istanbul escort bayan sisli escort escort atakoy gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Haz

29

Allâhu ekber ey sanem hüsnünde hayrân olmuşum (gazel) :: Nesimî

By Mustafa Kaya

Allâhu ekber ey sanem hüsnünde hayrân olmuşum Kavs-i kuzehdir kaşların yayına kurbân olmuşum Yüzün durur cennet gülü boyun hakîkat servidir ‘Aşkında ben bülbül kimi ‘âlemde destân olmuşum Kevn ü mekândan geçmişim ma’nî şârabın içmişim Cânâne yüzün görmüşüm baştan ayağ cân olmuşum Da’vî benim dadî benim münkir benim râzî benim Dağı benim yazı benim ben külli […]

Haz

29

Aceb bu derdümün dermânı yok mı gazel

By Mustafa Kaya

Aceb bu derdümün dermânı yok mı Ya bu sabr itmegün oranı yok mı Yanaram mûmlayın başdan ayağa Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı Güler düşmen benüm ağladığıma ‘Aceb şol kâfirün îmânı yok mı Delübdür ciğerümi gamzen okı Ara yürekde gör peykânı yok mı Gözi hançerlerin boynuma çaldı ‘Aceb ol zâlimün im’ânı yok mı Su gibi […]

Eyl

21

Dehenin derdine dermân dediler cânânım

By Mustafa Kaya

Dehenin derdine dermân dediler cânânım Bildiler derdimi yoktur dediler dermânın Olsa mahbubların ışkı cehennem sebebi Hûr u gılmânı kalır kendisine Rıdvân’ın Geçti meyhâneden il mest-i mey-i ışkun olub Ne meleksen ki harâb ettin evin şeytânın Urmazam sıhhat için merhem onun yarasına İsterem çıkmaya zevk-i elem-i peykânın Ne bilir okumayan Mushaf-ı hüsnün şerhin Yere gökten ne […]

Eyl

21

Saçların çözsün bulutlar …

By Mustafa Kaya

Saçların çözsün bulutlar ra’d kılsın nâleler Kabrim üzre Haşr’e dek yansın göyünsün lâleler Şâh-ı gül devrânıdır yelsin yöpürsün bâd-ı subh Gonca vü servin ayağına su döksün jâleler Hastelikten şöyle tenhâyım bu gurbet-hânede Penbe ile ağzıma sû damzurur tebhâleler Kan yudup ölenlerin derd-i derûnun yazmağa Bir varaktır lâlenin ağzında her pergâleler Şol kadâr od yaktı âhım […]

Eyl

21

Bağlanıp zülfünde bozdum ahdi…

By Mustafa Kaya

Bağlanıp zülfünde bozdum ahdi de peymânı da Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı da Ey hoş ol mest-i mahabbet kim humâr-ı aşkdan Bir kadeh meyle değişmiş küfri de imânı da Merd-i bî-kayda belâ-keşlikdedir ârâm-ı dil Yoksa çokdan terk ederdim cânı da cânânı da Bende-i pîr-i hârâbâtım ki yoktur sıkleti Zâhid-i zerrâkun olsun ilmi de irfânı […]

Eyl

21

Cânını terk itmeyen cânâna olmaz âşinâ

By Mustafa Kaya

Cânını terk itmeyen cânâna olmaz âşinâ Yanmayınca şem’ ile pervâne olmaz âşinâ Derd-i hecre düşmeyenler ‘ışkdan bîgânedür Bî-vesîle her kişi sultâna olmaz âşinâ Rişte-i peyvend nâgeh kişiye pâ-bend olur Ol sebebden âdeme dîvâne olmaz âşinâ Sûret-i mihrin görüp çarhun sakın aldanma kim Gâfil olma kimseye bîgâne olmaz âşinâ Sâkiyâ ol yâra mey sun ‘âşk-ı gam-hâr […]

Eyl

21

Ey fitnesi çok kavli yalân…

By Mustafa Kaya

Ey fitnesi çok kavli yalân yandım elinden Bir nâz ile bin gönül alân yandım elinden Sen şem’ gibi gayr ile mecliste gülersin Ben akıtırım yaş ile kaan yandım elinden Şol sunduğun âteş midir ey sâkî bana kim Sen aldın ele câm hemân yandım elinden Her hâr ile sen sohbet edersin dün ü gün ben Derdin […]

Eyl

21

Zühdünü ko aşka …

By Mustafa Kaya

Zühdünü ko aşka düş ehl-i cenan etsin seni Piyr-i aşka kulluk et canane can etsin seni Bir zeman bülbül gibi efganın ağdır göklere Şol kadar kıl naleyi kim gülistan etsin seni Ar u namusun bırak şöhret kabasından soyun Giy melamet hırkasın kim ol nihan etsin seni Yüzünü yerler gibi ayaklar altında ko kim Hak teala […]

Eyl

21

Ben sanurdum âlem içre…

By Mustafa Kaya

Ben sanurdum âlem içre bana hiç yâr kalmadı seks shop için tıklayınız. Ben beni terk eyledim bildim ki ağyâr kalmadı Cümle eşyada göründüm hâr var gülzar yok Hep gülistan oldu âlem şimdi hiç hâr kalmadı Gece gündüz zâr u efgân eyleyüp inlerdi dil Bilmezem n’oldu kesildi âh ile zâr kalmadı Gitdi kesret geldi vahdet oldu […]

Eyl

4

Değil mi ?

By Mustafa Kaya

Bu dünyada nice bir fahr edersin Cihân dar-ı gam ü mihnet değil mi? Niceler tâc ü taht ü mülkü koyup Giderler son demi hasret değil mi? Götür başına aklın eyle insaf Sana benlik büyük külfet değil mi? Tükenmekte ömür mihnet tükenmez Safanın ahiri kasvet değil mi? Karâr-gâh sanma âlem bir güzer-gâh Yerin çün kabr-i pür-zulmet […]


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar