Uşaklı Ahmed Matlâî

Katılım
30 Ocak 2010
Kendisi bir Halvetî mutasavvıfı. Elmalılı Ümmî Sinan'ın rahle-i tedrîsinden geçmiş ve ondan halîfelik almış. Aynı zamanda, meşhûr Niyâzî-i Mısrî'nin arkadaşı.
Hakkında çok da fazla mâlumât yok. Elmalı Halk Kütüphânesi'inde bir mecmûâda 51 tane ilâhisi bulunmuş. Çok tatlı, hikmetli ilâhiler.
Ağzımız tatlansın, gönlümüz nûrlansın istedim. Zaman zaman şiirlerini beraberce okuruz.

***

Derdini dermân bilenler
Derd ila gamını ister
Yoluna kurbân olanlar
Ol ezelki demin ister.

Âşık belli sizlerinden
Fikri gitmez özlerinden
Yaş yerine gözlerinden
Döküleni demin ister.

Kimi güller gibi gülmüş
Kimi sararuban solmuş
Kimi ashâb şimâl olmuş
Kimi dâim yemîn ister.

Mâl u câna kıymayanlar
Dost cemâlin görmeyenler
Hak kelâmın duymayanlar
Eyi sanıp kemin ister.

Aslını bulan bürhânın
Artırır derd ü figânın
Matlâî derde dermânın
Vaslın ile emîn ister.
 
Katılım
30 Ocak 2010
Ynt: Uşaklı Ahmed Matlâî

Can bülbülü efgân eder
Her seher dost deyü deyü
Cümle varın nâlân eder
Her seher dost deyü deyü.

Dilindedir dostun zikri
Kalbindedir anın fikri
Derdine eder ol şükrü
Her seher dost deyü deyü.

Neye baksa dosta bakar
Hasretinden cânlar yakar
Gözünden kanlı yaş akar
Her seher dost deyü deyü.

Ne Cennet'de mekân eder
Ne Tûbâ'da karâr eder
Âh u enîn ü zâr eder
Her seher dost deyü deyü.

İsmâil gibi kurbâna
Cânımı verdim cânâna
Matlâî erdi ol kâna
Her seher dost deyü deyü.