istanbul escort bayan sisli escort gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Halk Edebiyatı

Bu sayfa Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi
çalışmasıdır.

Mehmet Aça
 1. Türk
  Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme ve Alp Kavramı Üzerine
  Bazı Yeni Yaklaşım Denemeleri
Mustafa Aça
 1. Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi
  Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler
  (04.06.2007)
Imre Adorján
 1. Dede Korkut Kitabı’nın Macaristan’daki Geçmişi ve Önemi (12.05.2008)
Hüseyin Akdoğan
 1. Âşık İbreti (Terzi Hıdır) (08.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Eyüp Akman
 1. Azerbaycan Manilerinde/Bayatılarında Meyve (29.12.2008)
Hüseyin Aldoğan
 1. Âşık İbreti (Terzi Hıdır) (03.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Lütfi Alıcı

 1. Göksunlu Aşık Hüdai, Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri (01.09.2008)
Baki Yaşa Altınok
 1. Yanbolulu Ali Turâbî Baba – Turâbî Dîvânı (03.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Işıl Altun
 1. Karacaoğlan’da Şiirsel Bir İmge olarak Giyim, Kuşam (05.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Halil Apaydın

 1. Âşık Veysel Şatıroğlu’nda Dini Tecrübe (25.03.2008)
Dr. Rıfat Araz

 1. Âşık Veysel’in Şiirinde Dinî ve Tasavvufî Temayüller (25.03.2008)

 2. Âşık Veysel’in “Bu Bendeki Aşk Olmasa” Şiiri Üzerine (25.03.2008)
Doç. Dr. Tudora Arnaut
 1. Gagauz ve Türk Âşıklık Geleneğinde Ortak Unsurlar (01.12.2008)
Prof. Dr. Erman Artun

 1. Çukurova Üniversitesi’nde Halk Kültürü ile İlgili Yapılan Çalışmalar

 2. Kıbrıslı Aşık Kenzi’nin Destanları 3. Tekirdağ’da Mani Söyleme
  Geleneği


 4. Alevi-Bektaşi Edebiyatına Genel Bir bakış


 5. Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizrenli Aşık Ferki’nin
  Destanları

 6. Prizrenli Aşık
  Ferki’nin Destanları

 7. Kıbrıs Yerel Fıkra
  Tipi: Kırk Bir Deliler


 8. Dadaloğlu Üzerine Birkaç Söz

 9. 19.
  Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu’nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak: Aşık
  Esrari’nin Vehhabi Destanı

 10. 19.
  Yüzyıl Aşıklık Geleneğinde Aşık Erzurumlu Emrah’ın Yeri

 11. Muğla
  Mani Söyleme Geleneğinde Mizah, Taşlama-Takılma


 12. Anadolu’daki Alevi-Bektaşi Edebiyatının Oluşumunda Yunus Emre’nin
  Etkisi

 13. Adanalı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı

 14. Balkan Türk Edebiyatlarına Genel
  Bir Bakış

 15. Türkiye’de ve Kıbrıs’ta Mani Söyleme Geleneğine Karşılaştırmalı Bir Bakış (22.12.2005)

 16. Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı (26.12.2005)
 17. Adana Aşıklık Geleneği ve Aşık Fasılları (03.02.2006)
 18. Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup (06.02.2006)
 19. Ceyhanlı Âşık Karamehmet’in Yalanlamaları (02.05.2006)
 20. Osmaniye’de Ağıt Söyleme Geleneği ve Osmaniye Ağıtları (05.01.2007)
 21. Günümüz Adana Âşıklık Geleneği Âşıklarından Âşık Kederinin Alevi-Bektaşi Edebiyatındaki Yeri (05.01.2007)
 22. Osmaniye ve Çukurova’da Âşıklık Geleneği (05.01.2007)
 23. Andırın Beşbucaklı Âşık Halil (05.01.2007)
 24. Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif ve Metin Merkezli Anlama – Açıklama Üzerine Düşünceler (15.10.2007)
 25. Anadolu ve Rumeli Türk Kültürünün Oluşmasında Sevgi ve Hoşgörü Düşüncesi Mimarı Mevlana Celalettin Rumi’nin Etkisi (16.10.2007)
 26. Âşık Esrarî’nin Vehhâbî Destanı (14.03.2008)
 27. Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibi’nin Yeri (19.01.2009)
Ensar Aslan
 1. Halk Hikâyelerinde Kahramanların Kıyafet Değiştirme Motifi ve Arabızengi Tipi (17.03.2008)
Araş. Gör. Ferhat Aslan

 1. Kars Yöresi Âşıklarının Usta-Çırak Geleneği Bakımından Değerlendirilmesi (08.09.2008)
Dr. Aziz Ayva
 1. Âşık Ataroğlu ve Şiirleri (28.12.2007)
 2. Havsa (Edirne)’da Mâni Söyleme Geleneği (21.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 1. Âşık Şiirinin Siyasallaşması
  Üzerine Bir Deneme 1960’1980
  (17.11.2006)

 2. Ercişli Emrah’ın Şâhidesi (Mezar Taşı) Üzerine (20.11.2006)
Dr. Adem Çalışkan

 1. Yunus
  Emre’nin Bir İlahisi ve Dilbilim Açısından
  İncelenmesi
  (12.05.2005)
Yard. Doç. Dr. Halil Çeçen
 1. Dadaloğlu’nda Klasik Edebiyat Hususiyetleri (04.01.2008)
Hasan Çelik

 1. Türk Halk Kültüründe Doğanşehir Türküleri ve Yaşanmış Öyküleri (26.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Günümüz Âşıklarından Devran Baba (13.12.2006)
Gözde Çolakoğlu
 1. Muş Türküleri ve Oyun Havaları (15.04.2008)
Ahmet Dağlı
 1. Maaday-Kara Destanı (Tanıtma) (20.02.2008)
Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok
 1. Adana Manilerinde Hazır Söz Kalıpları (17.01.2008)
Dr. Bayram Durbilmez


 1. "Muhyiddin
  Abdal’ın Seyrannâmesi" Üzerine

  (23.08.2004)


 2. Âşık
  Veysel’in Kayseri’de Yaşayan Ozanlara Etkileri

  (23.08.2004)


 3. Yunus Emre
  ve Muhyiddin Abdal Divanlarında Gönül

  (23.08.2004) 4. Muhyiddin
  Abdal’a Göre Hacı Bektaş ve Otman Baba
  (23.08.2004)
Prof. Dr. Ali Duymaz
 1. İncil ile Furkan Arasında Bir Aşkın
  Hikayesi: Kerem ile Aslı
  (17.04.2007)
 2. Türk Halk Şiirinde Gerçeküstü Destanlar Üzerine Bir Değerlendirme (18.02.2008)
 3. Kaz Dağı ve Sarı Kız Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme (18.02.2008)
 4. Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: ZÜMRÜDÜ ANKA (19.02.2007)
 5. Halk Hikayelerinin Teşekkülünde Türkülerin Rolüne Bir Örnek: Kervankıran Türküsü (17.03.2008)
Doç. Dr. Dilaver Düzgün
 1. Erzurumlu Mutasavvıf Halk Şairi Zikrî (16.02.2009)
Prof. Dr. Şükrü Elçin

 1. Saz Şairlerinin Divanları ve Kuloğlu’nun Şiirleri Üzerine (07.04.2008)
Dr. Kenan Erdoğan
 1. Kırkağaçlı Âşık Mustafa Remzî’nin Yunan İşgali İle İlgili Yazdığı Dört Şiiri (05.06.2008)
Petek Ersoy
 1. Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri-I (Tanıtma) (14.10.2008)
Erdoğan Eskimez

 1. Yöresi
  Dışında Derlenen Türküler

  (14.10.2005)

Sabahattin Eyuboğlu
 1. Pir Sultan (03.02.2009)
Seyran Gayıbov
 1. Kitab-ı Dede Korkut’taki “Tutsaklık” Durumu Karşısında Oğuz’un Tutumu (20.05.2008)
Mahmut R. Gazimihâl
 1. Uzun Hava (18.03.2008)
Köksal Genç

 1. Alevi-Bektaşi Şiir Dünyasından “Âb-ı Hayât”a Bir Bakış (25.11.2008)
Araş. Gör. Dr. Sinan Gönen

 1. Konya Mânilerinde
  Geçen Yerleşim
  Birimlerinin Adlarına Bir Bakış

  (08.05.2007)
 2. Unutulmuş Bir Âşık: Âşık Edip Önal ve Şiirlerinden Örnekler (07.02.2008)
Prof. Dr. İsmail Görkem
 1. Halk Şairlerinde
  Türkçe Sevgisi
  (19.04.2006)
Yard. Doç. Dr. İsmail Güleç

 1. “Bir varmış bir yokmuş, masalların farklı anlaşılması üzerine bir deneme” (07.01.2008)

 2. Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Bir Öneri (06.06.2008)
Prof. Dr. Umay Günay

 1. Aşık Veysel ve Aşık Tarzı Şiir Geleneği

  (08.01.2007)
 2. Develi’li Seyrani’nin Rüya Motifinin Tahlili (09.01.2008)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel

 1. Yunus Emre ve Mahtumkulu’da Ortak Motifler (15.04.2008)
Yılmaz Irmak
 1. Başlangıcından Günümüze Türk Destanları  (Tanıtma) (20.02.2008)
Doç. Dr. Alimcan İnayet

 1. Seyit Noçi Destanı ve Seyit Tipi Üzerine (10.03.2008)
Öğr. Gör. Lale Avşar İskenderzade
 1. Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması (07.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Serhan Alkan İspirli
 1. Atasözlerimiz, Deyimlerimiz ve Manilerimizde Gelin Kaynana İlişkisi (04.01.2008)
Hayrettin İvgin

 1. Kısas
  Köyünde Bazı Halk Kültürü Değerleri

  (23.08.2004) 2. Yunus
  Emre’nin Şiirlerinde Gökle İlgili Telmihler

  (24.08.2004) 3. Âşık Veysel
  İçin Küçük Notlar

  (24.08.2004)
    4. Âşıklık
  Geleneğinde Ekoller ve Bunlarda Dil

  (24.08.2004)

Dr. Yaşar Kalafat
 1. Türk Halk Tefekküründe Kurtuluş Kuruluş Ve Korunmuşluk İtibariyle Maniler (07.01.2008)
Doç. Dr. Ayten Kaplan
 1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ozanlara Getirdiği Haklar (03.02.2009)

Doç. Dr. Mehmet Kara


 1. Âşık Cemali
  (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Ruhi Kara
 1. Âşık Bilal Ceyhan ve Şiirleri (18.02.2009)
Doç. Dr. Turgut Karabey

 1. Bayburtlu Zihnî’nin (1797–1859) Meşhur Bir Koşmasına Tahlili Bir Bakış (25.03.2008)

 2. Karacaoğlan’da Sevgili Mazmunu (08.04.2008)
Bekir Karadeniz
 1. Halk Şiiri Üzerine (04.06.2007)
Araş. Gör. Ayhan Karakaş
 1. Yaşayan Âşık Sanatında Son Karacaoğlan Anlatıcılarından Osmaniyeli ispir Onbaşı (28.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya


 1. Âşık Budala

  (23.08.2004)


 2. Emlek Yöresinde Âşıklık Geleneği

  (23.08.2004)


 3. Sivas
  Kaynaklı Cönklerde Kızıldeli

  (23.08.2004)


 4. Kul
  Himmet’in Bilinmeyen Deyişleri

  (23.08.2004) 5. Bir Âşık
  Ailesi: Âşık Yüzbaşıoğlu ve Ailesindeki Diğer
  Âşıklar

  (23.08.2004)

 6. Cönklerden
  Gün Işığına: Abdal Mahlaslı Halk Şairleri

  (23.08.2004) 7. Seyyid Garip
  Musa ve Onu Konu Edinen Şiirler

  (23.08.2004)


 8. Âşık Hasretî
  ve Şiirleri

  (23.08.2004)
 9. Sivas İlbeyi Yöresi Türkmenleri Halk Şairleri (26.03.2007)
 10. Sivas Musikisi ve Halk Oyunlarına Hizmet Eden Bir Kültür Adamı: AHMET AYIK (02.04.2007)

 11. Sivas Kaynaklı Cönklerdeki Maniler (02.04.2007)

 12. Âşık Veysel’de Millî Birlik Düşüncesi ve Vatan Sevgisi (02.04.2007)
 13. Sivas Kaynaklı Cönklerde Şah Hatayi (02.04.2007)

 14. Âşık Derdiyar’ın Çift Kafiyeli Şiirleri (02.04.2007)
 15. Sivaslı Âşıkların Marmara Depremi İle İlgili Destanları (03.04.2007)

 16. Âşık Şiirinde Ayak ve Ruhsatî’yle Fehmi Gür’ün Ortak Ayaklı Şiirleri (03.04.2007)

 17. Âşık Talibî Coşkun’un Seyahat Destanlarında Kayseri ve Yöresi (03.04.2007)
 18. Âşıklık Geleneğinin Geleceğiyle İlgili Düşünceler ve Yapılması Gerekenler (04.04.2007)
 19. Sivaslı Cefaî’nin Baş Kafiyeli Şiirleri (06.04.2007)
 20. Sivas-Çamşıhı Yöresi Halk Şairleri (09.04.2007)
 21. Şarkışlalı Bir Âşık Aile (09.04.2007)
 22. Âşık Karaoğlan’ın Şiirlerinde Babalar (09.04.2007)

 23. Sivas İlbeyi Yöresi Türkmenleri Halk Şairleri (09.04.2007)

 24. Sivaslı Âşıkların Göz Konulu Şiirleri (09.04.2007)
 25. Emsalî ve Davut Sulari’nin Kangal’da Buluşması (09.04.2007)
 26. Sivas’ta Yatmakta Olan Horasan Merkezli Anadolu Erenleri (10.04.2007)

 27. Âşık Kaptanî’nin Sivas Konulu Şiirleri (10.04.2007)
 28. Sivas’ta Bıçakçılık (12.04.2007)
 29. Âşık Sefil Selimî ve Son Şiirleri (13.04.2007)

 30. Âşık Ali Sultan (13.04.2007)
 31. ‘Müstezat Mani’ Terimi Doğru mudur? (17.04.2007)
 32. Âşık Talibî Coşkun’un Şiirlerindeki Yöresel Kelimeler ve Deyimler (08.05.2007)
 33. Trabzon Yöresi Türküleri (08.05.2007)
 34. Yaşnameler (08.05.2007)

 35. Sivaslı Âşıkların Yemek Destanları (08.05.2007)

 36. Zaralı Destancı Şairler (08.05.2007)

 37. Kültürümüzde Cönklerin Önemi ve Sivas Kaynaklı Cönkler (08.05.2007)

 38. İrsiyet, Âşıklık ve Dört Âşık
  (08.05.2007)

 39. Âşık Edebiyatının Sivas’taki İlk Temsilcileri (30.05.2007)

 40. Yunus Emre’nin Aksaray Ortaköy’deki Mezarı Üzerine Düşünceler (04.06.2007)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya

 1. Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri (07.05.2008)

 2. Destandan Halk Hikayesine Değişen Beden Tasvirleri (07.05.2008)

 3. Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı’nda Av Kültünün İzleri (07.05.2008)

 4. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde İmgeler (07.05.2008)
Nesrin Kaya
 1. Dede Korkut Destanları’nda Manzum Kısımların Şiirsel Özellikleri (20.03.2008)
Bilal Kemikli
 1. Tasavvuf Edebiyatında Hulûl ve İttihada Dair Bir Risale: Risale-i Redd-i Hulul ve İttihad (12.05.2008)
Neslihan Koç Keskin
 1. Dede Korkud’un Kopuzundan Osmanlı Şiirindeki Aşkın Kopuzuna (31.03.2008)
Prof. Dr. Alimcan İnayet-Prof. Dr. Nerin Köse
 1. "Aşık Garib"in Türkmen ve Uygur Varyantları Üzerine (31.01.2008)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. Seyfülmülük Hikayeleri ve Çocuksuzluk (08.01.2008)
 2. Pir Sultan ve Hızır Paşa Hikayesi (08.01.2008)
 3. Binbir Gündüz’deki Fıkralar Üzerine (08.01.2008)
 4. Mirasyedi Delikanlı Tipi ve Türk Halk Hikayeleri (08.01.2008)
 5. Türk Halk Hikayelerinin Tasnifi Hakkında (08.01.2008)
 6. Ak Möör Destanı’nın Aile Kurumuna Bakışı (23.01.2008)
 7. Manilerle İlgili Bazı Problemler ve Öneriler (23.01.2008)
 8. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Belli Bir Metne Dayanan Lisansüstü Çalışmalar ve Halk Hikayeleri Arşivi (23.01.2008)
 9. Türk Halk Hikayelerinde Yapı (23.01.2008)
 10. Türk Dünyası Sahası ile İlgili Bazı Problemler (23.01.2008)
 11. Kococaş Destanı ile Manas, Dede Korkut, Orhun Yazıtları ve Türk Halk Hikayeleri Arasındaki Paralellikler (23.01.2008)
 12. Kırgız "Kococaş Destanı"nın Üç Varyantı (24.01.2008)
 13. "Ak Möör" ve Türk Halk Hikayeleri (24.01.2008)
 14. Narkız Destanı ve Dede Korkut (24.01.2008)
 15. Destanlarımız ve Zeybek Türkülerimiz (24.01.2008)

 16. Eski Bir Evlenme Adeti ve Buna Bağlı Olarak Teşekkül Etmiş Halk Hikayeleri (25.01.2008)
 17. Kısa Halk Hikayelerindeki Bir Motif Üzerine (25.01.2008)
 18. "Böyle Bağlar" Hikayeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma (25.01.2008)
 19. Celal Şah Hikayesi (29.01.2008)
 20. Türkmenistan’dan Gül Senüber Hikayesi (29.01.2008)
 21. Türk Halk Hikayeleri ve Yas (30.01.2008)
 22. "Sevdiğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi" ve Türk Halk Hikayeleri (30.01.2008)

 23. Gül Bilbil Destanı (30.01.2008)
 24. Kızcibek Destanı (30.01.2008)
 25. Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve "Kococaş" (30.01.2008)
 26. Raglan’ın "Geleneksel Kahraman Kalıbı" ve Türk Halk Hikayeleri (30.01.2008)

 27. Kırgızlardan Bir Destan: Cangıl Mirza (30.01.2008)
 28. İki Romen Masalı Üzerine (30.01.2008)
 29. Seyitbek Destanı Üzerine (30.01.2008)
 30. Kızıl Gülüm Destanı (31.01.2008)
 31. Seyitbek Destanı’ndaki Müstakil Türler ve İkilemeler (31.01.2008)
 32. Türk Halk Hikayelerinde Sosyal Tenkit (31.01.2008)
 33. Türk Halk Hikayelerinde And (31.01.2008)
 34. Ensest Evliliğin Türk Halk Hikayelerindeki İzleri (31.01.2008)
 35. Türk Halk Hikayelerinde Ak, Kara ve Arap Vasıflı Tipler (31.01.2008)
 36. Karavellilerde Tenkit, Hiciv ve Öğreti (31.01.2008)
İrfan Kurt

 1. Bağlama Ve
  Bağlama Ailesinin Tanımlanmasındaki Sorunlar

  (14.10.2005)

Gülay Mirzaoğlu
 1. Türkülerin İşlevleri ve Zeybek Türküleri (17.03.2008)
 2. “Güdüşlü’nün Çeşmesi”: Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal Yapı (20.03.2008)

Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu

 1. Batı
  Türkistan’da Aşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu
  (14.05.2007)
Prof. Dr. Özdemir Nutku

 1. Âşık ve Meddah Hikayeleri (16.01.2006)

Dr. Ahmet Öcal
 1. Bulgaristan Türk Masalları İle Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Metin Özarslan
 1. Erzurum Âşıklık Geleneğinde İşletilen “Ayak”lar Üzerine (17.03.2008)

 2. Âşıklık Geleneği İçinde Âşık Müziği ve Kimi Problemler (30.04.2008)

 3. Âşık Sümmani Hakkında Yazılan Son Kitap Üzerine Bazı Dikkatler (30.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan

 1. Alevî-Bektâşî Şiirinde Âdâb ve Erkân (08.04.2008)

 2. Türkülerin Gerçekleri ve Yemen Türkülerinin Arka Planı (16.04.2008)

 3. Alevi-Bektaşi Şiirinde Hz. Muhammed Sevgisi (22.04.2008)
 4. Halk Edebiyatı Metinlerinin Çocuk Edebiyatına Kaynak Olması ve Örneklem Olarak Dede Korkut Hikayeleri (06.08.2008)
 5. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Mevye (29.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Fuat Özdemir
 1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Yapısı (22.01.2008)
 2. Karacaoğlan’ın Dünya Görüşü ve Eğitim Anlayışı (22.01.2008)
Cahit Öztelli
 1. Halk Hikâyelerinde İbni Sîna ([1969] 1968, s. 213-219. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)

Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk
 1. Rumca-Türkçe Mülemma Mani Tarzı Söylenmiş Şiirler Üzerine (31.12.2007)
 2. Efendi Kelimesinden Hareketle Nasreddin Hoca’nın Kimliği Hakkında Görüşler (24.04.2008)
Yaşar Özürküt


 1. Â
  şık
  Veysel ile Söyleşi

  (14.10.2005)
Dr. Selçuk Peker
 1. 17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türk Saz Şairlerinin Şiirlerinde Hikaye Kahramanları (07.02.2008)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Bir Âşıklar Şöleni ve Bir Muamma (31.12.2007)
 2. Divanü Lügati’t-Türk ve Türk Halk Şiiri ([1994] 1991, s. 97-111. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.12.2008)
 3. Halk Edebiyatı Kavramının Sınırlarını Nasıl Çizebiliriz? (Haziran 1990, C: 1990/I, S: 462, s. 268-271
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (09.01.2009)
İsa Sarı
 1. Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri-1 (28.07.2008)
 2. Yaşayan Bir Halk Şairi: Ali Rıza Malkoç (Malkoç Ali) (29.07.2008)
Süheyla Sarıtaş
 1. Dede Korkut Hikâyeleri ve Âşık Garip Hikâyesi’nde Yer Alan Maddi Kültür Ürünleri (31.03.2008)
Dr. Mustafa Sever
 1. Köroğlu Destanı Antep Rivayeti (12.02.2008)

Yard. Doç. Dr.
Refiye Okuşluk Şenesen


 1. Prof. Dr.
  Erman ARTUN, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı,
  Akçağ Yayınları (Tanıtım)

 2. Adana Halk Kültüründe Demirtaş Dede Kültü ve
  Etrafında Oluşan Efsaneler

 3. Şahmeran, Lokman Hekim ve Adana Efsaneleri

 4. Adana’da Ölüme
  ve Mezara Bağlı Efsaneler
Prof. Dr. Esma Şimşek

 1. Hal Mahmut Hikayesi (Kadirli Varyantı) (17.04.2008)
 2. Karacaoğlan’a Bağlı Olarak Anlatılan Kısa Hikâyeli Türküler (19.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Bekir Şişman
 1. Karadeniz Yöresinde Yaşayan Kemençeli Âşıklık Geleneği (27.12.2007)
 2. Türkiye ve Kazakistan’da Yaşayan Aşıklık Geleneğinin Değişmeyen Unsurlar Açısından Karşılaştırılması (26.02.2009)
Nail Tan

 1. Â
  şık Şeref Taşlıova (13.03.2008)
Mehmet Temizkan
 1. Bektaşi Edebiyatının Birinci Dönemi ve Bu Dönemdeki Hakim Temaları Üzerine Bir İnceleme (02.04.2008)
Gökhan Tunç
 1. Kent İnsanının Gözüyle Âşık Şiiri Geleneği (16.02.2009)
Metin Turan

 1. Âşık Veysel
  (24.08.2004)
 2. Seyrani (08.08.2007)
 3. Cemal Hoca (09.08.2007)
 4. Reyhani (09.08.2007)
Prof. Dr. Fikret Türkmen

 1. Osmanlı Dönemindeki Önemli Olayların Aşık Şiirindeki Akisleri (22.02.2008)
Murat Türkyılmaz
 1. Belcikli Âşık Seyit Türk (1911-1986) (01.12.2008)
 2. Âşık Kadimî (12.01.2009)
Murat Uraz
 1. Saz ve Âşık (03.02.2009)
Hüseyin Uysal
 1. Başı Sarıklı Ayağı Çarıklı Halk Ozanı Âşık Şefkâtî (29.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü

 1. Dede Korkut Hikayelerinden Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu Üzerine Bir Yorum (30.04.2008)

 2. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Ölüm Temi (30.04.2008)
Ömer Faruk Yaldızkaya
 1. Afyonkarahisarlı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs
  (14.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı

 1. Kul Himmet
  Üstadım’ın Kul Himmet’le Karıştırılan ve
  Bilinmeyen Şiirleri

  (23.08.2004)


 2. Âşık
  Edebiyatında Rüya Sonrası Âşık Olma

  (Bade İçme)

  (23.08.2004) 3. Âşık Veysel’in
  Şiirlerinde Geleneğe Bağlı Unsurlar ve Etkileşim

  (23.08.2004)
 4. Şairlerin Dilinde ve Telinde Zile (25.04.2008)
 5. Âşık Davut Sularî – Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Sularî ile Son Sohbet (03.02.2009)
 6. Âşıkların Dilinde ve Telinde Pir-Mürşit-Rehber Kavramları (03.02.2009)
 7. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Kına (04.02.2009)
 8. Halk Şiirinin Yeni Türk Şiirine Etkisi (04.02.2009)
 9. Kul Himmet Üstadım’ın Kul Himmet’le Karıştırılan ve Bilinmeyen Şiirleri (05.02.2009)
 10. Arapgirli Âşık Fehmi Gür (05.02.2009)
 11. Osmanlı Döneminde Olumsuz Davranışlara Karşı  Sivaslı  Âşıkların  Başkaldırı ve Yergi Şiirleri (05.02.2009)
Doç. Dr. Yakup Karasoy-Yard. Doç. Dr. Orhan Yavuz
 1. 17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülâhazalar (31.12.2007)
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Qam Böri Oğlu Bamıs Börik [Qam Böre Oğlu Bamıs Börek] Boyunda Sorunlar ve Çözümlemeler (18.03.2008)
 2. ‘Kitâb-ı Dedem Qorqud’ Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor? (19.03.2008)
 3. Hikâyeciliğimizde Üçüncü Yaratıcılık Ortamı ve Hikâyeci Eyyûbî-i Garîb (21.03.2008)
Ali Yılmaz

 1. Mey’in
  Gelişimi ve Türk Halk Müziğine Katkıları

  (14.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Yücel

 1. Âşık Efgan Didari ve Hikayesi (25.04.2008)
Rıza Zelyut
 1. Anadolu Alevilerinde Geyik (03.04.2008)
Dr. Ömer Zülfe

 1. Geda Musli ve Bir Şiiri (09.01.2007)
Pervin Agâcânzade
 1. İran’da Yaşayan Türkmenlerin Halk Edebiyatı (aktaran: Nuri Şimşekler, Bahar-1998, S: 5, s. 190-203. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (28.05.2010)

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Çıldırlı Âşık Şenlik’in Hikâyeciliği (Eylül 2005, C: XC, S: 645, s. 243-253 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)
 2. Azerbaycan ve Türkiye’de Tanınan Ortak Âşıklar (Bahar-1999, S: 7, s. 33-42. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
  yeni
Dr. Rıfat Araz
 1. Dinî -Tasavvufî Türk Şiirinde Ölüm Terennümleri… (17.03.2009)

Prof. Dr. Erman Artun
 1. Âşık Edebiyatı Metinlerinin Tahlili Üzerine Düşünceler (11.02.2010)

 2. Şair Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Sanat, Estetik ve Üslup (11.02.2010)
 3. Âşık Hüseyin Araştırmalarına Katkılar 1 (11.02.2010)
 4. Türk Dünyası Âşıklık Geleneğinin Geleceğe Taşınması (11.02.2010)
 5. Kültürel Değişim ve Gelişim Bakış Açısıyla Geçmişten Günümüze Anadolu Türk Halk Edebiyatı (16.03.2010)
Okt. Abdulselam Arvas
 1. Âşıklar Çay Evi: Günümüz Van Âşıklık Geleneğinden Bir Fasıl (07.07.2009)
Macit Balık – Yard. Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu – Dr. Celal Aslan
 1. Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme (26.11.2009)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Türkülerde Turna (07.05.2010)
  yeni
 2. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Kütüphanesi Bulunan Alevilik ve Bektaşilikle İlgili Eserlerden Bazıları (07.05.2010)
  yeni
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
 1. Âşık Edebiyatı (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 340-357
  Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.06.2009)

Naim Buluç
 1. Âşık Ömer’in Yayımlanmamış Şiirleri (Temmuz 1954, C: III, S: 34, s. 595-596 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu
 1. Âşık Mevlüt İhsani Hayatı ve Hikayeciliği (27.03.2009)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Türk Halk Edebiyatında Geyiğe Dair Bazı Motifler (1956, s. 153-177. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)

Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Değerlendirmeler: Erman Artun: Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı, (Kitaplar – Tenkit) (Ocak 2003, C: LXXXV, S: 613, s. 89-91,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Ali Abbas Çınar
 1. Türkmenistan Halk Edebiyatı Türleri (Güz-1996, S: 2, s. 353-370. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Hikmet Dizdaroğlu
 1. Edmond Saussey: Türk Halk Edebiyatı ((Kitaplar – Tenkit) Aralık 1952, C: II, S: 15, s. 174-176 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Dr. Bayram Durbilmez
 1. Halk Edebiyatı Metinlerini Okurken Karşılaşılan Sıkıntılar (24.03.2010)
 2. Âşıklık Geleneklerinde Saz (14.05.2010)
  yeni
Doç. Dr. Dilaver Düzgün
 1. Âşıklık Geleneğinin Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Barış Manço Olgusu (11.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Metin Eke
 1. Türk Halk Müziğinde Av Konusunu İçeren Türküler (18.03.2009)
Prof. Dr. Şükrü Elçin
 1. Folklor ve Halk Edebiyatının Millî Birliğin Oluşmasındaki Rolü (Ekim 1985, C: L, S: 406, s. 180-192 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Suat Engüllü
 1. Makedonya Türk Halk Edebiyatı (Ekim 1994, C: 1994/II, S: 514, s. 310-315 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Kerim Aydın Erdem
 1. Âşıklık Geleneği (Mart 2000, C: 2000/I, S: 579, s. 228-231 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)

Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türk Saz Şairleri: Âşık Gevheri (Ekim 1959, C: IX, S: 97, s. 5-8 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.06.2009)
 2. Türk Saz Şairleri Üsküdarî (05.03.2010)
 3. Eski Bir Saz Şairi Sipahî (05.03.2010)
Konur Ertop
 1. Divan Edebiyatının Halk Edebiyatına Etkisi (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 436-447, Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (06.07.2009)
Abdülbâki Gölpınarlı
 1. Halk Edebiyatımızda Zümre Edebiyatları (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 357-375,
  Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı,Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (19.08.2009)

Yard. Doç. Dr. Ali Kafkasyalı
 1. İran Türkleri Âşık Muhitleri (06.04.2009)
Bahattin Kahraman
 1. Korkusuz Abdal ve İki Manzumesi ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 127-137. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 1. Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı (Şubat 1971, C: XXIII, S: 233, s. 353-354 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Yakup Karasoy
 1. Âşık Ömer’in Bilinmeyen İki Yaşnamesi (18.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Âşık Edebiyatında Kelime Başı Kafiyeli Şiirler Ve Sefil Selimî’den Örnekler (09.04.2009)
 2. Âşık Ruhsatî’nin Tarikatı Üzerine Düsünceler (09.04.2009)
 3. Âşık Edebiyatı Şiir Şekillerinden Sicilleme Üzerine Düşünceler (09.04.2009)
 4. Âşık Edebiyatında Mahlas Alma Geleneği (09.04.2009)
 5. Âşık Edebiyatında Yedekli Şiir Şekilleri (09.04.2009)
 6. Âşık Edebiyatında Yeni Şekiller (09.04.2009)
 7. Âşık Feymani (09.04.2009)
 8. Âşık Püryanî’nin Karşılaşmaları (09.04.2009)
 9. Âşık Şiirinde Ayakla İlgili Problemler (09.04.2009)
 10. Âşık Şiirinde Değişmeler Ve Süreklilik Sefil Selimi Örneği (09.04.2009)
 11. Âşık Şiirinde Kafiye ve Redif (09.04.2009)
 12. Âşık Şiirinde Karı-Koca Bağlamında Sevgi, Hasret ve Geçimsizlik (14.04.2009)
 13. Âşık Talibî Coşkun (14.04.2009)
 14. Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde İstanbul (14.04.2009)
 15. Âşık Veysel (14.04.2009)
 16. Âşık Veysel Konusunda Dr: Doğan Kaya ile Yapılmış Röportaj (14.04.2009)
 17. Âşık Veysel’in Şiirlerinde Yöresel Kelimeler ve Deyimler (14.04.2009)
 18. Âşıklığa Başlama (14.04.2009)
 19. Ayetleme (14.04.2009)
 20. Başlangıçtan Günümüze Âşık Edebiyatı (14.04.2009)
 21. Cönklerden Gün Işığına: Karacaoğlan (14.04.2009)
 22. Çok Kafiyeli Şiirler Üzerine Yeni Düşünceler (17.04.2009)
 23. Develi’li Seyrani’nin Özlü Sözleri (17.04.2009)
 24. Divan Şiiri ve XIX. Yüzyıl Halk Şiirinde Güzel Tasviri (17.04.2009)
 25. Edebiyatımızda Âşık Kolları ve Şenlik Kolu (17.04.2009)
 26. Giresun’da Âşık Tarzı Şiir Geleneği (17.04.2009)
 27. Halk Şairlerinin Diliyle Sivas Çermikleri (17.04.2009)
 28. Halk Şiirinde Biçim ve Tür (17.04.2009)
 29. Halk Şiirinde Gelin-Kaynana (17.06.2009)
 30. Kıbrıs Manierine Genel Bir Bakış (17.06.2009)
 31. Adil Sultan Destanı (17.06.2009)
 32. Ahmet Harami Destanı (17.06.2009)
 33. Alpamış Destanı (17.06.2009)
 34. Battal Gazi Destanında Deyimler (17.06.2009)
 35. Battal Gazi Destanındaki Beldeler ve Tabiat (17.06.2009)
 36. Çora Batır Destanı (17.06.2009)
 37. Dede Korkut Hikayelerinden ‘Begil Oglı Emrenün Boyı’nın Tahlili’ (17.06.2009)
 38. Halk Edebiyatında Yemek Destanları (17.06.2009)
 39. ‘İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü Boyı’nın Tahlili (17.06.2009)
 40. Kırgızların Son Büyük Manasçısı Sayakbay Karalayev (17.06.2009)
 41. Kırgızların Yaşayan Dört Büyük Manasçısı (17.06.2009)
 42. Köroğlu Kollarının Yeni Varyantları (17.06.2009)
 43. Sivaslı Pehlivanları Konu Edinen Destanları (17.06.2009)
 44. Koluaçık Hacım Sultan Menkıbesi (19.06.2009)
 45. Âşık Ruhsati’nin Hz. Muhammed (s.a.v.)’i Konu Alan Şiirleri (19.06.2009)
 46. Küpeli Baba ve Kardeşleri (19.06.2009)
 47. Sivas Aşıklarının Ramazan Konulu Deyişleri (19.06.2009)
 48. İbn-i Sina Hikâyesinin Yeni Bir Yazma Nüshası (19.06.2009)
 49. İlbeylioğlu Hikâyesinin Türk Kültürü İçindeki Yeri ve Sivas Eşmetni (19.06.2009)
 50. Türk Halk Şiirinde Ölüm Sonrası Dilekler (18.02.2010)
 51. Halk Şiirinde Gelin-Kaynana (04.05.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Behiye Köksel
 1. Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller (18.03.2009)
Agah Sırrı Levend
 1. Halk ve Tasavvufî Halk Edebiyatı (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 171-185
  Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (15.06.2010)
  yeni

Abdulhakim Mehmet
 1. Sarı Uygur Halk Edebiyatı Üzerine Çin’de Yapılan Çalışmalar (Güz-2002, S: 14, s. 367-376. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Metin Özarslan
 1. Some Critical Remarks on the “Aruz Rhythmical Poems” in Turkish Minstrel Poetry (15.02.2010)
Hasan Özdemir
 1. Dede Korkut’un Kişiliği İle İlgili Efsaneler (04.03.2010)

Kutlu Özen
 1. Köroğluğnun Sivas Coğrafyası (17.06.2009)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. Değerlendirmeler: Harun Güngör – Mustafa Argunşah: Gagauz Türkleri, Tarih-Dil-Folklor ve Halk Edebiyatı ((Kitaplar – Tenkit) Mayıs 1992, C: 1992/I, S: 485, s. 974-976 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Cahit Öztelli
 1. On Dokuzuncu Yüzyıl Ozanı: Deli Boran (Kasım 1974, C: XXX, S: 278, s. 908-910 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.03.2009)
 2. Halk Edebiyatında Sazın Yeri (Kasım 1962, C: XII, S: 134, s. 108-110 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni
 3. Kolay Sanılan Halk Edebiyatı (Aralık 1974, C: XXX, S: 279, s. 979-982 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni
Muhammedjan Rustemov
 1. Kazak Halk Kültürü ve Edebiyatından Örnekler (aktaran: Vahit Türk, Güz-1997, S: 4, s. 45-55. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Karslı Âşıkların Türk Âşık Edebiyatı İçindeki Yeri ve Önemi (26.05.2009)
 2. Karamanlı İki Âşık: Kenzî ve Gufrânî (29.05.2009)
 3. Âşık Edebiyatında Mısra Değişiklikleri ve Seyranî’nin Şiirlerinden Örnekler (Ocak 1985, C: XLIX, S: 397, s. 44-59 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (20.06.2009)
 4. 17. Yüzyıl Âşık Edebiyatı Üzerine Notlar – 6: Âşık İbrahim ve Âşık Nev’î (Ocak 1993, C: 1993/I, S: 493, s. 50-53 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)
 5. Âşık Murat Çobanoğlu Üzerine (Temmuz 2005, C: XC, S: 643, s. 61-63 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)
 6. Âşıkların Harf İnkılabı’na, Türk Diline ve Türk Dil Kurumuna Bakışları (Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 411-422 Özel Sayı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
 7. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Kıbrıs Türkleri İle Türkiye Türklerinin Halk Edebiyatındaki Ortaklıklar (Şubat 2003, C: LXXXV, S: 614, s. 167-179 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Esma Şimşek
 1. Yakınma / Yakarışlar Dünyasında Felek ve Türk Halk Edebiyatına Yansımaları (11.03.2010)
  yeni
Nail Tan
 1. Türk Halk Edebiyatında “Karakuş” Fıkraları (Şubat 1996, C: 1996/I, S: 530, s. 358-363 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni
 2. Türk Halk Edebiyatının Bazı Kafiye Özellikleri (Ağustos 1991, C: 1991/II, S: 476, s. 136-146 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. M. Mete Taşlıova
 1. Kadın Temsilcileriyle Birlikte Çorum’da Halk Şiiri ve Âşık Tarzı Üzerinde Tespit ve Öneriler (12.02.2010)
Naki Tezel
 1. Türk Halk Edebiyatında Masal (Aralık 1968, C: XIX, S: 207, s. 447-457
  Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (15.06.2010)

Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler (Haziran 1997, C: 1997/I, S: 546, s. 529-545 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)

Aslı Uçar
 1. “Âşık” Şah Sanem ve “Âşık” Aslı’nın Sesleri ve Suskunlukları (16.03.2010)
Yusuf Ziya Ulusoy
 1. Halk Edebiyatında Karanfil (Temmuz 1959, C: VIII, S: 94, s. 577-579 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni

Doç. Dr. Mustafa Uslu
 1. Halk Türkülerimizde Av (18.03.2009)
Hanifi Vural
 1. Âşık Veysel’de Söz Ötesi Açılımlar ve Çeşitlilik (Temmuz 2003, C: LXXXVI, S: 619, s. 32-37 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)

Muzaffer Uyguner
 1. Aşık Veysel’in Tasavvufa Dönük Şiirleri (Mayıs 1971, C: XXIV, S: 236, s. 144-150 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (22.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Ali Yakıcı
 1. Kuraklığın Kültürel Hayattaki Yeri ve Konyalı Âşık Mehmet ‘in Kıtlık (Kuraklık) Üzerine Söylediği Destanlar (27.03.2009)
 2. Gördüğü Rüya Sonucu Âşık Olmaya Günümüzden Bir Örnek: Sorgunlu Miskin Yusuf (06.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar (26.03.2009)
 2. Geçmişten Günümüze Ozanlık Geleneği ve Bu Süreçte İletişim Araçlarının Rolü (16.06.2009)
 3. 17. Yüzyıldan Günümüze Malatyalı Âşıklar (16.06.2009)
 4. Halk Edebiyatı Ürünlerinde Âşıkların Dilinde ve Köroğlu’nda Dağ (16.06.2009)
 5. Ilbeylioğlu Halk Hikâyesinin Oğuzeli Söylencesi (17.06.2009)
Kerim Yund
 1. Halk Bilgisi ve Edebiyatımız Bakımından Yalamık (Mart 1953, C: II, S: 18, s. 342-349 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2010)
  yeni


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar