mecidiyekoy escort istanbul escort escort bayan

Edebiyat Türkiye

aşk ile…

escort bakirkoy

Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Der medh-i Sultan Muhammed Han (kaside)

Der mehd-i Sultan Muhammed Han

Taht urup tak-i felek hüsrev-i haver güneş
Geydi narenci kaba urındı nur efser güneş

Mesned-i sultan-i subh oldı serir-i asuman
Saçdı piruze tabaklardan zer ü gevher güneş

Kufl açup dürc-i zebercedden cevahir dökdi kim
Hak küncin eyleye gencine-i cevher güneş

Kulzüm-ü hindun baturmaga gümüş zevrakların
Bad-ban-i nur ile tonatdı fülk-i zer güneş

Dane-i encüm dirüp meh hırmaninde her seher
Bal açup cevlan ider tavus-i zerrin-per güneş

Guyiya nuşinrevan-i subhdur kim adl içün
Laciverdi kubbeye zencir-i zer asar güneş

Ya felek mısrında sultan oldı bir yusuf-cemal
Ya züleyhadur tutar narenc-i zer-peyker güneş

Ya cemaline cihanun nur u fer virmek içün
Ruz ruhsarından açdı anberin micer güneş

Hak budur kim şah divanın temaşa kılmaga
Düzdi tak-i zer-nigara lalden manzar güneş

Kendünün hüsn ü cemalin fikr iderken germ olup
Can diliyle eyledi bu matlaı ezber güneş

Subh-dem cevlan idüp tavus-i zerrin-per güneş
Bustanına sipihrün virdi zib ü fer güneş

Zinet-i bağ-i irem tutmag içün gül-zar-i subh
Eyledi gök sebze-zarın pür-gül-i ahmer güneş

Kuze-i yakut ile piruze-gun dolabdan
Çarh-ı mina-rengi simab itdi ser-ta-ser güneş

Bezm-i ayşın zöhrenün germ itmege saki-sıfat
Ab-gun akdah içinde gezdürür azer güneş

Geh hamam-i mah-i tabana dakar simin cenah
Geh düzer simurg-i çarha ateşin şeh-per güneş

Ayda bir kez kasenin anberle mahun toldurur
Ta ki şah bezminde bir dem gezdüre micmer güneş

Zıll-i hak sultan muhammed han ki olmışdur anun
Işigi topragınun her zerresi enver güneş

Nite kim her zerrenün zımnında muzmerdür şecer
Zerre-i hak-i derinde şöyledür muzmer güneş

Padişah-ı heft iklim-i saadetdür ki anun
Hak-i payi cevherin idindi tac-i zer güneş

Bir şehenşah-i kader-kadr ü kaza-radur ki olur
Bamına hindü zülal dergahına çaker güneş

Nur-i çeşm-i alem ü çeşm ü çerağ-i kainat
Sensin ey şeh kim yüzün nurından umar fer güneş

Sensin ol kim asuman iklimine sultan iken
Gerd-i haylünden urınur anberin efser güneş

Sensin ol kim hilat-i ferman-i hükmün geymeden
Olmadı zer tig ile sultan-i bahr ü ber güneş

Sensin ol kim şeh-nişin-i bezm-gahında müdam
Ya süleyman tahdıdur ya cam-i iskender güneş

Saki-i bezmün ele cam aldugınca dir hıred
Ya güneş sagardadur ya gezdürür sagar güneş

Ey ki bab-i rifatünde halka-i simin hilal
V’ey ki devr-i kubbe-i izzünde zer çenber güneş

Kadrüm ordusında gök bir saye-bandur kim ana
Ser-imad-i simdür mah u tınab-i zer güneş

Ey ki mihründen zemin ü asuman germ olmaga
Şeb sipend olmışdur encüm fülfül ü azer güneş

Ahd-i adlünde yumarlar cümle ılduzlar gözin
Girdügince çeşme-i kafura bi-mizer güneş

Virmese lutfun eli rahm-i felekde perveriş
Mader-i eyyamdan togmazdı ta mahşer güneş

Nagehan ise sipihre nar-i kahrun zerresi
Asuman dud-ı siyah olurdı hakister güneş

Şöyle korkutmış yüregin hançerün tiz-abı kim
Kanda bir su görse berg-i bid-veş ditrer güneş

Mihrünün bazarına bir vech ile germ oldı kim
Kapudan yüz kez kovarsan bacadan düşer güneş

Ger ser-i nizenle bozılur sevad-i ruy-i mah
Ger gubar-i sümm-i esbünden olur agber güneş

Guyiya nal-i semendündür hilal-i id-i feth
Mihi ahterdür zafer burcında ne ahter güneş

Ömr-i hasmuna şebihun itmek içün her gice
Gök geyer şami zırıh mehden düzer migfer güneş

Düşmenün kanın döküp tig-i zer-endudın siler
K’atlas-i gerdunun eyler damenin ahmer güneş

İsmetün devranıdur isminde tenis olmagın
Seyre çıkdukça bürinür nurdan çader güneş

Kangı iklime ki pertev salsa adlün sayesi
Ol diyar içre görünür zerreden kem-ter güneş

Cevher eyler çün kara topragı lutfun tabişi
Gam degül itmazse ayruk sengden gevher güneş

Mah-i rayat-i celalünden hacildir asuman
Saye-i şebde hayadan gizlenür ekser güneş

Husrev-i ruy-ı zemin dirsem ne fahr olur sana
Ki asuman-i kasr-i kadründe oldı hak-i der güneş

Kanda benzer kasruna bir afitabıyla felek
K’anda her bir cam olupdur bir ziya-güster güneş

Hergiz olmayaydı jenginden küsufun ru-siyah
Ger sıgınsa sayene ayine-i haver güneş

Afitab-i rayuna olmaz mukabil nice kim
Arz ide tabl u alemle nurdan leşker güneş

Tig-i ateş-bar u ruşen-ruy-i din-arayunun
Kabzasına mah ahter yüzine ziver güneş

Ger sikender istese envar-i rayundan meded
Rah-i zulmetde olurdı haylına reh-ber güneş

Şehriyara adunı minberde yad itse hatib
Nur ile mescid tolar fil-hal olur minber güneş

Bahr-i cudundan felek fülkin cevahir toldurup
Düzedür şekl-i hilaliden gümüş lenger güneş

Şah bezminde amel olmaga bu kavl-i gazel
İdinüpdür zöhre-i zehrayı hınya-ger güneş

Ey arus-i hüsnüne ayine meh ziver güneş
Görünür aks-i cemalünden cihan yek-ser güneş

San ki magribdür saçun k’anda gurub eyler kamer
San ki matladur yakan k’andan tulu eyler güneş

Tuti-i ser-sebzdür k’ayinede per gösterür
Hatt-i ruhsarun kim olmışdur ana der-ber güneş

Bir gice düşümde sen mahı der-aguş eyledüm
Gördüm olmış nurdan balın kamer bister güneş

Kim ki nezzare kıla hurşide haddün var iken
Nazırun çeşmine hışmından sokar hançer güneş

Öykünelden yüzüne hergiz bakılmaz yüzine
Bi-hayadur k’oldı bu vech ile müstahkar güneş

Okıdum hattın lebinde kim gubar-i müşg ile
Çeşme-i can üzre yazmış sure-i kevser güneş

Raks urur hengame-i ışkunda bir can-bazdur
Kim olur zerrin resenle asılup çenber güneş

Bahr-i gamda görmedi mihründen akan göz yaşın
Pes niden dirmiş atayi k’oldı dür-perver güneş

Görücek yüzünde zülfün rismanın sanuram
Nur ile yazmaga şah medhin çeker mıstar güneş

Hüsreva medh-i zamirün fikr iderdüm dün gice
Tali oldı maşrık-ı endişeden enver güneş

Ebr-i gam var yohsa medhünde redif itmek degül
Pertev-i zihnümden olurdı yedi kişver güneş

Nur-ı mihrinden suvarsa şahını eşarımun
Gülşenümde ahter olurdı şükufe ber güneş

Bir nazar kıl ahmede ey nur-ı çeşm-i kainat
Ki ab-ı lutfundan olupdur ebr gibi ter güneş

Ta zümürrüd sebze-zarında sipihrün her seher
Sagar-ı piruzeye döker mey-i asfar güneş

Ta yazar nurin kalemle çin seher nakkaş-ı çin
Şemse-i zerrin-i tak-i künbed-i ahzar güneş

Ta süreyya akdin eyler guş-var-i guş-i mah
Ta benatü’n-naşa örter nurdan çader güneş

Çarh dürcinde konılan her muradun gevherin
Her gün itsin harc idüp kapunda hak-i der güneş

Yazsun asar süm-i esbün gubari hatt ile
Maha ta hayt-i şua ile çeker mıstar güneş

Ömr-i hasmun defterin tumar-veş dürsün felek
İce ki eczasından eyyamun düzer defter güneş

Ahmet Paşa

Benzer yazılar

2

Mehd degil medh olacak

Teşekkürler uyarınız için…

Yorumlar

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort bayan escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul


kartal escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort porno seyret istanbul escort sisli escort istanbul escort atakoy escort