istanbul escort bayan sisli escort gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Eski Türk Edebiyatı

Bu sayfa Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi
çalışmasıdır.

Pınar Aka
 1. Divan Edebiyatı ve Bütünlük (31.01.2007)
Döndü Akarca
 1. Şitâiyyelerde
  Sosyal Yaşantı
  (14.07.2005)  
Ayşegül Akdemir
 1. Divan Şiirinde “Cünûn” ve “Mecnûn” Kavramları ile Bu Kavramların Fehîm-i Kadîm Dîvânı’ndaki Kullanımı (05.02.2008)
Doç. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
 1. Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın Mıdır? (26.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Bilal Aktan
 1. Kemal Ümmî Dîvânı’nın Makâlât Adlı Yazması ve Dil Özellikleri (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Lütfi Alıcı

 1. Arif Süleyman ve Hilye-İ Nebî Adlı Eseri (20.03.2007)

 2. Süleyman Senîh ve Müşterek Gazelleri (15.05.2007)

 3. Tezkirelere Göre Kahraman Maraşlı Divan Şairleri (18.01.2008)

 4. Mevlânâ’nın Şiir Anlayışında Tahkiyenin Yeri (21.01.2008)
Mustafa Altun


 1. Eski Metinlerde Bir Semantik
  İnceleme Örneği : Hikmet-
  Nâme
Dr. Rıfat Araz

 1. Kadı Burhâneddîn’in, Kimlik ve Kişilik Yapısı ile Hayata Bakış Tarzının Tuyuglarına Yansıması… (30.04.2007)
 2. Çalab’ın Tahtından Gönül Şehrine… (15.05.2007)
 3. İlâhî Aşk Çağrışımlarına Dönüşen Tutku (01.06.2007)
 4. Yunus’ta Gördüğümüz İnsan Sevgisi ve Hoşgörü Yaklaşımları…(07.08.2007)
 5. Hz. İbrahim’in Mucizevi Hayatından, Türk Şiirine Yansımalar (10.08.2007)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Esrâr
  Dede Tezkiresi’nde Mevlânâ Sevgisi

  (08.10.2004)

 2. Vamık ile Azra

  (08.10.2004)

 3. Mesnevi ve Kısa Hikayecilik

  (11.10.2004)

 4. Lâmi’i
  Çelebi’nin Vâmık u Azra’sı
  (11.10.2004)


 5. Lâmi’î Çelebi’nin Hayatı, Edebi
  Kişiliği ve Eserleri
  (01.11.2004)


 6. Antepli Arzî Mehmet Efendi
  (29.11.2004)


   
Prof. Dr. Hüseyin Ayan

 1. Bir
  Şiir Mecmuâsında
  Ahmed Yesevî
  (08.10.2004)
 2. Fuzûlî’nin
  Hüsn ü Aşk (Sıhhat u Maraz)’ı


  (08.10.2004)

 3. Bekir Çobanz
  âde

  (13.10.2004)
 4. Hâmidî-Zâde
  Celîlî’nin Leylâ vü Mecnûn’u
  (15.10.2004)
 5. Celîlî’nin
  Mehek-Nâmesi
  (18.10.2004)

 6. Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış
  (01.11.2004)

 7. Celîlî’nin Hecr-Nâme’si
  (29.11.2004)

 8. Abdülbâkî Ârif Efendi’nin
  Mi’râciyyesi
  (29.11.2004)
Doç. Dr. Yaşar Aydemir

 1. Ağlatan Çiçek: Çiçek Hastalığı (11.03.2008)
Araş. Gör. İsrafil Babacan
 1. Vâiz-i Kazvînî ve Türkçe Şiirleri (17.01.2008)
 2. 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış “Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rûm” Adlı Tanınmayan Bir Tezkire (05.02.2008)
Doç. Dr. H. Dilek Batislam

 1. Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg (01.10.2007)

 2. Divan Şiirinde Hazan (01.10.2007)

 3. Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım (01.10.2007)

 4. Divan Şiirinde Âşık, Sevgili,Rakip Üçlüsü ve Ölüm (01.10.2007)

 5. 15. Yüzyıl Divan Şiirinde Halk Kültürü (01.10.2007)

 6. Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf Terimleri (01.10.2007)

 7. Şevket Bulut’un Hikayelerindeki Veli Tipi (01.10.2007)

 8. Nedim’in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler (01.10.2007)

 9. Kıbrıslı Şair Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi’nin Mersiyeleri Üzerine Bir İnceleme (01.10.2007)

 10. Mesîhî Divanı’nda Yer Alan Ölüm ve Ölümle İlgili Unsurlar (01.10.2007)

 11. Divan Şiirinde Sabâ (02.10.2007)

 12. Divan Şiiriyle Halk Şiirinde Ortak Bir Söyleyiş Biçimi (02.10.2007)
 13. Kani’nin Mensur Letaifnamesi ve Hezliyyatı (22.01.2008)
 14. Şeyh Gâlib’in Mevlâna’ya Yazdığı Dört Medhiye (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Cemal Bayak

 1. Divan Şiiri Üzerindeki Akademik Çalışmalar ve Bir Divan İnceleme Metodu Önerisi (12.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Bayram
 1. Klasik Türk Şiirinde Duyguların Dili: Çiçekler (26.12.2007)
 2. Klasik Türk Şairlerinin Gözüyle Meyveler (26.12.2007)
 3. 16.Yüzyıl Divan Şiirinde “Şiir, Söz ve Şair”le İlgili Anlam Alanları (Kelimeler ve Terkipler) (31.12.2007)
Doç. Dr. Azmi Bilgin

 1. Abdullah Nidaî
  ve İki Şiiri
  (30.11.2004)

 2. Mehmet Tevfik Efeindi’nin
  Mecmûatü’t-Terâcim’inin Edebiyat Tarihimizdeki Önemi


  (30.11.2004)
Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan

 1. Sözün İnceldiği Yer Divan Şiirinin İfade Gücü (11.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Canım
 1. Metin Şerhi Geleneğimiz Çevresinde Tarlan ve İpekten’in Kaleminden Fuzûlî’nin “Sana” Redifli Gazeli (16.04.2007)
Prof. Dr. Adem Ceyhan
 1. Şehzâde Bâyezid’in Son Şiiri (19.04.2007)
 2. Eğitim Bakımından Gülistan (26.12.2007)
Doç. Dr. Ömür Ceylan

 1. Taşranın Altın Çiçeği Safran (01.06.2006)
 2. Klasik Türk Şiiri’nde Turna’ya Dair (01.06.2006)
 3. Divanlar Üstüne-Eleştiriler (01.06.2006)
 4. Gaybi’nin Bir Deveran Gazeli ve Şerhi (01.06.2006)
 5. Ölümün Unutulan Adı: Veba (01.06.2006)
Doç. Dr. Menderes Coşkun

 1. Klâsik Türk Şiirinde Mürekkep İstiare,
  Temsilî İstiare ve Alegori
  (17.12.2007)
 2. Tevriye ve Çeşitleri Üzerine Düşünceler (26.12.2007)
Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu
 1. Divan Şiiri (21.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Celalettin Çelik
 1. Mevlana’nın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri (31.05.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdülbaki Çetin
 1. Bilinmeyen Türkçe Bir Dehname (04.01.2007)
 2. On Dördüncü Yüzyıla Ait Anonim Hadis Kitabı Olarak Bilinen Türkçe Eser Üzerine (09.01.2007)
 3. Ahmed-i Dâî’nin Farsça Ögretmek Amacıyla Yazdıgı
  Bir Eser: Müfredât
  (29.01.2007)
Selçuk Çıkla
 1. Divan Şiirindeki ‘Sevgili Tipini Alaya Alan Bir Roman yahut Hüseyin Cahit’in Nadide’si (06.07.2007)

Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar
 1. Geleneğe Direnen Bir Şair ve Şiiri: Cem Sultan’ın Frengistan Kasidesi (26.12.2007)
 2. Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz Mesnevisinde
  Bir Nasrettin Hoca Fıkrası
  (26.12.2007)
Araş. Gör. Erol Çöm
 1. Nev’î Divanı’nda Günlük Hayat (28.12.2007)
Araş. Gör. Abdülkadir Dağlar
 1. Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi (26.12.2007)
 2. Âyîneye Düşen Sır: “Nihânuz” Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi (26.12.2007)
 3. Hacı İbrâhim Efendi’nin “Şerh-i Belâgat”ı (Metin) (26.12.2007)
Araş. Gör. H. Gamze Demirel
 1. 16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî’nin “Gül ü Bülbül Mesnevisi”ndeki Şahıs Kadrosunun Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi (11.01.2008)
Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok

 1. Mesnevi-i Manevi’de Leyla ve
  Mecnun


 2. Sadi’nin Bostan’ı
  ve Ezop Masalları’nda Ortak Temalar

  (17.08.2004)


 3. Adana İl Halk Kütüphanesi’nde
  Bulunan Bir Hikaye-i İbrahim Edhem Nüshası


  (26.08.2004)


 4. Hoca Dehhani’nin Kasidesine
  Tematik Bir Bakış


  (26.08.2004)


 5. Ahmed Da’i’nin
  Teressül’ü


  (26.08.2004)


 6. XVI. Yüzyıl Şairlerinden
  Azizi’nin Nigar-namesi’nin Yeni Bir Nüshası
  (31.08.2004)

 7. Fatih Devri Şairlerinden
  Cemali’nin Divan’ında Yer Alan İki Tarih

  ( 02.09.2004)

 8. Dede Korkut Hikayelerindeki
  Olağanüstü Motifler ve Kaynakaları
  ( 02.09.2004)

 9. Füzûnî ve Gül-i Sad-Berg’i
  (14.07.2005)
   
 10. Mesihi’nin Bir Fetih-Namesi (24.02.2006)
 11. Musa Bigiyef ve Tatar Türkçesiyle Yazılmış Hâfız Divanı Şerhi (19.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Hamit Dikmen
 1. Seyyid Vehbî’nin
  Hayatı, Eserleri ve Sanatçı Kişiliği

  (03.05.2005)

 2. Seyyid Vehbî Divanı’nın Şekil ve
  İfade Özellikleri Yönünden Analizi

  (03.05.2005)

 3. Hz. Peygamber’de Hoşgörü ve
  İnsan Sevgisi

  (03.05.2005)
 4. Seyyid Vehbî Divanı’nda Çevre, Kültür Unsurları ve Toplum Hayatı (07.07.2006)
Mehmet Can Doğan
 1. Divan Edebiyatının Taşraları (07.08.2007)
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan

 1. Yolculuk Metaforu Bağlamında Klasik Şiiri Anlamak (11.03.2008)
Adnan Durmaz
 1. Divan Edebiyatında Mumla Konuşan İki Sevgili (05.11.2007)
Dr. Gülay Durmaz
 1. Dîvân Şiirinde Rind (12.12.2007)

Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş
 1. Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi (04.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Necip Fazıl Duru

 1. Şâir Muhayyilesinde Mevlevî Kisvesi (04.01.2007)

 2. Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerhi (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Sadettin Eğri
 1. Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler-1 (13.12.2007)
Okt. Nagehan U. Eke
 1. Üsküplü İshak Çelebi Dîvânı’nda Klâsik Sanatlar (26.12.2007)
Bilal Elbir
 1. XVI. Yüzyıl Şerh Edebiyatı İçinde Şerh-i Şebistân-ı Hayâl’in Önemi (16.04.2007)

