf,şeriat yasaklarına ve kötü ahlaka karşı sürekli mücahededir."
Şibli ise:
"-Her türlü endişe ve düşünceden uzak,Allah ile olmaktır."
"-Tasavvuf,yakıcı şimşek..."
Ebu Muhammed Ceriri:
"-Tasavvuf, her düşük ahlaktan,her yüksek ahlaka ermek..."
Muhammed Bin Ali El-Kassab:
"-Keremli zamanda,keremli insanlardan,keremli topluluklar içinde beliren keremli ahlak..."
Ebu Yakup:
"-Tasavvuf, öyle bir haldir ki,bütün beşeri sıfatları yok eder."
Ebu Hüseyin:
"-Tasavvuf kalbe gelen nurların,ilahi manaların keyfiyetinden ibarettir;yoksa,Allah'ı anmanın kemmiyeti değil..."
Ebu Sehl Sa'luki:
"-Tasavvuf,itirazdan vazgeçmektir.Yani,mukaddes Şeriat'ın yasakladığı şeyler dışında itirazı terketmek..."
 

can

Divan Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Tasavvuf; bilenin söyleyemediği,söyleyeninde bilmediğidir...
 

alperen

Divan Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Bilenin konuştuğu dili bilmeyen, nerden bilsin!
 

ecrin

Başka bir seyyareden gelmiş gibiyim.
Ynt: Tasavvuf nedir?

Tasavufta 'bilmenin' tamamlanması diye bir şey yoktur ki.Sadece hâlden hâle geçiş vardır. Derviş,ihvan ya da eren
-adına ne derseniz deyin- kendinden kendine yaptığı bu yolculuğu; bilip de sustuğu için gerçekleştirmez. Bilmek için susar.Bilene kadar da devam eder gönül sülûkuna.Ta ki bilene kadar! Âşıklık bilene kadardır. O yüzden bilmek diye birşey mevzu bahis olamaz.
 

alperen

Divan Üyesi
Ynt: Tasavvuf nedir?

Men arefe nefsehu, fegad arefe rabbehu: Kendini bilen Rabbini de bilir.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt