mecidiyekoy escort istanbul escort escort bayan

Eyl

21

Saçların çözsün bulutlar …

By Mustafa Kaya

Saçların çözsün bulutlar ra’d kılsın nâleler Kabrim üzre Haşr’e dek yansın göyünsün lâleler Şâh-ı gül devrânıdır yelsin yöpürsün bâd-ı subh Gonca vü servin ayağına su döksün jâleler Hastelikten şöyle tenhâyım bu gurbet-hânede Penbe ile ağzıma sû damzurur tebhâleler Kan yudup ölenlerin derd-i derûnun yazmağa Bir varaktır lâlenin ağzında her pergâleler Şol kadâr od yaktı âhım […]

Eyl

21

N’ideyin zâyi‘ idüp tûl-i emelle nefesi

By Mustafa Kaya

N’ideyin zâyi‘ idüp tûl-i emelle nefesi Kalmadı zerre kadar dilde bu dünyâ hevesi Kârbân-ı reh-i ıklîm-i ‘adem-menzilinüñ Tokınur oldu dilâ sem‘ime bang-ı ceresi Iztırâbı ko gel ey murg-ı revân sabr eyle Eskiyüp işte harâbe varayor ten kafesi Gāfil olma gözüñ aç dîde-i hak-bîn olagör Hor görme has ü hâşâk ile mûr u megesi Şāhi-i bî-kes […]

Eyl

15

Divan Şiirine Kaynaklık Etmesi Bakımdan Kur’an

By Mustafa Kaya

İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Türklerin hayatlarının hemen hemen her safhasında önemli değişikler meydana gelmiştir. Türkler, eski kültürün getirdiği bazı inanç ve itikatları büyük oranda bir kenara bırakmışlar, bunların yerlerini İslamî kültürün ürünleri ile doldur­muşlardır. Dolayısıyla toplumların aynası mesabesinde olan edebiyat da bu durumdan oldukça etkilenmiştir. Özellikle tasavvuf anlayışının, Ahmet Yesevî ile başlayan ve Yunus Emre […]

Eyl

15

Fuzuli’nin Sana Redifli Gazeli

By Mustafa Kaya

Kıymetli dinleyenlerim, asırlardır edebiyatımızın zirvesinde adeta bir pırlanta gibi parlamakta olan Fuzûlî’yi anmak üzere bir araya geldiğimiz bu gönül meclisinde öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selâmlıyorum. Bu tebliğimde önce kısaca metin şerhi hadisesinin mahiyeti ve edebiyatımız için arzettiği önemi dile getirmeye ve daha sonra da, ömürlerini, kültür ve edebiyatımızın bu müstesnâ simâsını, Fuzûlî’yi anlamak, anlatmak […]

Eyl

10

Fuzuli’nin Su Kasidesi Şerhi

By Mustafa Kaya

Eski edebiyatımız Hz. Peygamber için yazılmış binlerce beyit ve müstakil eserle süslüdür. Bu edebiyatın önemli bir kıs­mında güzel deyince, dilber deyince, sevgili deyince neredeyse hep ilk akla gelen odur. Asr-i Saadet’te Hassân bin Sâbit ve Ka’b ibni Züheyr’in kasidelerinden başlamak üzere Arap, Iran ve Türk edebiyatlannda onun için nazmedilen bütün eserlerde ona duyulan özlem ve […]

Eyl

10

Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri

By Mustafa Kaya

Söze bir sözlüğün ön sözünden alıntı yaparak girelim: Mustafa Nihat Özön , Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü adlı, zamanımızdan takriben yarım yüzyıl önce yayımlanmış olan eserinin ön sözünde, edebiyat terminolojimizin tarihiyle ilgili şu bilgiye yer verir: “Edebiyat-ı Cedide Batı anlamındaki tenkid üzerinde epey çalışmıştır. Tenkid tarihi çalışanlar, üsluplar üzerine bazı önemli yazılar çevirdikleri gibi tenkid örnekleri […]

Eyl

10

Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine

By Mustafa Kaya

Metin incelemesi Eski Türk edebiyatı çalışmalarının önemli bir koludur. Önemi nedeniyle burada metin incelemesine ilişkin bazı konular tartışılacaktır. Sözü biraz daha açacak olursak, eski metinlerin anlaşılması, açıklanması, değerlendirilmesi amacıyla yapılan metin çalışmalarında kullanılan terminoloji kullanımının kısa geçmişi, bazı terimlerin anlamları, anlam ve uygulama bakımından benzeşen ve ayrılan yanlarıyla, metin inceleme yöntemleri vb. konular üzerinde durulacaktır. […]

Eyl

10

Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları

By Mustafa Kaya

Yergi, divan şiirinin üzerinde pek az durulmuş araştırma konularından biri olmasına karşın, eski şairlerimiz, şiir aracılığı ile yergiye oldukça sık başvurmuşlardır. Yergi, hasım görülen kişiye, kıskançlık beslenene, âşığın rakiplerine (ağyara), sevgiliye, ham sofuya (zahide), insanın alınyazısına ya da daha doğrusu feleğe, dünya düzenine, topluma vb. yönelik olmak üzere, şaka, sitem, hafifçe dokundurma, iğneleme, alay ederek […]


kartal escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort beylikduzu escort porno seyret istanbul escort sisli escort istanbul escort atakoy escort