Kaynak ikonu

Cümlenin Ögeleri Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

[JUSTIFY]CÜMLENİN ÖGELERİNİ BULURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir hareketi, bir durumu tam olarak bir yargı halinde anlatan kelime veya kelime gruplarına cümle denir. Cümlenin olabilmesi için bir çekimli isim veya fiili olması gerekir. “Git.”, “Öğretmenim.” Tek bir kelime oldukları halde özne ve yüklemden meydana geldikleri ve yargı bildirdikleri için cümledir. “Türk atlarının geçtiği yoldan” kelime grubu ise dört kelimeden oluştuğu halde yargı içermediği için cümle sayılmaz. Sonuna “gittik” şeklinde çekimli bir fiil getirilirse cümle olur.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Cümlenin ögeleri bulunurken göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır:[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]1- Cümlenin temel ögeleri yüklem ve öznedir. Şayet bu ögeler yoksa o kelime grubu cümle değildir. Bu sebeple edilgen çatılı cümlelerde “Cam kırıldı.” örneğinde olduğu gibi “cam” nesne (eylemden etkilenen varlık) olduğu halde cümlenin temel ögelerinden özne bulunmadığı için özne kabul edilir ve bu tip özneler “sözde özne” olarak nitelendirilir. Şayet cümle “Cam top oynayan çocuklar tarafından kırıldı.”şeklinde olursa fiilin çatısı edilgen olduğu için kırma eylemini çocukların yaptığı söylendiği halde “top oynayan çocuklar tarafından” özne değildir; bu tür ögeler zarf tümlecidir. Bazı dil bilgisi kitaplarında bu tip öznelerden "örtülü özne" diye bahsedilmektedir. Sözde özne dışında gerçek ve gizli olmak üzere iki özne çeşidi daha vardır. Gizli özne yüklemin sonundaki şahıs ekinden hareketle bulunur.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]2- Ögeler bulunurken önce yüklem, ikinci olarak özne bulunur. Daha sonra cümlede anlatılanlara göre yardımcı ögelerden nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci bulunur. Yardımcı ögelerin bulunmasında herhangi bir sıra söz konusu değildir. Ama genel olarak nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci şeklinde bir sıralama uygulanmaktadır. Yüklem ve öznenin bulunma sırasına uyulmadığı zaman hata yapma ihtimali artar.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]3- Ögeleri bulurken hangi soruların yöneltileceği iyi bilinmelidir. Özne ve belirtisiz nesne “ne, kim”, belirtili nesne “neyi, kimi”, dolaylı tümleç “nereye, nerede, nereden; kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden ...”, zarf tümleci ise “nasıl, niçin, neden, ne zaman, ne kadar, neyle, ne şekilde, ne biçim, ne gibi, kimle, neyle ...” soruları sorularak bulunur.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]4- Özne ve belirtisiz nesne yalın halde, belirtili nesne belirtme (-i), dolaylı tümleç ise yönelme (-e), bulunma (-de) ve uzaklaşma (-den) hallerinde bulunur. Fakat bazı durumlarda zarf tümleçleri de –e, -de, -den hal eklerini alabilirler. Ögelerin hangi ekleri aldıklarını bilmek büyük kolaylık sağlamakta ve birçok yanlışı engellemektedir. Özne eylemi yapanı, nesne eylemden etkileneni, dolaylı tümleç olayın geçtiği yeri ve zarf tümleci de eylemin hangi şartlarda, nasıl, ne zaman meydana geldiğini bildirir.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]5- Yüklem bulunduktan sonra yükleme “ne” veya “kim” sorularak özne bulunur. Diğer ögeleri bulurken soruları özne ile yükleme birlikte sormak gerekir. Sadece yükleme sorulursa özneyi belirtisiz nesne ile karıştırma söz konusu olabilir. Bunları birbirine karıştırmamak için yüklemin belirttiği işi yapanın özne, yapılan işten etkilenenin de nesne olduğunu göz önünde bulundurmalıyız.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]6- Ögeleri doğru olarak tespit edebilmemiz için kelime grupları, ismin hal ekleri, fiil çatısı, fiil çekimleri, fiilimsiler, birleşik fiil, ek-fiil, cümle çeşitleri gibi dil bilgisinin diğer konuları hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]7- İsim cümlelerinde nesne bulunmaz. “Bu konuyu arkadaşların bilmemektedir.” cümlesinin yüklemi isim olduğu halde nesne almıştır. Yüklemi isim-fiil olan bu gibi cümlelerde nesne bulunabilir. “İlkbaharda havalar çok güzeldi.” bir isim cümlesidir, bu yüzden “güzel olan ne?” sorusuna cevap olarak verilen “havalar” öznedir.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]8- İsim cümlelerinin ögelerini bulurken yüklemin çok sayıda kelimeden meydana gelebileceğini unutmamalıyız. Fiil cümlelerinin yüklemi birkaç kelimeden oluşurken isim cümlelerinde durum farklı olabilir. “Ali sınıfın en arka sırasında oturan neşeli bir öğrencidir.” cümlesinin yüklemi “sınıfın en arka sırasında oturan neşeli bir öğrencidir.” kelime grubudur. Fiil cümlesinde yükleme “nasıl” sorusunu sorarsak zarf tümlecini buluruz. Buradaki cümlenin yüklemini “öğrencidir” sanarak “Ali nasıl öğrencidir?” diye bir soru sorsak “en arka sırasında oturan neşeli bir öğrencidir.” cevabını alırız. Oysa burada sıfat tamlamasının ismine soru yöneltilmiş ve sıfat grubu zarf sanılmıştır.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]9- Kelime grupları ögeler bulunurken asla parçalanmaz. Aynı şekilde birleşik fiiller de bölünmez.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]10- Türkçe’de cümlenin ögeleri arasında bir de edat tümlecinin varlığından söz edilir. Türü ne olursa olsun fiili niteleyen kelime veya kelime grubu cümlede zarf tümleci olarak kabul edilir. “Kitabı sizin için aldım.” cümlesindeki “sizin için” edat grubudur. ÖSS’de bu kelime grubunun cümlenin hangi ögesi olduğu sorulur ve seçenekler arasında edat tümleci de varsa tabii ki edat tümleci sayılır; ama genellikle ÖSS’de bu tip tartışmalı konular sorulmaz ya da seçenekler arasında edat tümleci verilmez.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]11- Cümleden çıkarıldığı zaman anlamda bir bozukluk meydana getirmeyen kelime veya kelime gruplarına arasöz/aracümle denir. Cümlenin ögeleri bulunurken bu tip kelime ve kelime grupları cümle dışı unsur sayılır. “Kitap okuyanlardan biri, emekli öğretmen Zeki Bey, ağır ağır, yerinden kalktı.” cümlesinde “emekli öğretmen Zeki Bey” arasözdür. “Kitap okuyanlardan biri” ögesinin açıklayıcısıdır. Arasöz/aracümlelerin başında ve sonunda virgül veya tire (kısa çizgi) vardır.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]12- Hitaplar da cümle dışı unsurdur. “Ey Türk geçliği! Birinci vazifen Türk istiklâl ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” cümlesinin öznesi “Ey Türk gençliği!” değil, “birinci vazifen”dir.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]13- Bir başka cümle dışı unsur iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlardır. “Çok anlattım ama dinletemedim” cümlesinde “ama” bağlacı cümle dışı unsurdur. Nesne, özne, dolaylı tümleç ve zarf tümleçlerini birbirine bağlayan bağlaçlar cümle dışı unsur değildir.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]14- Ögeleri ayrılmış bir cümlenin unsurlarını kolayca bulabilirsiniz. Bu da ögelere doğru ayırmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]15- Özellikle şiirlerde mısralarda önce kaç cümle olduğunu tespit etmek gerekir. Yüklem sayısı kadar cümle olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]16- Şiirlerde unsurları ayrılan gruplar aynı öge sayılır.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]17- Devrik cümleler, kurallı cümle haline getirildikten sonra ögeleri daha kolay bulunur. Soru cümlelerinin ögeleri cevap cümlesine çevrildikten sonra daha sağlıklı bulunur.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]18- Türkçe'de vurgulu öge yüklemden önceki ilk kelimedir. "Bu şiiri törende arkadaşımız okudu." cümlesinde "arkadaşımız" vurgulanırken "Arkadaşımız bu şiiri törende okudu." cümlesinde "törende" ögesi önem kazanmaktadır.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]19- "Dışarı, içeri, ileri, geri ..." gibi zarflar yüklemin yönünü belirttikleri için zarf tümleci olur. Şayet bunlar yönelme halinde olursa o zaman dolaylı tümleç olur. "Ali az önce dışarı çıktı." cümlesinde "dışarı" zarf tümleci olduğu halde ""Ali az önce dışarıya çıktı." cümlesinde "dışarıya" kelimesi dolaylı tümleçtir. Oysa iki cümle arasında anlam bakımından hiçbir fark yoktur. Bu da bize cümlenin ögelerinin aldığı ekleri bilmenin önemi göstermektedir. Ayrıca ögeleri bulmak için yükleme sorulan soruları da burada hatırlamalısın.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]20- Bu bilgileri okuduğunuz herhangi bir metinde denemeye çalışınız. Cümle ögelerini öğreten kitaplarda örnekler oldukça basittir.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]( Mehmet Ali Karatosun) [/JUSTIFY]
Yazar
UluğBey
Görüntüleme
307
İlk yayınlama
Son güncelleme
Değerlendirme
0.00 yıldız(lar) 0 rating
Üst Alt