Okt. Dr. Özlem Ercan
 1. Kâmî Mehmed Efendi ve Fîrûznâme (10.12.2007)
 2. Peşteli Hisâlî Dîvânı’nda Biçime Dayalı Tekrarlarla Ahenk Sağlama (12.12.2007)
 3. Arayıcızâde Ferdî ve Eserleri Hikâye-İ Erdeşîr ü Şâpûr ve Esmâ-yı Büldân (13.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Kenan Erdoğan
 1. “Şiir-Efsane-Menkıbe İlişkisi ve Niyâzî-i Mısrî’nin Menkıbelerine Göre Bazı Şiirlerinin Hikâyesi” (21.02.2008)
Dr. Dilek Erenoğlu
 1. Güvâhî’den Günümüze Atasözleri ve Deyimler (09.01.2008)

Abdulkadir Erkal


 1. Divan Şiirinde Afyon ve Esrar (13.11.2007)
Prof. Dr. İlhan Genç
 1. Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar (26.12.2007)
Senem Gezeroğlu

 1. Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Şiirine Modern Yaklaşımlar (23.03.2007)
Öğr. Gör. Dr. Haluk Gökalp
 1. Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevi Mekanları (27.02.2006)
 2. Divan Şiirinde Sıhhat-nameler (07.12.2007)
 3. Bir Osmanlı Memurunun Hâl-i Pür-melâli: Sergüzeşt-i istolçevî (22.01.2008)
Orhan Şaik Gökyay
 1. Divan Edebiyatı Kimin (30.09.2005)
Dr. Zehra Göre

 1. Yetîmî
  ve Şiir Dünyası
  (09.08.2005)
Dr. Avni Gözütok
 1. Yunus Emre Divanı’ndaki Bazı Kelimelere Dair Farklı Yorumlar (04.03.2008)
Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Gelibolulu Musluhiddin Sürûrî, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü’l-Ma‘ârif İsimli Eseri (08.12.2006)
 2. Mutasavvıf Şairlerde ‘Zindan’ Kavramı (20.12.2006)
 3. Hamdi ve Naatları (29.01.2007)
 4. On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi (06.08.2007)

 5. R. A. Nicholson’un Mesnevî Tercüme ve Şerhi Üzerine (25.12.2007)

 6. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler (17.01.2008)

 7. İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinde Geçen Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme (04.02.2008)

 8. Üç Asırda Ne Değişti? 17. ve 20. Asırlarda Yapılan Mesnevi Şerhlerini
  Karşılaştırma Denemesi
  (03.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Hamdi Güleç

 1. Süleymânnâme’de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler (14.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler
 1. Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâ Bibliyografyası ve Yayınlanmamış Şiirleri (14.09.2006)

 2. Leylâ ve Mecnûn’da Evlilik ve Aile Teması (21.09.2006)
 3. Şeyh Galib Divanında Ayna Sembolü (29.09.2006)
 4. Yunus Emre’nin Nur-ı Muhammedî Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği (29.09.2006)
 5. Bağdatlı Ruhî’nin Meşhur Terkib-Bendine Sosyal Psikoloji Açısından Bir Bakış (14.02.2008)

Yard. Doç. Dr. Abdülkerim Gülhan

 1. Hakâni Mehmed Bey’in Şiir Anlayışı (19.02.2008)
Okt. Zehra Gümüş
 1. Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Şerhleri (03.01.2008)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Minbername ve Salatname (09.04.2007)
Dr. Muharrem Güzeldir
 1. Cefâyî ve Eseri: Dakâyıku’l-Hakâyık (07.03.2008)
Araş. Gör. Hanzade Güzelova

 1. Abdî’nin Bilinmeyen Bir Mesnevîsi: Heft Peyker Tercümesi (17.12.2007)
Araş. Gör. M. Esat Harmancı
 1. Bir Divan Şairi: Rûznâmeci-Zade Şinasi (25.02.2008)
Prof. Dr. Osman Horata
 1. Mevlana ve Divan Şairleri (08.01.2007)
 2. XV. Yüzyıl Şairlerinden Cemali’nin Hayatı ve Eserleri (09.04.2007)
 3. Nedim-i Kadim Hayatı, Sanatı ve Eseri (09.04.2007)
Prof. Dr. Mustafa İsen
 1. Divan Baskılarına Göre Son Dönem Kültür Merkezlerimiz (14.04.2006)
Dr. Meheddin İspir
 1. Divan Şiiri Karşısında Şairin Durumu (11.09.2007)
 2. Gülşen-i Ebrâr ve Ma’den-i Esrâr Adlı Eserin şairin Münîrî Üzerine (20.02.2008)
Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım
 1. Neşâtî’nin İmam Hüseyin Mersiyesi (20.02.2008)
Araş. Gör. M. Fatih Kanter
 1. Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları (tanıtma) (05.02.2008)
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
 1. Şeyh Galib’in Şiir Anlayışı (03.01.2008)
Dr. Turgut Karabey
 1. Divan Şiirinde ‘Sapma’lar (28.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Tağızade Karaca

 1. Batılı Üç Eserde ‘Romantik Kurban’ Cem Sultan (14.12.2007)

Yard. Doç. Dr. Saadet Karaköse
 1. XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı (18.12.2007)
Doç. Dr. Ahmet Kartal
 1. Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları ve “tezâd” Ve “telmîh” Sanatlarına Eleştirel Bir Bakış (18.09.2007)
Bilge Kaya
 1. Nazîre Mecmûaları ve Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâiri (12.12.2007)
Dr. İ. Güven Kaya
 1. Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey’in Bir Kasidesi (29.02.2008)
Doç. Dr. Atabey Kılıç
 1. Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Şibyán Şerhi  “Hediyyetü’l-İhván" (20.11.2007)
Mahmut Erol Kılıç
 1. Sûfî Şiirinin Poetikası (17.04.2007)
Aydın Kırman
 1. Necati Bey Divanı’nın ilk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden incelenmesi (22.01.2008)
Doç. Dr. M. Fatih Köksal
 1. Nâilî’nin Bir Gazelini Şerh (17.04.2007)

Dr. Orhan Kurtoğlu

 1. Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler (17.12.2007)
Dr. Muhammet Kuzubaş
 1. Muhammed Fevzî’nin Miftâhu’n-Necât Adlı Eseri (27.12.2007)
 2. Manzum Bir Destan Kitabı  (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fâtıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik) (20.02.2008)
Prof. Dr. Muhsin Macit

 1. Divan Edebiyatı Tartışmaları ve Gelenekten Yararlanma Sorunu (11.03.2008)
Prof. Dr. Mine Mengi

 1. Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri

 2. Divan
  Şiiri ve Bikr-i Mana
 3. Divan
  Şiir Dilindeki Mana, Mazmun, Nükte Kelimeleri Üzerine Bir
  Değerlendirme

 4. Mazmun
  Üzerine Düşünceler
 5. Sehl-i
  Mümteni

 6. Metin
  Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine
 7. Divan
  Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları

 8. Yüzyıllık Bir Batı Kaynağı : Gibb’in Osmanlı Şiir Kaynağı

 9. Çağının İnsanı Olarak Nabi
 10. Bir
  Osmanlı Efendisinin Çizdiği Çelebi Tipi

 11. Fuzuli’nin Şiirlerini Kalıcı Kılan Bazı Üslup Özellikleri
 12. Metin İncelemesi Aşamaları, Terimleri  ve Bunlardan Biri: Metin Tahlili (10.09.2007)
 13. Divan Edebiyatı Öğretiminin Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri (11.03.2008)
Doç. Dr. Ahmet Mermer
 1. Bilinmeyen XV Yüzyıl Divan Şairi Karamanlı Aynî (24.12.2007)
Dr. Yasemin Ertek Morkoç
 1. Tanzimattan Cumhuriyete Divan Edebiyatı’na Yaklaşımlar (17.04.2007)
Prof. Dr. Tulga Ocak
 1. Nef’i İçin Söylenmiş Bir Hiciv Beyti Üzerine (18.01.2007)
 2. Ölümünün 350. Yılında Nef’i (18.01.2007)
Dr. Ali İhsan Öbek
 1. Gıbb’in Ünlü Eseri A History of Ottoman Poetry Çevirisindeki Okuma Yanlışları (28.03.2007)
Araş. Gör. Sevda Önal
 1. Sebeb-i Teliflerdeki Ortak ve Farklı Temalar (27.02.2008)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Divanlardan Yansıyan Görüntüler (26.09.2007)
Araş. Gör. Furkan Öztürk
 1. Osmanlı Şiirine Sanat Ontolojisiyle Yaklaşmak Üzerine (26.12.2007)
Prof. Dr. İskender Pala
 1. Ah Mine’l-Aşk (07.11.2007)
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat
 1. Türk Edebiyatı Tarihçiliği Çalışmalarının Neresindeyiz ? (14.03.2006)
Yard. Doç. Dr. Ömer Savran
 1. Neşâtî Divanı’nda Söz Kalıpları (04.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Fuzûlî’de Gözyaşı (07.06.2006)
 2. Nef’i’de Söz ve Savaş İlgisi (18.12.2006)

 3. Fuzûlî’de Melâmet Kavramı (19.02.2008)
Altınay Sernikli
 1. Elyazması Eserlerimizin Dünü Bugünü Yarını (27.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Süleyman Solmaz
 1. Divan Şiirinde Kelime Seçimini  Etkileyen Faktörler (31.12.2007)
Araş. Gör. Nurgül Sucu
 1. Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği (26.04.2007)
 2. Sâlim’in Rind ü Zâhid Tercümesinin Fuzûlî’nin Rind ü Zâhid’i ile Mukayesesi (17.01.2008)
Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Seğir-nâme ve Seğirmek Manaları Üzerine Bir İnceleme (07.03.2008)
Dr. İsmet Şanlı
 1. XVI. Yüzyıl Divan Şâiri Fedâyî ve Fâl-Nâme-i Kur’ân-ı ‘Azîm’i (11.12.2007)
 2. Fidâyî Dîvân’ında Tasavvufî Unsurlar (11.12.2007)
 3. XVI. yy. Dîvân Şairi Hilâlî ve Şiirlerinde Sosyal Hayat (11.12.2007)
 4. XVI. yy. Divan Şairi Fidâyî’nin Şiirlerinde Ölüm Fikri (12.12.2007)
 5. Ahmet Paşa, Necâtî Bey, Fuzûlî, Hayâlî ve Bâkî Divanlarına Göre Divan Şiirinde Meyve (13.12.2007)
Araş. Gör. Özer Şenödeyici

 1. Nef’i’nin Bir Şiirinden Hareketle Divan Şiirinde Söz Kavramı (11.03.2008)
Araş. Gör. Bülent Şığva
 1. Eski Türk Edebiyatına Giriş (tanıtma) (04.01.2008)
Araş. Gör. Münevver Tekcan

 1. Hakîm Ata’nın Ahir Zaman Kitabı (17.12.2007)
Araş. Gör. Fatih Tığlı

 1. Klâsik Türk Edebiyatında Şehrengiz Çalışmaları Hakkında Bibliyografya Denemesi (18.12.2007)
Dr. Enfel Doğan-Araş. Gör. Fatih Tığlı
 1. Sultan V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler (30.11.2006)
Vedat Ali Tok
 1. Su Kasîdesi’nden Beş Beyit Üzerine Bir Şerh Denemesi (05.02.2007)
 2. Şiirimizde Hazan (05.02.2007)
 3. Gülşen-i Mülûk (12.02.2007)
 4. Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği (24.04.2007)
 5. Divan Şiirinde Ses Unsurları ve Üç Gazel (24.04.2007)
 6. Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip’in Şiir Anlayışı (07.11.2007)
Ahmet Topal
 1. Klasik Türk Edebiyatı’nda Muharrem Ayı Etrafında Yazılan Şiirler (04.03.2008)
 2. Mesnevi’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri (06.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel
 1. Divan Şiiri’ne Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinden Bakmak (11.09.2007)
Yard. Doç.Dr. Semra Tunç

 1. Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi
  2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası

  (01.04.2005)


 2. Muhibbi Divanı’nda Şiir ve Şair
  ile İlgili Değerlendirmeler

  (01.04.2005)


 3. Dede Ömer Ruşeni

  (01.04.2005)


 4. Dede Ömer Ruşeni Divanı’nda Söz
  ve Konuşma Adabı İle İlgili Hususlar

  (01.04.2005)

 5. Divan Şiirinde Hz. İbrahim ve
  ‘Ades (Mercimek) Kıssasına Dair
  (12.9.2005)
 6. On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mânî ve Şiirleri (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Selçuk Çıkla-Araş.Gör. Sibel Üst

 1. Mesnevi’deki Hikâyelerin Kaynakları ve Mevlâna’nın Hikâyeler Üzerindeki Tasarrufları (07.12.2007)
Araş. Gör. Sibel Üst
 1. Fuzuli’nin “Usanmaz Mı” Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi (13.09.2007)
 2. Kitap Tanıtımı / Fatih Divanı ve Şerhi (16.11.2007)
 3. Nahîfî’nin Yusuf u Zeliha Mesnevisi (09.01.2008)
Prof. Dr. Yakup Karasoy-Yard. Doç. Dr. Orhan Yavuz
 1. Nüvîsî ve “Şehrengîz-i İstanbul”u (11.01.2008)
Dr. İlyas Yazar
 1. Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane Uygulamaları (11.09.2007)
 2. Dürrî’nin Şehrengizinden Gümülcine’ye Bakış (16.11.2007)
Dr. Sadık Yazar
 1. Cismî ve Mevlidi (20.02.2008)

Prof. Dr. Emine Yeniterzi

 1. Divan Şiirinde Osmanlı
  Devletindeki Sosyal, Ahl
  âkî
  ve İktisadî Çözülmenin Akisleri

  (03.11.2004)


 2. Türk Edebiyatında Manzum
  Fütüvvet-Nâmeler
  (03.11.2004)


 3. On Altıncı Yüzyıl Klasik Türk
  Şiirinin Konyalı Temsilcileri
  (03.11.2004)


 4. On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir
  Şair : Meşâmî
  (03.11.2004)


 5. Konyalı Bir Şair Meşâmî ve
  Konuşma Âdâbına Dair Bir Nasihat-Namesi
  (03.11.2004)


 6. Türk Edebiyatında Na’tlara Dair

  (03.11.2004)


 7. Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı
  Hususlar
  (06.01.2005)

 8. Divan Şiirinde Sağlık ve
  Hastalıklarla İlgili Bazı Hususlar
  (06.01.2005)
 9. Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller (17.07.2006)
 10. Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun “Dâstân-I Cenâb-I Mevlânâ” Manzumesi (17.07.2006)
 11. Edebiyatımızda Hz. Peygamber’in İsimleri ve Harflere Dair (17.07.2006)
 12. Ahmed-İ Dâ’î’nin Vasiyyet-İ Nûşirevân Adlı Mesnevisi (17.07.2006)
Doç. Dr. Ali Yıldırım

 1. Renk Simgeciliği ve Şeyh Gâlib’in Üç Rengi (20.03.2007)
 2. Fuzuli’nin Beng ü Bade Mesnevisi ve Bade Sembolü (20.03.2007)

 3. Klâsik Şiirde Romantik Söylem veya Osmanlı Romantizmi (20.03.2007)

 4. Antakyalı Münif‘in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri (22.03.2007)
 5. İslamın Tabiat Anlayışı ve Divan Şiirine Yansımaları (22.03.2007)
 6. Taşlıcalı Yahya ile Şeyhülislam Yahya Divanlarında Zühdî ve Harâbâtî Kelimelerin Kullanımı (21.12.2007)
 7. "Siyâh-bahâr” Tamlamasının Bir Üslup Özelliği Olarak Divan Şiirinde Yer Alması (31.12.2007)
 8. Eski Türk Edebiyatı Kaynaklarında Görülen Yanlış ve Çelişkiler (09.01.2008)
 9. Düşmek İmajı ve Şeyh Galib’in Düşüşü (05.02.2008)
Dr. Alim Yıldız
 1. Osman Nevres’in "olaydı" Redifli Gazeline Şerh (16.04.2007)
Araş. Gör. Ayşe Yıldız
 1. Bazı Belâgat Kitaplarına Göre Secinin Tanım ve
  Tasnifi Üzerine Düşünceler
  (09.01.2008)
Dr. Ömer Zülfe
 1. Türkçe Dîvân’daki LXVI. Gazel Fuzulî’nin mi? (19.12.2007)

 2. Yahya Bey’in Bir Gazeline Baki’nin İki Tahmisi (09.01.2008)
–Kültür Bakanlığı–
 1. Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugat’it-Türk (24.09.2007)
Prof. Dr. Hüseyin Akkaya
 1. Râsih Bey’in “Üstine” Redifli Meşhur Gazelinde İkilemelerin Kullanılışı (11.08.2008)
Araş. Gör. Şerife Akpınar
 1. Lâmi‘î’nin Vâmık u Azrâ Mesnevîsinde Astrolojik Unsurlar (22.04.2008)
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
 1. Osmanlı Şairlerinin “Aruz Tasarrufları” ve Araştırmacıların Gereksiz Müdahaleleri (14.01.2009)
Dr. İsmail Arıkoğlu
 1. Divan Şiirinde Şehir Adlarının Tevriyeli Kullanımı Aydın-Tire Örneği (16.04.2008)
Araş. Gör. Mustafa Arslan
 1. XVI. Yüzyıl Anadolu Sahasında Nevâyî’nin Önemli Bir Takipçisi: Muhyî ve Nazireleri (10.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Aslan
 1. Kayserili Raşit Mehmet Efendi ve Divançesi (11.08.2008)
 2. Cevrî Divanı’nda Yazı İle İlgili Kelime ve Terimler (2002, C: II, s. 1-24. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
Dr. Üzeyir Aslan
 1. Fahrî Ahmed ve Şathiye Şerhi (23.12.2008)
 2. Mu’îdî’nin Necâtî’ye Nazireleri (15.05.2009)
Nurullah Ataç

 1. Divan Edebiyatı (11.03.2008)
Araş. Gör. İsmail Avcı
 1. Kısa Hikayecilik Geleneği Çerçevesinde Hazini’nin Manzum Şerh-i Hadis-i Erbain Tercümesindeki Bazı Hikayeler (01.08.2008)
Doç. Dr. Ziya Avşar
 1. Rûhu’l- Mesnevî’de Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerh Yöntemi (11.09.2008)
 2. Tenkitli Metin Neşrinde İmlâ Sorunu (13.01.2009)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Tebrizli Ahmedi ve Esrar-name İsimli Mesnevisi (14.08.2008)
Doç. Dr. Yaşar Aydemir
 1. Bursalı İsmail Hakkı’nın Eserlerinden Hareketle Şiir Görüşü ve Şiir Yazma Şekli (14.08.2008)
 2. Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü ve Karşılaşılan Problemler (14.08.2008)
 3. Ravzî’nin Rumeli İzlenimleri (15.05.2009)
Araş. Gör. Adem Balkaya
 1. Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem’in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme (01.08.2008)
Nihat Sami Banarlı

 1. Yahya Kemal ve Eski Şiir (11.03.2008)
Doç. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Divanlardaki Manzum ‘Arz-ı Hâller (31.03.2008)
 2. Tokatlı Ebubekir Kânî Efendi’nin Mensur Letâifnâme ve Hezliyyâtındaki Şerhler (14.08.2008)
 3. Hasbihallerdeki Sosyal Tarih Ögeleri (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 557-563 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)
Doç. Dr. Yavuz Bayram
 1. 16. Yüzyıldaki Bazı Divân Şairlerinin Şiiri Nitelemek Üzere Kullandıkları Sıfatlar (28.03.2008)
 2. Sultan İkinci Bâyezîd-i Velî (Adlî) Dîvânı’nın British Library Nüshasında İmlâ Husûsiyetleri (29.01.2009)
 3. Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama (29.01.2009)
 4. Divan Şiirinde Tarımsal Ürünler (29.01.2009)
 5. Divan Edebiyatı Bağlamında Yahyâ Kemâl Şiirinin Kaynakları (29.01.2009)
 6. Bildungsroman Örneği Olarak “Hüsn ü Aşk” (02.02.2009)
 7. Divan Şiiri Metinlerinin Ontolojik Tahlili Üzerine (17.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Ekrem Bektaş
 1. “Kaşki” Redifli Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ali Budak
 1. XVI. Yüzyıldan Sıradışı Bir Şair Portresi: Gedizli Hasbî (15.05.2009)
Abdullah Bulut
 1. Rasih İbrahim’in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi (2002, C: I, s. 9-20. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Büyükyıldırım
 1. Âşık Paşa’nın Garîb-Nâme’sinde İnsan Bedeniyle İlgili Benzetmeler (15.05.2009)
Prof. Dr. Menderes Coşkun
 1. Türk Tarih ve Edebiyat Kaynaklarının İç ve Dış Tenkidi Meselesi (15.05.2009)
Dr. Vildan Serdaroğlu Coşkun
 1. Multi-Dimensional Functions of Ottoman Poetry (09.02.2009)
Dr. Varis Çakan
 1. Hoca Ahmet Yesevi ve Divân-ı Hikmet (06.04.2009)
Doç. Dr. Süleyman Çaldak

 1. Eski türk Edebiyatında Nesir (Düzyazı) (11.03.2008)
Mehmet Sait Çalka
 1. Nev’i Divanında Musiki Terimleri (01.08.2008)
Halil Çeçen
 1. Suriye’deki Türkçe Yazma Eserler ([2000] 1997, s. 439-444. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı) Belleten (18.05.2009)

Doç. Dr. Yaşar Aydemir-Dr. Halil Çeltik
 1. Redife Farklı Bir Bakış: Divan Şiirinde Ön Kafiye ve Ön Redif (07.08.2008)
 2. Gazelde İkileme Redif ve İkileme Kafiye (15.05.2009)
Prof. Dr. Cemal Kurnaz-Dr. Halil Çeltik
 1. Muaşşerden Uzun Musammatlar ve Bilinmeyen Nazım Şekillerinden Yirmilik (18.05.2009)
Dr. Halil Çeltik

 1. Tenkitli Divan Neşirlerinde Nazım Şekli Problemleri (24.03.2008)
 2. Şerh-i Mütûn Profesörü Ömer Ferit Kam’ın
  Âsâr-I Edebiye Tetkikatı Adlı Eseri
  (11.09.2008)
 3. Ahmed-i Rıdvan Divanı’na Göre Eski Harfli Metinlerde Vezin-İmlâ İlişkisi (13.01.2009)
Dr. Abdülbaki Çetin

 1. XVII. Yüzyıl Mevlevî Şairlerinden ‘Abîrî ve İki Eseri (23.09.2008)
Araş. Gör. Kamile Çetin
 1. Tasavvuf Şiirinde Ağaç ve Meyve İstiaresi: Gaybi Örneği (07.08.2008)
 2. Musikî ve Musikî Terimlerinin İbrahim Râşid Divanı’ndaki Yansımaları (15.05.2009)
Araş. Gör. Dr. Ülkü Çetinkaya
 1. Divan Edebiyatında Kadına Genel Bakış (25.12.2008)
 2. Divan Şiirinde “Çok Başlu (Ziyade-Ser)” Deyimi Üzerine (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar

 1. Teşbih (Benzetme) Sanatına Dilbilimsel Bir Yaklaşım (03.04.2008)
 2. Klâsik Türk Edebiyatı Alanında Yayımlanmış Bazı Eserlerin İsimlerindeki Yazım Farklılıkları (13.01.2009)
Dr. Erol Çöm
 1. Şemseddîn-i Sivâsî’nin İbret-Nümâ Adlı Mesnevisi (12.02.2009)
Araş. Gör. Fazilet Çöplüoğlu
 1. Nedim Divanı’nda Meyveler (29.12.2008)
Araş. Gör. Abdülkadir Dağlar
 1. Mürîdî ve Pend-i Ricâl Mesnevîsi (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin) (Tanıtma) (18.09.2008)
Doç. Dr. Şener Demirel

 1. 17. Yüzyıl Sebk-i Hindî Şairlerinden Nâilî ve Fehîm’in Şiirlerinde Somutlaştırma veya Alışılmamış Bağdaştırmalar (20.10.2008)
 2. “Ateş” Redifli İki Matla Beytinin Karşılaştırmalı Tahlili (20.10.2008)
 3. Divan Şiirinde/Gazelde Redd-i Matla (20.10.2008)

 4. 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Hayreti’nin Devriyye Benzeri Bir Gazeli’nin Açıklaması (20.10.2008)
 5. 16. Yüzyıl Divan Şairlerinden Tatavlalı Mahremî ve Şütür-Nâmesi (20.10.2008)
 6. “Türk Şiirinde Erguvan” Üzerine Bir Deneme (20.10.2008)
 7. Hüsn ü Aşk’ta Ateşle İlgili Teşbih Unsurları (21.10.2008)
 8. Antepli Aynî Divanı’ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine Bir İnceleme (25.12.2008)
 9. XVII. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Anlam Boyutunda Meydana Gelen Üslup Hareketleri: Klasik Üslup-Sebk-İ Hindî-Hikemî Tarz-Mahallileşme (15.05.2009)
Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Ahmed-i Yesevî’nin Hikmetlerinde Sıra Cümleler (Aralık 1993, C: 1993/II, S: 504, s. 611-618
  Hoca Ahmed Yesevi [Özel Sayısı]
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.02.2009)
Ahmet Doğan
 1. Hüsn ü Aşk’ta Kuyu Sembolü (06.04.2009)
Halit Dursunoğlu
 1. Klasik Türk Edebiyatında Bir Şehrin Güzelleri ve Güzellikleri İle İlgili Eserler (2003, C: II, s. 57-74. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Okt. Hidayet Duyar
 1. On Altıncı Yüzyıl Şairlerinden Kabûlî’nin Şiirleri (15.05.2009)
Dr. Selami Ece
 1. Serrâc-Zâde Hasan Hâtif (Hayatı ve Eserleri) (04.09.2008)
Okt. Nagehan Eke
 1. Zâtî’nin Şiirlerinde İlim (15.05.2009)
Dr. Bilal Elbir
 1. Surûrî’nin Şerh-i Şebistân-ı Hayâl’indeki Şerh Metodu ve Hurûfîlik Yansımaları (11.09.2008)
 2. Sururî’nin Şerhinde İmlâ Problemleri (13.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem
 1. Ontolojik İncelemeye Dehhânî’nin “Eyledi” Redifli Gazeli Örneğinde Yapılsacı Bir Bakış (14.08.2008)
Sadık Erdem
 1. XV. ve XVI. Yüzyılda Yaşamış Manisalı Divan Şairleri (28.03.2008)
Doç. Dr. Yavuz Bayram-Dr. Avni Erdemir
 1. Manzum Metinlerin Tahlilinde Ontolojik Yöntem (29.01.2009)
 2. ‘Hazân Gazeli’ne Farklı Bir Bakış (17.02.2009)
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Sıdkî Paşa’nın Alegorik Bir Eseri: Berf ü Bahâr (15.05.2009)
Dr. Mustafa Erdoğan
 1. Bursalı Rahmî’nin Divanı Üzerine (13.03.2009)
 2. Edebiyatımızda Şerh Geleneğine Genel Bir Bakış (13.03.2009)
 3. Lütfî Mehmed Dede ve Hilye-İ Mevlânâ Adlı Eserine Göre Mevlânâ’nın Özellikleri (13.03.2009)

 4. Kütahya Vahîd Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan

  Türkçe El Yazmaları -I: Divanlar (13.03.2009)
 5. Zamâne Şiirleri Yahut Nazîre Muhammesler (13.03.2009)
 6. Bazı Osmanlı Şâirlerinin Mısır İzlenimleri (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Rasih Erkul
 1. Fuzûlî’nin Türkçe Kıt’alarındaki Düşünce Dünyası (15.05.2009)
Prof. Dr. İlhan Genç

 1. Mahlasname ve Kaside İlişkisi Üzerine Bir Mukayese (21.04.2008)
Öğr. Gör. Dr. Haluk Gökalp
 1. İslam Felsefesinin ve Kelamının Divan Şiirine Yansımaları: Tevhid Kasidelerinde İsbat-ı Vacib (17.02.2009)
 2. Ahi Evran-ı Veli’nin Menkıbevi Kişiliği (18.02.2009)
 3. Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvari Ali Paşa ve Makalat-ı Varvari (18.02.2009)
 4. İntihar Kültürü ve Ferhad’ın İntiharı’nın Divan Şiiri Aşk Anlayışına Etkileri (15.05.2009)
 5. Risâletü’n-Nushiyye’de Tahkiyevî Unsurlar (15.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Zehra Göre
 1. Divan Şiirinde “Cünûn Eyyâmı” Olarak Bahar (11.09.2008)
Serhan Alkan İspirli-Arzu Gülbahçe
 1. Gençlerimiz ve Divan Edebiyatı Öğretimi -Erzurum İli Örneği- (18.05.2009)
Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Mesnevî Sadece Mesnevî midir? (15.12.2008)
 2. Türk Edebiyatında Cezire-i Mesnevi şerhleri (30.01.2009)
 3. Osmanlı Müellifleri’nde Şair ve Şiir Değerlendirmeleri (30.01.2009)
 4. Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir? (09.03.2009)
 5. Mesnevi’de Geçen “Taassup Yüzünden Hıristiyanları Öldüren Yahudi Padişahın Hikayesi”ndeki Vezir, Aziz Pavlus mudur? (15.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Abdülkerim Gülhan
 1. Divan Şiirinde Meyveler ve Meyvelerden Hareketle Yapılan Teşbih ve Mecazlar (29.12.2008)
Okt. Zehra Gümüş
 1. Pîrî Paşa-Zâde Mehmed B. Abdü’l-Bâkî El-Cemâlî’nin Tuhfe-i Şâhidî Şerhi: Tuhfe-i Mîr (12.09.2008)
 2. Sarf ve İmlâ Encümeni’nin “Usûl-i İmlâ” İsimli Eseri ve  İmlâ Meselelerimiz (14.01.2009)
Mehmet Gürbüz
 1. Bereketzâde İsmail Hakkı’nın İmlâ Konusundaki Görüşleri (14.01.2009)
Dr. Metin Hakverdioğlu
 1. Lâle Devri ve Lâle İsimleri (25.12.2008)
 2. Mihrî Hâtun’un Necâtî Bey’in Şiirlerine Nazîreleri (15.05.2009)
 3. Thomas Stearns Eliot ve Divan Şairinin Ortak Dünyası (15.05.2009)
Erdal Hamami
 1. Râmî Divanı ve Yeni Bulunan İki Nüshası ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 245-249. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)

Öğr. Gör. Dr. Nadirhan Hasan
 1. Yeseviliğe Dair Bazı Kaynak Eserler Hakkında (18.05.2009)
Prof. Dr. Osman Horata
 1. Esrar Dede’nin Lügat-i Talyan Tercümesi (17.03.2008)
 2. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki Manzum Kısımlar (19.03.2008)
Hikmet İlaydın
 1. Anadolu’da Klasik Türk Şiirinin Başlangıcı (Ekim 1974, C: XXX, S: 277, s. 765-774 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)

Ömer İnce
 1. Toplumsal Hayatın Münşeat Geleneğindeki İzleri (18.05.2009)
Prof. Dr. Mustafa İsen
 1. Aruzun Anadolu’daki Gelişme Çizgisi ([1994] 1991, s. 119-125. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)

Dr. Meheddin İspir
 1. Şeyhî Divanı’nındaki Kasidelerin Edebî Türler ve Tarzlar Açısından İncelenmesi I (Dinî Türler) (12.09.2008)
 2. Fehîm-i Kadîm Divanı’ndaki Temmûziye Üzerine Bir İnceleme (25.02.2009)
Prof. Dr. Fahir İz
 1. Macuncuzade Mustafa’nın Malta Anıları Sergüzeşt-i Esiri-i Malta ([1971] 1970, s. 69-122. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)
 2. Eski Düzyazının Gelişimi XVII. Yüzyılda Halk Dili İle Yazılmış Bir Tarih Kitabı Hüseyin Tûgî Vak’a-i Sultan Osman Han ([1968] 1967, s. 119-164. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
Doç. Dr. Bahattin Kahraman
 1. Burhaneddin-i Belhî’nin Çağatayca Şiirleri (18.05.2009)
Yard. Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım
 1. Osmanlı Devleti’nde Şair ve Yazarları Himaye Kriterleri (17.03.2009)
Mahmut Kaplan-Şirvan Kalsın
 1. Germiyanlı Yetimî ve İbret-nâmesi (18.05.2009)
Dr. Yunus Kaplan
 1. 17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzi, Hayatı ve Divanı (04.08.2008)
Dr. Turgut Karabey
 1. Fuzûlî’nin Bazı Türkçe Şiirlerinde Görülen Batınî Temayüller (05.06.2008)
 2. Mecmuatü’n-Nezair’in Yeni Bir Nüshasına Dair ([2000] 1997, s. 445-450. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.04.2009)
Barış Karacasu
 1. Keçeci-Zâde İzzet Mollâ ve Gülşen-i Aşk’ı (18.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Saadet Karaköse
 1. Eski Türk Edebiyatında Nevrûz ve Nevrûzla ilgili Unsurlara Genel Bir Bakış (16.04.2008)
Prof. Dr. Yakup Karasoy
 1. Vasfî’nin Bilinmeyen Bir Mersiyesi (12.02.2009)
Doç. Dr. Bayram Ali Kaya

 1. Garib-namede Ölüm ve Ölümsüzlük (23.05.2008)

 2. Azmî-zâde Hâleti Dîvânı’nda Atasözleri ve Deyimler (11.06.2008)

 3. Klasik Türk Şiirinde Gömlek (11.06.2008)
 4. Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Gözüyle Klasik Edebiyatımız Klasik Şairlerimiz (04.05.2009)
 5. Azmi-Zade Haleti’nin Saki-Namesi (04.05.2009)
 6. Mehmed Talib Efendi ve Divançesi (04.05.2009)
 7. Osman Nevres’in Bağdat’ı Yahut Vatan Edilen Gurbet (04.05.2009)
Araş. Gör. Resul Kaya
 1. Tuhfe-i Nâilî’de Şair Kimlikleri (18.05.2009)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Ahmed-i Dâ’i’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Cevahirü’l-Ma’âni (2003, C: II, s. 107-118. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Şevkiye Kazan
 1. Klâsik Türk Şiirinde Nazar: Göz Değmesi (06.04.2009)
 2. Klâsik Türk Şairlerinin Dilinden Beddualar (18.05.2009)
Doç. Dr. Atabey Kılıç
 1. Altıparmak Mehmed Efendi ve Şerh-i Telhîs-i Miftâh’ında Şerh Metodu (11.09.2008)

Dr. Zülküf Kılıç
 1. Klâsik Türk Şiirinde Eleştirinin Siyasî ve Toplumsal Boyutu (18.05.2009)
 2. Klâsik Türk Şiirinde Nazım Şekillerinden Sosyal Hayatın Yansımaları (18.05.2009)
Doç. Dr. Aziz Kılınç

 1. Vasiyetnamelerde Dikkat Çekilen Bir Konu: İlim (21.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Aydın Kırman
 1. İki Gazellik Bir Hikâyeyi Duygu Unsurları Bakımından Okumak (11.09.2008)

Gülçin Koç
 1. Sadullah Efendi’nin İlm- i Nücûm Kaynaklarından Tanzimat Ankarasına Bir Katkı (20.03.2009)
Turgut Koçoğlu
 1. Nâbî’nin “Gelür Gider” Redifli Bir Gazeline Walter G. Andrews ve İskender Pala Tarafından Yapılan İki Şerhin Metot Açısından Mukayesesi (12.09.2008)
Dr. M. Fatih Köksal
 1. Klâsik Türk Şiirinde Güneş Tutulması ve Bununla İlgili İnanış ve Âdetler (03.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran
 1. Mesneviden Romana Uzanan Sebeb-i Telif Yolu Üst Kurmacaya mı Çıkar ? (18.02.2009)
Cengiz Veli Kurmuş
 1. Nedim’in Gazellerindeki Mahlas Beyitlerinin Şiir ve Şair Üzerine Düşündürdükleri (10.02.2009)
Prof. Dr. Cemal Kurnaz

 1. Urfa’nın Öğrettiği (12.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu
 1. Klasik Türk Şiirinde Saçı Geleneği (31.03.2009)
Prof. Dr. Günay Kut
 1. British Museum’daki Bazı Önemli Türkçe Yazmalar ve Tevaif-i Aşere’den Taife-i Bektaşiyan (1971, s. 209-230. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
 2. 13. Yüzyılda Anadolu’da Şiir Türünün Gelişmesi ([1994] 1991, s. 127-136.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (18.11.2008)
Doç. Dr. Fatma S. Kutlar
 1. Mesnevi Nazım şekline Genel Bir Bakış ve Türk Edebiyatında Mesnevi Araştırmalarıyla ilgili Bir Kaynakça Denemesi (17.03.2008)
 2. XIX. Yüzyıl Şairi Trabzonlu Avnî ve Divan’ları – I (28.03.2008)
İbrahim Kutluk
 1. Nailî-i Kadîm’in Sanatı ve Kişiliği ([1964] 1963, s. 269-305. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Agah Sırrı Levend

 1. Divan Edebiyatı (11.03.2008)
 2. Hamdi’nin Yusuf u Züleyha’sı ([1969] 1968, s. 173-211.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (18.11.2008)
 3. Fatih Devrinde Türk Dili ve Edebiyatı (Mayıs 1953, C: II, S: 20, s. 495-505
  Fatih Sultan Mehmet Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.03.2009)
 4. Eski Edebiyatımızın Dili (Ağustos 1952, C: I, S: 11, s. 609-611 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
 5. Ahmet Rızvan’ın Husrev ü Şirin’i ([1967] 1966, s. 215-258. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
 6. Celilî’nin Husrev ü Şirin’i ([1966] 1965, s. 103-127. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.03.2009)
 7. Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri ([1973] 1972, s. 35-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)
 8. Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi (Hezl ve Hecv) ([1971] 1970, s. 37-45. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
 9. Divan Edebiyatında Hikâye I ([1968] 1967, s. 71-117. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)
 10. Feyzi’nin Bilinmeyen Hamse’si (1955, s. 143-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)
 11. Kemal Paşa-zade’nin Yusuf u Züleyha’sı (1969, s. 251-281. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 12. Tutmacı’nın Gül ü Husrev Mesnevisinde Dil Özellikleri (1960, s. 49-77. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 13. Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler ([1962] 1961, s. 137-146. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
Mecdut Mansuroğlu
 1. Mevlâna Celâleddin Rumî’de Türkçe Beyit ve İbareler (1954, s. 207-220. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.04.2009)

Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu
 1. Doğumunun 800. Yılı Dolayısıyla Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 619-629 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 2. Ahdi-i Bağdâdi ve Şiirleri (öl. h. 1002 / m. 1592) ([1981] 1978 – 1979, s. 95-150. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (24.03.2009)
Tofig Davudoğlu Melikov
 1. Eski Türk Şiir Geleneği ve Hece Vezninin Oluşumu ([1994] 1991, s. 149-153. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (02.04.2009)

Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Tanıdığım Tunca Kortantamer (12.09.2008)
 2. Kıyafetnameler Üzerine ([1978] 1977, s. 299-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Araş. Gör. Dr. Aziz Merhan
 1. Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr (Kuş Dili) Mesnevisinde Mevlâna Etkisi (18.03.2008)
Cafer Mum

 1. Divan Şiirinde Hazaniye ve Baki’nin Hazaniyesi (16.05.2008)
Prof. Dr. Tulga Ocak
 1. Ahmed-i Da’i’nin Farsça Divanında İran Şairlerinin Etkisi (17.03.2008)
 2. XVII. Yüzyıl Şâiri Nef’î ve Kaside (19.03.2008)
Cihan Okuyucu
 1. Divan Edebiyatı’nın Muhtevası Üzerindeki Tartışmalar (09.01.2009)
İbrahim Olgun
 1. Nesimî Üzerine Notlar (1971, s. 195-207. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Araş. Gör. Esra Onur
 1. Manastırlı Mehmet Rıfat’ın “Mecâmiü’l-Edeb” Adlı Eserinin Fesahat Kısmı (12.09.2008)

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan

 1. Mevlana’da Aşk ve İlim (01.05.2008)
Yusuf Özçoban
 1. Leyla ile Mecnun Hikâyesinin Bir Tatar Varyantı ile Fuzulî’nin Leyla vü Mecnun Mesnevisine Mukayeseli Bir Bakış (Yaz-2004, S: 18, s. 67-77. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.02.2009)

Prof. Dr. Nezahat Öztekin
 1. Attâr’ın İlâhî-Nâmesi’ndeki İki Hikâyenin Anadolu Mesnevilerindeki İzleri (09.08.2008)
Özge Öztekin
 1. Türk Kültürünün Geleneksel Sporlarından Biri Olan Tüfek Atıcılığının XVIII. Yüzyıl Divan Şiirine Yansımaları (16.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Özkan Öztekten
 1. Su Kasidesi’nin Dili Üzerine (05.01.2009)
Araş. Gör. Furkan Öztürk
 1. İşlevsel Sözlük ve Osmanlı Şiirinde Bağlam (18.09.2008)
Şaban Özüduru

 1. Klasik Edebiyatımızın Dününe Bugününe, Eğitimine ve Ona Karşı Var Olan Önyargıların Sorgulanmasına Yönelik Soruşturma (11.03.2008)
Özge Özyetkin
 1. Divan Şiiri ile Deyişbilim Arasında Yapısal Bir Köprü: Fuzûlî ve Bâkî Divanlarında Yer Alan Biçimbirimsel Yinelemeler (19.03.2008)
Yakup Poyraz
 1. Hâkim Seyyid Mehmed Efendi’nin “Nazire-İ Hilye-İ Hâkanî” Adlı Eseri (09.08.2008)
Dr. Ramazan Sarıçiçek
 1. Eski Türk Edebiyatında Nevruz ve Nevruziye (Mart 2007, C: XCIII, S: 663, s. 229-239 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.01.2009)

Doç. Dr. M. Nejat Sefercioğlu
 1. Meyve Redifli Gazeller (29.12.2008)
 2. Dîvan Şiirinde Çevre (27.04.2009)
 3. Dîvan Şiirinde Musiki İle İlgili Unsurların Kullanılışı (27.04.2009)
 4. Dîvan Şiirinde Tarak ve Ayna (27.04.2009)
 5. Dîvan Şiirinin Gerçek Hayatla Bağlantısı (27.04.2009)
 6. Nev’î’nin BâkÎ Mersiyesi (27.04.2009)
 7. Nev’î’nin Bahar ve Kış İle İlgili İki Gazeli (27.04.2009)
 8. Yazı ve Yazı İle İlgili Unsurların Divan Şiirinde Kullanılışı (27.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk

 1. Yeni Bir Sıhhât-Nâme Şehdî’nin Sultan III. Ahmed Sıhhat-Nâme’si (30.06.2008)
 2. Nergisî’nin Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar (28.04.2009)
 3. Gerçeklik ve Kurgu Bağlamında “Şair Ferdî’nin Âşığını Öldürmesi” (28.04.2009)
 4. Diyorlar ki’nin Işığında Yenilerin Divan Edebiyatına Bakışı (28.04.2009)
 5. Antakyalı Mustafa Şehdi ve Gazelleri (28.04.2009)
Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Kefnâme Türü ve Yazma Bir Kefnâme Risâlesi Üzerine Değerlendirme (25.02.2009)
Araş. Gör. Özer Şenödeyici
 1. Osmanlının Görsel Şiirleri (04.08.2008)
 2. Osmanlının Görsel Şiirleri II (03.09.2008)
 3. Osmanlının Görsel Şiirleri III: Trajedinin Gölgesinde Hüner Gösterisi (25.02.2009)
Ahmet Hamdi Tanpınar

 1. Eski Türk Şiiri (11.03.2008)
Araş. Gör. Ahmet Tanyıldız
 1. Kelimenin Fesâhati ve Fasîh Dîvânı Örneği (12.09.2008)
Dr. Hakan Taş
 1. Deli Birader Gazali’nin Elif-Namesi (06.08.2008)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Hoca Ahmet Yesevi’den Yunus’a (21.01.2009)
Mehmet Terzioğlu

 1. Mesnevi Hakkında Her Şey (19.06.2008)
Nuran Tezcan
 1. Lâmi‘i’nin Gûy u Çevgân’ından İki Münazara ([1983] 1980 – 1981, s. 49-63. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.04.2009)

Vedat Ali Tok
 1. Tunca Kortantamer Hatırasına Sempozyum (19.09.2008)
 2. Fuzûlî’nin Kıyâmeti (16.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk-Yard. Doç. Dr. İbrahim Halil Tuğluk
 1. Bir Mecmuanın Işığında 18. Yüzyılda İstanbul (08.05.2009)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Halil Tuğluk
 1. 17. Yüzyıla Ait Harekeli İki Metinde Bazı İmlâ Özellikleri (20.04.2009)
 2. Lâmekânî Huseyin’in Esrarnâme Tercümesi (20.04.2009)
 3. Edebiyat ve Toplum İlişkisi: Lâmekânî’nin Bir Gazeline Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Toplumu (20.04.2009)
 4. Bir Mecmuada Bâkî, Nev’î (Yahya) ve Nef’î  ile İlgili Bazı Latifeler (05.05.2009)
 5. Antakyalı Mustafa Şehdi ve Gazelleri (05.05.2009)
Araş. Gör. Gökhan Tunç

 1. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinin ‘Menzil-i kenâr-ı Raba’ Bölümünün Üslup ve Kurgusal Özellikleri (03.06.2008)
Yard. Doç.Dr. Semra Tunç
 1. Ârif ve II. Murâd Döneminde Yazılmış Bir Hamse (22.04.2008) 
Yard. Doç. Dr. Lokman Turan
 1. Yenişehirli Avni Bey’in Mir’at-i Cünun’u (06.08.2008)
 2. Yenişehirli Avnî Beyin Âteşkede Mesnevisi Üzerine Bir İnceleme (26.12.2008)
Dr. Necmettin Türinay

 1. Klasik Hikaye ve Hüsn ü Aşk (11.03.2008)
Dr. Fatih Usluer
 1. Şeyh Galib’in Baruthane Şiirleri (20.05.2008)
Okt. Selçuk Uysal

 1. Çengname Hakkında (24.06.2008)
Şerife Uzun
 1. Cem Sultan’ın Türkçe Divanı’nda Hacca Dair Unsurlar (12.02.2009)
Dr. Osman Ünlü

 1. Abdurrahman Gubari Efendi ve Kıssa-i Yusuf’u (01.05.2008)

 2. Türk Edebiyatında Sâib-i Tebrizî Serhleri (02.05.2008)
 3. Klasik Hikâye Geleneği İçinde Bedâyiü’l-âsâr’ın Yeri (04.08.2008)
Prof. Dr. İsmail Ünver
 1. Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler (13.01.2009)
 2. Arap Harfli Türkçe Metinlerin Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar (13.01.2009)
 3. Eski Türk Edebiyatıyla ilgili Sorunlarımız (Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 118-126 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.02.2009)
Aliye Uslu Üstten

 1. Divan Edebiyatına Dair Yapılan Eleştiriler ve Savunma Noktaları (11.03.2008)
Dr. İlyas Yazar
 1. Hâfız Dîvânı’nın İlk Gazeli Üzerine (25.03.2008)
 2. Transkripsiyonlu Metinlerin Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarında Kullanımına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Journal of Turkish Studies,-International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, www.turkishstudies.net, ( Ed. Prof. Dr. Atabey KILIÇ), Volume 3/6, Fall 2008,, p. 733-754.) (14.01.2009)
 3. Tasavvuf Üzerine Düşünceler (Yedi İklim Dergisi, Nisan 2002, S.145, s.48-56.) (23.01.2009)
 4. XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Ebubekir Kâni’nin Şiirinde Eleştirel Unsurlar (Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul,  2008, s.271-278.) (23.01.2009)
 5. Kastamonulu Dîvan Edebiyatı Şâirleri (II.Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, 18-20 Eylül 2003, Ankara 2005, s.255-264.) (23.01.2009)
 6. Ebu Bekir Kânî’nin (1712-1791) Şiirinde İstanbul (25.02.2009)
Araş. Gör. Sadık Yazar
 1. XVII. Asır Şairlerinden Allâme Şeyhî, Divanı ve Bir Kasidesi (09.08.2008)
 2. Fatih Üniversitesi Yayınları’ndan Çıkan İki Divan Neşri (19.09.2008)
Okt. Hakan Yekbaş
 1. Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şârihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları (16.04.2008)
 2. 16. Yüzyılda Müezzin Bir Şâir: Hüdâyî-İ Kadîm (07.08.2008)
Doç. Dr. Ali Yıldırım
 1. Metin Tenkidi ile İlgili Hususlar ve Kâmî Divânı Örneği (09.08.2008)
Doç. Dr. Nimet Yıldırım
 1. Fars Edebiyatında Habsiyye ve Şekvâiyye (23.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Nuran Yılmaz
 1. Kültürümüzden Atasözlerimize Yansıyan İslam Dininin İnanç Esasları: “Âmentü” (15.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’ndaki “Başına Çizginmek” Tabirinin Türk Kültüründeki Anlamı (15.05.2009)
Dr. Nurullah Yılmaz
 1. Ahıskalı Beyzade Mustafa Efendi’nin Malûm ve Mechûl Risalesi (05.06.2008)
Dr. Hakan Taş- Dr. Ömer Zülfe
 1. Nev‘î’nin Münâzara-İ Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevîsi (09.08.2008)
Nazir Akalın
 1. Nizami-yi Gencevi İle Fuzuli-yi Bağdadi’nin Leyli u Mecnun Mesnevilerinin Tartışmalı Mukayesesi (21.05.2009)
Hasan Akay
 1. Sanatta Hüsn-i Ta’lil Meselesi (Ocak 1997, C: 1997/I, S: 541, s. 90-97
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.08.2009)
Ayşegül Akdemir
 1. “Eksik” Bir Âşık: Leylâ (23.03.2010)
Bouboura Aknoldoeva
 1. Ahmed Yesevî Devrindeki Ortaçağ Orta Asyası’nın Etnografyası (21.05.2009)
Ömer Asım Aksoy
 1. Şeyh Ahmed ve Nazmü’l-Leâl (1959, s. 205-248. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni

İ. Hakkı Aksoyak
 1. Divan Şiirinin Dili İmparatorluk Dilidir (24.12.2009)
İbrahim Altunel
 1. Edebiyatımızda Kıssa, Kıssahanlık Geleneği ve Meddahlıkla Münasebeti Üzerine (20.05.2009)
Hamit Araslı
 1. Leyla ve Mecnun Hakkında (1958, s. 17-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)yeni
Prof. Dr. Mustafa Argunşah
 1. Türk Edebiyatında Selimnameler (02.02.2010)
Dr. Faysal Okan Atasoy
 1. Şeyh Vefa ve “Yedi Yılduzu? Ahkamı” Adlı Risalesi (08.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Ahmed Ateş
 1. Ubeydullah Han’ın Bilinmiyen Mensur Bir Eseri ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 127-147. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni

Doç. Dr. Ziya Avşar
 1. Gölge Avıyla Boşalan Bir Sadak: Mahallileşme (24.12.2009)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Ahmed Yesevi Etkisiyle Yazılan İki Yusuf u Züleyha (21.05.2009)
 2. Anadolu Sahasında Yazılan Bazı “Yusuf u Züleyha” Mesnevilerinde Sebeb-i Telifler (07.07.2009)
Prof. Dr. Hüseyin Ayan
 1. Sıhhat ü Maraz (Sağlık ile Hastalık) veya Hüsn ü Aşk (Güzellik ile Aşk) (20.05.2009)
Prof. Dr. Hatice Aynur
 1. Türki-i Basit Hareketini Yeniden Düşünmek (24.12.2009)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Varka ve Gülşah Mesnevisi Hakkında Bazı Tespitler (30.04.2010)
  yeni
 2. Türk Destanlarının İslâmiyetle Olan Benzerlik ve Farkları (30.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. İsrafil Babacan
 1. Armağan Kelimesinin Kökeni ve XIV-XVI. Yüzyıl Divanlarında Oluşturduğu İmajlar (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 549-556 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 2. Sebk-i Hindî Şiirinde Teşbîh ve İstiâre Tercihindeki Farklılıklar (09.04.2010)
  yeni
M. Ziya Bağrıaçık
 1. Yerel Malzemeyi Önemseyen Bir Şair: Ahemde-i Dai (Divanında Kullandığı Atasözleri ve Deyimler) (24.12.2009)
Doç. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Mesnevilerdeki Hasb-i Hâl Bölümleri ve Tâcî-Zâde Cafer Çelebi’nin Heves-Nâmesi’ndeki Hasb-i Hâller (09.04.2010)
  yeni
Süreyya Beyzadeoğlu
 1. Vezir-i Azam Pîrî Mehmed Paşa ve Tesis Edilen Bir Beyt-i Bercestesi ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 25-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)

Prof. Dr. Azmi Bilgin

 1. Dîvânü Lugâti’t-Türk
  ’teki Manzumelerin Tematik Açıdan Divan Şiiri ile İlgisi (06.07.2009)
 2. Mevlana ve Çevresi (06.07.2009)

 3. Osmanlı Şiirinde “Ölmeden Önce Ölme” Temi (07.07.2009)
Halil Erdoğan Cengiz
 1. Divan Şiirinde Musammatlar (Temmuz – Ağustos – Eylül 1986, C: LII, S: 415-416-417, s. 291-429, Türk Şiiri Özel Sayısı – II (Divan Şiiri)
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (06.07.2009)
Yrd. Doç. Dr. Recep Cengiz – Yrd. Doç. Dr. Ramazan Sarıçıçek
 1. Nesimi’nin Şiirlerinde Ortodoks ve Heterodoks Düalizmi (24.12.2009)
Menderes Coşkun
 1. Edebî Sanatlardan ‘İham’ın Tanım Problemi İle İlgili Düşünceler (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 882-890
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (06.07.2009)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Dinç-Yard. Doç. Dr. Ramazan Çakır
 1. 18. Asır Şair-Mütefekkirlerinden Azadi ve Mahtumkulu’nun Sosyo-Ekonomik Düşünceleri (16.02.2010)
  yeni
Mehmed Çavuşoğlu
 1. Kasîde (Temmuz – Ağustos – Eylül 1986, C: LII, S: 415-416-417, s. 17-77,
  Türk Şiiri Özel Sayısı – II (Divan Şiiri),
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.08.2009)
 2. Mazmûn (Nisan – Mayıs 1984, C: XLVIII, S: 388-389, s. 198-205 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
  yeni
Dr. Halil Çeltik

 1. Rumeli Şairlerinin Klâsik Türk Şiirine Katkıları
  (05.02.2010)
Yrd. Doç. Dr. Bekir Çınar
 1. Edirneli Nazmî’nin Türkî-İ Basît Şiirlerinin Teşbihler Sistemi Açısından Genel Anlayışla Mukayesesi (24.12.2009)
 2. Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz Mesnevisinde Bir Nasrettin Hoca Fıkrası (24.03.2010)
  yeni
 3. Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nin İlk 18 Beytindeki Şerh Usûlü (24.03.2010)yeni
Mustafa Çıpan
 1. Dîvân İncelemelerine Farklı Bir Bakış ve Teklifler (20.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Gazellerine Yazılan Nazîrelerden Bazıları ve Bestelenmiş Şiirleri (21.05.2009)
Abdülkadir Dağlar

 1. Klâsik Türk Edebiyatı Şerh Geleneği ve Hacı İbrâhim Efendi’nin Şerh-i Belâgat’ına Dâir
  (19.03.2010)
  yeni

 2. Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi
  (19.03.2010)
  yeni

 3. Âyîneye Düşen Sır: “Nihânuz” Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi
  (19.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Robert Dankoff
 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Önceki Baskısında Yer Almamış Olan “Mum Söndürmek” (Çev. Yard. Doç. Dr. Nurettin Gemici) (16.02.2010)
Mehmet Deligönül
 1. Müstezat ([1973] 1972, s. 93-102. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)

İmdat Demir
 1.  Türkî-i Basît’in Dili Üzerine (24.12.2009)

Doç. Dr. Şener Demirel
 1. Mazmundan İmgeye Bir Yolculuk (25.05.2009)
 2. Mazmûn Üzerine Bir Değerlendirme (28.05.2009)
 3. 16. Yüzyıl Dîvan Şâirlerinden Behiştî ve Heft-Peyker Mesnevîsinin Tematik Açıdan İncelenmesi (11.06.2009)
 4. Divan Şiirinde Erguvân (05.02.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Hamit Dikmen
 1. Türklerin XVIII. Yüzyıldaki Sosyal ve Kültürel Hayatı (Mayıs 2000, C: 2000/I, S: 581, s. 459-465,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.08.2009)
Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Divan Şiirindeki Paralel ve Ortak Söz Yapılarından Metin Eleştirisinde Yararlanma (24.02.2010) e-kaynakça
  yeni
 2. Cumhuriyetin 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler (04.03.2010)
  yeni
 3. Fuzulî’nin Bîr Gazelînîn Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi (08.03.2010)
  yeni
 4. Şeyh Galip’tn Şiirlerinde III. Selim ve Nizam-ı Cedit (09.03.2010)
  yeni
 5. Fuzulî’nin Kasidelerinin Du’â Bölümleri Üzerine (09.03.2010)
  yeni
Meserret Diriöz
 1. Nevi (08.03.2010)
Hikmet Dizdaroğlu
 1. “Eski Türk Edebiyatı Metinleri” Üzerine [M. Orhan Soysal: Eski Türk Edebiyatı Metinleri] (Ağustos 1979, C: XL, S: 335, s. 84-93 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
  yeni
 2. Fuzulî’nin Dili Hakkında Notlar [Zeynep Korkmaz; Fuzulî’de Türkçe Fiil Tasrifleri: Selâhattin Olcay] ((Kitaplar – Tenkit) Eylül 1957, C: VI, S: 72, s. 683-685 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Bilal Elbir
 1. Türk Edebiyatında Mu’ammâ ve Surûrî’nin Bir Mu’ammâ Şerhi (26.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Kemal Eraslan
 1. Yâzıcı-zâde’nin Oğuz-nâme’si ([1995] 1992, s. 29-35. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.05.2009)
 2. Akşemseddin’in Dinî-Tasavvufî Şiirleri (Ekim 1984, C: XLVIII, S: 394, s. 411-417
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (13.06.2009)
Avni Erdemir
 1. Sinoplu Safâyî ve Bir Eseri: Terceme-i Vasâyâ-yı Şeyh Vefâ (29.05.2009)
Kenan Erdoğan
 1. Saîd Paşa Dîvânı’na Göre 19. Yüzyıl Dîvân Şiirinde Görülen Bazı Değişimler (26.05.2009)
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Divan Şiirinde Mahallileşme Kavramı ve Bâkî Divanı’nda Bazı Mahallî Unsurlar (24.12.2009)
 2. Ali Ferruh’un Şâyân Adlı Eseri ve Bu Eser İçerisinde Yer Alan Terci-İ Bend-Müstezad Nazım Şekliyle Yazdığı Bir Manzumesi (08.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Eren

 1. Hüsn ü Aşk’ın Kurgusunda Belirleyici Faktörlerden Biri Olarak Acz
  (19.03.2010)
 2. Hüsn ü Aşk’ın Tasvirlerinde Gül (29.03.2010)
Yrd. Doç. Dr. Rasih Erkul
 1. Mahallîleşme ve Nedim’in Şarkıları (24.12.2009)

Halil Ersoylu
 1. Kaside-i Kalem ([1995] 1992, s. 147-167,
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.08.2009)
 2. Segir-nâme ([1989] 1985, s. 27-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
Hasan Ali Esir
 1. Lâmi’î Çelebi Münşeât’ının Giriş Bölümünde Lâmitî Çelebi İle İlgili Bilgiler (2004, C: II, s. 79-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni

Simyonoviç Mihail Fomkin
 1. Sultan Veled (1226-1312)’in Şiir Sanatı ve Türk Şiir Geleneği ([1994] 1991, s. 137-148. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Erkan Göksu
 1. Ömer Hayyâm’ın “Nevrûznâme”Sine Göre At ve At Türleri (11.03.2010)
  yeni
Öğr. Gör. Dr. Emel Kaya Gözlü
 1. Muhyiddin Mehî’nin Müfîd (Nazmü’t-Teshil) Adlı Eserinin Türk Dili ve Tıp Tarihindeki Yeri ve Önemi (16.06.2009)
Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Tekke Edebiyatı mı, Türk Tasavvuf Edebiyatı mı? (01.10.2009)
Yard. Doç. Dr. Kadir Güler
 1. Kütahyalı Firâkî ve Bilinmeyen Şiirleri (09.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Zülfi Güler
 1. Ruz u Şeb Redifli Üç Na’t (15.12.2009)
Yard. Doç. Dr. Nevin Gümüş
 1. Türk Tarih ve Edebiyatına Dair Değerlendirilmemiş Kaynaklardan Bir Mecmua Örneği: Tuhfe-i İsmailiye (29.07.2009)
Abdülkadir Gürer
 1. Şeyh Gâlib Hakkında Yeni Bilgiler (09.03.2010)
  yeni
 2. Şeyh Gâlib’in Şiirlerinde Bir Anlatım Özelliği (09.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Müberra Gürgendereli
 1. Üç Vîrân Hâne Kasidesi (09.04.2010)
  yeni
Ahmet Zeki Güven
 1.  Edirneli Nazmî’nin Pendnâmesinde Eğitim ve Ahlâk Anlayışı (24.12.2009)

Naile Hacızade
 1. Nasıreddin Rabguzî’nin “Kısasü’l-Enbiyâ” adlı Eseri ve Onun Azerbaycan Türkçesi ile Münasebeti (20.05.2009)
 2. Türk Edebî Dili Tarihinde Fuzûlî’nin Yeri (21.05.2009)
Metin Hakverdioğlu
 1. Orijinal Bir Durûb-I Emsâl-i Osmânî Örneği Meâlî’nin Atasözleri Kasidesi (25.12.2009)

Yard. Doç. Dr. Ahmet İçli
 1. Necati’nin Bir Şiirinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi (26.11.2009)
 2. Yusuf u Züleyha Mesnevisinde Mekan (09.12.2009)
 3. Hamdullah Hamdi’nin Yusuf u Züleyha Mesnevisinin Kavram ve Sembol Boyutu (02.02.2010)
  yeni
Prof. Dr. Fahir İz
 1. Barbaros Hayreddin Paşa Gazavatnamesi Üzerinde Yeni Bir Araştırma ([1973] 1972, s. 81-92. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
  yeni

Bahattin Kahraman
 1. Helâkî Dîvânı’nda Göz ve Gözyaşı (10.06.2009)
 2. Necâti’nin Kasım Paşa’ya Sunduğu Kaside (13.06.2009)
Mehmet Kahraman
 1. Fuzûlî’nin Leyla İle Mecnun Romanı (21.05.2009)
Yunus Kaplan
 1. Sâbit Divanı’nda Mahallîleşme ve 17. Yüzyıl Sosyal Hayat Unsurları (25.12.2009)
 2. Sâbit’in Şiirlerinde Atasözleri, Deyimler ve Halk Söyleyişleri (01.04.2010)
  yeni
Mahmut Kaplan
 1. Manzûm Nasîhat-nâmelerde Yer Alan Konular (11.06.2009)
Recep Karaatlı
 1. Türkçe Bir Segir-Nâme Üzerine ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 89-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar-Leman Karahan
 1. Reklam Dilinde Kullanılan Edebî Sanatlar (24.03.2010)
Okt. Mustafa Karataş
 1. Azerbaycan Türkçesinin Fuzûlî’deki İzleri (09.04.2010)
  yeni
Doç. Dr. Bayram Ali Kaya

 1. Murâd-nâme ve Muhammediye Mesnevîlerinde Ölüm Temi
  (24.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Bekir Kayabaşı
 1. Sarban Ahmed Dîvanı’nda Melamîlik (09.04.2010)
  yeni
Şevkiye Kazan
 1. Şeyhî ve Hâmidî-zâde Celîlî’nin Husrev ü Şîrîn’lerinin Bir Mukayesesi ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 182-191. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Beyhan Kesik
 1. Derviş Paşa’nın Murâd-nâmesi’nde Ses ve Ahenk ile İlgili Sanatlar (26.03.2010)
  yeni
 2. Garib-Nâme’de İnsan ve Bazı İnsanî Değerler (09.04.2010)
  yeni
 3. Koca Râgıb Pasa’nın Siirlerinde Sebk-i Hindî Tesiri (12.04.2010)
  yeni
Zülküf Kılıç
 1. Klasik Türk Şiirinde Maddiyatçı Tip (12.10.2009)
 2. Klasik Türk Şiirinde Yabancılaşma, Yalnızlık, Ferdiyetçilik ve Ötekileştirme (12.10.2009)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Fuzulî’nin Dili (Ocak 1995, C: 1995/I, S: 517, s. 71-80 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni

Prof. Dr. Tunca Kortantamer
 1. Ahmed-i Dâ’î’nin "Mutâyebât" Adıyla Tanınan Eseri Üzerine (08.03.2010)
  yeni
 2. Ahmed-i Dâ’î ile İlgili Yeni Bilgiler (08.03.2010)
  yeni
M. Fatih Köksal
 1. -Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü’ne Katkılar (25.12.2009)

Prof. Dr. Cemal Kurnaz
 1. Divan Şiirinde Ritm Arayışları (Ocak 2001, C: 2001/I, S: 589, s. 87-92
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (06.07.2009)
 2. Cem Sultan’ın Oğuz Han Mersiyesi: Bir Kaside mi, Üç Gazel mi? (Şubat 1996, C: 1996/I, S: 30, s. 315-320,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.08.2009)
 3. Şiirsel Bir İmge Olarak Halep Kumaşı (29.03.2010)
Ahmet Turgut Kut
 1. Türkçe Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı ([1973] 1972, s. 183-240. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni

Prof. Dr. Gönül Alpay Kut
 1. Veysî’nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine ([1971] 1970, s. 169-178.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (27.05.2009)
 2. Yusuf Emiri’nin Beng ü Çagır Adlı Münazarası ([1973] 1972, s. 103-125. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
Doç. Dr. Fatma S. Kutlar
 1. Sa’dî ve Dîvânçe’si (04.03.2010)
  yeni
 2. Bursa Şairlerinin Vefeyatnamesi (10.03.2010)
  yeni
 3. 16. ve 19. Yüzyılda Yazılmış İki Metnin İmlâsına İlişkin Kimi Tespitler (02.04.2010)
  yeni
 4. Arpaemînizâde Sâmî’nin ‘Ta’kid’ Örneği Beyti Üzerine (02.04.2010)
  yeni
Muhammet Kuzubaş
 1. Divan Şairleri Hastaları Nasıl Tedavi Ederler ? (06.04.2010)
  yeni
Agah Sırrı Levend
 1. Türkiye Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları (1958, s. 127-209. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Divan Edebiyatında İstanbul (Mayıs 1953, C: II, S: 20, s. 571-576 Fatih Sultan Mehmet Sayısı
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (06.07.2009)
 3. Lâmiî’nin Ferhad ü Şirin’i ([1989 (2. bs.)] 1964, s. 85-112. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni
 4. Dil ve Edebiyat Üzerine: Açıklamalar [Baki’nin Mersiyesindeki “içirdi” kelimesi] (Eylül 1953, C: II, S: 24, s. 783-784 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu
 1. Yûsuf u Züleyhâ Yazarı Sulı Fakîh’in Adı Sorunu ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 169-176. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.05.2009)
 2. Divan Edebiyatında Sadeleşme Akımı (Haziran 1965, C: XIV, S: 165, s. 607-612
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (01.07.2009)
 3. Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şaîrler (05.03.2010)
 4. Edirneli Nazmî’nin Pend-İ Attâr Çevirisi (05.03.2010)
Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Mesîhî’nin Hayatı, Şairliği ve Eserleri (05.03.2010)
  yeni
 2. Bir Şiir Mecmuası Hakkında (08.03.2010)
  yeni
 3. Harnâme Kime Sunulmuştur (08.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Ahmet Mermer
 1. Türkî-i Basît’e Yeni Bir Bakış (25.12.2009)

Dr. Ataemi Mirzayev
 1. Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süeda Adlı Eserindeki Manzum Kısımlar Üzerine (23.03.2010)
  yeni
Dr. Yasemin Ertek Morkoç
 1. Nedim’in “Ey Gönül” Redifli Gazeline Yapısalcı Yöntemin Uygulanışı (09.04.2010)
  yeni
Sait Okumuş
 1. Benlizâde İzzet Mehmed Bey’in Sâkînâmesi (18.05.2009)
İbrahim Olgun
 1. Nesimî Üzerine Notlar (1971, s. 195-207. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni

Gökhan Ölker
 1. Rumca-Türkçe Manzum Sözlük Tuhfetü’l-Uşşak (02.04.2010)
  yeni
Araş. Gör. Perihan Ölker
 1. Klâsik Edebiyatımızda Manzum Lügat Geleneği ve Mahmûdiyye (01.04.2010)
  yeni
Araş. Gör. Sevda Önal
 1. Klasik Türk Edebiyatında Lâle ve Edebî Bir Tür Örneği Olarak Lâle Şiirleri (18.05.2009)
Yusuf Öz
 1. Tuhfetü’s-seniyye’de “Nevruz” (10.06.2009)
Sâdettin Özçelik
 1. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler Üzerine Araştırmalar ( [1999] 1996, s. 177-211,
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) ()19.08.2009)
Ömer Özkan
 1. Tasavvufî Mesnevîlerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif: Sefer / Seyahat (18.08.2009)
Dr. Furkan Öztürk
 1. Osmanlı Edebiyatı Metin Neşri Çalışmalarında İmlâ ve Çevriyazı Tercihleri (02.04.2010)
  yeni
 2. Diliçi Çeviride Şiirsellik ve Neşatî’nin Bir Gazeli (02.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ali Emre Özyıldırım
 1. Nedim’in Meşhur Beytine : Vakanüvis Es’ad Efendi’nin Şerhi (10.03.2010)
 2. Ebkar-ı Efkar: Fikrì Çelebi’nin Aşk Konulu Hasbihali (19.03.2010)
Necla Pekolcay
 1. Hoca Ahmed Yesevî’den Yunus Emre’ye Uzanan Müşterek İnanç İzleri (21.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ömer Savran
 1. Klâsik Türk Şiirinde Bedenin Harflere Yansıması (18.05.2009)
Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Nergisî’nin Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar (11.11.2009)
 2. Divan Şiirindeki Ses ve Ahenkle İlgili Sanatlara Genel Bir Bakış (22.04.2010)
  yeni
Vildan Serdaroğlu
 1. When Lıterature And Archıtecture Meet: Archıtectural Images Of The Beloved And The Lover In Sıxteenth-Century Ottoman Poetry (02.10.2009)

Ahmet Sevgi
 1. Okçu-zâde’nin Manzum Kırk Ayet Tercümesi (20.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Rind ü Zâhid’i Üzerine (21.05.2009)
 3. Azmî’nin Hadîs-i Erbaîn Tercümesi (11.06.2009)
 4. Gül-i Sad-berg’in Yeni Bir Nüshası Üzerine…(11.06.2009)
Yakup Şafak
 1. Sürûrî’nin Bahrü’l-Maarif’i ve Bu Eserdeki Teşbih ve Mecaz Unsurları (22.05.2009)
 2. Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler (10.06.2009)
 3. Mecmûa-i Muallim’in Basılamayan Yazıları ve “İrşâdât-ı Gazâli” (13.06.2009)
Yard. Doç. Dr. İsmet Şanlı
 1. Yunus Emre’nin İnsana, İnsanlığa Bakışı ve Günümüze Mesajları (20.05.2009)
 2. Molla Câmî’nin Yûsuf u Züleyhâ’sının Bilinmeyen İki Türkçe Şerhi (09.04.2010)
  yeni
Araş. Gör. Özer Şenödeyici
 1. Nef’i Biyografisine Ek (21.07.2009)
 2. Klasik Edebiyatımıza Psikanalitik Yaklaşım Denemeleri -Açmazlar ve Zorunluluk- (21.07.2009)
 3. Siham-ı Kaza’da İstinsahı Problemli Bir Sözcüğün İmla ve Anlamı Üzerine Düşünceler (21.07.2009)
 4. Türk Dilinde Mecaz-ı Mürsel (22.10.2009)
Araş. Gör. Bülent Şığva
 1. Arayan – Aranan İlişkisi İçinde Bâkî ve Nef’î’nin Azliyyeleri (20.05.2009)
 2. Seci’i ve Kafiye Lugatı (29.03.2010)
  yeni
Halit Tanyeli
 1. Divan Şiirimizde İrân’lı Kahramanlar I: Cemşid (Mayıs 1952, C: I, S: 8, s. 467-470 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
 2. Divan Şiirimizde İranlı Kahramanlar II: Dahhâk (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 582-583 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.07.2009)
 3. Divan Şiirimizde İranlı Kahramanlar III: Feridun – Selm – Tur – İreç (Ağustos 1952, C: I, S: 11, s. 632-634
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (01.07.2009)
Okt. Ahmet Tanyıldız
 1. Sevgilide Güzellik Unsuru Olarak Saç (20.05.2009)
 2. Mesnevî’de Vezin ve Kafiyenin İmlâya Etkisi (19.03.2010)
  yeni
 3. Mesnevî Şerhlerinde Sözden Ma’nâya Yorum Farklılıkları (19.03.2010)
  yeni
Nuran Tezcan
 1. Bursalı Lami’î Çelebi (08.03.2010)
  yeni
Birgül Toker
 1. Şâkir Ahmed Paşa ve Tertîb-i Nefîs Mesnevîsi (13.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. Şemseddin-i Sivasî’nin Menâsikü’l-Huccâc veya Umdetü’l-Huccâc Adlı Eseri (20.05.2009)
Araş. Gör. Ahmet Topal
 1. Klâsik Türk Şiirinde Tuğra ve Bir Edebi Tür Olarak Tuğraiyye (20.05.2009)
 2. Âsafî’nin Cezire-i Mesnevî Adlı Eseri ve Bu Eserde Yer Alan Mesnevinin İlk On Sekiz Beytinin Tercümesi (19.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel
 1. Divan Şiirinin Anlaşılmamasında Sözlüklerin Rolü Nedir? (30.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. selami Turan
 1. Divan Şâirlerinin “Zevrak” Etrafında Oluşturdukları Benzetme Dünyası (20.05.2009)
Yard. Doç. Dr. İsmet Şanlı-Mustafa Fırat Tümer
 1. XVI. Yüzyıl Divan Şairi Ubeydî’nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanı’ndaki Tasavvufî Unsurlar (23.02.2010)
Fikret Türkmen
 1. Mehmed Emin Efendi’nin Seyahatnamesi’ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan (11.11.2009)
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Türkmen
 1. Türkî-i Basît’in Söz Varlığı (25.12.2009)

Salih Uçak
 1. Fuzuli’nin "Sana" Redifli Gazeli Üzerine Tasavvufi Bir Şerh Denemesi (02.10.2009)
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Uludağ
 1. Dilde Sadeleşme ve Türkî-i Basît Hakkında Düşünceler (25.12.2009)

Dr. Fikret Uslucan
 1. Hat, Tezhip ve Cilt Terimleri Sözlükleri (02.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Fatih Usluer
 1. Nesîmî Şiirlerinin Şerhlerinde Yapılan Yanlışlıklar (20.05.2009)
 2. Aşk Mesnevîlerinde Cinsellik Mazmunları (02.04.2010)
  yeni
 3. Misâlî’nin Miftâhu’l Gayb’ı Metin ve Açıklama (02.04.2010)
  yeni
Feridun Nafiz Uzluk
 1. XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinden Eflâkî Dede’nin 600. Ölüm Yıldönümü Dolayısiyle Ahmet Eflâkî Dede ([1962] 1961, s. 275-309. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.04.2010)
  yeni

Tahir Uzgör
 1. Fuzûlî’yi Anlamak (21.05.2009)
Prof. Dr. İsmail Ünver
 1. Ahmed-i Yesevî’nin Anadolu’daki Etkileri Üzerine (Aralık 1993, C: 1993/II, S: 504, s. 598-605
  Hoca Ahmed Yesevi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (08.06.2009)
 2. Hâmidî’nin Türkçe Şiirleri (05.03.2010)
 3. Ahmedî’nîn Cemşid ü Hurşîd Mesnevisi Üzerine (05.03.2010)
 4. Fuzûlî’nin İkî Mesnevîsinde Nizamî Etkisi (08.03.2010)
 5. Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine (09.03.2010)
 6. "İkileme”lerle Yazılmış Dört Gazel (Haziran 1988, C: LV, S: 438, s. 291-297 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)
  yeni
Mehmet Vanlıoğlu
 1. Beng u Bâde ve Muhtevası (21.05.2009)
Dr. İlyas Yazar
 1. Necâtî Bey’in Gazellerinde Açan Çiçeklerin Sultanı “Gül” (15.02.2010)
  yeni
Araş. Gör. Sadık Yazar
 1. XVI. Asır Şairlerinden Eğirdirli Şerîfî’nin Şevâhidü’ş-Şühedâ’sı (20.05.2009)

Okt. Hakan Yekbaş
 1. Zâtî Divanında Halk İnanışları (20.05.2009)
 2. Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri (21.05.2009)
 3. Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya (25.12.2009)
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
 1. Ahmed-i Yesevî’den Öğütler (21.05.2009)
 2. Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı’nda Hikmet (21.05.2009)
 3. Metin Şerhiyle İlgili Görüşler (26.05.2009)
Kâzım Yetiş
 1. Belağat, Rhétorıque ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası I, [1992] (1987, s. 367-406, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.08.2009)
Dr. Ayşe Yıldız
 1. Klasik Türk Edebiyatında “Var İçinde” Redifli Şiirler ve Nedim’in “Var İçinde” Redifli Gazeli (23.03.2010)
  yeni
 2. Tercüme Kavramı ve Türkçe Mesnevilerde Tercüme Meselesinin Klâsik Edebiyatlar Bağlamında Yorumlanması Denemesi (23.03.2010)
  yeni
Ahmet Yılmaz
 1. Zîver Ahmed Sadık Paşa; Hamsi Gazeli, Zeyli ve Tahmîsi (29.05.2009)
 2. Safâ’nın İbrâhîm Edhem Destânı (10.06.2009)
Kaşif Yılmaz
 1. Ahmet Yesevî’nin Şöhreti ve Tesiri (21.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Nuran Yılmaz
 1. 11. Yüzyıl Müslüman Türk Dünyasındaki Din Anlayışının Divanu Lugati’t-Türk’teki Yansımaları (20.05.2009)
Dr. Hür Mahmut Yücer
 1. Hüseyin Vassaf’ın Sefine-İ Evliya ve Gülzâr-I Aşk’ı (22.05.2009)
Şedit Yüksel
 1. Sohbetü’l-Esmar Fuzuli’nin Değildir (08.10.2009)
 2. Koca Ragıp Paşa’nın Bilinmeyen Gazelleri (05.03.2010)
  yeni
 3. Koca Ragıp Paşa’nın Sanatında ve Yaşantısında Haşmetin ve Fitnat’ın Yerleri (08.03.2010)
  yeni
 4. Eski Edebiyatımızda Ramazan (08.03.2010)
  yeni
 5. Koca Ragıp Paşa’nın Ramazâniyye’si (08.03.2010)
  yeni


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar