istanbul escort bayan sisli escort escort atakoy gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Eski Türk Dili

Bu sayfa Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi çalışmasıdır.
Pentti Aalto

 1. Orhon Yazıtları’ndaki At İsimleri Üzerine (Çev. Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın) (13.12.2007)
Prof. Dr. A. Deniz Abik

 1. Nevâyî”nin Üç Eserindeki
  Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması

  (17.08.2004)

 2. Kutadgu Bilig’deki Çergüçi ve Çergüle- Üzerine (24.02.2006)

 3. Türkçede “vefât” Kelimesi ve Yardımcı Fiilleri (24.02.2006)
Milan Adamoviç

 1. Otça Borça (Çev. Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın) (13.12.2007)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın


 1. Beliefs on Afterlife in the
  Anatolian Turkish Legend Saltuq-Name
 2. Kitâb-I Dede Korkut ve Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-Nâme (01.05.2006)
 3. Saltuk-Name’deki Atasözleri (14.09.2007)
Oya Akdeniz


 1. Dil Tarihinden Portreler-Wilhelm
  Radloff
  (17.08.2004)
Prof. Dr. Doğan Aksan
 1. Köktürkçenin Sözvarlığı Üzerine (10.10.2005)
 2. Türklerde Sözlükçülük, Bugün Türkiye’de Sözlük (27.10.2005)
Prof. Dr. Süleyman Aliyarlı
 1. Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Dede Korkut Kitabı, Dresden Nüshasının “Giriş” Bölümü (Metnin Transkripsiyonu ve Açıklama Notları) (18.12.2007)
Rysbek Alimov

 1. Koçkordaki Türgeş Yazıtları (26.12.2007)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine (24.12.2007)
Altay Amanjolov

 1. Ataların Sözleri (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Araş. Gör. İbrahim Arıkan
 1. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın
 1. Kerekülüg Begleri (02.05.2006)
 2. 1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış (30.06.2006)
 3. Cumhuriyet Döneminde Eski Türk Yazıtlarıyla İlgili Çalışmalar (30.11.2006)
 4. Orhon Bölgesindeki Kazı Çalışmaları Hakkında Düşünceler (30.11.2006)
 5. Tonyukuk Yazıtında Geçen Ek Tag Üzerine (14.12.2006)
 6. Bilge Kagan Yazıtında Geçen Kök Teye? Hayvan Adı Üzerine (23.01.2007)
 7. Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine (26.03.2007)
 8. Osman Fikri Sertkaya ve Türk Runik Metinleri (26.07.2007)
 9. Sartkoja Karcavbay, Orhon Muraları (tanıtma) (13.12.2007)
 10. Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler (13.12.2007)
 11. Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında
  Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri
  (30.01.2008)
Doç. Dr. A. İrfan Aypay

 1. Mehmet Emin Vahid Paşa’nın Eserlerinde Batı Kökenli Kelimeler (19.03.2008)
Prof. Dr. Özcan Başkan

 1. Türk Dili Geçmişi (30.05.2006)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
 1. Sözlü Kültür Bağlamında Eski Türk Yazıtları (21.09.2007)
Tahsin Banguoğlu

 1. Eski Türkçe Üzerine (16.09.2004)

 2. Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine (25.09.2005)
Tuncer Baykara

 1. Türklerde Takvim, Zaman Ölçümü (04.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
 1. Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri (17.03.2008)
J. Benzing

 1. Çuvaşça (Çev. Prof. Dr. Zeki Kaymaz) (21.02.2008)
Dr. Kenan Bilici

 1. “Orhun Anıtları”nda 1997 Yılında Yapılan Çalışmalar: İlk Rapor (14.04.2006)
Doç. Dr. Erdoğan Boz

 1. Kutadgu Bilig’de “Kü” (14.02.2008)
Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
 1. Divanu Lugati’t-Türk’te +la- Ekinin Kullanımları (13.11.2007)
 2. Kutadgu Bilig’deki Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme (18.12.2007)
Han-Woo Choi
 1. Eski Korecede Türkçe Ödünç Kelimeler (06.10.2006)
Sir Gerard Clauson
 1. Studies in Turkic and Mongolic Linguistics (03.10.2005)

 2. Altayca Teorisinin Leksikostatistiksel Bir Değerlendirmesi (Çev. Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş) (14.02.2008)
Araş.Gör. Engin Çetin


 1. Eski Türkçedeki İnsan Yapımı
  Nesne Adlarında Ödünçlemeler Üzerine

  (17.08.2004)

 2. Divanü Lugati’t-Türk’teki Yiyecek İçecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri (01.03.2006)

 3. Kutadgu Bilig’de Ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Yusuf Çetindağ
 1. Osmanlı Edebiyatı ve Nevai (06.09.2007)
Yrd. Doç. Dr. Salih Demirbilek
 1. Kutadgu Bilig’de At Kültürü (21.09.2007)
 2. Tegi Edatı ve Türevleri (20.02.2008)
Araş. Gör. Faik Utkan Denizer
 1. Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Yeni Çalışmalar (19.02.2007)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer

 1. Eski Türkçe ı~yı- Hakkında (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Nejat Doğan
 1. Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi I (27.03.2007)
 2. Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi II (27.03.2007)
Okt. Dr. Gülay Durmaz
 1. Kutadgu Bilig’de Zahid (21.02.2008)
Prof. Dr. İlhami Durmuş
 1. Eski Türklerde Zaman ve Takvimler (22.05.2006)
Dr. Dilaver Düzgün
 1. Divanü Lugati’t-Türk’te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar (27.02.2008)
Janos Eckmann

 1. Çağatayca (16.10.2005)

 2. Çağataycada İsim-Fiiller (17.04.2006)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Kutadgu Bilig’de (teñri azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin (24.12.2007)
Araş. Gör. Fatih Erbay
 1. Terkibü’s-Salat’ın Çağatay Türkçesi ile Yazılmış Nüshası Üzerine (17.01.2008)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun


 1. Batı Türkçesi’nin Doğuşu

  (04.03.2005)
 2. Tarihten Geleceğe Türk Dili (20.09.2005)
 3. Dede Korkut Mirası (02.01.2008)
Dr. Mehmet Dursun Erdem
 1. Kitap Tanıtımı / Türk Dilinin gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (16.11.2007)
 2. Yeni Bir Türk Dili Tarihi Kitabı (16.11.2007)
Prof. Dr. Hasan Eren

 1. Annemarie Von Gabain (1901-1993)
  (05.10.2004)


 2. Wilhelm Radloff ve Türk
  Diyalektleri Sözlüğü

  (06.10.2004)


 3. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü
  (Örnekler)
  (25.11.2004)
Prof. Dr. Muharrem Ergin

 1. Türkçenin Tarihi Gelişimi (28.09.2007)
Mustafa Ever
 1. Eski Türk Şiiri Üzerine (17.01.2008)
Roger Finch
 1. Musical Instruments in Uigur Literature and Art (28.03.2006)
Annemarie Von Gabain

 1. Eski Türk Yazı Kültürü ve
  Matbaası
  (24.09.2004)


 2. Eski Türkçenin Yazı Dili
  (28.04.2005)
 3. Türk Dillerinin Tipik Özellikleri (Çev. Yard. Doç. Dr. Mevlüt Gültekin) (13.11.2007)
Prof. Dr. Sadettin Gömeç
 1. Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları: 1993-2003 (05.01.2007)
 2. Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller ve Nehirler (18.12.2007)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin


 1. Eski Türkiye
  Türkçesinde İstek Kipi Üzerine
  (03.09.2004) 2. Köktürk Bengü Taşlarındaki
  Oğuzca Özellikler
  (09.09.2004)
 3. Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına (26.03.2007)
 4. Osman Nedim Tuna (09.11.2007)
 5. Kutadgu Bilig’in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: ‘denk çiftler’ (13.11.2007)
Araş. Gör. Galip Güner
 1. Dede Korkut Oğuznameleri’nde “Köri ~ Közi ~ Göri” Sorunu (18.01.2007)
 2. İlk Türkçe Gramer: Müyessiretü’l-Ulûm (20.04.2007)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel

 1. Birey, Toplum, Devlet İlişkisi ve Kutadgu Bilig (13.03.2008)
Prof.
Dr.
Vecihe Hatiboğlu


 1. Türkçedeki Eklerin Kökeni
György Hazai


 1. Türkçenin Tarihi Gramerinin
  Hazırlanmasında Yeni Metotlar
  (05.10.2004)
Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele

 1. New Developments in International Altaic Studies (22.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan

 1. Yañılsar … Bişükine Tegi Kıdmaz Ermiş (10.01.2007)

 2. Zamana Hükümdar Olmak (16.01.2007)
 3. Haza’inu’s-Sa’adat’ta Cümlelerin Yapısı (16.01.2007)
Prof.
Dr.
Abdülkadir İnan

 1. Divanü
  Lügati’t-Türk’te Şamanizme Ait Kelimeler
Prof. Dr. Alimcan İnayet
 1. Divanü Lûğat-it-Türk’te Geçen “Çin” ve “Maçin” Adı Üzerine (18.12.2007)
Prof. Dr. Özkan İzgi

 1. Turfan Uygurları Kültürü Hakkında Bazı Düşünceler (28.03.2006)
Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Divan-ı Lugat-it Türk’ü Bulan Ali Emiri Efendi, Ziya Gokalp ve Talat Paşa (18.12.2006)
Doç. Dr. Mehmet Kara

 1. Kutadgu Bilig’de Aile (22.03.2007)
Prof. Dr. Günay Karaağaç

 1. Eski Metatez Örnekleri (13.11.2006)
Ahmet Karadoğan

 1. Köktürk Yazıtları’ndaki “Türük oguz begleri bodun eşidiñ” ve “Oguzı yeme tarkınç ol temiş” Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine (14.12.2007)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi (11.08.2006)
 2. Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluşunda Yazı Dili – Ağız İlişkisi (16.02.2007)
S. K. Karatayeva
 1. İkilemelerin Yapısındaki Çince ve Sanskritçe Elementler (01.12.2006)
Doç. Dr. Ahmet Kartal
 1. Hüseyin Baykara ve Türk Kültürü (06.09.2007)
Doç. Dr. Önal Kaya
 1. Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VI: Doğu Türk Yazı Dili Alanına Ait Bir Tıp Metni (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Orhun Abidelerinde 3. Kişi İyelik Ekinden Sonra Yükleme Hâli Eki Kullanıldı mı? (11.09.2007)
Dr. Mehmet Kırbıyık
 1. Miftâh-ı Lisân Adlı Manzum Fransızca-Türkçe Sözlük Üzerine (31.12.2007)
Dr. Ergün Koca

 1. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Kelimelerin Leksiko-Semantik Analizi (Kırgızca) (29.01.2008)

 2. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Kelimelerin Yapısı (Kırgızca)
  (29.01.2008)

 3. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Kelimelerin Fonetik Özellikleri (Kırgızca)
  (29.01.2008)
 4. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Fiil ve Ad Yapan Belli Başlı Ekler (Kırgızca) (29.01.2008)

 5. Kutadgu Bilig’deki Yansıma Kelimelerin Özellikleri (Kırgızca)
  (29.01.2008)
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu
 1. Talat Tekin’in Yeni Eseri Üzerinde Bazı Düzeltmeler (02.01.2008)
Prof. Dr. A.N. Kononov
 1. Sovyetler Birliği’nde Kâşgarlı Mahmut’un Divanını Konu Alan Araştırmalar (26.12.2006)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme
  Süreçleri ve Divanu L
  ûgat-it-Türk
  (25.11.2004 )

 2. Yazılı Devirlerdeki Gelişmelere Göre Eski Türkçenin Yaşı (18.10.2005)

 3. Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler (18.01.2006)

 4. Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi
  (18.01.2006)

 5. Eski Türk Yazı Dilinden Yeni Yazı Dillerine Geçiş Devri ve Özellikleri (18.01.2006)
 6. Kaşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati’t Türk (19.01.2006)

 7. Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri
  Türkçesinin Yeri
  (24.01.2006)
 8. Anadolu’da Türkçenin Yazı Dili Oluşu ve İlk Öncülleri (24.01.2006)
 9. Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri (13.03.2008)
John R. Krueger
 1. Eski Türkçede Moğolca (01.12.2006)
Issiyev Kuddus
Hannelore Küchler

 1. Ortaasyanın 1000 Yılı Araştırma Kaynağı Olarak Berlin Turfan Metinleri, Geçmişi ve Geleceği (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Hiroshi Kumamoto
 1. The Maitreya-samiti and Khotanese (28.07.2006)
Jens Peter Laut
 1. Die Uigurismen im Tarama Dergisi (1934) (28.07.2006)
 2. Uigurische Sünden (28.07.2006)
 3. Ein Handbuch der alttürkischen Dichtung (28.07.2006)
L. S. Levitskaya

 1. Çuvaş Türkçesinde Oğuz Türkçesi Unsurlar Var mı? (Çev. Araş.Gör. Bülent Bayram) (21.02.2008)
Mecdut Mansuroğlu
 1. Eski Osmanlıca (17.10.2005)
Araş. Gör. Dr. Aziz Merhan
 1. Filippo Argenti’nin “Regola Del Parlare Turcho” Adlı Eserindeki Bazı Sözcükler Hakkında (18.03.2008)
Mehmet Vefa Nalbant
 1. Kutadgu Bilig’de Kısaltma Grupları (19.03.2008)
Araş. Gör. Nigar Oturakçı

 1. Divanü Lugati’t-Türk’teki Botanik Terimlerinin Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde Görünümleri (22.02.2008)
Araş. Gör. Gökhan Ölker
 1. Ta’lîm-i Lisân-ı Rûmî ve Dil Öğretim Yöntemi (17.01.2008)
Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Türkçede Tarihî Türk Dili Alanında Fonksiyon Değiştirmeye Bir Örnek: Tut- Fiili (24.12.2007)
Prof. Dr. Zuhal Kargı Ölmez

 1. Çağatayca Sözlükler (06.02.2006)

 2. Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar (27.11.2007)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır ? (27.09.2005)
 2. Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları (02.10.2005)
 3. Eski Türkçenin Sözlükleri (27.10.2005)
 4. Ana Altayca Sözbaşı *d- (23.11.2007)
 5. Uygurca üçük ‘kürk’ (23.11.2007)
 6. The Uighur Translation of Sthiramathi’s Abhidharmakosabhasya-tika Tattvartha <Text in Transcription> (Tanıtma) (26.11.2007)
 7. Der türkische Buddhismus in der japanischen Forschung (tanıtma) (26.11.2007)
 8. Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri (26.11.2007)
 9. Uygurca Xuanzang-Biyogratisindeki Çince Alıntılar (26.11.2007)
 10. Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1) (26.11.2007)
 11. Halaçlar ve Halaçça (26.11.2007)
 12. Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı (26.11.2007)
 13. Ein weiteres alttürkisches Pañcatantra-Fragment (26.11.2007)
 14. Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler. (2) (26.11.2007)
 15. Eski Uygurca ‘odug sak’ İkilemesi Üzerine (26.11.2007)
 16. Etimoloji Sözlükleri (26.11.2007)
 17. Über die Chinesisch- und Sanskrit-Kenntnisse der Uiguren (27.11.2007)
 18. Kurzer Überblick über die Buddhistische Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (27.11.2007)

 19. Potanin’s Yellow Uigur Material and its Importance Today (27.11.2007)
 20. Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri (27.11.2007)
 21. Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi (27.11.2007)
 22. Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz (27.11.2007)
 23. Süryani Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni (27.11.2007)
 24. Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış (28.11.2007)
 25. Chinesische Lehnwörter in uigurischen Xuanzang-Biographie, Kapitel III (28.11.2007)
 26. Die alttürkische Xuanzang-Biographie II (28.11.2007)
 27. Eski Türkçe Etimolojiler (1) (28.11.2007)
 28. Çağatayacadaki Eskicil Öğeler Üzerine (28.11.2007)
 29. Klaus Röhrborn, Die alttürkische Xuanzang-Biographie V!I. (tanıtma) (28.11.2007)
 30. Symbolae Turcologicae. Studies in Honour of LARS JOHANSON (tanıtma) (28.11.2007)
 31. Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments (tanıtma) (29.11.2007)
 32. Kısa Duyurular (29.11.2007)
 33. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkisehen Texte aus Zentralasien (tanıtma) (29.11.2007)
 34. The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies (tanıtma) (29.11.2007)
 35. The Formation of Substantives in XVII. Century Ottoman-Turkish (tanıtma) (29.11.2007)
 36. Lugat-i çagatay’ın Tıpkıbasımı ve 2003’te Yitirdiğimiz Türkologlar Dolayısıyla (29.11.2007)
 37. Yitirdiklerimiz: Annemarie von Gabain (1901-1993) (29.11.2007)
 38. Annemarie von Gabain ve Turfan Araştırmaları (29.11.2007)
 39. Prof. Dr. Gerhard Doerfer’in Doğumunun 80. Yılı ve Gerhard Doerfer Bibliyografyası (29.11.2007)
 40. Gerhard Doerfer’in Ardından (29.11.2007)
 41. Andreas Tietze’nin Ardından (29.11.2007)

 42. Buddhistisehe Erztihlliteratur und Hagiographie in türkiseher Überlieferung (tanıtma) (30.11.2007)
 43. Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) (30.11.2007)
 44. Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3) (30.11.2007)
 45. Türkçe’nin ve Türk Dillerinin Yaşı Konusu (30.11.2007)
 46. Die Reehtslehre des Imam an-Nasaft in türkischer Bearbeitung vom Jahre 1332 (tanıtma) (30.11.2007)
 47. Erdal Marcel: Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon (tanıtma) (30.11.2007)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Yarlık Sözü Hakkında (04.05.2006)

 2. -matı / -meti
  Gerundiyumu Hakkında (04.05.2006)
Prof. Dr. Zafer Önler

 1. XIV-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinin Dili ve Sözvarlığı (28.10.2005)
Filiz Özer

 1. Orta Türkçe Döneminin Eserleri ve Sözlükleri (06.02.2006)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. İlk Dil Bilgisi Ders Kitabımız Medhal-İ Kavâ’id Hakkında (25.02.2008)
Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder
 1. Eski Türklerde Dil ve Edebiyat (21.02.2006)
 2. Çöyr Yazıtı (04.01.2007)
Faruk Öztürk

 1. Kutadgu Biligde Bitki Adları (14.02.2008)
Dr. A. Melek Özyetgin

 1. Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı (04.12.2006)
Prof. Dr. İskender Pala
 1. Türk Dili Nereden Nereye (23.11.2007)
Prof. Dr. İsmail Parlatır

 1. Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri (13.03.2006)
Omeljan Pritsak

 1. Kıpçakça (16.10.2005)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Divanü Lugati’t-Türk’teki Bazı Atasözleri Üzerine (28.03.2006)
Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Dede Korkut Kitabı’nda Anne-Çocuk İlişkisi (19.02.2008)
Prof.
Dr.
Osman Fikri Sertkaya

 1. Eski
  Türkler Okuryazar mıydı?

 2. Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış (14.10.2005)

 3. Uygur Tıp Metinlerine Toplu Bir Bakış (27.03.2006)
 4. Yıs (Yış ?)/Yis/Yis/Yiş Kelimesi ve Akrabaları Üzerine (24.12.2007)
Prof. Dr. Denis Sinor

 1. Altay Dillerindeki “Kuzey” Kavramı İçin Kullanılan Terimler Üzerine Düşünceler (çev. Mustafa Levent Yener) (22.02.2008)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. A Minimal Probabilistic Development Model of Proto-Turkic E-Type Vowels (07.09.2006)
 2. Zwei Alttürkische Konsonantenwechsel ( š ~ s, š ~ l ) die Runik und die Altaistik (08.09.2006)
 3. Persian Loan Words in 18th Century Yeniseic and The Problem of Linguistic Areas in Siberia (29.03.2007)
 4. Arabische Lehnwörter in den Jenissej-sprachen des 18. Jahrhunderts und die Frage der Sprachbünde in Sibirien (29.03.2007)
 5. Urtürkisch *mc, *nc und das Jakutische Ordinalsuffix (29.05.2007)
 6. Der Ursprung Des Synthetischen Imperfekts
  im Jakutischen
  (29.05.2007)
 7. Suffix- und Wortstammtypen im Jakutischen (29.05.2007)
 8. Über Einige Altaische Lehnwörter
  in den Jenissej-Sprachen
  (29.05.2007)
Doç. Dr. Hatice Şahin
 1. Kutadgu Bilig’de Tasviri Fiiller (10.12.2007)
 2. Terceme-i Rahatü’l-İnsan (11.12.2007)
 3. Anadolu’da Yazılmış Bir Tıp Kitabı Kemâliyye (12.12.2007)
 4. Tursun Fakih And His Gazavat-Name (13.12.2007)
Dr. Mahmut Şarlı
 1. Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü’nde, Garib-Nâme’deki Tanıklığına Başvurulmamış Türkçe Kelimeler (28.03.2007)
Dr. Sekan Şen
 1. Köl Tigin Yazıtının Güneybatı Yüzünde Agışın mı Yoksa Agısın mı Okunmalı? (19.12.2007)
Rysbek Alimov-Kubat Tabaldiev

 1. A Newly Found Old Turkic Runic Inscription on a Boulder from Talas (26.12.2007)
Araş. Gör. Ahmet Tanyıldız
 1. Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çevriyazı Sorunları (22.10.2007)
A. Róna-Tas

 1. Doğu Türk Runik Yazısının Kökeni ve Gelişimi Üzerine (20.11.2006)
Prof. Dr. Şinasi Tekin


 1. Eski Türkçe

  (27.04.2005)
 2. Mani Dininin Uygurlar Tarafından Devlet Dini Olarak Kabul Edilişinin 1200. Yıl Dönümü Dolayısı ile (762-1962) (19.04.2006)
Prof. Dr. Talat Tekin

 1. Türkçe /ş/, Çuvaşça /s/ ve Moğolca /ç/ (28.09.2005)
 2. İslam Öncesi Türk Şiiri (03.10.2005)
 3. Karahanlı Dönemi Türk Şiiri (14.10.2005)
 4. Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine (09.11.2006)
 5. Sovyet Rusya’da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları (26.12.2006)
 6. Wisdom of Royal Glory(Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirrorfor Princes (tanıtma) (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Araş. Gör. Ersin Teres
 1. Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (10.12.2007)
 2. Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (2) (18.12.2007)
Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş

 1. Batı Türkçesi (17.01.2006)
Suzan Tokatlı
 1. Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde “ Ki” , “ Kim” Bağlama Edatı Ve İlgi Zamirlerinin Zaman ve Kip Eklerine Yüklediği Görevler (01.12.2006)

Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. Şecere-i Terâkime Yayını Üzerine (27.12.2007)
 2. Gülhanî; Darbü’l-Mesel Adlı Eseri ve Eserde Geçen Türkçe Atasözleri (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Funda Toprak

 1. Harezm Türkçesinde İkilemeler (14.02.2008)
Edward Tryjarski

 1. Asya ve Avrupa’daki Runik Yazıların Anonimliği, Farklılığı ve Yayılımı (18.05.2006)
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna


 1. Altay Dilleri Teorisi

  (29.04.2005)

 2. Eski Doğu Türk Yazısında Ligatürler (28.09.2005)
Yard. Doç. Dr. Hatice Şirin User
 1. Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine (31.01.2007)
Sinan Uyğur
 1. -(y)ısar Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine (10.12.2007)
Okt. Selçuk Uysal
 1. Yüknek’in Neresi Olduğu ve Edib Ahmed’in Mezârı Hakkında (04.01.2008)
Müjgan Üçer
 1. Kadı Burhaneddin Divanı’ndaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine (23.03.2006)
Araş. Gör. Emek Üşenmez
 1. Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin
  Türkçe Karşılıkları Üzerine
  (10.03.2008)
 2. Eşrefoğlu Rûmî Divanında Eski Türkçe İzleri (10.03.2008)
Doç. Dr. Özen Yaylagül
 1. Divanü Lûgati’t-Türk’teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar (05.01.2007)
 2. Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller (05.01.2007)
 3. Eski Türkçede Nezaket İfadeleri (21.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Talip Yıldırım
 1. Ali Şir Nevâyî’nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara (04.01.2007)
Dr. Mustafa Yıldız
 1. Kutadgu Biligde kıl- Yardımcı Fiilinin Fiil+Fiil Şeklinde Kurulan Birleşik Fiil Yapılarındaki Kullanımı Üzerine (29.03.2007)
Prof. Dr. Emine Yılmaz
 1. Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der Ğaihani-Tradition (tanıtma) (05.02.2008)
Doç. Dr. Engin Yılmaz

 1. Dedem Korkut Kitabı’nda Tasvir Dünyası (30.10.2007)
–Kültür Bakanlığı–
 1. Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugat’it-Türk (24.09.2007)
   
A. Gani Abdurrahmanov
 1. Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine ([2001] 2000, s. 1-3. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
Prof. Dr. A. Deniz Abik

 1. Sebâtü’l-Âcizîn
  ‘in Kazan Sahasında Bir Şerhi: Risâle-i ‘Azîze (04.04.2008)

 2. Ali Şîr Nevâyî’nin Zübdetü’t-Tevârîh’i Üzerine, ([1999] 1996, s. 1-6.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (24.11.2008)
Halil Açıkgöz
 1. Bilge Kağan Yazıtının Doğu Yüzünün İlk Satırında (i)ki (e)d(i)z k(e)r(e)kül(ü)g mü Yoksa kid(i)z k(e)r(e)kül(ü)g “Keçe Çadırlı” mı Okunmalı? ([1996] 1994, s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)
Milan Adamoviç
 1. Da / De İlgecinin Kaynağı (çeviren: Aziz Merhan, Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s. 175-181 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
B. S. Adams
 1. Bir Uygur Metni Üzerine Notlar (çev. Bilge Karasu, [1969] 1968, s. 59-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)
Prof. Dr. Mehmet Akalın
 1. Ahmedi’nin Dili ([1994] 1989, s. 9-153. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın

 1. Eski Anadolu Türkçesinde Ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler Üzerine (24.04.2008)
 2. Ebü’l-Hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si ([1995] 1992, s. 37-59.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 3. Eski Anadolu Türkçesinde Cümle Başı Edatlarıyla Kurulmuş Cümleler (Şubat 1995, C: 1995/I, S: 518, s. 156-163 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.01.2009)
Doç. Dr. Ali Akar
 1. Dede Korkut Kitabı’nda tur- Fiili (31.03.2008)
Prof. Dr. Doğan Aksan
 1. A. Von Gabain, Alttürkische Grammatik. 3. Auflage, Wiesbaden 1974 Otto Harrassowitz, XXIV+400 s. 8° ([1976] 1975 – 1976, s. 257-258.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Eski Türk Yazı Dilinin Yaşıyla İlgili Yeni Araştırmalar ([1976] 1975 – 1976, s. 133-141. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 3. Köktürkçeden Bugüne, Türkçede Ödünçlemeler Üzerine Bir Sözcük İstatistiği Araştırması [Bildiri], (Ekim 1977, C: XXXVI, S: 313, s. 344-347 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.02.2009)
 4. Göktürk Yazıtlarında Söz Sanatları – Güçlü Anlatım Yolları ([1994] 1990, s. 1-12. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Rısbek Alimov
 1. Kırgızistan’da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler ([2001] 2000, s. 5-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme ([2001] 2000, s. 11-18. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)
Altay Sarsenulı Amancolov
 1. Kazakistan’da Bulunan Çin Aynası İle Sasani Tabağındaki Runik Türk Yazıları ([1995] 1993, s. 115-119. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Chunagh Amartuvshin
 1. Batı Moğolistan’da Bulunan Eski Türk Anıtları (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 19-21. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
Hülya Erol Arslan
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Eksiltme Yoluyla Anlam Genişlemeleri (2004, C: II, s. 9-18. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın
 1. Şine Usu Yazıtında Hayvan Adlarıyla Kurulmuş Yer Adları Üzerine İncelemeler (31.03.2008)
 2. Bilge Kağan Yazıtındaki Karagan Kısıl Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler (16.04.2008)

 3. Tonyukuk Yazıtındaki Problemli Bir Cümle Üzerine (12.05.2008)

 4. Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri Üzerine (23.05.2008)
 5. Baybalık Kentinin Yeri, Yapılış Tarihi ve Amacı Üzerine Değerlendirmeler (23.12.2008)
 6. Eski Türk Yazıtlarındaki Bazı Yabancı Öğelerin Yazımı Çerçevesinde Eski Türk Yazıtlarının Yazımı Üzerine Notlar (13.01.2009)
Tahsin Banguoğlu
 1. Kaşgari’den Notlar III : Oğuz Lehçesi Üzerine (1960, s. 23-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.11.2008)
 2. Kâşgari’den Notlar I : Uygurlar ve Uygurca Üzerine (1958, s. 87-113. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.11.2008)
 3. Kaşgari’den Notlar II : Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine (1959, s. 1-26. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Türkçede İyelik-Yükleme Sorunu Dede Korkut Örneği (31.03.2008)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat

 1. Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lugati’t-Türk” Eserinde Mitolojik Dünya Modeli ile İlgili Bazı Kavramlar (01.05.2008)

 2. XVI.-XIX. Yy. Türk Dil Siyasetinin Oluşmasında Tekke ve Saz Şairlerinin Rolü (01.05.2008)

 3. Irk Bitig Metninin Poetik Yapısı (16.05.2008)
 4. Uz~ğuz~Oğuz Kavim Adının Etimolojisi (11.11.2008)
Sibel Bayraktar
 1. Kutadgu Bilig’de Bulunma Hâli Ekinin Fonksiyonları ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 9-25. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
Dr. Johannes Benzing
 1. Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz, çev. Sabit S. Paylı ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 131-177. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
 2. Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz II : Modern Türk Dilleri Türkiye Türkçesi, çev. Sabit S. Paylı (1958, s. 215-278.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)
Prof. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu

 1. Durub-ı Emsal-i Osmaniyye’de Türkçe ile Birlikte Arapça, Farsça ve Fransızca’da Ortak Kullanılan Atasözleri ve Deyimleri (27.03.2008)
Kilisli Rıfat Bilge
 1. Divanü Lügati’t-Türk ve Emirî Efendi (Ekim 1987, C: LVI, S: 430, s. 182-199 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.12.2008)
Ertuğrul Bilgili
 1. Ahmet Cevdet Paşa’nın Kavâid-i Osmâniyye Adlı Eserindeki Dil Bilgisi Terimleri (Aralık 1996, C: 1996/II, S: 540, s. 651-672 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
J. E. Andras Bodrogligeti
 1. Eski Kıpçakça Sahasındaki Çalışmalar ([1995] 1992, s. 175-192.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)
A. K. Borovkov
 1. Özbek Yazı Dilinin Kurucusu Ali Şir Nevaî (çev. Rasime Uygun, 1954, s. 59-96. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.03.2009)
Doç. Dr. Erdoğan Boz
 1. Dîvânu Lügâti’t-Türk’te Belirli Ve Belirsiz Nesne Yapıları (31.03.2008)
 2. Eski Anadolu Türkçesinde +IU Eki Üzerine ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 35-43.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)
Prof. Dr. Sadettin Buluç
 1. Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kâbûs-nâme Çevirisi (1969, s. 195-200. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (15.01.2009)
İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Sıfatlar ve Sıfat Takımları (Ağustos 1968, C: XVIII, S: 203, s. 523-527 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.02.2009)
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu
 1. Milletlerarası Kültür Sözlüğündeki Bazı Türkçe Unsurlar (1969,s. 25-43. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
 2. Kâşgarlı Mahmut’a Göre Akraba Adları (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 22-26
  Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (25.11.2008)
 3. Nevaî’nin Türk Dilli “Hamse”si (Şubat 1966, C: XV, S: 173, s. 298-300
  Ali Şir Nevaî Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (27.11.2008)
 4. Türkçemizdeki -gıl ve -gil Emir Eki (1971, s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
 5. Dedem Korkut Hikâyelerinin Antroponim Yapısı (1959, s. 59-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat
 1. Behcetü’l-Hadâik’ın Dili Üzerine ([1968] 1967, s. 165-175. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı) Belleten (01.12.2008)
İsmet Cemiloğlu
 1. Eski Anadolu Türkçesi Söz Diziminde “Çün”lü Cümleler (Haziran 1994, C: 1994/I, S: 510, s. 409-413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (05.02.2009)
Sir Gerard Clauson
 1. Türkoloji Bahisleri: Bir Mektup [Türkolojiye Ait Araştırmalar C. II S. 340 Adlı Yazı Üzerine] (Haziran 1953, C: II, S: 21, s. 592-594 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.11.2008)
 2. Eski Türkçe Üzerine Üç Not çev. Ahmet Leventoğlu ( [1967] 1966, s. 19-37. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.11.2008)
Doç. Dr. Volkan Coşkun
 1. -ginä ve -råq Eklerinin Tarihî Türk Şiveleri ve Özbek Türkçesinde Kullanışları (Güz-II 2001, S: 12/2, s. 599-614. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.12.2008)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği ([1968] 1967, s. 39-49. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.12.2008)
 2. Türkçede ki < erki ([1964] 1963, s. 245-250. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.12.2008)
Önder Çağıran
 1. Tıbb-ı Nebevî’de İsim Çekimi Ekleri ([2000] 1997, s. 355-384. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.02.2009)
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel

 1. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesiyle Yazılmış Töre Bitigi ve Eserdeki Töre, Yargı, Btik Terimleri Üzerine (09.05.2008)
Araş. Gör. Özkan Daşdemir
 1. Yûsuf u Zelihâ (Destân-ı Yûsuf) Giriş-İnceleme-Metin-Dizinler (Tanıtma) (18.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde “Gerek” Kelimesi ile Kurulu Cümleler (31.03.2008)
Prof. Dr. Hayati Develi
 1. Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması (29.07.2008)
Agop Dilâçar
 1. 1612’de Avrupa’da Yayımlanan İlk Türkçe Gramerinin Özellikleri ([1971] 1970, s. 197-210. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Batı Türkçesi (1953, s. 73-92. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.11.2008)
 3. Lehçelerin Yayılma Tarzı ve Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi (1954, s. 39-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.04.2009)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer

 1. Halaçça h-‘nin Diğer Türk Dillerindeki Karşılığı Üzerine (16.04.2008)

 2. The Older Mongolian Layer in Ancient Turkic (01.05.2008)
 3. Bericht Über Eine Linguistische Forschungsreise in Iran [=İran’da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor], [1974] (1973 – 1974, s. 199-202.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.10.2008)
 4. Chorasantürkisch Aus Dem “Türkenkessel” ([1992] 1987, s. 81-102.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (19.11.2008)
 5. Proto-Turkic Reconstruction Problems [=Eski Türkçe Yeni Yapılanma Sorunları] ([1976] 1975 – 1976, s. 1-59.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 6. Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu ([1983] 1980 – 1981, s. 1-16.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 7. Eski Türkçe ile Halaçça Arasında Şaşırtıcı Bir Koşutluk, çev. Semih Tezcan ([1974] 1973 – 1974, s. 1-12.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (22.11.2008)
 8. İran’da Bir Dilbilim Araştırma Gezisi Üzerine Rapor (çev. Semih Tezcan, [1974] 1973 – 1974, s. 195-198. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.03.2009)
 9. Khalaj and Its Relation to the Turkic Languages [=Halaçça ve Onun Türk Dilleriyle İlişkisi] ([1978] 1977, s. 17-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Viladimir Drimba
 1. Guillaume Postel (1575)’in “Türkçe’deki Kelimelerin Öğretimi” (çev. Necdet Bingöl, [1967] 1966, s. 103-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Prof. Dr. Musa Duman
 1. Eski Türkiye Türkçesi Devresinde +la Ekli Zarfların Kullanımı Üzerine (29.07.2008)
 2. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Türkçe Açısından Önemi ([1997] 1995, s. 153-178. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Janos Eckmann
 1. Çağatay Dili Hakkında Notlar (1958, s. 115-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.11.2008)
 2. Çağatay Edebiyatının Son Devri (1800-1920) ([1964] 1963, s. 121-156.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (19.11.2008)
 3. Nevaî’nin İlk Divanları Üzerine ([1971] 1970, s. 253-269. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.12.2008)
 4. Bilinmeyen Bir Çağatay Şairi Şahî ve Divanı ([1971] 1970, s. 13-36. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)
 5. Çağataycada Yardımcı Cümleler (1959, s. 27-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
 6. Doğu Türkçesinde Bir Kur’an Çevirisi (Ryland Nüshası) ([1968] 1967, s. 51-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
Dr. Süleyman Efendioğlu

 1. Veled Çelebi İzbudak’ın “Türk Diline Medhal” Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme (05.09.2008)
Doç. Dr. Süer Eker

 1. Altayca Gezgin Bir Kelime: Kır (14.05.2008)
Prof. Dr. Kemal Eraslan
 1. Divânü Lügâti’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler ([1994] 1991, s. 113-117. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.12.2008)
 2. Boz-Ok ve Üç-Ok Oğuz Kolu Adları Hakkında ([1988] 1986, s. 5-8. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (15.01.2009)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Bir Kişi Yañılsar Oguşı Bodunı Bişükiñe Tegi Kıdmaz Ermiş (KT, G, 6 = BK, K, 4) İbaresi Üzerine ([1995] 1993, s. 83-89. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.03.2009)
 2. Köl Tigin Yazıtı Bir Nutuk Metni midir? ([1994] 1990, s. 31-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
Prof. Dr. Marcel Erdal
 1. Irk Bitig Üzerine Yeni Notlar ([1978] 1977, s. 87-119. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. A. N. Kononov, Oçerk istorii izuçeniya Tureckogo Yazıka. Leningrad 1976. 120 s. ([1981] 1978 – 1979, s. 265-270. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 2. Annemarie A. von Gabain (1901-1993) (Mart 1993, C: 1993/I, S: 495, s. 213-215 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.12.2008)
 3. Rotasizm ve Lambdasizm mi, Yoksa Zetasizm ve Sigmatizm mi? ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 79-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.12.2008)
 4. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar (2002, C: I, s. 107-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.12.2008)
 5. Kore Diliyle Türk Dili Arasında Bir Akrabalık Var mıdır? (Nisan 1952, C: I, S: 7, s. 399-401 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 6. Değerlendirmeler: Robert Dankoff: An Evliya Çelebi Glossary. Unusual, Dialectal and Foreing Words in the Seyahatname((Kitaplar – Tenkit) Mayıs 1993, C: 1993/I, S: 497, s. 376-390 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)
 7. Sovetskaya Tyurkologiya Dergisinin Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 121-124
  Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (09.01.2008)
Tahir Nejat Gencan
 1. Divanü Lûgat-it-Türk’te Dil Kuralları (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 27-52
  Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (22.12.2008)
 2. Divanü Lügat-it-Türk (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 304-309 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.12.2008)
Peter B. Golden
 1. Hazar Dili (1971, s. 147-157. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Orhan Şaik Gökyay
 1. Divanü Lûgat-it-Türk ve Alp Er Tunga (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 56-59
  Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (22.12.2008)
Viktor Grigoriyeviç Guzev
 1. Göktürk Yazısının Kendiliğinden Doğma (otokton) Menşei Varsayımını Esaslandıran Deliller ([2001] 2000, s. 211-220. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar ([1974] 1973 – 1974, s. 283-318. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
 2. Göktürk Anıtlarının Altayistik Açısından Değerlendirilmesi ([1994] 1990, s. 41-53. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Halaç, Çuvaş ve Saha/Yakut) Tarihî İlgi Düzeni ([1994] 1990, s. 55-64. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)

 2. Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel Kullanılışı (Ekim 1990, C: 1990/II, S: 466, s. 187-190
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (25.11.2008)
Mehmet Gümüşkılıç
 1. XVIII. Yüzyılda Latin Harfleriyle Yazılmış Fransızca-Türkçe Bir Sözlük (26.02.2009)
Araş. Gör. Galip Güner
 1. Divânü Lugâti’t-Türk’te Kençekler ve Bazı Kençekçe Kelimeler Üzerine Düşünceler (13.01.2009)
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. Söz Varlığı Işığında Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler (04.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Meriç Güven
 1. Kitâbü’l-Müntahâb Fi’t-Tıbb’daki Türkçe Organ Adları (16.04.2008)
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu
 1. Eski Türkçe’nin Gramer Yapısı ve Örnek Olarak Fiilden İsim Yapan -l Eki ([1994] 1990, s. 65-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.01.2009)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya-Sartkocaulı Harcavbay
 1. Hoyto-Tamir (Moğolistan)’dan Yeni Yazıtlar (Ön Neşir) ([2001] 2000, s. 313-346. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
György Hazai
 1. Berlin’de Turfan Yazmaları Üzerinde Çalışmalar (1971, s. 11-20. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
Dr. Mehmet Hazar
 1. Artukoğulları Zamanında Dedekorkut Kitabı’ndaki Kişi Adları (31.03.2008)
Hayaşi Tooru-Umemura Hiroşi
 1. Japonya’da Göktürkler ve Uygurlarla İlgili Olarak Japonca Yayınlanan Araştırmaların Bibliyografyası ([1989] 1985, s. 211-254. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Canan İleri
 1. Divanü Lügat-it Türk’te Geçen Mevye-Sebze Adları ve Türklerin Bunlardan Yararlanma Biçimleri (Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 542-572 Özel Sayı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.12.2008)
Doç. Dr. Ayşe İlker
 1. Tarihsel Metinler Bağlamında Türkçede “Av-Et” İlişkisi (18.03.2009)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Ebulgazi Bahadır Han ve Türkçesi ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 29-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
Prof. Dr. Alimcan İnayet

 1. Doğrudan ve Dolaylı Olarak Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine (21.04.2008)
 2. Hanyu Wailaici Cidian’a (Hwc) Göre Çinceye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine (18.09.2008)
Orhan Kabataş
 1. Divanü Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesine ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 147-161. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.12.2008)
Erden Z. Kacibekov
 1. Dil Sistemindeki Eski Türkçe Unsurlar Rekonstrüksiyon Problemleri ([1994] 1990, s. 81-84. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
 1. Dede Korkut Kitabı’nda Okuma Önerileri ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 93-100. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
Hayrullah Kahya
 1. Karamanlıca Bir Esere Göre Karamanlıcada Arapça ve Farsça Kelimeler (31.07.2008)

 2. Karamanlıca Zarf-Fiil Eklerinden Örnekler (01.09.2008)
Ferhat Karabulut
 1. Köktürkçenin Sıfat Fiilli Yapı Tipolojisi (28.01.2009)
Ahmet Karadoğan
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 171-179. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
Araş. Gör. Akartürk Karahan
 1. Tarihi Türk Dilinin Söz Varlığına Katkılar: Kadınla İlgili Kelimeler Üzerine (11.02.2009)
 2. Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fil-Lugatit Türkiyye’de Alet İsimleri (11.02.2009)
 3. Memlûk-Kıpçak Türkçesi Sözvarlığı: Yansıma Fiiller Üzerine Bir İnceleme (11.02.2009)
Doç. Dr. Önal Kaya
 1. ‘Ali Şir Nevayi’nin Divanları (10.04.2008)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları ([1994] 1991, s. 9-17. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
Osman Kemal Kayra
 1. Orhun Anıtlarında Sıfatlar, Sıfat Tamlamaları ve Bunlara İlişkin Bazı Açıklamalar ([1999] 1996, s. 145-158. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Şevkiye Kazan
 1. Klâsik Türk Şiirinde “Solduran Sop” ile “Dolduran Toplar” (19.09.2008)
James M. Kelly
 1. Divanü Lûgat-it-Türk’ün Yeni Baskısı Üzerine (çeviren: Hasan Eren, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 104-109
  Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (22.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Dede Korkut Hikayelerinde Zarf-Fiilli Birimler (31.03.2008)
Samim Kocagöz
 1. Divanü Lûgat-it-Türk ve Hocam Kilisli Rifat Bilge (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 319-322 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu

 1. Tarihi Türk Lehçeleri Metinlerinin Transkripsiyonlanmasında Kapalı é / i Meselesi (16.10.2008)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Kâbus-nâme ve Marzuban-nâme Çevirileri Kimindir? ([1967] 1966, s. 267-278. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 2. -ası/-esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (Participium) Ekinin Yapısı Üzerine ([1969] 1968, s. 31-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 3. Dede Korkut Hikâyelerinde Dil-üslûp Bağlantısı ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 101-112.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 4. Eski Anadolu Türkçesindeki -van/-ven, -vuz/-vüz Kişi ve Bildirme Eklerinin Anadolu Ağızlarındaki Kalıntıları ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 43-65.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 5. Göktürkçe’de İsimden Fiil Türeten Ekler ve Köken Yapıları Üzerine ([1994] 1990, s. 141-149.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 6. Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı ([1973] 1972, s. 17-34.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 7. Türk Dilinin Eski Kültür mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 159-167.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 8. Türkçe İle Moğolca Arasında Ortaklaşan Unsurlar ve Mogolcanın Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ([1988] 1986, s. 43-52.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 9. Türkçede -°N zarf-fiil Eki İle -pan/-pen Eki ve Türemeleri ([1987] 1984, s. 155-165.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 10. Türkçede ok/ök Kuvvetlendirme (İntensivum) Edatı Üzerine ([1962] 1961, s. 13-29.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.11.2008)
 11. Friedrich Wilhelm Radloff’un Orta Türkçe Üzerindeki Çalışmaları (Aralık 1988, C: LVI, S: 444, s. 318-328
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (15.02.2009)
 12. XI-XIII. Yüzyıllar Arasında Oğuzca ([1974] 1973 – 1974, s. 41-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.03.2009)
İgor V. Kormuşin
 1. Kuzey Tuva Öğök-Turan Vadisindeki Göktürk Anıtlarının Bazı Özellikleri ([2001] 2000, s. 257-261. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
Dr. Kazım Köktekin
 1. Hazâinü’s-Saadât’ta Geçen Tıp Terimleri (05.06.2008)
Şükrü Kurgan
 1. Divanü Lûgat-it-Türk Üzerine (Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 60-80
  Divanü Lûgat-it-Türk Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (22.12.2008)
Agah Sırrı Levend
 1. Tarih Boyunca Türk Dili ([1966] 1965, s. 129-147. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.01.2009)
Tofig Davudoğlu Melikov
 1. Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları ([2001] 2000, s. 263-265. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
Yunus Memmedli
 1. Eski Türkçede Şahıs Adları ve Unvanları ([1996] 1994, s. 95-110. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
Dr. Osman Mert

 1. Orhun Yazıtlarında Kullanılan İşaretsiz (/.ø./) Görev Ögeleri (04.11.2008)

 2. Öngöt Mezar Külliyesi ve Külliyede Bulunan Damgalar (04.11.2008)
N. Nurmuhammedov
 1. Kaşgarlı Mahmud’un Divanında Uzun Ünlülerin Gösterilişi (2003, C: II, s. 129-138. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Bilge Özkan Nalbant
 1. Ali Şir Nevayi’nin Dest-i Hattı: Türkçe Divanları Arasındaki Yeri (10.04.2008)
Elena Markovna Napolnova
 1. Edebi Eski Anadolu Türkçesi Tarihinde Bazı Genel Özellikler ([1994] 1989, s. 331-334. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (05.02.2009)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez

 1. Kaşgarlı Mahmut’un Kabri ve Yurdu (26.06.2008)

 2. Mançurya’daki Altay Dilleri ve Fuyü Kırgızcası Üzerine Bir Araştırma Gezisi (26.06.2008)

 3. Türkçede Dini Tabirler Üzerine (26.06.2008)

 4. Eski Uygurca DKPAM (= Dasakarmapathavadanamala) Metni Yayımı (tanıtma)
  (26.06.2008)

 5. Alttürkische Etymologien (2) (30.06.2008)
Prof. Dr. Zühal Kargı Ölmez

 1. Kutadgu Bilig’de İkilemeler (1) (17.04.2008)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Tukay ve Tatarlık (01.12.2008)
Prof. Dr. Zafer Önler
 1. Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri ([1989] 1985, s. 87-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (05.02.2009)
Yusuf Öz
 1. Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 177-187. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan

 1. Türk Dünyasının Bilgesi Ali Şir Nevai (11.04.2008)
Prof. Dr. Sadettin Özçelik

 1. Dede Korkut Metinleri Üzerinde Yeni Düzeltmeler (1) (09.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Özkan
 1. Ahmed-İ Dâî’nin Tefsîr Tercümesi’nin Manzum Mukaddimesi ve Dil Özellikleri (22.04.2008)
Prof. Dr. F. Sema Barutçu Özönder
 1. Maniheist ve Budist Çevrelerde Türk Şiiri ([1994] 1991, s. 69-87.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (22.11.2008)

 2. Eski Türkçede Buddha’nın 32 Laksana’sı ([1992] 1987, s. 11-33.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (23.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Özkan Öztekten
 1. “Erat” Sözü Hakkında (05.01.2009)
Prof. Dr. İsmail Parlatır

 1. Macar Bilimleri Akademisi Kütüphanesi Türkçe El Yazmaları Kataloğu Çalışması (28.03.2008)
Kasımcan Sadıkov
 1. Özbekistan’da Bulunan Göktürk Harfli Yeni Metinler ([2001] 2000, s. 297-305. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.02.2009)
Dr. Bedri Sarıca
 1. Kutadgu Bilig’de Komutan ve Ordunun Nitelikleri (04.06.2008)
Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 225-238.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (18.11.2008)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Göktürk Yazıtlarında İsim ve Ünvan Söyleme Geleneği (08.09.2008)
 2. Jens Peter LAUT, Buddhistische Höllenvorstellungen (unter Besonderer Berücksichtigung Alttürkischer Texte [Budizm’de Cehennem Tasavvurları (Eski Türkçe Metinlerin Özel Mülâhazaları Altında)]. Marburg/Lahn 1980 133 s. (II) ([1986] 1982 – 1983, s. 272-274.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 3. Orta Asya Araştırmalarının Yeni Neticeleri (Neue Ergebnisse der Zentralasien Forschung) ([1986] 1982 – 1983, s. 239-246.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 4. Maitrisimit Nom Bitig (I) ([1986] 1982 – 1983, s. 253-271.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 5. Türkiye’de Uygur Türkçesi Araştırmaları Tarihine Bir Bakış ve Eski Uygur Türkçesi Üzerine Türkiye’de Yapılan Son Çalışmalar ([1997] 1995, s. 411-431. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.02.2009)
 6. Doğumunun 80. Yıl Dönümü Dolayısıyla Prof. Dr. Talât Tekin’in Hayatı ve Eserleri (Aralık 2007, C: XCIV, S: 672, s. 874-889 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 7. Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmlâ Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 131-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
 8. Dede Korkut Kitabı’ndaki Bazı Manzum Parçaların Hece Vezni ve Manzume Türü Açısından Değerlendirilerek Yeniden Okunması ([1994] 1988, s. 141-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 9. Göktürk Tarihinin Meseleleri Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni Görüşler ([1988] 1986, s. 59-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 10. Göktürk Tarihinin Meseleleri : Yenisey Yazıtlarının Yayınlarındaki Bazı Okuma ve Anlamlandırmaların Düzeltilmesi, Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri ([1995] 1993, s. 67-75. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 11. Kâğıda Yazılı Göktürk metinleri ve Kâğıda Yazılı Göktürk Alfabeleri ([1994] 1990, s. 167-181. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 12. Kızıl Kum (Ulaan Göm) Yazıtında Geçen Kişi Adı Üzerine ([1996] 1994, s. 137-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
 13. Maitrisimit Nom Bitig’in Hamı=Komul Yazması (III) ([1986] 1982 – 1983, s. 275-280. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Gülsel Sev
 1. Divanü Lûgat’it Türk’te İkilemeler (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 497-510 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.12.2008)
Prof. Dr. Engin Sezer
 1. Divanü Lugati’t-Türk’ün İngilizce Çevirisi (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1982, C: XLV, S: 372, s. 377-378 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Sis

 1. Mahtumkulu Şiirlerinde Tasviri Fiiller Üzerine Bir İnceleme (12.06.2008)
Prof. Dr. Marek Stachowski

 1. Der Terminus Lenatürkisch (16.04.2008)
Cevdet Şanlı
 1. Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri ([2000] 1997, s. 237-244. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.02.2009)
Dr. Serkan Şen
 1. Dede Korkut Kitabı’nda Kadına Yönelik Hitaplar (06.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan-Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel
 1. Dîvânu Lugat’it Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler ve Kavram Alanları (31.03.2008)
Ali İsa Şükürlü-Elşen Şükürlü
 1. Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmlâ Kuralları ([2001] 2000, s. 347-352. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (16.02.2009)
Dr. İbrahim Taş
 1. Et {-(U)k} (06.08.2008)
 2. Ana Altayca Gövdesonu Ünlülerinin Kutadgu Bilig’deki İzleri (18.09.2008)
Prof. Dr. Şinasi Tekin
 1. 1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde “Olga-bolga” Sorunu ([1974] 1973 – 1974, s. 59-157.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 2. Bir Uygur Şiiri Hakkında Not ([1976] 1975 – 1976, s. 61-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.11.2008)
 3. Uygurca Üzerine Yeni Yayınlar ([1976] 1975 – 1976, s. 187-201.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (13.02.2009)
 4. Uygurcada Yardımcı Cümleler Üzerine Bir Deneme ([1966] 1965, s. 35-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.02.2009)
 5. Altun Yaruk’un Çincesinin Almancaya Tercümesi Dolayısıyla (1959, s. 293-306. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 6. Kök-Türklerin Tarihi Hakkında Çin Kaynakları ([1962] 1961, s. 359-362. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)
Prof. Dr. Talat Tekin

 1. Elegest (Körtle Han) Yazıtı (17.04.2008)

 2. Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi (17.04.2008)
 3. Dede Korkut Hikâyelerinde Bazı Düzeltmeler ([1986] 1982 – 1983, s. 141-156.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 4. -ısar Eki Hakkında (Kasım 1954, C: IV, S: 38, s. 89-96 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.12.2008)
 5. Türkçe’deki En Eski Ödünç Sözler (Aralık 1983, C: XLVII, S: 384, s. 526-529 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.02.2009)
 6. Köktürk Yazıtlarındaki Deyimler Üzerine – I (Nisan 1957, C: VI, S: 67, s. 372-374 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.02.2009)
 7. Köktürk Yazıllarındaki Deyimler Üzerine – II (Mayıs 1957, C: VI, S: 68, s. 423-426

  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.02.2009)

Prof. Dr. Ahmet Temir
 1. Moğolca İle Türkçe İlişkileri ([1994] 1989, s. 295-300. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
E. Tenişev
 1. Eski Türklerde Edebi Dil var mıydı? ([1986] 1982 – 1983, s. 157-161. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)
Araş. Gör. Ersin Teres
 1. Ertüt ~ Belek Sözcükleri Üzerine (18.09.2008)
Prof. Dr. Semih Tezcan
 1. Eski Türkçe Buyla ve Baya Sanları Üzerine ([1978] 1977, s. 53-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
 2. Georg Kara-Peter Zieme Fragmente Tantrischer Werke in uigurischer Übersetzung. Berliner Turfantexte VII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut Für Alte Geschichte und und Archäologie. Akademie Verlag, Berlin, 1976. 112 s. + 49 tablo üzerinde 82 tıpkıbasım, 4° ([1981] 1978 – 1979, s. 301-306.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 3. János ECKMANN, Middle Turkic Glosses of the Rylands Interlinear Koran Translation. Bibliotheca Orientalis Hungarica XXI, Akadémiai Kiadó, Budapest 1976 359 s. 8°. ([1981] 1978 – 1979, s. 279-294.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)
 4. Georg Kara-Peter Zieme; Die Uigurischen Übersetzungen des Guruyogas Tiefer Weg Von Sa-skya Pandita und der Mañjusrinâmasamgiti. Berliner Turfantexte VIII. Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut Für Alte Geschichte und Archäologie. Akademie Verlag, Berlin, 1977. 148 s. + 50 tablo üzerinde 90 tıpkıbasım, 4° ([1981] 1978 – 1979, s. 307-313.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (22.11.2008)
 5. Tonyukuk Yazıtında Birkaç Düzeltme ([1976] 1975 – 1976, s. 173-181. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.03.2009)
Prof. Dr. Robert Dankoff-Prof. Dr. Semih Tezcan

 1. Seyahat-name’den Bir Atasözü (16.04.2008)
Prof. Dr. Andreas Tietze

 1. Tarama Sözlüğü (16.04.2008)
 2. Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı ve Gelişme Safhaları (Haziran 2003, C: LXXXV, S: 618, s. 563-567 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.12.2008)
Kâmil Tiken
 1. Eski Anadolu Türkçesinde Edatlarla Kurulan Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri ([2000] 1997, s. 397-428.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna
 1. Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller (1960, s. 213-282. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 2. Sümer-Türk Dillerinin Tarihî İlgisi ve Türk Dilinin Yaşı Meselesi ([1994] 1989, s. 257-293. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 3. Bazı İmlâ Gelenekleri Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtları’nda Birkaç Açıklama ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 41-81. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 4. Eski Doğu Türk Yazısında Kullanılan Ligatürler ve Bunlarla İlgili Bazı meseleler Hakkında ([1994] 1990, s. 207-222. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
Zikri Turan
 1. Eski Anadolu Türkçesi’nde Ol- Cevherî Fiili ([1999] 1996, s. 265-289. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.11.2008)
Kaya Türkay
 1. Kaşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri ([1983] 1980 – 1981, s. 39-42. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.11.2008)
Cavit Orhan Tütengil
 1. 1730’lar Türkçesine Tanıklık Eden Bir Yapıt [Grammaire Turque Ou Methodé Courte Et Facile Pour Apprendre La Langue Turque] (Şubat 1975, C: XXXI, S: 281, s. 88-91 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2009)
Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
 1. Dede Korkut’u Okumak İstiyorum, Ama… (01.04.2008)
Shoira Usmanova

 1. Altay Dillerindeki Bazı Ev Gereç Adları Üzerine (çev. Araş. Gör. Galip Güner) (28.05.2008)
Emek Üşenmez
 1. Tün Sözü Üzerine (18.09.2008)
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev
 1. Göktürk Yazı Kültürünün Asya’nın merkezinden Doğu Avrupa’ya Yolu ([1995] 1993, s. 61-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
S. L. Vclin
 1. Leningrad Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları Hakkında (çev. Rasime Uygun, 1955, s. 99-141. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Özen Yaylagül
 1. Göstergebilim Açısından Divanu Lugâti’t-Türk (25.02.2009)
Prof. Dr. Nuri Yüce
 1. Annemarie Von Gabain’in Eserleri ([1995] 1993, s. 141-182. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 2. Coğrafya, Tarih, Halk Bilgisi, Dil ve Edebiyat Bakımından Çuvaşlar ([1996] 1994, s. 205-229. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
Prof. Dr. Peter Zieme
 1. Türkçe Bir Mani Şiiri ([1969] 1968, s. 45-51. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 2. Uygur Yazısıyla Yazılmış Uygur Yazıtlarına Dair Bazı Düşünceler ([1986] 1982 – 1983, s. 229-237. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 3. Some Remarks on old Turkish Words For “Wife” [=“Kadın” İçin Kullanılan Eski Türkçe Kelimeler Üzerine Bazı Düşünceler] ([1992] 1987, s. 305-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 4. Runik Harfli Birkaç Pasaj Üzerine Kimi Yorum Önerileri ([2001] 2000, s. 377-382. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)
 5. Ein Manischäisch-Türkisches Gedicht [=Türkçe Bir Mani Şiiri] ([1969] 1968, s. 39-44. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 6. Materialien zum Uigurischen Onomasticon I ([1978] 1977, s. 71-86. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
Yazar (286) Makale (737)
Prof. Dr. A. Deniz Abik
 1. Nevâyi’nin Eserlerindeki Deyimlerin Farsça İle Karşılaştırılması (2003, C: I, s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
  yeni
M. Sani Adıgüzel
 1. Avusturyalı Türkolog Hebert Jansky’in Osmanlı Türkçesi Hakkında Düşünceleri ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 1-24. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
Doç. Dr. Ahmet Akçataş
 1. Karahanlıca İlk Kuran Tercümesi Sözlüğünün Söz Denizinde Biz Gezi (19.03.2010)
Erdoğan Altınkaynak
 1. Desht-i Kipchak Stone Statues (05.04.2010)
  yeni
 2. Gregoryan Kıpçakların Dil Yadigârları (05.04.2010)
  yeni
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Kırgızistandaki Arap Harfli Yazıtlar Üzerine (04.02.2010)
Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu
 1. Nostratik Dil Teorisi İçerisinde Altay Dilleri (04.02.2010)
Prof. Dr. Aysu Ata
 1. Derleme Sözlüğü’nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler I (25.02.2010)
 2. Derleme Sözlüğü’nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler II (25.02.2010)
 3. Kutadgu Bîlig Üzerinde Bîr Düzenleme Denemesi: Kör mü? Kür mü? (08.03.2010)
 4. Derleme Sözlüğü’nde Eski Türkçe Bir Kelime: Ağlak (09.03.2010)
 5. Dede Korkut Hikâyeri’nde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 29-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (23.03.2010)
 6. “Çok” Kelimesinin Kökeni Üzerine (Haziran 1996, C: 1996/I, S: 534, s. 1310-1313 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
Doç. Dr. Erhan Aydın
 1. Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki Amga (Amgı) Korgan Üzerine (10.07.2009)

 2. Türk Runik Kaynakçası’na Ek I
  (04.02.2010)

 3. Eski Türk Yazıtlarındaki Kırgız Seferleri Üzerine Notlar (09.02.2010)

 4. S. Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlüğünde Yenisey Yazıtları İle İlgili Veriler (30.03.2010)
 5. “Bulçu” Yer Adı Üzerine Notlar (08.04.2010)
  yeni

 6. Eski Türk Yazıtlarındaki Yarış‘ın Yerinin Belirlenmesine Bir Katkı (29.06.2010)
  yeni

 7. Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüser mi Böñreser mi? (29.06.2010)
  yeni

N. Akmal Ayyubi
 1. Önemli Bir Türkçe Sözlük [Kitab-ı Arabî ve Farisî ve Türkî (Çağatay Türkçesi)] ([1966] 1965, s. 65-101. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Eyüp Bacanlı
 1. Yayın Değerlendirme: Türkoloji Tarihinde Samoyloviç ve Eserleri (11.11.2009)
Dr. Abdullah Bakır
 1. Tevarih-i Al-i Selçuk Oguz-Name’si (16.02.2010)
İ. A. Baranov
 1. Tavrika ve Dnepr Boyundaki İlk Türklerin Tengri İnancı Tapınakları (çev. Risbek Alimov, [2001] 2000, s. 37-45. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
N. A. Baskakov
 1. Türk Lehçelerinin Mukayeseli Tarihi Araştırmalarına Kısa Bir Bakış (10.11.2009)
Cahit Başdaş
 1. Orhun Abidelerinde İyelik, Belirtme ve Yükleme Hâli (05.02.2010)
Tsendiyn Battulga
 1. Moğolistan’da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları ([2001] 2000, s. 47-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.04.2009)
Dovdoyn Bayar
 1. Moğolistan’daki Eski Türk Anıtlarının İncelenmesi ve Gelecekteki Amaçlar (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 59-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
Faruk Bayramoğlu
 1. Değiniler: Sözcük Türetme Üstüne (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 265 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Azmi Bilgin
 1. Gök Tanrısı Terimi Üzerine (06.07.2009)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. 12 Hayvanlı Türk Takvimi —Zamana ve İnsana Hükmetmek— (17.07.2009)
J.E. Andras Bodrogligeti
 1. The Impact of Ahmad Yasavî’s Teaching on the Cultural and Political Life of the Turks of Central Asia [=Orta Asya Türklerinin İrfan ve Siyasi Hayatında Ahmad-i Yasavi’nin Hikmetlerinin Etkileri] ([1992] 1987, s. 35-41. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
Lubsandorjiyn Bold
 1. Orhun Yazısının Yeni Üç Anıtı Hakkında (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 65-68. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
Mehmet Fuat Bozkurt
 1. Altay Dil Ailesi ve Japoncanın Türkçe ile Akrabalığı Sorunu (Aralık 1977, C: XXXVI, S: 315, s. 628-632
  Yazında Kadın Duyarlığı [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (14.06.2009)
Tuncay Böler
 1. Kutadgu Bilig’de Ahlaklılık, Soyluluk ve Seçkinlik İfade Eden Sözler (18.08.2009)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat
 1. XIV. Yüzyılda Yazılmış Değerli Bîr Tıp Eserî Edvîye-i Müfrede (25.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Nadejda Chirli
 1. Ermeni Kıpçakçasında Edat Gibi Kullanılan İsimler (06.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ali Cin
 1. Karışık Dilli Eserlerden Ali’nin Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi (08.04.2010)
  yeni
 2. Rabguzi’nin Kısasü’l Enbiyasının Tahran Nüshası (08.04.2010)
  yeni
Gerard Clauson (Çev. İsmail Ulutaş)
 1. Altay Teorisinin Leksikoistatistiksel Bir Değerlendirmesi (30.10.2009)
Doç. Dr. Asiye Mevhibe Coşar
 1. Eski Anadolu Türkçesi Üzerinde Düşünce ve Yorumlar (08.04.2010)
  yeni
Çetin Cumaguloviç Cumagulov
 1. Vilhelm Thomsen’in Çalışmaları ve Kırgızistan’da Bulunan Göktürk Yazıtları ([1995] 1993, s. 99-114. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Türkçede ñ~š Sesine Dair (1954, s. 15-30. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Altay Türklerinde Kıyamet Anlayışı (08.03.2010)
  yeni
Okt. Mehmet Surur Çelepi
 1. Dânişmend-Nâme’de Rüyaların İşlevleri (08.04.2010)
  yeni
Dr. Engin Çetin

 1. Orhon Yazıtlarında ‘İtaat’ Kavramı
  (05.02.2010)
Prof. Dr. Nurettin Demir
 1. “Arpad Berta” Hakkında (21.10.2009)
Jale Demirci
 1. Cumhuriyet’in 80. Yılında Türkiye’de Memlûk-Kıpçak Türkçesi Çalışmaları (04.03.2010)
Agop Dilaçar
 1. Talât Tekin : Ana Türkçede Aslî Uzun Ünlüler, V+278 s., Hacettepe Üniversitesi Yayınları / B15 Ankara 1975. ([1976] 1975 – 1976, s. 266-273. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Ahmed-i Yesevî’nin Hikmetlerinde Sıra Cümleler (Aralık 1993, C: 1993/II, S: 504, s. 611-618
  Hoca Ahmed Yesevi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (08.06.2009)
Saim Ali Dilemre
 1. Türkçenin Tarihsel Tabiatı “L’indo-touranien” (1953, s. 149-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
Mihaly Dobrovits
 1. Ongin Yazıtını Tahlile Bir Deneme ([2001] 2000, s. 147-150. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. Yeni Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar (çev. Saadet Çağatay, [1968] 1967, s. 205-212. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.05.2009)
Muammer Doğan
 1. Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar (08.04.2010)
  yeni
Dr. Şaban Doğan
 1. 15. Yüzyıla Ait Bir Tıp Terimleri Sözlüğü:Terceme-i Akrabâdîn’in Istılah Lügatı (30.03.2010)
  yeni
 2. Eski Oğuz Türkçesinde Tıp Dilinin Oluşumu ve Özellikleri (08.04.2010)
  yeni
İsmail Doğan
 1. Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası ([2001] 2000, s. 151-173. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)
Halide Dolu
 1. Dâstân-ı Varka ve Gülşâh’ın Fiil Çekimi (1954, s. 221-231. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.05.2010)
  yeni
Vladimir Drimba
 1. L’Instruction des Mots de la Langue Turquesque de Guillaume Postel (1575) ([1967] 1966, s. 77-101. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni
Dr. Oğuzhan Durmuş
 1. Yeni Bulgar Türkçesi Döneminin Kaynakları II. Edebî Kaynaklar: I 1769 Tarihli Altı Dize Ya Da İlk Çuvaş Şiiri (08.02.2010)
Janos Eckmann
 1. Memlûk-Kıpçak Edebiyatı (çev. Günay Karaağaç, [1986] 1982 – 1983, s. 85-99. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 2. Memlûk Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasına Dair ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 35-41. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 3. Nehcü’l-Feradis’in Bilinmiyen Bir Yazması ([1964] 1963, s. 157-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 4. Sadî Gülistan’ının Bilinmeyen Çağatayca Bir Çevirisi ([1969] 1968, s. 17-29. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)
 5. Türkçede -Raq -Rek Ekine Dair (1953, s. 49-52. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 6. Türkçede D, T ve N Seslerinin Türemesi (1955, s. 11-22. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 7. Bolmasa Kelimesine Dair (1954, s. 33-38. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
  yeni
 8. Karamanlı Türkçesinde -Maca Ekli Fiil Şekli (1953, s. 45-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.05.2010)
  yeni
Ümit Eker
 1. Çağatay Türkçesinde Eklerde Görülen Yuvarlaklaşmalardaki Eski Anadolu Türkçesi Etkisi (08.04.2010)
  yeni
Erkin Emet
 1. Türklerin Ana Yurtlarından Biri Kumul (Hami) ve Kumul Kelimesinin Etimolojisi Hakkında (Güz-1997, S: 4, s. 152-155. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Fatih Erbay
 1. W. Radloff’n Sözlüğünde Yer Alan Çağatay Türkçesine Ait Kelimeler Üzerine Notlar (17.02.2010)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Some Remarks on the Oğuz Kağan Epic [=Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler] ([1988] 1986, s. 9-12. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 2. Zikredilen Şahıslara Dayanılarak Dede Korkut Boylarının Kronolojik Sıralanması ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 61-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
 3. Dîvânü Lügati’t-Türk ve Uygurlar (02.02.2010)
 4. Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler ([1988] 1986, s. 13-16. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni

Abdullah Eren
 1. Divanü Lugati’t-Türk’ün Manzum Parçalarında İnsan ve Toplum ile İlgili Benzetmeler (12.10.2009)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türkçede Moğolca Kalıntılar [ Claus Schönig, Mongolische Lenwörter im Westogusischen Wiesbaden 2000, VI+210 s. Turcologica 47] (2003, C: I, s. 171-186. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Turcologica. K Semidesyatiletiyu Akademika A. N. Kononova. Leningrad 1976. 364 s. ([1981] 1978 – 1979, s. 261-264. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
Halil Ersoylu
 1. Kutadgu Bilig’de İki Ayrı Biçimde Transkripsiyonlanmış Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerin Birleştirilmesi ([1992] 1987, s. 165-172. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni
Kerima Filan
 1. Rûz-nâme’de Birleşik Fiiller ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 115-128. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Aziz Gökçe
 1. Bünyesinde Art veya Ön Damak /g/ Ünsüzü Bulunduran Yapım Eklerinin Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Kadar Tarihî Seyirleri (04.02.2010)
 2. Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine Dudak Uyumu ve Ünsüz Uyumu (16.02.2010)
Mehmet Dursun Erdem-Münteha Gül
 1. Kapalı e (e) Sesi Bağlamında Eski Anadolu Türkçesi-Anadolu Ağızları Ilişkisi (06.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Altayistik-Mongolistik ve Türkoloji (Eylül 1998, C: 1998/II, S: 561, s. 213-222 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
 2. Eski ve Orta Türkçede Moğolca Kelimeler ve Moğolca-Türkçe Müşterek Kelimeler Üzerine Notlar (05.03.2010)
  yeni
 3. Moğolların Gîzlî Tarihi’ndeki Türkçe Kelimeler Üzerine Bîr Deneme (05.03.2010)
  yeni
 4. ZDMG’de Türkoloji Ve Mongolistikle İlgili Makaleler Bibliyografyası (1847- 1968) (08.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım (08.04.2010)
  yeni
Öğr. Gör. Gürkan Gümüşatam

 1. 15. Yüzyıl Tıp Kitaplarından Tertib-i Muâlece’nin Söz Varlığı, Dil ve Anlatım Özellikleri
  (08.02.2010)
Naile Hacızade
 1. Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i ve Nasıreddin Rabguzî’nin Kısasü’l-Enbiyâ İsimli Eserinin Karşılaştırmalı Dil Özellikleri (21.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Hazar
 1. Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (01.04.2010)
  yeni
Wolfram Hesche
 1. Recent Research on the Turkic Languages of Afghanistan [=Afganistan’daki Türk Dilleri Üzerine Son Araştırma] ([1994] 1989, s. 155-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Divanu Lugati’t Türk’ten Gaziantep Ağzına Atasözleri (01.10.2009)
 2. Eşref Bin Muhammed ve Haza’inu’s-Sa’adat’ının İmla ve Ses Bilgisi Özellikleri (01.10.2009)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. XIII-XV. Yüzyıllarda Mısır’da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve “Halis Türkçe” (1953, s. 53-71. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (28.05.2009)
 2. Kur’an’ın Eski Tükçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevirileri Üzerine Notlar (1960, s. 79-94. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni
 3. Şeybanlı Özbekler Çağına Ait Bir Çağatayca Kuran Tefsiri ([1963] 1962, s. 61-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
Okt. Birol İpek
 1. Divânü Lugâti’t-Türk’te Geçen Enklitik Edatları (22.02.2010)
Prof. Dr. Lars Johanson
 1. Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair (çev. Mustafa Uğurlu, 2003, C: I, s. 89-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni
Hayrullah Kahya
 1. Karamanlıca Bir Zarf-Fiil Eki: {-INCAS} (07.07.2009)
 2. Karamanlıca Bir Kitap Yeñi Hazne ve Dil Özellikleri (İmlâ Özellikleri ve Ses Bilgisi) (07.07.2009)
Zsuzsa Kakuk
 1. Osmanlıcadan Macarcaya Geçmiş Olan Kelimeler ([1969] 1968, s. 65-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
Dr. Akartürk Karahan
 1. İlk Türk Lehçeleri Sözlüğü: Divanu Lugati’t-Türk’te Lehçelerin Söz Varlığına Bir Bakış (19.03.2010)
  yeni
M. Selda Karaşlar
 1. Divanu Lugati’t-Türk’teki Oğuzca Eşya Adlarına Bir Bakış (09.04.2010)
  yeni
Zeki Kaymaz
 1. Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme (18.08.2009)
Hayrullah Kahya-Mustafa Kılıçarslan
 1. Karamanlıcada i/e Meselesi (07.07.2009)
Hans J. Kilimkeit
 1. Türk Orta Asyasında Budizm (Çev. Mehmet T. Berbercan) (17.02.2010)
  yeni
S. G. Klyaştorniy
 1. Orhon Anıtlarında Türklerin Krallık Soyunun Adı ([1994] 1990, s. 137-139. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Vilhelm Ludwig Peter Thomsen (Hayatı ve Türklük Bilimine Hizmeti) ([1995] 1993, s. 1-11. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)
 2. Ahmet Vefik Paşa (3 Haziran 1823-2 Nisan 1891) (Şubat 1987, C: LIII, S: 422, s. 77-98 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
 3. Yunus Emre ve Anadolu Türkçesînîn Kuruluşundaki Yeri (05.03.2010)
  yeni
 4. Eski Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla İlgili Değerlendirmeler (08.03.2010)
  yeni
 5. Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri (08.04.2010)
  yeni
 6. Kabusname’nin İkinci Basılışı Dolayısıyle [Orhan Şaik Gökyay; Mercimek Ahmet] ((Kitaplar – Tenkit) Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 665-667
  Ataç’ı Anma Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (04.05.2010)
  yeni
 7. Divanu Lûgat’it-Türk’ün Yazılışının 925. Yıl Dönümü Dolayısıyla: Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Divanu Lûgat-it Türk (Haziran 1999, C: 1999/I, S: 570, s. 459-470 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 8. Ananiasz Zajaczkowski Özel Bölümü: Ölümünün 30. Yılında Değerli Bir Türkoloğu Anma Toplantısı Dolayısıyla (Haziran 2000, C: 2000/I, S: 582, s. 557-563 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Abdullah Kök
 1. XI. Yüzyılda Türk Dünyasında Haberleşme Metonimileri (09.04.2010)
  yeni
İristay Kuçkartay
 1. Ali Şir Nevaî’nin Dil Dünyası (aktaran: Ertan Çevik, Haziran 1995, C: 1995/I, S: 522, s. 667-673 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
Cemal Kurnaz
 1. Vilhelm Thomsen’e Mecidî Nişanı Verilmesi ([1995] 1993, s. 13-20. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.04.2010)
  yeni
Mustafa Kutlu
 1. Türk Dili Edebiyatı ve Tarihi Üzerine Milletlerarası Bir Eser [Fundamenta] (Temmuz 1959, C: VIII, S: 94, s. 572-574,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Yard. Doç. Dr. Salim Küçük
 1. Tarihî Türk Lehçelerinde Renk Adlandırmaları (09.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Paki Küçüker
 1. Lügat-i Müşkilât-ı Eczâ’da Türkçe Bitki Adları (29.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Zühal Kültüral
 1. Sözlük Bilimi Açısından Dîvânü Lugâti’t-Türk (01.04.2010)
  yeni
Agah Sırrı Levend
 1. Nevâ’i’nin Arapça Sözlüğü (1956, s. 239-245. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 2. Nevâ’î’nin Eserleri ([1988 (2.bs.)] 1957, s. 189-193. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
Vladimir A . Livsiç
 1. Eski Türk Runik Yazısının Orasya Çıkışı Üzerine (02.03.2010)
  yeni
Sergey G. Klyaştornıy – Vladimir A . Livsiç
 1. Bugut’taki Sogtça Kitabeye Yeni Bir Bakış (çev. Emine Gürsoy – Naskali, [1992] 1987, s. 201-241. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
  yeni
Mecdut Mansuroğlu
 1. Şeyyad Hamza’nın Doğu Türkçesine Yaklaşan Manzumesi 1956 (s. 125-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
Tofik Davudoğlu Melikli
 1. Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları ([2001] 2000, s. 263-265. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2010)
  yeni
Aziz Merhan
 1. Atabetü’l-Hakayık’ta Birleşik Eylemler (11.11.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Kırım Hanlığı Zamanında Yazılmış Karışık Dilli Bir Kuran Tefsiri ve Bu Tefsirde Geçen Sıra Dışı Bazı Ünlü Türemeleri (10.02.2010)
 2. DUK Eki ve Divânü Lûgati’t Türk’te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi (10.03.2010)
Gyula Németh
 1. Şaman Kelimesinin Kökeni Üzerine, (Türkçe-Moğolca Ses Tarihi İçin Birkaç Not) (çev. Özlem Nemutlu, Yaz-2003, S: 16, s. 27-34. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. İlber Ortaylı
 1. Omeljan Pritsak’ın Ardından (06.04.2010)
  yeni
Takashi Osawa
 1. Moğolistan’daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996-1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçları (Japon-Moğol Ortak Çalışmasının Ön Raporu Olarak) ([2001] 2000, s. 277-286. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
Zunduy Oyunbileg
 1. Orhun Vadisindeki Tarihî ve Kültürel Anıtların Şu Anki Durumu ve Gerçek Sorunları (çev. Abdullah Şen, [2001] 2000, s. 287-290. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Ali İhsan Öbek
 1. Tarihî Türk Sözlükçülüğünde Dönüm Noktası:[Büyük] Türk Lügatı (23.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Mustafa Yıldız-Araş. Gör. Gökhan Ölker
 1. Dîvânü Lugâti’t-Türkteki Oğuzca Kelimelerin Dede Korkut Hikâyelerindeki Durumu (17.02.2010)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Divanü Lugati’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine (02.10.2009)
 2. Some Newly Identified Words in “Fuyu Kirghiz” (Part-1) (02.10.2009)
 3. Divanü Lugati’t-Türk’teki Tek Örnekler Üzerine (1) (09.02.2010)
  yeni
Prof. Dr. Zuhal Kargı Ölmez
 1. Meninski’nin Sözlüğündeki “Tartarca” Sözcükler (10.03.2010)
  yeni
Mustafa Öner
 1. Türkçede Dille İlgili Alış Verişlerin ve Dil Hareketlerinin Tarihine Toplu Bir Bakış (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 140-148,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (27.08.2009)
Prof. Dr. Zafer Önler
 1. Kutadgu Bilig’de “Ekçek” Kelimesi Üzerine (Mayıs 1993, C: 1993/I, S: 497, s. 342-344 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
Hasan Özdemir
 1. Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar (09.03.2010)
  yeni
 2. Semih Tezcan-Hendrik Boeschoten, Dede Korkut Oğuznameleri (09.03.2010)
  yeni
Zekine Özertural
 1. Eski Türkçe tu- “kapamak” Eylemi Üzerine (10.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Can Özgür
 1. Necati ile Hüseyn-i Baykara’nın Kullandığı Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma (23.02.2010)
 2. Kıpçak Sahasına Ait Sözlük ve Kaynaklarda At ve Atçılıkla İlgili Terminoloji (29.03.2010)
  yeni
 3. Karışık (Kıpçak-Oğuz) Lehçeyle Yazılmış Kitâbü’l-Hayl’ın Yazmalarında Değişmeler (09.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Irak Türk Edebî Dilinin Tarihî Gelişimi (02.02.2010)
A. Melek Özyetkin
 1. Astrahanlı Şerifi’nin 1550 Tarihli Zafer-Nâme’si (08.03.2010)
  yeni
 2. Altın Ordu Hanı Toktamış’ın Bikhâcî Adlı Kişiye Verdiği 1381 Tarihli Tarhanlık Yarlığı (09.03.2010)
  yeni
Simone Rachmann
 1. Zum Stand der Erforschung der Uigurischen Dokumente ([1992] 1987, s. 257-263. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
László Rásonyi
 1. Türklükte Kadın Adları ([1964] 1963, s. 63-87. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni
Ebülfez Recebov
 1. Orhon-Yenisey Anıtlarının İncelenmesindeki Bazı Problemler ([1994] 1990, s. 151-154. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
 2. Göytürk Dilinde Gelecek zaman Anlayışının İfadesi ([2001] 2000, s. 291-296. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.06.2010)
  yeni
Ettore Rossi
 1. “Çelebi” Kelimesi Hakkında Ebû’s-Su’ûd’a Atfedilen Bir Fetva (1954, s. 11-14. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.06.2010)
  yeni
A. Samoyloviç
 1. Kırım-Türk Yazı Dilinin Tarihçesi (çev. Rasime Uygun, 1960, s. 373-379. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni
Doç. Dr. Mustafa Sarı
 1. Karışık Dilli Eserlerde Kelime>Enklitik>Ek Sürecinde Bir Biçim Birimi: -dAvUK / -dAyUK (09.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Mevlüt Erdem-Doç. Dr. Mustafa Sarı
 1. Karışık Dilli Eserlere Farklı Bir Bakış (08.04.2010)
  yeni
Ali İbrahim Savaş
 1. Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Eserlerde Geçen Sıfat-Grubu Kelimelerin Kullanım Özellikleri (Eylül 1996, C: 1996/II, S: 537, s. 307-314 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
Ayşe Gül Sertkaya
 1. Uigurische Sprachdenkmäler’den Beş Mektup ([1999] 1996, s. 237-264. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Mongolian Words and Forms in Chagatay Turkish (Eastern Turki) and Turkey Turkish (Western Turki) [=Çağatay Türkçesi (Doğu Türkçesi)nde ve Türkiye Türkçesi (Batı Türkçesi)nde Moğolca Kelimeler ve Biçimler] ([1992] 1987, s. 265-280. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 2. Suuci < Sugeci / (Bel) Yazıtı Ne zaman Yazıldı? ([2001] 2000, s. 307-312. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 3. Mehmet AKALIN ([1995] 1992, s. 199-201. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni
 4. Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Willi Bang-Kaup (9.VIII-1869-8.X.1934) ve Eserleri ([1987] 1984, s. 285-304. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
  yeni
 5. Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat (15 Mayıs 1900-29 Kasım 1964) ve Eserleri -Ölümünün 20. Yıl Dönümü Dolayısı İle- ([1987] 1984, s. 305-313. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
 6. Türk Şiirinde Dörtlük Tarzının Doğuşu ve Gelişmesi ([1994] 1991, s. 89-95. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni
 7. Eski Türkçe (Göktürkçe ve Uygurca) Araştırıcısı Olarak Wilhelm Radloff (Aralık 1988, C: LVI, S: 444, s. 303-317 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni
M. A. Seyidov
 1. Eski Türk Kitabelerindeki Yer-Sub Meselesi (02.03.2010)
  yeni
Kemal Sılay
 1. Türkolojide Yeni Bir Yayın History of Khorezm ([1994] 1989, s. 389-393. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (08.05.2009)
 2. Jakutish und Dolganish mas, Baum’ (08.05.2009)
 3. Turkish dirsek ‘elbow’, Yakut tühürges ‘knee’ and Some Connected Words (08.05.2009)
 4. Once Again on The Etymology of Turkish Çocuk ‘Child’ (09.02.2010)
 5. Yeniden Türkçe Çocuk Sözcüğünün Kökeni Üzerine (Çev. Yard. Doç. Dr. Faruk Gökçe) (09.02.2010)
İ. V. Stebleva
 1. Eski Türkçe Fal Kitabı Irkbitig ve Sembollerin Kavramsal Temeli (Çev. Halil İbrahim Usta) (09.03.2010)
Prof. Dr. Hatice Şahin
 1. Tercüme-i Hülâsâ’nın Bir Nüshası Üzerine (03.02.2010)
 2. Kutadgu Bilig’de Şimdiki Zaman (Mayıs 1997, C: 1997/I, S: 545, s. 464-471 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni
Aleksandr Mihail Şçerbak
 1. Türk “Runik” Alfabesinin Yayılmasına Dair ([1994] 1990, s. 183-187. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)
 2. Ulaangom Yazıtı Üzerine İlâve Düşünceler ([1996] 1994, s. 131-136. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 3. Zetasizm-Rotasizm Meselesi ve Türkçe ile Moğolca Arasındaki Münasebetlere Dair Bazı Düşünceler ([1992] 1987, s. 281-288. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
 4. Tarihî Bakımdan Türkçe Kelimelerin Şekil Yapısı ([1996] 1994, s. 123-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
 5. Türkçe Morfoloji Tarihini İnceleme Meselesine Dair ([1994] 1989, s. 317-321. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni
Ari Şekeryan
 1. Kutadgu Bilig’de Ölüm Kavramı (09.12.2009)
Serkan Şen
 1. Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divan u Lügati’t Türk Merkezli Örnekler (Mart 2001, C: 2001/I, S: 591, s. 268-275 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü
 1. Eski Türkçe Alfabedeki Ünsüzleri Belirten İşaretlerin İmlâ Özellikleri ([1994] 1990, s. 189-192. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (15.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Şinasi Tekin
 1. Timur Öncesinde Anadolu İle Orta Asya Türk Dünyası Arasındaki Kültür İlişkileri ve Güzide Kitabı’nın ‘Tercüme’ Hikâyesi ([2000] 1997, s. 151-196. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 2. Uygur Bilgini Sıgku Seli Tutug’un Bilinmeyen Yeni Bir Çevirisi Üzerine ([1966] 1965, s. 29-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 3. René GIRAUD, L’Empire Des Turcs Célestes; Les Règnes D’Elterich, Quapghan Et Bilge (680-734). Paris 1960. 222 s.+4 Harita ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 160-163. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
 4. Türklük Bilgisi Elkitabı Üzerine Bir Öneri ([1963] 1962, s. 265-269. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni
 5. Annemarie Von Gabain und Prof. Dr. Werner Winter, Türkische Turfan-Texte IX. Ein Hymnus An Den Vater Mani Auf Tocharisch B Mit Alttürkischer Übersetzung. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wisseschaften zu Berlin, 1958 Berlin. (Peter Mani İçin Yazılmış Bir İlâhi. “Toharca” B ve Eski Türkçe Tercümesi. (1959, s. 306-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
  yeni
 6. A. V. GABAIN Der Buddhismus in Zentralasien (Orta Asya’da Burkancılık=“Budizm”) Handbuch der Orientalistik. Çıkaran B. SPULER. Birinci Bölüm Yakın ve Orta Doğu. Sekizinci Cilt-Din-, İkinci Kısım Büyük Dinler Devrinde Doğu’nun Din Tarihi. E. J. BRILL 1961. 496-514. s. ([1963] 1962, s. 275-277. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
  yeni
 7. Dr. Bahaeddin ÖGEL İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından VII. seri- no. 42. Ankara 1962. XX+403 s. ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 152-157.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (13.05.2010)
  yeni
 8. MAITRISIMIT. Die Alttürkische Version eines Werkes der Buddhistischen Vaibhâsika-Schule. In Faksimile Herausgegeben und Bearbeitet Von Annemarie Von Gabain Mit Einer Einleitung Von Helmuth Scheel, Wiesbaden 1957. (Maytrisimit, Burkancılığın Vaibhâsika-Mezhebine Ait Bir Eserin Eski Türkçe Tercümesi) (1958, s. 319-322. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
  yeni
 9. Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları [Zeynep Korkmaz] ((Kitaplar – Tenkit) Ekim 1962, C: XII, S: 133, s. 69-71 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.05.2010)
  yeni
 10. XXV. Uluslararası Doğubilimciler Kongresi Tutanakları ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 149-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.05.2010)
  yeni
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Ön Türkçede Ünsüz Yitimi ([1978] 1977, s. 35-51. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
 2. -ısar Ekinin Türeyişi (Mayıs 1954, C: III, S: 32, s. 453-455 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.05.2009)
 3. -mAtI(n) Gerindiumu Üzerine (Çev. Ümit Özgür Demirci) (10.11.2009)
 4. Turkic /s/, Chuvash /s/ and Mongolian /c/ ([1988] 1986, s. 65-69. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
 5. A. N. KONONOV Grammatika Sovremennogo Turetskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva-Leningrad 1956 569 s. (Akademiya Nauk SSSR. İnstitut vostokovedeniya) (1959, s. 331-378. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.05.2010)
  yeni
 6. E. V. SEVORTYAN, Etimologiçeskiy Slovar’ Tyurkskih Yazıkov (Obşçetyurkskiye i Mejtyurkskiye Osnovı na Glasnıye), 767 s., Moskva 1974 (Akademiya Nauk SSSR, İnstitut Yazıkoznaniya, İzdatel’stvo ‘Nauka’) ([1976] 1975 – 1976, s. 274-285.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.05.2010)
  yeni
 7. Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri [Mecdut Mansuroğlu] ((Kitaplar – Tenkit) Ocak 1959, C: VIII, S: 88, s. 233-235 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
Janna Orınbasarkızı Tektigül
 1. Türk Eklerinin Etimolojisi Hakkında (Kasım 2002, C: 2002/II, S: 611, s. 936-939 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni
Araş. Gör. Ersin Teres
 1. Orta Türkçede ‘Zırh, Kalkan’ Anlamı Taşıyan Bazı Sözcükler (23.02.2010)
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş
 1. Şeyhi ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları I : Ses Bilgisi (1960, s. 95-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 2. Şeyhî ve Çağdaşlarının Eserleri Üzerinde Gramer Araştırmaları II : Şekil Bilgisi ([1962] 1961, s. 53-136. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
Hacer Tokyürek
 1. Eski Uygur Türkçesinde “Ölüm” Kavramı ile İlgili İfadeler (11.11.2009)
Funda Toprak
 1. Divanü Lugati’t-Türk’te “Kıpçakça” Kaydıyla Verilen Kelimelerin Tarihi Kıpçak Sözvarlığı İçindeki Yeri (08.10.2009)
Edward Tryjarski
 1. On Dialectal Differentiation of Armeno-Kitapchak ([1992] 1987, s. 289-296. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Mertol Tulum
 1. Orhon Yazıtlarında Birleşik Cümleler ve Baş Cümle İle Yardımcı Cümle İlişkileri ([1994] 1990, s. 193-205. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
  yeni
Sadık Kemal Tural
 1. Dede Korkut Kelimeleri Üzerine (Ocak 2000, C: 2000/I, S: 577, s. 3-8 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Seyfullah Türkmen
 1. Türkçenin Söz Varlığında Nasreddin Hoca’nın Yeri (06.04.2010)
  yeni
Dr. Şükrü Baştürk-Dr. Mustafa Uluocak
 1. Lügat-i Farisi ve Arabi’de XVIII. Yüzyıl Söz Varlığı Üzerine (30.03.2010)
  yeni
Halil İbrahim Usta
 1. Türk Gramerciliğinin Tarihinde “Kavaid” Kitaplarının Yeri (08.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 161-169.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (18.02.2010)
 2. Dede Korkut Destanlarında Aralıklı İkilemeler (Mayıs 1998, C: 1998/I, S: 557, s. 464-470 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)
  yeni
Dimitry Dimitriyeviç Vasilyev
 1. Dağlık Altaylardaki Kalbak-Taş Mabedinin Göktürk Yazıtları (A.-47, 48, 49, 50) ([1995] 1993, s. 91-97. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
Hanifi Vural
 1. Son Dönem Çağatay Şairlerinden Zakircan Furkat’n Manzum Mektupları (2002, C: II, s. 147-180. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
Paşa Yavuzarslan
 1. Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fil-Lügati’t-Türkiyye (2004, C: I, s. 153-162,
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (27.08.2009)
 2. Türk Dilinin Tarihî Söz Varlığından Bir Örnek (İncimek) (04.03.2010)
 3. Anadolu Sahasında Yazılmış Eski Bir Arapça Türkçe Sözlük Üzerine Notlar (09.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Özen Yaylagül
 1. Divânü Lugât’it Türk’te Yer Alan Atasözlerindeki Metaforlar (14.05.2010)
  yeni
Muhammet Yelten
 1. Nev’îzâde Atâyî’nin Sohbetü’l Ebkârı ve İçindeki Ata Sözleri ve Deyimler ([1994] 1989, s. 171-191. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
  yeni
Hüseyin Yıldız
 1. Ahmet Vefik Paşanın Lehce-i Osmânî’si ve Batı Kaynaklı Kelimeler (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 439-446 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Yıldız
 1. Seyf-i Sarayinin Gülistan Tercümesinde Aynı İsim Unsurlarının Kıl- ve Et- Yardımcı Fiilleriyle Kullanımından Oluşan Eş Değer Birleşik Fiiller ve Oğuzca Etkisi (09.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Osman Yıldız
 1. Ahval-i Kıyamet’te Dudak Uyumu (08.04.2010)
  yeni
Kemal Yüce
 1. Saltuk-nâme’nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi ([1995] 1992, s. 61-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)
Prof. Dr. Nuri Yüce
 1. Prof. Dr. Nikolay Aleksandroviç Baskakov’un Hayatı ve Türkoloji Bilimine Hizmetleri ([1997] 1995, s. 1-30. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
Ananiasz Zajaczkowski
 1. Mısır Memluk Devleti’nin Şahnâme’sinin Türkçe En Eski Şiir Çevirisi (XV-XVI. Yüzyıl) (çev. Necdet Bingöl, [1967] 1966, s. 65-76. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.04.2009)
Prof. Dr. Peter Zieme
 1. Materialien zum Uigurischen Onomasticon II ([1981] 1978 – 1979, s. 81-94. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 2. Materialien zum Uigurischen Onomasticon III ([1987] 1984, s. 267-283. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
 3. Notizen zum Alttürkischen Sprichwortschatz ([1994] 1991, s. 47-54. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)
 4. Tibetisch Ga-nim-du= “Sklave Des Avalokite”vara ([2000] 1997, s. 245-250. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni
 5. Türkçe Bir Mani Şiiri ([1969] 1968, s. 45-51. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Hocam Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu (09.03.2010)
  yeni


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar