istanbul escort bayan sisli escort escort atakoy gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Yeni Türk Dili

Bu sayfa
Çukurova Üniversite Türkoloji Araştırmaları Merkezi

çalışmasıdır.
Prof. Dr. A. Deniz Abik
 1.  İki
  Kelime: Sölpük ve
  Pörsük
   
   
  (03.09.2004)
Araş. Gör. Adem İşcan-Okt. Süleyman Efendioğlu-Yard. Doç. Dr. Şükrü Ada

 1. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Edebi Metinlerin Öğrencilere Estetik Zevk Kazandırmadaki Rolü (14.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Ağar
 1. Türkçe Öğretiminin Tarihçesi (28.12.2007)
Prof. Dr. Şükrü Halûk
Akalın

 1. Türkiye Türkçesinde Ünlem

 2. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil
  Kurumu

 3. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Fermanından
  720 Yıl Sonra Türkçe

 4. Internet mi, İnternet mi?


 5. Türkçenin Teknik Terim
  Zenginliği

  (17.08.2004)

 6. 75. Yılına Girerken Türk Dil Kurumunun 2006 Yılı Çalışmaları (26.04.2007)
 7. TDK Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN’ın verdiği Harp Akademileri Komutanlığı 2007-2008 Eğitim ve Öğretim Yılı İlk Dersi (05.10.2007)

 8. Yetmiş Beş Yılda Türk Dil Kurumu (15.10.2007)

 9. Yetmiş Beşinci Yılında Türk Dil Kurumu: 2007 Yılı Çalışmaları (12.02.2008)

 10. Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (Bal-Tam) ve Etkinlikleri (14.03.2008)

 11. Geometri’nin Yeni Yayımı Dolayısıyla (14.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Ali Akar
 1. Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği (27.03.2007)
 2. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Eski Bir Sıfat-Fiil Kalıntısı: {-cı} (23.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba

 1. Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller (19.10.2007)
Araş. Gör. Yusuf Akçay
 1. Peyami Safa’ya Göre Türk Dili ( Türkçenin Sorunları / Çözüm Önerileri) (05.09.2006)
 2. Osmanlı Dönemi Alfabe Tartışmaları Bağlamında Dr. İsmail Hakkı Bey ve Islah-ı Huruf Cemiyeti (23.05.2008)
Ömer Asım Aksoy

 1. Atasözleri, Deyimler (17.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya
 1. Orta ve Doğu Karadeniz Ağızlarında Görülen İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme (24.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Altun
 1. Alfabe Değişiminin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme (07.12.2007)
Prof. Dr. Erman Artun 1. Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç,
  Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s.
  “Günlük Konuşmada Türkçe”
  (07.06.2005)
Sema Aslan
 1. Türkiye Türkçesinde Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri (05.01.2007)

Hikmet Asutay
 1. Türk Dili Derslerinde Çocuk ve Gençlik Yazını (27.09.2007)
Dr. N. Sulhi Atmaca
 1. Tıbbi Yayım Dili Olarak Türkçenin Kullanımı (01.06.2006)
Doç. Dr. Mehmet Aydın
 1. Ordu ve Yöresi Ağızlarında Armut Adları (28.07.2008)
Dr. Aziz Ayva
 1. Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller (07.02.2008)

Beşir Ayvazoğlu


 1. Çiçek ve Renk Adlarına Dair (17.08.2004)
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Türkiye Türkçesinde Asli Uzunluk Belirtileri (09.11.2007)

 2. Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g>ck>ç Değişmeleri (13.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Arzu S. Ertane Baydar
 1. Eskişehir ve Yöresi Kırım Tatar Ağzında
  -p Zarf Fiil Eki
  (28.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
 1. Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları (27.03.2007)
 2. Kara ve Siyah Renk Adlarının Türkçedeki Kavram ve Anlam Boyutu Üzerine (27.09.2007)

 3. Kavram ve Anlam Boyutunda Türkçede Kara ve Siyah (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray

 1. Hayvancılık Terimleriyle İlgili Bir Makale ve Bazı Küçükbaş Hayvancılık Terimlerimiz (25.04.2008)
Doç. Dr. Erdoğan Boz
 1. Adın Yükleme (Nesne) Durumu ve Tümcenin Nesne Öğesi Üzerine (09.11.2007)
 2. Afyonkarahisar İli Çay İlçesi Orhaniye Köyü Kırım Tatar Ağzı (13.12.2007)
 3. Doğu Kökenli Kelimelerdeki Kelime Sonu (B, C, D, G) ÜnsüzlerininTürkiye Türkçesinde Ötümsüzleşme Sorunu (17.03.2008)
 4. Ağız Atlasları (28.07.2008)
Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
 1. Atasözlerinde Tahkiye (18.12.2007)
Dr. Hanifi Vural-Tuncay Böler
 1. Türkçe Sözlük (Tdk)’Ten Hareketle 1944’ten 2005’e Dilimizdeki Batı Kökenli Sözcükler (27.02.2008)
Bernt Brendemoen
 1. Anadolu Ağızlarındaki Sözdizimi Üzerine Bir Not (28.07.2008)
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi (13.11.2007)
A. Mevhibe Coşar
 1. Trabzon Ağızlarında Ek Fiilin Kullanılışı (28.07.2008)
Prof. Dr. Mustafa Çakır
 1. Almanya’daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin
  Anadili Olarak Kullanımı
  (18.02.2008)
Dr. Engin Çetin
 1. Türkçede Gebelere Ad Verme Yolları (28.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Musa Çifçi

 1. Argonun Niteliği ve Argoya Bakış Açımız (15.02.2008)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri (03.04.2007)
Prof. Dr. M. Sadi Çögenli
 1. Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler Katalogu (07.12.2007)
Dr. Muharrem Daşdemir
 1. Anadolu Ağızlarında Çekimli Yapılarda Ortaya Çıkan /+(E)n/ Eki ve Buna Bağlı Ses Değişmeleri (27.02.2008)
H. İbrahim Delice
 1. Yüklem Olarak Türkçede Fiil (11.08.2006)
 2. Yüklemin Özne ve Nesne İlişkisi (01.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Celal Demir
 1. Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin
  Söz Dizimsel ve Anlamsal Özellikleri
  (18.12.2007)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. Nazım Hikmet ve ‘devrik tümce (18.10.2007)
Araş. Gör. Sercan Demirgüneş
 1. Türkçedeki Zaman Belirteçlerinin Sınıflaması ve Dökümü Üzerine Bir Deneme Çalışması (18.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş
 1. Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz (Editörler), Türkçenin Çağdaş Sorunları (03.01.2008)
Prof. Dr. Cem Dilçin

 1. Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı ve Tarihsel Sözlüğü (10.10.2005)
Araş. Gör. Enfel Doğan

 1. Türkiye Türkçesinde Nispet Ekini Karşılama Yolları (23.11.2005)
Yard. Doç. Dr. Levent Doğan

 1. Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme – Ana ve Ara Temel Kelimeler- (24.04.2008)
Salih Kürşad Dolunay
 1. Okul Kültürü ve Türkçe Öğretimi (23.06.2008)
Dr. Halit Dursunoğlu
 1. Türkiye Türkçesinde Konuşma Dili İle Yazı Dili Arasındaki İlişki (29.02.2008)
Süleyman Efendioğlu
 1. Cümle Menşeli Edatlar (06.03.2008)
Doç. Dr. Süer Eker

 1. Avrupa Birliği’nin Yeni Mottosu ‘Farklılıkta Birlik’ ve Türkçenin ‘Farklılıkta Birlik’teki Yeri (18.01.2008)
Araş. Gör. Fatih Erbay
 1. Türkçe Sözlük’ün İlk ve Son Baskısındaki Batı Kökenli Kelimelere Dair (28.12.2007)
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun
 1. Türk Dil Kurumu ve Dil Konusunda Tartışmalar (02.01.2008)

 2. Tarihi Akışı İçinde ve Cumhuriyet Döneminde Türk Dili (14.03.2008)
Binnur Erdağı
 1. Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü’ne Katkı: kaykaç / kaygaç / kaygeş (kıygeş) (20.03.2008)
Ahmet Günşen-Mehmet Dursun Erdem
 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tür Değiştirme Örnekleri (19.02.2007)
Prof. Dr. Hasan Eren


 1. Yer Adlarımızın Dili (24.08.2004)

 2. Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları (28.09.2007)
 3. Yüzyılın Son Sözü: Millennium (02.01.2008)
Nevin Güngör Ergan

 1. Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalık Anlayışı (07.03.2006)
Yard. Doç. Dr. Münir Erten
 1. İlgi Zamiri ve İyelik Zamiri Terimleri Üzerine (18.09.2007)
 2. +sız Eki Olumsuzluk Eki Midir? (18.12.2007)

 3. Ek Halindeki Zamirler Sorunu: İlgi Zamiri, İyelik Zamiri (14.04.2008)
Oktay Eser

 1. Mobbing Kavramının Türkçe Serüveni (28.07.2008)
Annemarie Von Gabain


 1. Verbalkompositionen im
  Türkischen
  (01.05.2005)

 2. Türkçede Fiil Birleşmeleri (01.05.2005)
Dr. Avni Gözütok
 1. Türkiye Türkçesinde Karma Kelimeler (27.02.2008)
Deniz Gül
 1. Dede Korkut’a Yeni Bir Bakış (11.12.2006)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Türk Kişi Adlarının Dil ve Tarih Açısından Önemi (02.01.2008)

 2. Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış (15.04.2008)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin


 1. Zaman ve Kip Çekimlerinde
  Birleşik Yapılar Üzerine
   (03.09.2004)

 2. Ağız Araştırmalarımızda Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (3) (10.03.2008)
Araş. Gör. Galip Güner

 1. Kayseri’de Bir Yer Adı: Persek (12.12.2007)
Prof. Dr. Naciye Güngörmüş
 1. Türk ve Macar Dillerinde Yönelme Durumu (03.04.2007)
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. göster- ve görset-/körset- Fiillerinin Yapısı Üzerine (27.03.2007)
 2. Gizli Dil Açısından Alevilik-Bektaşilik Erkân ve Deyimlerine Bir Bakış (16.11.2007)
 3. Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki Ve Çekimi: -Icı /-İci ; -Ucu /-Ücü (20.11.2007)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz (24.12.2007)
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar

 1. Anayasa Sözlüğünde Geçen Bazı Kelimeler Üzerine (03.05.2006)
 2. +DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme (08.05.2006)

 3. Türkiye Türkçesinde İçinde ‘o’ ve ‘ö’ Ünlüsü Bulunan Yabancı Kelimeler (18.05.2006)
 4. Türk Dilinde Çocuk ve Genç (15.12.2006)
 5. Irak Türkmenlerinin Dünü ve Türkçesi (13.11.2007)
Prof. Dr. Lars Johanson

 1. Typen türkischer "Palatalharmonie" (24.10.2005)
Arif Sarıçoban-Murat Hişmanoğlu
 1. Türkçedeki Buyrum Tümcelerinin Edimbilimi Üzerine (27.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan

 1. Türkçede Olumsuzluk (09.01.2007)
 2. Birleşik Fiil Kuruluşunda a – ı – u Ünlüleri (09.01.2007)
Okt. Birol İpek
 1. Türk Dilinde Vasıta Hâli (16.04.2008)
Araş. Gör. Adem İşcan

 1. Dil ve Ana Dil Olarak Türkçe Üzerine (16.04.2008)
Doç. Dr. Mehmet Kara

 1. Terim Türetmeye Elverişli Bir Ek: -an/-en (12.04.2007)

 2. Mızıkçı Kelimesinin Kökeni Üzerine (17.04.2007)

 3. Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri -I: Türemiş Kelimeler (26.04.2007)

 4. Bir Eskimo Dilinde Türkçenin İzleri -II: Basit Kelimeler (26.04.2007)
Prof. Dr. Günay Karaağaç

 1. Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi
  (21.09.2004)
 2. Türkçenin Komşularına Verdiği Beslenme Kültürüyle İlgili Kelimeler (02.01.2008)
Prof. Dr. Metin Karadağ
 1. Dilbilimsel Açıdan Erzurum’lu Emrah’ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri (21.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karadüz
 1. İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının "Öğreticilik" Kavramı Bağlamında Eleştrisi (27.03.2007)
Prof. Dr. Leyla Karahan

 1. Belirtisiz Nesnenin Söz Dizimindeki Yeri Üzerine (16.02.2007)
 2. Yükleme (Accusative) ve İlgi (Genitive) Hali Ekleri Üzerine Bazı Düşünceler (16.02.2007)
 3. Türkiye Türkçesi Ağızlarında  ş>s  Değişmesi  ve Çalış Beldesi (-Haymana) Ağzı (24.12.2007)

 4. “Sonra, Önce”
    Kelimelerinin Edat Kategorisi  İçindeki  Durumu (21.07.2008)

 5. Tekrar Gruplarında Ünlü Düzeni-Anlam İlişkisi Üzerine Düşünceler
  (21.07.2008)
Prof. Dr. Metin Karaörs
 1. Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları (28.03.2007)
Prof. Dr. Yakup Karasoy
 1. Türkçede -ma (-me) Ekinin Yeri (20.04.2007)
 2. Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik (28.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu
 1. Tanzimat Gramerlerinde Bazı Eklerin İmlası ve Dudak Uyumu ile İlgili Uyarılar (04.02.2008)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine (15.11.2007)
Doç. Dr. Timur Kocaoğlu


 1. Dünyada Türk Dili Sosyo-Politik
  Bir Yaklaşım
  (24.03.2005)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz


 1. Harf İnkılabı
  (17.08.2004)


 2. Atatürk’ün Düşünce Sisteminde
  Türk Dilinin Yeri
  (10.09.2004)


 3. Türkiye’de Ağız Sözlükleri

  (25.11.2004)

 4. Türkçede Ek Yığılması Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine (21.09.2005)

 5. Dil İnkılabı ve Atatürk’ün Türk Diline Bakış Açısı (30.09.2005)

 6. Türk Dilinin Bu Günkü Sorunları (18.01.2006)

 7. Cumhuriyet Devrinde Türk Dilindeki Gelişmeler (24.01.2006)
 8. Türkiye Türkçesi Üzerindeki Gramer Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Günümüzdeki Durumu (13.03.2006)
 9. Nevşehir ve Yöresi Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikleri Üzerine (14.11.2007)
 10. Türkçede Birleşik Fiiller ve Anlam Kaymaları (02.01.2008)
Jaklin Kornfilt
 1. Turkish (Descriptive Grammar) (İçindekiler) (21.02.2006)
Dr. Timur Kozirev

 1. Türkiye Türkçesinde Ekonomi Yasası (01.04.2008)
Doç. Dr. Kazım Köktekin
 1. Ismarla- Fiili Üzerine (21.11.2007)
Prof. Dr. Güray König
 1. Türkçede Çatı (07.01.2007)
Doç. Dr. H. Ömer Karpuz – Yard. Doç. Dr. Levent Kurgun
 1. Organ Adlarından Oluşan Yer Adları (08.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Levent Kurgun
 1. Çivril Yer Adlarına Bir Bakış (08.07.2008)
 2. Sivas İli Orun (Yerleşim Yerleri) Adları Üzerine Bir İnceleme (08.07.2008)
 3. Nesnelerine ve Kökenlerine Göre Acıpayam İlçesi Yer Adları (08.07.2008)
 4. Yer Adının Yapısı Hakkında (08.07.2008)
 5. Türkçe Yer Adlarının Kullanımı ve Yazılışı (08.07.2008)
 6. Burdur İli Orun Adlarında Oğuz İzleri (08.07.2008)
 7. Denizli İlinde Boy Adlarından Kaynaklanan Orun Adları (08.07.2008)
 8. Buldan Yöresi Yer Adları (08.07.2008)
 9. İstermisinizmi? İster misiniz mi? (08.07.2008)
Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Üniversitelerimizde Anadili Öğretimine ilişkin Sorunlar (17.01.2008)
Doç. Dr. Fatma Özkan-Araş. Gör. Bağdagül Musa
 1. Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki
  Etkisi
  (20.04.2007)
Araş. Gör. Hüseyin Kahraman Mutlu

 1. Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (15.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Anadolu Ağızlarında Beddua Olarak Kullanılan Kızıl Kurt ve Kızzırkot Sözcükleri ve Bu Sözcüklerin Kökeni Üzerine Bazı Düşünceler (04.04.2008)
Huriye Odabaş
 1. İsmail Güleç, Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri (13.12.2006)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan

 1. Bağırtlak Kelimesinin Kökenbilimsel Açıklamaları Üzerine (06.12.2006)
 2. Sakarya- İzmit Yöresi Yerleşik Türkmenleri ( Manav ) Ağızlarında Ötümsüz Patlayıcı Ünsüz Değişmeleri (08.12.2006)
Araş. Gör. Perihan Ölker
 1. Birince Kelimesi Üzerine (16.04.2008)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez

 1. Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle
  Olan İlişkilerine Kısa Bir Göz Atış
  (26.11.2007)

 2. Ülkü ve Dil Yazıları (26.11.2007)

 3. Dil Devrimi Sonrası Ad ve Soyadlarımız (28.11.2007)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Türkçede Edatlı (Sentaktik) İsim Çekimi (04.05.2006)
 2. Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar (05.01.2007)
 3. Türkçede –prAK Zarf-Fiili (09.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Çimen Özçam


 1. Türkiye Türkçesi ile İlgili
  Gramer Çalışmaları -Bibliyografya Denemesi-
  (05.04.2005)
 2. Milli Kültür Dergisinde Yer Alan “Dil” Konulu Yazılar (03.04.2007)
Emin Özdemir


 1. Anadili Olarak Türkçe Öğretimi


  (10.09.2004)
Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Sağ ve Sol Kavramlarına İlişkin Bir Araştırma Denemesi

 2. Türkçe Deyimler Üzerine Birkaç Söz (01.02.2008)
 3. Türkiye Türkçesinde Saat Anlatımlarının Sözdizimsel Yapısı

 4. Sözlü İletişim Türlerinde Adlandırma ve Sınıflandırma Sorunları
  (17.08.2004)

 5. Yapmak Neden Etmek Yerine Kullanılıyor -Tarihsel Bir Bakış- (21.09.2004)
 6. Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde Teşekkür Kalıpları (04.01.2007)
 7. Türkiye Türkçesinde Sifat İşlevli Birimler:Dizilim, Nitelik, Nicelik, Birliktelik (12.07.2007)
 8. Türkiye Türkçesinde Bağlama İşlevli De- Fiili (12.07.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Özkan

 1. İsnat Grubunun Yapısı ve Görevleri (19.03.2008)

 2. Türkiye Türkçesinde Kısaltma Grupları (19.03.2008)

 3. Türkçe Sözlük’teki Kısaltma Grupları (19.03.2008)
Dr. İbrahim Ethem Özkan
 1. Ardanuç Ağzı İle Divânu Lûgat-it-Türk ve Derleme Sözlüğü Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi (20.06.2008)
Prof. Dr. Mustafa Özkan
 1. Yenileşme Sürecinde Türk Dili (14.03.2006)
Bülent Özkan

 1. Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in “On ikiye Bir Var” Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri
Prof.
Dr.
Mehmet Özmen
 1. Değirmen, Teker ve Tegzinmek
  Kelimelerinin Kökenleri Üzerine
 2. Türk Söz Diziminde
  ‘Tarafından’lı Anlatımlar
 3. Konya’da Güvercincilik
  DA/DE Bağlama ve Kuvvetlendirme
  Edatının Türeyişi
 4. Hatay-Erzin’de ve Genel Olarak
  Anadolu’da Değirmen ve Değirmencilikle İlgili Kelimeler
 5. Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir
  Terim Önerisi
  (31.12.2007)
 6. Özel Ad Kökenli Tür Adları
 7. Türkçe’de Değil Kelimesi ve
  Kullanımları
 8. -IcI/-UcU Ekinin Gelecek Zaman
  Eki Olarak Kullanılması Üzerine
 9. Alkış ve Kargışlarda Cümle ve
  Anlatım Özellikleri
 10. İsim ve Sıfat Tamlamalarındaki
  Bozulmalar Üzerine

 11. Eksik Olan Dil Bilgisi
  Terimlerimiz Üzerine
  (31.12.2007)
 12. Gerek Gerekmek ve Gereklilik
  Çekimleri Üzerine
Ali Özgün Öztürk
 1. Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (09.05.2007)
Dr. Rıdvan Öztürk

 1. Anadolu ve Kıbrıs Ağızlarında Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği: “Dulunmak” (17.12.2007)
 2. Beşparmak Olgusu ve Kıbrıs (27.12.2007)
Ahmet Pehlivan
 1. Türkçe Kitaplarında Sözcük Dağarcığını Geliştirme Sorunu ve Çözüm Yolları (02.01.2008)
Öğr. Gör. Erdoğan Saracoğlu

 1. Bir Kıbrıs Masalında Kıbrıs Ağzı’nın Fonetik Özellikleri (13.03.2008)
Öğr. Gör. Cemali Sarı
 1. Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Beyşehir İlçesi’nde Yerleşme Adlarının Sınıflandırılması (07.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Mahmut Sarıkaya
 1. Türklerde Soykırım Algısının Dile Yansıması Üzerine (14.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Birleşik Fiillerin İşlenişi Üzerine (18.02.2008)
 2. Türkçe Sözlük’teki Örneklerden Hareketle Dönüşlü ve İşteş Fiillerin Geçişlilik Durumları (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Efdal Sevinçli
 1. Adlarımızda Soyadlarımızda Yaşayan Dil Devrimi (22.02.2008)
Okt. Erhan Solmaz

 1. Türkiye Türkçesi Şekil Bilgisi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (07.05.2008)
Dr. Süleyman Efendioğlu-Ali Osman Solmaz

 1. Birleşik Zamanlar Üzerine (28.02.2008)
Prof. Dr. Marek Stachowski

 1. Einige Namen für ‘Dach’ in den Türksprachen (29.05.2007)

 2. Türkisch sarymsak – sarmysak ‘Knoblauch’
  (29.05.2007)
Dr. Mehmet Hakkı Suçin

 1. Türkçe ve Arapça İkilemelerde Sözcük Dizilişi ve Ses Benzeşmesi (22.01.2007)
Dr. Erdal Şahin

 1. "Ödül" Kelimesi Üzerine (02.04.2007)

 2. Okey Oyuncuları Argosu (02.04.2007)
Doç. Dr. Hatice Şahin
 1. Terimlerin Genel Dile Yansımasına Dair Bazı Gözlemler (26.03.2007)
 2. Türkçede Ön Ek (16.04.2007)
 3. Türkiye Türkçesinde -Ip Ulaçlı Fiillerin Durumuna Bir Bakış (10.12.2007)
 4. Birleşik Çekimli Fiillerin Zaman ve Anlam Açısından Gösterdiği Çeşitlilikler (11.12.2007)
 5. Türkçede Şimdiki Zaman Eklerinin Zaman Belirleyicilerle Kullanımı (13.12.2007)

 6. Türkçede Zaman Belirleyicileri ile Kip ve Zaman Eklerinin Uyumu (13.03.2008)
İbrahim Şahin
 1. Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine (06.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Faruk Yıldırım-Uzm. B. Tahir Tahiroğlu

 1. İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları (14.12.2007)
Prof. Dr. Sabiha Tansuğ

 1. Anadolu Halk Dilinde Türkçe Çiçek Adları (27.04.2007)
Dr. Hülya Taş
 1. Erzurum Ağzı ve Argo (24.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı
 1. Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler (26.03.2007)
 2. Türkiye Türkçesinin Bugünkü Durumu ve Sorunları Üzerine Yazılan Kitaplar (28.03.2007)
 3. Türkiye Türkçesinde Son Seste Tonlulaşma ve Uzun Ünlü Üzerine Bir İnceleme (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Yeter Torun


 1. Dokuztekne Köyü”nden Derlenen
  Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme


  (17.08.2004)
 2. Türkçede Unvan Grupları ve Diziliş Özellikleri Üzerine (14.09.2007)

 3. Birinci Türk Dili Kurultayı ve Ceyhan Yörük Ağzı Kelimelerinin Derleme Sözlüğü’ndeki Kullanımları (01.02.2008)
 4. Türkiye Türkçesinde Tekrarlı Bağlaçların Oluşturduğu Bağlama Gruplarının Söz Dizimindeki Kullanımları Üzerine (25.02.2008)
Fikret Turan

 1. Türkçede Zarflar Üzerine (04.04.2008)
Prof. Dr. Vahit Türk
 1. “Sağ”, “Oñ”, “Sol” Sözleri ve Kavram Alanları (10.10.2007)

 2. Türkçede ö-, ög, ögür, ögren-, ögret- Kelimeleri (14.05.2005)
Mustafa Uğurlu
 1. Türkiye Türkçesinde “Bakış” (“Aspektotempora”) (21.03.2008)
Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş
 1. Metatez Olayı Türkçenin Hece Sistemiyle İlgili midir ? (05.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Osman Uyanık
 1. Çıldır Adı Üzerine (21.01.2008)
Prof. Dr. Vural Ülkü

 1. Cumhuriyetten Günümüze Türk Dilinin Dünü, Bugünü ve Geleceği (13.03.2006)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. “Varmak” İle Kurulu İki Eylemli Yüklemlerin Durumu (10.12.2007)
Dr. Hanifi Vural

 1. Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi Üzerine (01.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar

 1. Türk Dili Araştırmalarında Polonya Türkolojisinin Yeri (22.02.2008)
Araş. Gör. Kadir Yalınkılıç
 1. Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman

 1. Türkçenin Ekleri Üzerine Bir
  Bibliyografya Denemesi
  (24.09.2004)
Yard. Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşçı – Araş. Gör. Mehmet Yastı
 1. Derleme Sözlüğü’nde Kullanılan Gün Adları (24.07.2008)
Araş. Gör. Mehmet Yastı
 1. Türkçe Deyimlerde Geçen İkilemelerin Ses ve Şekil Özellikleri (28.05.2007)
Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Bilgi Toplumu Bağlamında Türk Atasözlerinde “Eğitim” ve “Bilgi” Kavramları Üzerine Düşünceler (31.01.2007)
Doç. Dr. Okan Yaşar- Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi (31.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Yavuz
 1. Türkçede Ad-Niteleyici Sözcüklerin Sınıflandırılması Sorunu (01.08.2006)
Mustafa Levent Yener

 1. Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine (13.11.2006)
Yard. Doç. Dr. Faruk Yıldırım
 1. Çukurova Ağzılarında Ünlü Göçüşmesi
 2. Türkiye Türkçesinin Ağzıları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağzıları Örneği
 3. -(y)XşXn Zarf-Fiili Üzerine (03.04.2007)
Doç. Dr. Osman Yıldız
 1. Isparta Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar (15.11.2007)
Doç. Dr. Engin Yılmaz

 1. Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları (17.09.2007)
Selim Yılmaz
 1. La Morphosyntaxe Enonciative en Turc Oral Contemporain (20.02.2008)
Kemal Zeki Zorbaz
 1. Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime – Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme (24.06.2008)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar

 1. Diaspora Üzerine
  (27.04.2005)
 2. İbadet Dili Olarak Türkçe ve Atatürk’ün Bu Konudaki Düşünceleri (02.01.2008)
   
Abdulkerim Abdülkadiroğlu

 1. Yazışma Dili ile Konuşma Dilindeki Kargaşalıklar Üzerine
  (Haziran
  1998, C: 1998/I, S: 558, s. 563-569 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (03.03.2009)

Kevser Acarlar

 1. Devrik Cümle
  (Mart 1969, C: XIX, S: 210, s. 755-758 Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.02.2009)

Mehmet Ali Ağakay

 1. Türkçede Kelime Koşmaları
  (1954, s. 97-104. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (07.01.2009)

 2. Dilbilgisi Konuları: Soru Cümleleri Üzerine
  (Eylül 1952, C:
  I, S: 12, s. 683-684 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (07.01.2009)

 3. Pekiştirmeli Sıfatlar
  (Eylül 1964, C: XIII, S: 156, s.
  881-883 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.01.2009)

 4. Örnekseme Üzerine
  (Ekim 1962, C: XII, S: 133, s. 12-13 Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.01.2009)
Prof. Dr.
Şükrü Halûk Akalın

 1. Bilişim Türkçesi
  (Eylül 2002, C: 2002/II, S: 609, s. 472-481
  Özel Sayı: Dil Bayramının 70. Yılı
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.02.2009)

 2. Yabancı Kökenli Bilişim Terimlerinin Yazılışları
  (Mart 2004,
  C: LXXXVII, S: 627, s. 248-252 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (18.02.2009)

 3. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Diliyle, Edebiyatıyla, Kültürüyle
  Kıbrıs Türkü
  (Şubat 2003, C: LXXXV, S: 614, s. 135-136 Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.03.2009)

 4. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yaşamakta Olan Türklerin Türkçe Öğrenimi
  Sorunları
  (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 195-199 Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.03.2009)

 5. Bitmeyen Tartışma Q, X, W..
  (Ocak 2002, C: 2002/I, S: 601,
  s. 6-13 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.03.2009)

 6. Hasan EREN Anısına: Hasan Eren'in Ardından: Bir Âlimin Ölümü..
  (Temmuz
  2007, C: XCIV, S: 667, s. 267-275 Özel Sayı (Prof. Dr. Hasan Eren
  Anısına) Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.03.2009)

 7. Kiosk
  (Haziran 2003, C: LXXXV, S: 618, s. 613-615 Türk Dili
  Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.03.2009)

 8. Makedonya'da Eğitim Dili Olarak Türkçe
  (Bahar-2002, S: 13,
  s. 7-14. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.03.2009)
Ahmet Akçataş

 1. Türkçede Cümle Düzeyinde Zaman Üzerine Bir İnceleme
  (Eylül
  2005, C: XC, S: 645, s. 265-269 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (24.02.2009)

 2. Türkçede İşlev Bakımından Devrik Cümleler
  (Eylül 2002, C:
  2002/II, S: 609, s. 604-607 Özel Sayı: Dil Bayramının 70. Yılı Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (24.02.2009)
Altan Akdağ

 1. Türk Dilinin Tamlama Sistemi
  (Haziran 1998, C: 1998/I, S:
  558, s. 501-504 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (20.02.2009)

Araş. Gör. Cüneyt Akın

 1. Türkiye Türkçesinde Cümlede Tümleçler Üzerine
  (25.09.2008)
Prof. Dr. Doğan Aksan

 1. Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar
  ([1974]
  1973 – 1974, s. 185-193. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (17.11.2008)

Ömer Asım Aksoy

 1. Cumhuriyet Çağı Türkçesi – I
  (Ocak 1974, C: XXIX, S: 268, s.
  305-308 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.03.2009)

 2. Cumhuriyet Çağı Türkçesi – II
  (Şubat 1974, C: XXIX, S: 269,
  s. 385-390 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.03.2009)

 3. Cumhuriyet Çağı Türkçesi – III
  (Mart 1974, C: XXIX, S: 270,
  s. 465-469 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.03.2009)

 4. Cumhuriyet Çağı Türkçesi – IV
  (Nisan 1974, C: XXIX, S: 271,
  s. 541-544 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.03.2009)
Belgin Tezcan Aksu

 1. Adlar Üzerine Sıkça Sorulan Sorular
  (Ekim 2001, C: 2001/II,
  S: 598, s. 487-489 50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (15.01.2009)
Dr. Bilal Aktan

 1. /-pak/ Eki Üzerine
  (Nisan 2005, C: LXXXIX, S: 640, s.
  347-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.03.2009)

Öğr. Gör. Dr. Ayfer Aktaş


 1. -DIktAn/-DUktAn sonra


  Zarf-Fiili Üzerine Bir Araştırma
  (26.11.2008)

 2. Günümüz Rumencede Türkçe Kaynaklı Kelimeler
  (26.11.2008)

 3. Türkçede Almanca Kaynaklı Kelimeler
  (26.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya

 1. Eski Türkçe -qıña Ekinin Türk Lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi
  Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine
  (23.12.2008)
Muhammet Apaydın

 1. Yeni Bir Terim Önerisi: “Birlikte Cümle”
  (Eylül 1996, C:
  1996/II, S: 537, s. 252-255 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (24.02.2009)

Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat

 1. Türkçede Kelime ve Eklerin Yapısı
  (Nisan 1955, C: IV, S:
  43, s. 396-401 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (17.02.2009)

Sema Aslan

 1. Türkiye Türkçesinin Morfonolojisi Üzerine
  (Haziran 2006,
  C: XCI, S: 654, s. 546-557 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (16.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Ayten Atay

 1. Eski Türkçe ma / me Edatının Anadolu Ağızlarındaki Kalıntısı
  (Ekim
  2002, C: 2002/II, S: 610, s. 826-828 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (30.01.2009)

Dr. Mehmet Aydın

 1. Anadolu Ağızlarında “iken ~ -ken” Zarf-Fiilinin Kullanımı ve
  Görevleri
  (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 639-645
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (10.02.2009)

Dr. Aziz Ayva


 1. Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlemeler
  (01.09.2008)


 2. Mehmet Ali Köyü (Güneysınır / Konya) Ağzında Kullanılan Fiillere
  Ekler
  (08.09.2008)
Sedat Balyemez


 1. Türkiye Türkçesinde Dakikalı Saat İfadeleri ve Saat Grubu

  (13.10.2008)
Tahsin Banguoğlu

 1. Türkçede Benzerlik Sıfatları
  ([1988 (2.bs.)] 1957, s.
  13-27. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (23.11.2008)

 2. Türk Grameri İçin Monografiler I : Türkçede Tekerrür Fiilleri
  (1956,
  s. 111-123. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (23.11.2008)

 3. Dil: Geleceğin Türkçesi
  (Haziran 1963, C: XII, S: 141, s.
  529 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (09.01.2009)
Prof. Dr. Özcan Başkan

 1. Terimlerde Özleşme Sorunu
  ([1974] 1973 – 1974, s. 173-184.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.11.2008)

 2. Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme
  ([1971] 1970, s.
  237-251. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (24.11.2008)
Turgut Baydar-Dr. A. Sema Ertane Baydar

 1. Reşat Nuri Güntekin’in “Çalı Kuşu” Romanındaki İsim
  Tamlamalarının Derin Yapısı ve Cümledeki Görevleri
  (26.09.2008)
Dr. Avni Erdemir-Doç. Dr. Yavuz Bayram

 1. Amasya’daki İlköğretim 6, 7 ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Okuma
  Düzeyleri ve Okuma Eğilimleri
  (17.02.2009)

 2. Amasya’daki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin ‘İmlâ
  Kurallarını Kullanma Düzeyleri’ Üzerine Bir Değerlendirme

  (17.02.2009)
Dr. Gülcan Çolak Bostancı

 1. Türkçedeki Temel Kelimelerin Çağrışımlarında Altkültürün İzleri

  (31.03.2009)
Doç. Dr. Erdoğan Boz

 1. Bir Birleşik Zarf-Fiil Yapısı Üzerine
  (Haziran 2005, C:
  LXXXIX, S: 642, s. 524-529 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (03.02.2009)

Şerif Ali Bozkaplan

 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kuş İsimleri ve Onların Sistematiği

  ([1992] 1987, s. 43-79. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (18.02.2009)

Prof. Dr. Ahmet Buran

 1. -Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı
  ([1996] 1994,
  s. 11-18. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (18.11.2008)

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

 1. Etimolojik Araştırma Denemeleri
  ([1988 (2.bs.)] 1957, s.
  1-11. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (18.11.2008)

 2. Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları
  ([1968] 1967, s. 1-38. Türk
  Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)

 3. Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri
  ([1964] 1963, s. 1-32.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)


 4. Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi
  (1958, s. 1-11.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)

 5. Anadolu Ağızlarındaki Metathèse Gelişmesi
  (1955, s. 1-7.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.11.2008)

 6. Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri
  ([1989 (2.
  bs.)] 1964, s. 1-33. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (25.11.2008)

 7. Aydın İli Ağızlarından Örnekler ve Etnoğrafya Bakımından Özellikleri

  ([1966] 1965, s. 1-28. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten)
  (25.11.2008)

 8. Konya İlinin Ermenek Ağzı
  ([1973] 1972, s. 1-16. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)

 9. Türk Onomastiğinde "Köpek" Kültü
  ([1962] 1961, s. 1-11.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (27.11.2008)

 10. Muğla Ağzı
  ([1963] 1962, s. 107-130. Türk Dili Araştırmaları
  Yıllığı Belleten
  ) (27.11.2008)

 11. Rus Dilinde Türk Dili Yadigârları
  (hazırlayan: Mustafa S.
  Kaçalin, [2000] 1997, s. 1-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (12.01.2009)

 12. Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları
  ([1968] 1967, s. 1-38. Türk
  Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.01.2009)

 13. Azerbaycan ve Anadolu Ağızlarındaki Moğolca Unsurlar
  (1954,
  s. 1-10. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (21.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Kadir Canatan

 1. Avrupa Ülkelerinin Azınlık Politikalarında Türkçe Anadil Eğitiminin
  Konumu  “İsveç, Fransa ve Hollanda Örnekleri”
  (14.08.2008)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat

 1. Dilin Yapısı ve Yapıbilgisi
  (Mart 1980, C: XLI, S: 342, s.
  133-137 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (01.12.2008)

Prof. Dr. İsmet Cemiloğlu

 1. Dede Korkut'taki Bazı Cümlelerin Sentaks Bakımından Türkiye
  Türkçesi İle Mukayesesi
  (Nisan 1998, C: 1998/I, S: 556, s.
  315-320 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
  (23.02.2009)

Yard. Doç. Dr. İmran Karabağ-Yard. Doç. Dr. Leyla Coşan

 1. Türkçedeki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri ve
  Deyimler ve Bunların Almancadaki Karşılıkları
  (26.11.2008)
Doç. Dr. Volkan Coşkun

 1. Standart Türkçedeki Ünlülerin Akustik Özellikleri ve Görüntüleriyle
  Boğumlanma Yerleri Bakımından Sınıflandırılmasıyla Görüntüleri
  ([2003]
  2001, C: I-II, S: 44, s. 87-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (01.12.2008)

 2. Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler
  ([2003] 1999, C:
  I-II, S: 42, s. 41-50. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (02.12.2008)

 3. Türkiye Türkçesinde Vurgu, Ton ve Ezgi
  (Ağustos 2000, C:
  2000/II, S: 584, s. 126-130 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (15.12.2008)
Prof. Dr. Saadet Çağatay

 1. Pekiştirilen Fiiller
  ([1967] 1966, s. 39-50. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (02.12.2008)

 2. Türkçede “Kadın” İçin Kulllanılan Sözler
  ([1963] 1962, s.
  13-49. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (02.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Musa Çifçi

 1. Tanzimat Dönemi ve Günümüz Romanlarında Cümle Bağlayıcı
  Bağlaçların İşlevleri ve Kullanım Sıklıkları
  (Şubat 2007,
  C: XCIII, S: 662, s. 147-161 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (27.01.2009)

Yard. Doç. Dr. Bülent Çiftpınar

 1. Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili
  (13.03.2009)
Necati Demir

 1. Türkçede Gereklilik Kipleri ve Anlamdaşları
  (2003, C: I,
  s. 11-22. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (28.11.2008)

Prof. Dr. Nurettin Demir

 1. Birleşik Fiiller ve Vurgu -iver- Şeklinin Görevlerini Tespitte
  Vurgunun Rolü
  ([1996] 1994, s. 83-94. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (28.11.2008)

 2. Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Kıbrıs Ağızları Üzerine Çeşitlemeler

  (Şubat 2003, C: LXXXV, S: 614, s. 203-208 Türk Dili Dil ve
  Edebiyat Dergisi
  ) (01.03.2009)

 3. Mainz Üniversitesi Türkoloji Bölümü
  (Ekim 2003, C: LXXXVI,
  S: 622, s. 456-462 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (01.03.2009)
Araş. Gör. Tazegül Demir

 1. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların
  Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

  (01.08.2008)
Araş. Gör. Erdinç Demiray

 1. Ağız Araştırmalarında Transkripsiyon İşaretlerinin Farklı
  Kullanılması Sorunu
  (13.01.2009)
Kemal Demiray

 1. Edatlar Üzerine
  (Nisan 1968, C: XVIII, S: 199, s. 13-15 Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (28.01.2009)

 2. Bir Yazın Sorunu: “de” Bağlacı
  (Aralık 1974, C: XXX, S: 279,
  s. 933-935 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (19.03.2009)
Prof. Dr. Ömer Demircan

 1. Bileşik Sözcük ve Bileşik Sözcüklerde Vurgu
  ([1978] 1977,
  s. 263-275. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (17.11.2008)

 2. Türkiye Türkçesinde Vurgulama ve Odaklama
  ([1981] 1978 –
  1979, s. 157-163. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (28.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş

 1. Trabzon ve Yöresi Ağızları (Tanıtma)
  (04.09.2008)
Talat Dinar

 1. Başmakçı ve Dazkırı İlçeleri Ağzı

  (29.07.2008)
Hikmet Dizdaroğlu

 1. Edat Tümleçleri Üzerine
  (Şubat 1968, C: XVII, S: 197, s.
  579-582 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (28.01.2009)

Okt. Talip Doğan

 1. Salmas Ağzında Hâl Ekleri
  (31.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Asiye Duman

 1. Türkçe Eğitiminde Yazdırma Çalışmaları
  (Haziran 2006, C:
  XCI, S: 654, s. 542-545 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (17.03.2009)

Araş. Gör. Erhan Durukan

 1. İlköğretim İkinci Kademe (2005) Türkçe Öğretim Programında Genel
  Amaçlar-Hedef/Kazanımlar İlişkisi

  (01.08.2008)
Janos Eckmann

 1. Dinler (Makedonya) Türk Ağzı
  (1960, s. 189-204. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (01.04.2009)

Haydar Ediskun

 1. -el, -il, -sel Ekleri Üzerine
  (Ağustos 1966, C: XV, S: 179,
  s. 1012-1019 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (16.02.2009)

 2. Devrik Cümle Üzerinde Bir Araştırma
  (Ocak 1960, C: IX, S:
  100, s. 193-197 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.02.2009)
Doç. Dr. Süer Eker

 1. Subay, Astsubay; Er, Erat/Erbaş Terimleri Üzerine
  (Ekim
  2006, C: XCII, S: 658, s. 327-340 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (17.03.2009)

Ahmet Cevat Emre

 1. Türkçede Cümle : I. Ünlemden Cümleye
  (1954, s. 105-180. Türk
  Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )(27.11.2008)

 2. Türkçede Cümle : II. İsim Cümlesi
  (1955, s. 23-58. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (27.11.2008)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

 1. Ağız Çalışmalarına Toplu Bir Bakış
  (Ağustos 2000, C:
  2000/II, S: 584, s. 115-118 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (20.01.2009)

Doç. Dr. Mehmet Dursun Erdem

 1. Anadolu Ağızlarında Görülen Birincil Ünlü Uzunlukları Üzerine

  (30.07.2008)

 2. Türkçe’nin Sözlüğü (Tanıtma)
  (04.09.2008)

 3. Birincil Ünlü Uzunlukları ve İmâle
  (13.01.2009)

 4. "-Duhcan/-Dükcen Sona/sora” Zarf Fiili Üzerine
  (2002, C: I,
  s. 21-28. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (03.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Mevlüt Erdem

 1. Zamirler Anlamlı Kelimeler midir, Yoksa Görevli Kelimeler mi?

  (Mayıs 2005, C: LXXXIX, S: 641, s. 444-449 Türk Dili Dil ve
  Edebiyat Dergisi
  ) (26.01.2009)

Prof. Dr. Aysu Erden

 1. Cümlede Yüklemi Tamamlayan Ögeler Üzerine
  (Ağustos 1998,
  C: 1998/II, S: 560, s. 107-115 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (23.02.2009)

Prof. Dr. Hasan Eren

 1. Etimoloji Araştırmaları
  (1954, s. 31-32. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (18.11.2008)

 2. Ağabey ve Abla
  (Haziran 1993, C: 1993/I, S: 498, s. 405-410
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.12.2008)

 3. Anadolu Ağızlarında 'Ağaç Sürgünü'
  (Nisan 2004, C: LXXXVII,
  S: 628, s. 291-295 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (03.12.2008)

 4. Anadolu Türkçesinde Yabancı Öğeler
  (2003, C: II, s. 157-170.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (03.12.2008)

 5. Türk Dillerinde Metathèse
  (1953, s. 161-180. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (06.12.2008)

 6. Anadolu Ağızlarında Rumca, İslâvca ve Arapça Kelimeler
  (1960,
  s. 295-371. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (07.12.2008)

 7. 2001 Yılının Sözü: 11 Eylül
  (Nisan 2002, C: 2002/I, S: 604,
  s. 289-291 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.12.2008)

 8. Yitirdiklerimiz: Andreas Tietze (1914-2003)
  (Şubat 2004, C:
  LXXXVII, S: 626, s. 169-174 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (07.12.2008)

 9. Bulgarlar ve Türk Dili
  (Aralık 1985, C: L, S: 408, s.
  393-406 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.12.2008)

 10. Kıbrıs'ta Türkler ve Türk Dili
  (Aralık 1983, C: XLVII, S:
  384, s. 530-540 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.12.2008)

 11. Sırça Köşkte.. (Başlangıç)
  (Ekim 1988, C: LVI, S: 442, s.
  188-207 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.12.2008)

 12. Sırça Köşkte.. – I
  (Ocak 1990, C: 1990/I, S: 457-458, s.
  1-78 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.12.2008)

 13. Sırça Köşkte.. – II
  (Eylül 1992, C: 1992/II, S: 489, s.
  161-213 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.12.2008)

 14. Sırça Köşkte.. – III
  (Temmuz 1993, C: 1993/II, S: 499, s. 1-82
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)

 15. Sırça Köşkte.. – IV
  (Ocak 1995, C: 1995/I, S: 517, s. 26-62 Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.12.2008)

 16. Son Yılların Sözleri
  (Ocak 2003, C: LXXXV, S: 613, s. 30-38
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.12.2008)

 17. Türk Dili Çalışmalarına Toplu Bir Bakış
  (Ekim 1984, C:
  XLVIII, S: 394, s. 389-404 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (07.12.2008)

 18. Yazın Dili Olarak Yeni Türkçe
  (Kasım 1974, C: XXX, S: 278,
  s. 898-902 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.03.2009)

 19. Anadolu Türkçesinde Yabancı Ögeler
  (2003, C: II, s. 157-170.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (26.03.2009)

 20. Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü
  (2003, C: II, s.
  171-186. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (31.03.2009)
Kayahan Erimer


 1. Anadolu ve Rumeli Ağızları Üzerinde Bir Bibliyografya Denemesi

  ([1971] 1970, s. 211-236. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (17.11.2008)

Prof. Dr. Halil Ersoylu

 1. Türk Argosunda Genel Dilin Bitki Adlarından Yararlanılma
  (Şubat
  2000, C: 2000/I, S: 578, s. 126-140 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (20.02.2009)

Serpil Ersöz

 1. Bazı Türkiye Türkçesi Ağızlarında Topluluk/Aile Adı Yapan Bir Ek:
  +eNi / +îNi
  (29.07.2008)
Dr. Cevdet Epçapan- Dr. Melih Erzen

 1. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

  (04.08.2008)
Berna Esin

 1. Ağızların Baskın Olduğu Bölgelerde İletişim Araçlarının Türkçe
  Öğretimine Etkisi
  (Mart 2006, C: XCI, S: 651, s. 243-247
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.01.2009)

Mahmut Fidancı

 1. Sıralı Cümle
  (Haziran 1996, C: 1996/I, S: 534, s.
  1315-1324 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (24.02.2009)

K. Mehmet Gece

 1. Türkiye Türkçesinde Bağlı Cümle
  (Ekim 1998, C: 1998/II, S:
  562, s. 332-339 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (24.02.2009)

Tahir Nejat Gencan

 1. Edat Tümleçleri
  (Eylül 1967, C: XVI, S: 192, s. 907-911
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (28.01.2009)

Prof. Dr. İlhan Genç

 1. İmlânın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Üzerine Tespitler

  (13.01.2009)
Beşir Göğüş

 1. Türkçede Cümlemsilerin Kuruluşu ve Temel Cümleciğe Bağlanma
  Şekilleri
  ([1969] 1968, s. 89-142. Türk Dili Araştırmaları
  Yıllığı Belleten
  ) (24.02.2009)

Enver Naci Gökşen

 1. Eklemeli Pekiştirme Sıfatları
  (Şubat 1964, C: XIII, S: 149,
  s. 279-282 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.11.2008)

 2. Tarih Boyunca Devrik Cümle
  (Kasım 1961, C: XI, S: 122, s.
  99-101 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.02.2009)

 3. Çıkma Durumu (-den) ve Kapsamı
  (Aralık 1974, C: XXX, S: 279,
  s. 973-978 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (19.03.2009)
Orhan Şaik Gökyay

 1. Türkçede -mal ve -mel Eki Üzerine
  ([1981] 1978 – 1979, s.
  8 23-32. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (24.03.2009)

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

 1. Anadolu Ağızları Derleme Sözlüğü'ne Katkılar
  (Ocak 1998,
  C: 1998/I, S: 553, s. 14-16 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (21.01.2009)

Prof. Dr. Gürer Gülsevin

 1. Türkiye Türkçesi Ağzılarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 2:
  (Ç>Ş Değişmesi)
  (29.07.2008)

 2. Yüklemi “Deyimleşmiş Birleşik Fiil” Olan Cümlelerde Özne
  (Eylül
  2002, C: 2002/II, S: 609, s. 612-618 Özel Sayı: Dil Bayramının 70.
  Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (24.02.2009)
Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç

 1. 18. Yüzyıl İstanbul Ağzı Hakkında Bazı Gözlemler
  (30.07.2008)

 2. Orta Osmanlıcada İmlâ-Telaffuz İlişkisi
  (14.01.2009)
Araş. Gör. Galip Güner


 1. Şekil, İçerik ve Anlam Bağlantısı Bakımından Türkiye Türkçesi
  Gramerciliği
  (11.08.2008)


 2. Türkiye’de Kelime Etimolojisi Üzerine Yayımlanan Makalelere Dair Bir
  Bibliyografya Denemesi
  (21.11.2008)
Doç. Dr. Ahmet Günşen

 1. Doğu Trakya Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler

  (30.07.2008)

 2. Edirne ve Yöresi Ağızlarında Aile ve Topluluk İsimleri Yapan Ekler
  Üzerine
  (Şubat 2004, C: LXXXVII, S: 626, s. 150-162 Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (16.02.2009)
Shirô Hattori

 1. The Studies of the Turkic Languages in Japan After World War II
  [=II. Dünya Savaşından Sonra Japonya'da Türk Dili Çalışmaları]

  ([1974] 1973 – 1974, s. 25-39. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (20.03.2009)

Ayşe İlker

 1. Manisa Merkez Köylerinde davrı/davırı Edatı
  (31.07.2008)
Prof. Dr. Lars Johanson

 1. The Indifference Stage of Turkish Suffix Vocalism [=Türkçe
  Eklerdeki Ünlülerin Uyumsuz Dönemi]
  ([1981] 1978 – 1979,
  s. 151-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (21.11.2008)

Orhan Kabataş

 1. Kıbrıs Türk Ağızlarında Korunan Eski Sözcükler Üzerine
  (Mart
  2005, C: LXXXIX, S: 639, s. 223-238 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (18.03.2009)

Nana Kaçarava

 1. Türkçe’de 'Göz' ile Başlayan Deyimler
  (Şubat 2006, C: XCI,
  S: 650, s. 129-133 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (16.03.2009)

Hayrullah Kahya

 1. Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde İstatistiksel Bir
  Araştırma (Cumhuriyet Gazetesi Örneği)
  (04.08.2008)
Ahmet Karadoğan

 1. Türkiye Türkçesinde Yeni Bir Sıfat-fiil Eki: –I
  (07.08.2008)

 2. Türkiye Türkçesinde Birleşik Eklerle Oluşturulmuş Sözlük Ögeleri

  (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 541-549 Türk Dili Dil ve
  Edebiyat Dergisi
  ) (17.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karadüz

 1. “Yazı” ve “Yazım” Kavramlarının Dilin  “Anlam” ve “Ses” Ögeleriyle
  İlişkisi
  (14.01.2009)
Prof. Dr. Leyla Karahan

 1. Ağız Araştırmaları Alanında Yapılması Gereken Çalışmalar
  (Ekim
  1997, C: 1997/II, S: 550, s. 291-297 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (20.01.2009)

 2. Türkçede Birleşik Cümle Problemi
  (Ocak 1994, C: 1994/I, S:
  505, s. 19-23 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.02.2009)

 3. Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine
  (Temmuz
  2000, C: 2000/II, S: 583, s. 16-23 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (24.02.2009)

 4. Vurgulama İşlevli Dil Birimleri Üzerine
  (İstanbul Kültür
  Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, UTEK
  2007, 27-28 Ağustos 2007, C.1, s.313-322, İstanbul Kültür
  Üniversitesi, İstanbul 2009
  ) (31.03.2009)
Metin Karaörs

 1. Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçe’sinin Kelime Grupları,
  Cümle ve Cümle Çeşitleri (sentaks) Bakımından Karşılaştırılması

  ([1999] 1996, s. 129-144. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten)
  (24.02.2009)

Vedat Kartalcık

 1. Anadolu Ağızlarında Üzüm Adlandırmaları
  (30.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Kartallıoğlu

 1. Osmanlı Türkçesindeki Ekler Dudak Uyumuna Göre Nasıl Okunmalıdır?

  (14.01.2009)
Nesrin Kaya

 1. Türkçede Bildirme Kiplerinde Zarf Kullanımlarına Dayalı Anlam
  Özellikleri
  (2004, C: II, s. 89-98. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.02.2009)

Osman Kemal Kayra

 1. Atasözleri ve Deyimlerde Dobruca Kırım Türkleri ve Kazan Türklerinin
  Dili ile Eskişehir ‘deki Kırım Türklerinin Dili Arasındaki Benzerlik
  ve Farklılıklar
  (24.03.2009)
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu

 1. Türk Dili Araştırmalarında Önemli Adımlar
  (Haziran 2001,
  C: 2001/I, S: 594, s. 619-630 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (12.03.2009)

Nurettin Koç

 1. İyelik Ekleri, Fiilimsiler ve -sa / -se Eki Üzerine
  (Mayıs
  2002, C: 2002/I, S: 605, s. 430-437 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (16.02.2009)

 2. Özneyle İlgili Sorunlar
  (Ocak 1996, C: 1996/I, S: 529, s.
  7-15 Halit Ziya Uşaklıgil Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (25.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Emine Kolaç

 1. Yabancı Diller ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf  
  Öğrencilerinin “Yabancı Dil Öğretimi” ve “Yabancı Dille Öğretim”
  Konusundaki Yönelim ve Görüşleri

  (04.08.2008)


 2. İlk Okuma Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin
  Değerlendirilmesi
  (27.10.2008)


 3. İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen
  Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
  (27.10.2008)

 4. Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi-Öğretimi Çerçevesinde Milli
  Eğitim Şuralarının Değerlendirilmesi
  (18.11.2008)


 5. Sınıf Ögretmeni Adaylarının Anadilimizin Yaşadığı Sorunlara İlişkin
  Farkındalıkları, Görüş ve Önerileri
  (25.11.2008)
A. N. Kononov

 1. İsimlerin ve Sıfatların Küçültme Şekilleri ve Söz Yapımı
  ([1969]
  1968, s. 81-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (07.11.2008)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz


 1. Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve
  Karşılaştığı Sorunlar
  ([1976] 1975 – 1976, s. 143-172.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (17.11.2008)

 2. Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları Hakkında
  (1953,
  s. 197-203. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (20.11.2008)

 3. Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu
  (1971,
  s. 21-32. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (20.11.2008)

 4. Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri
  ([2000]
  1997, s. 49-54. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (20.11.2008)

 5. Trabzon Ağızları Üzerine Değerli Bir Araştırma ve Düşündürdükleri

  (2002, C: II, s. 67-104. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (20.11.2008)


 6. Türk Dilinde -ça Eki ve Bu Ek İle Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine
  Bir Deneme
  (1958, s. 41-68. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (20.11.2008)

 7. Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler
  ((Alm.
  Diathesis, Fr. Voix, İng. Voice, Osm. Binâ, Fiil Binâsı), [1999]
  1996, s. 159-165. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (20.11.2008)

 8. Bağlaçlar ve Türkiye Türkçesindeki Oluşumları
  (Şubat 2005,
  C: LXXXIX, S: 638, s. 118-125 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (27.01.2009)

 9. uçun~üçün~için v.b. Çekim Edatlarının Yapısı Üzerine
  ([1962]
  1961, s. 31-35. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (30.01.2009)

 10. Türkiye Türkçesinde Yazı Diline Girmiş Günlük Yaşamla İlgili Alıntı
  Sözler ve Ekler
  (Ağustos 2003, C: LXXXVI, S: 620, s. 118-127
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (17.02.2009)

 11. Sıfatların İsim Tamlamaları ile Kullanışı Üzerine
  (Ocak
  1994, C: 1994/I, S: 505, s. 15-18 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (18.02.2009)

 12. 26 Eylül 1932, Dil ve Kültür Tarihimizde Bir Dönüm Noktası
  (Eylül
  2007, C: XCIV, S: 669, s. 403-410 Özel Sayı Türk Dili Dil ve
  Edebiyat Dergisi
  ) (13.03.2009)

 13. Cumhuriyet Döneminde Dil Anlayışı
  (Ocak 2005, C: LXXXIX, S:
  637, s. 34-41 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.03.2009)
Kazım Köktekin

 1. -mAktA, -mAdA Şimdiki Zaman Ekleri Üzerine
  (Haziran 2001,
  C: 2001/I, S: 594, s. 634-638 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (16.02.2009)

Sabahattin Küçük

 1. Türkçede Şüphe Bildiren ki Edatı Üzerine
  (Haziran 1987, C:
  LIII, S: 426, s. 367-372 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (30.01.2009)

Muzaffer Malkoç

 1. -dı’lı ve -mış’lı Geçmiş Zaman
  (2004, C: II, s. 107-116.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (01.04.2009)

Mecdut Mansuroğlu

 1. Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları
  (1955, s. 59-71.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (24.02.2009)

Dr. Aziz Merhan

 1. Bura, Şura, Ora, Nere Sözcüklerinin Yapısı Hakkında
  (Aralık
  2006, C: XCII, S: 660, s. 542-547 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (13.03.2009)

Mefküre Mollova

 1. Balkanlardaki Türk Ağızlarının Tasnifi
  ([1999] 1996, s.
  167-176. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (26.03.2009)

Gyula Németh

 1. Bulgaristan Türk Ağızlarının Sınıflandırılması Üzerine
  ([1983]
  1980 – 1981, s. 113-167. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (19.11.2008)
Prof. Dr. Mustafa Öner

 1. Türkçe’de Özel Zamirler (!)
  (Şubat 1997, C: 1997/I, S: 542,
  s. 152-155 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (26.01.2009)

 2. Edatların “Karşılaştırma” ve “Sınırlandırma” Bağlantıları
  ([2003]
  1999, C: I-II, S: 42, s. 147-157. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
  Belleten
  ) (28.01.2009)
Sadettin Özçelik

 1. Türkiye Türkçesinde Belirsizlik ve Soru Zamirlerinin Yapılışları ve
  Kullanılışları
  (Haziran 2001, C: 2001/I, S: 594, s. 659-667
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (26.01.2009)

 2. Tasvir Fiillerinde Kullanılan Ekler Üzerine
  (Ekim 2002, C:
  2002/II, S: 610, s. 820-824 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (17.02.2009)
Emin Özdemir

 1. Öz Türkçe: İşlekleşen Yapım Ekleri
  (Ekim 1968 C:
  XIX, S: 205, s. 62-64 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (16.02.2009)
Necmettin Özdesenli

 1. Devrik Cümle Üzerine
  (Ağustos 1954, C: III, S: 35, s.
  645-647 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.02.2009)

Sevgi Özel

 1. Türkçede Önadların (Sıfatların) Tamlama İçindeki Sıraları
  (Haziran
  1978, C: XXXVII, S: 321, s. 498-500 Yazın Dergileri [Özel Sayısı]
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (02.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen

 1. Türkiye Türkçesinde +a ve –a Ekli Zarflar Üzerine
  (28.01.2009)
Can Özgür

 1. Eskişehir Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar
  (2004,
  C: I, s. 93-98. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (02.04.2009)

Prof. Dr. Nevzat Özkan

 1. İsme Gelen Ekleri de Alan Bir Fiil Gövdesi Belir-
  ([1999]
  1996, s. 213-220. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (16.02.2009)

Prof. Dr. Mehmet Özmen

 1. İsim ve Sıfat Tamlamalarındaki Bozulmalar Üzerine
  (Ekim
  2000, C: 2000/II, S: 586, s. 354-363 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (31.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Özsarı

 1. Edebî Dilin Boyutları
  (Şubat 2006, C: XCI, S: 650, s.
  165-173 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Özkan Öztekten

 1. Türk Dilinde Güne Bağlı Zaman Sözleri
  (05.01.2009)

 2. The Relation between Reflexive Pronoun and the Subject in Turkish

  (05.01.2009)

 3. Türkiye Türkçesinde Yardımcı Sesin Ekleşmesi
  (05.01.2009)
Dr. Erol Öztürk

 1. Cümle, Kelime Grupları ve Kelime Öğretimi
  (Kasım 2004, C:
  LXXXVIII, S: 635, s. 687-691 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (20.02.2009)

Dr. Jale Öztürk

 1. Antakya Ağzında -ºk ve -ºşkAn Eklerinin Kullanımı
  (Haziran
  2006, C: XCI, S: 654, s. 530-535 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (16.02.2009)

Prof. Dr. İsmail Parlatır

 1. Türkçe Sözlük Bilgisayar Ortamında
  (Ocak 1998, C: 1998/I,
  S: 553, s. 3-6 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (15.02.2009)

Prof. Dr. Mukim Sağır

 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarının Ünlü Varlığı
  (30.07.2008)

 2. Anadolu Ağızlarında Ünlüler
  ([1997] 1995, s. 377-390. Türk
  Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.01.2009)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

 1. Anadolu’da Bölgelere Has Kişi Adları
  (Nisan 1995, C:
  1995/I, S: 520, s. 376-382 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (15.01.2009)

Ramazan Salman

 1. Türkçede Sıfat-Fiil (Partisip) Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma
  İşlevleri
  ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 189-223. Türk
  Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (30.01.2009)

Doç. Dr. Hülya Savran

 1. Bir İsim ile Bir Yardımcı Fiilden Oluşan Birleşik Fiiller Üzerine
  Yeni Görüşler
  (Ağustos 2001, C: 2001/II, S: 596, s.
  140-142 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (30.01.2009)

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya

 1. Direk Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler
  (Şubat 2007, C:
  XCIII, S: 662, s. 113-119 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (13.03.2009)

 2. "Dinlemek – İşitmek” Üzerine Yazışmalar
  (Ağustos 2006, C:
  XCII, S: 656, s. 162-171 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (16.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan

 1. Deyim Kavramı Üzerine Notlar-I
  (05.02.2009)
Okt. Erhan Solmaz

 1. Bolvadin, Çay ve Çobanlar İlçeleri Ağızları (Ses Bilgisi)

  (31.07.2008)
Araş. Gör. Serkan Şen

 1. Türkiye’de Meyvelerden Yararlanılarak Verilmiş Yer Adları

  (29.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Ali Tan

 1. Sezen Cumhur Önal'ın Söz Yazarlığı Üzerine
  (Haziran 2006,
  C: XCI, S: 654, s. 504-516 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (16.03.2009)

Prof. Dr. Talat Tekin

 1. daha Zarfı ve da/de Edatı Hakkında
  (Ağustos 1958, C: VII, S:
  83, s. 560-562 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (28.01.2009)

 2. "daha” Zarfının Anlam ve Kullanılışları
  (Ekim 1958, C: VIII,
  S: 85, s. 25-27 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (25.02.2009)

 3. Avrupalılar ve Türkçenin Latin Harfleriyle Yazımı
  (Kasım
  1978, C: XXXVIII, S: 326, s. 590-594 Yazı Devrimi [Özel Sayısı] Türk
  Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (24.03.2009)

 4. "Amca” ve “Teyze” Kelimeleri Hakkında
  (1960, s. 283-294.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (26.03.2009)
Kamil Tiken

 1. Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve
  İşlevleri
  ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 281-364. Türk
  Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (25.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Levent Doğan-Okt. İlker Tosun

 1. Doğu Trakya Ağızlarında İstek Kipi
  (29.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Yeter Torun

 1. + DIR/ + DUR Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki
  Kullanımları
  (2003, C: I, s. 111-122. Türk Dili
  Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (20.02.2009)

Kaya Türkay

 1. A. Dilaçar'ın Anısına – A. Dilaçar'ın Yayınları
  ([1981]
  1978 – 1979, s. 315-323. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (17.11.2008)

Prof. Dr. Vahit Türk

 1. Türkçede Şimdiki zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri
  ([1999]
  1996, s. 291-340. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (09.02.2009)

Selahattin Ulusoy

 1. Türk Hukuk Devrimi ve Türk Hukuk Dili
  (Nisan 1957, C: VI,
  S: 67, s. 389-390 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (01.12.2008)

Sinan Uygur

 1. ısla- Fiilinin Kökeni Üzerine
  (06.08.2008)

 2. +lA- Ekinin İşlevleri Üzerine Bir Deneme
  (Ekim 2005, C: XC,
  S: 646, s. 347-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (18.03.2009)
Ahat Üstüner

 1. Cümlenin Ögeleri Konusundaki Karşılıklar
  (Ocak 1998, C:
  1998/I, S: 553, s. 18-30 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (23.02.2009)

Doç. Dr. Kerime Üstünova

 1. Üniversite Öğrencilerinin Argoya Bakışı -Argoda Kuşak Farkı-
  (Haziran
  2001, C: 2001/I, S: 594, s. 697-700 Türk Dili Dil ve Edebiyat
  Dergisi
  ) (20.02.2009)

 2. Cümleden Büyük Birimler
  (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s.
  786-797 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (23.02.2009)

 3. Türkçede Asıl Unsurlar: Özne ve Yüklem
  (Haziran 2000, C:
  2000/I, S: 582, s. 489-497 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (25.02.2009)
Araş. Gör. Cevdet Yakupoğlu

 1. Kastamonu ve Çevresinde Meyve İle İlgili Yer Adları (13-15.
  Yüzyıllar)
  (29.12.2008)
Süleyman Kaan Yalçın

 1. Orta ve Doğu Karadeniz Ağızlarında Görülen Deyimler Üzerine Bir
  Değerlendirme
  (30.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Engin Yılmaz-Araş.Gör. Havva Yaman

 1. Niteleme İşlevli Sıfatların Sınıflandırılması ve Bunların
  Öğretimiyle İlgili Yeni Yaklaşımlar
  (06.10.2008)
Suut Kemal Yetkin

 1. Başarılı Çevirinin Koşulları
  (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S:
  322, s. 43-45 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve
  Edebiyat Dergisi
  ) (24.03.2009)

Selçuk Yönel

 1. Türkçenin Yazımsal Fonemleri
  ([1974] 1973 – 1974, s.
  319-336. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  )
  (19.03.2009)

Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu

 1. Dil Devrimi ve Hekimlik Dili
  (Şubat 1968, C: XVII, S: 198,
  s. 676-678 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)

  (01.12.2008)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar

 1. “Takısız Ad Tamlaması” Sorunu
  (Temmuz 1995, C: 1995/II, S:
  523, s. 781-789 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.02.2009)

 2. “Girişik Cümle” Sorunu
  (Haziran 1995, C: 1995/I, S: 522, s.
  643-648 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.02.2009)

 3. Dil Bilgisi: Cümle Yapılarından Bir Örnek
  (Şubat 1985, C:
  XLIX, S: 398, s. 96-98 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (23.02.2009)

 4. Dünden Bugüne Türkçe (Kalıp cümleler)
  (Ağustos 2007, C:
  XCIV, S: 668, s. 344-351 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  )
  (23.02.2009)

 5. Ata Sözü Terimi, Kaynağı ve İmlâsı
  (Haziran 1988, C: LV, S:
  438, s. 321-328 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.03.2009)

 6. Bankacılık Terimleri Üzerine
  (Mart 1992, C: 1992/I, S: 483,
  s. 815-821 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.03.2009)
Mehmet Ali Ağakay
 1. Türkçe Kelimeler Üzerine: Açıklamalar (Ekim 1953, C: III, S: 25, s. 32 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Ataç’ın Dil Görüşü (Temmuz 1957, C: VI, S: 70, s. 557-558 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Kuruluşunun 72. Yılında Türk Dil Kurumu (Ağustos 2004, C: LXXXVIII, S: 632, s. 108-117 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.04.2009)
 2. Türk Dili: Dünya Dili (Türk Dili-Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yay. S. 687, Mart 2009) (15.04.2009)
 3. Innovation, İnovasyon: Yenileşim (Haziran 2007, C: XCIII, S: 666, s. 483-486 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2010)
  yeni
Doç. Dr. Ali Akar
 1. Ağız Sözlükleri: Yöntem ve Sorunlar -II- (04.02.2010)
Bedia Akarsu
 1. İnsanın Tarihselliği ve Dil (Haziran 1981, C: XLII, S: 354, s. 825-829, Özel Bölüm: Atatürk’ün Vasiyeti Üzerine Soruşturma,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (27.08.2009)
Prof. Dr. Hasan Akay
 1. ‘Okuma’nın Yeniden Okunması: Bile Bile Okumak -‘İle Bile  Okumak’ (10.07.2009)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Akçataş
 1. Türkiye Türkçesinde Fiil Kökleri Arası İlişkilerde Etkili Unsurlar Üzerine (08.04.2010)
  yeni
Araş. Gör. Yusuf Akçay
 1. Manzum Sözlüklerin Modern Sözlükçülüğe Uygulanabilirliği (30.03.2010)
  yeni
Mustafa Üstünova-Hasene Aydın-Gülnaz Çetinoğlu Berberoğlu-Kerime Üstünova-Meral Akkök-Nilüfer Akgün
 1. İş Yeri Adlarında Türkçenin Kullanımı (12.04.2010)
  yeni
Ömer Asım Aksoy
 1. Anayasa Dili (Temmuz 1960, C: IX, S: 106, s. 544-553 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2009)

Mehmet Aldan
 1. Dilde Sadeleşme ve Ispartalı Hakkı (Mart 1986, C: LI, S: 411, s. 225-234,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Yard. Doç. Dr. M. Fatih Alkayış
 1. Türkçede Kullanılan Alıntı Bitki Adları (30.03.2010)
  yeni
Seyfettin Altaylı
 1. Atasözü ve Deyimler Arasındaki Farklar (05.04.2010)
  yeni
Yrd. Doç. Dr. Canan Aslan
 1. “Türkçe Ders Kitaplarında ‘Türkçe Olmayan Sözcükler’in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme” (Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. 133:  7-19.) (04.01.2010)
 2. Research on Self-Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers in Turkey with Regard to Problem Solving Skills (International Journal of Social Sciences,  2 (4): 250-256.) (04.01.2010)
 3. An Analysis of Various Pieces on Children Literature in Turkish on the Issue of Children-Adult Conflicts (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 39 (2): 193-216.) (04.01.2010)
 4. Content Analysis On Language Mistakes Made By Turkish, Turkish Language And Literature Teachers in Internet (7. International Educational Technology Conference, Educational Technology for Innovation and Change in Education. Near East Unıversity) (Edited by H. Uzunboylu and Nadire Çavuş), Volume: II, s. 90-98.(11.01.2010)
Yrd. Doç. Dr. Canan Aslan / Yasemin Karaman – Kepenekçi
 1. “Human Rights Education: A Comparison of Mother Tongue Textbooks in Turkey And France” (Mediter ranean Journal of Educational Studies, Vol. 13 (1), pp. 101-124.) (05.01.2009)
Ramazan Avcı
 1. Cümle Bilgisi Konusunda Çelişkiler (Eylül 2001, C: 2001/II, S: 597, s. 251-254
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Bağdemir
 1. “Adalet Mülkün Temelidir” Özdeyişi Üzerine (19.02.2010)
Sedat Balyemez
 1. Dil Bilgisi Öğretiminde Diğer Derslerden Yararlanma (07.07.2009)

Yard. Doç. Dr. Şahin Baranoğlu
 1. “Çeştepe” Adı Hakkında (19.02.2010)
Selahattin Batu
 1. Ataç ve Türk Dili (Haziran 1988, C: LV, S: 438, s. 312-315 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar
 1. Eskişehir ve Yöresi Kırım Tatar Ağzında -P Zarf-Fiil Eki (23.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Arzu Sema Ertane Baydar-Turgut Baydar
 1. “+ki" Eki Üzerine (2004, C: II, s. 31-48. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Yard. Doç. Dr. Fatma Sibel Bayraktar
 1. “-mış Bulunmak” Yapısı Üzerine (05.02.2010)
Dr. Ahmet Benzer
 1. Türk Hece Yapısındaki Değişmeler (09.04.2010)
  yeni
Azmi Bilgin
 1. Bir Kültür Adamı Olarak Hasan-Âli Yücel (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 658-666,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (27.08.2009)
Adnan Binyazar
 1. Türkçe Öğretimi: Anadili Öğretiminde Yazınsal Alanlara Açılım (Temmuz – Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 57-72
  Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (14.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Acıpayam Ağızlarında Kullanılan Şimdiki Zaman Ekleri ve Etnik Yapı İle İlişkisi (17.07.2009)
 2. Kazak Şivesi ve Denizli Ağzında Kök Haldeki Benzer İdrak Fiillerinde Anlam Farklılaşmaları (17.07.2009)
 3. Denizli Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar (05.02.2010)
Dr. Gülcan Çolak Bostancı
 1. Kişilere İsim Vermenin Sahne Arkası (19.02.2010)
  yeni
 2. Mecaz Anlamı Temel Anlama Dönüşen Kelimeler (30.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Erdoğan Boz
 1. 2001 Yılında Afyon’da Verilen Çocuk Adları (Temmuz 2003, C: LXXXVI, S: 619, s. 17-24 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Çağdaş Türkçe Sözlüklerde Çokanlamlı Madde Başlarındaki Anlamların Sıralanma Sorunu: ‘Klasik’ Örneği (04.02.2010)
  yeni
 3. Türkiye Türkçesinde Özne Durum Biçimbirimi Alabilir mi? (24.02.2010)
  yeni
Muhsine Börekçi
 1. Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sürecinde Dilbilim ve Türkçe Öğretimi (18.08.2009)
İbrahim Zeki Burdurlu
 1. Atasözlerimizin Cümle Yapıları – I (Nisan 1967, C: XVI, S: 187, s. 508-513 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)
 2. Atasözlerimizin Cümle Yapıları – II (Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 629-634
  Ataç’ı Anma Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (29.06.2009)
Dr. Ahmet Büyükakkaş
 1. Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Üzerine Bir Deneme (19.03.2010)
  yeni
Ali Cin
 1. Türkçede +sIz +sUz Eki Üzerine (2004, C: I, s. 19-44. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 2. Avram Galanti’nin “Türkçede Arabî ve Lâtin Harfleri ve İmlâ Meseleleri” Adlı Çalışması (16.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Kerim Demirci-Dr. Jeff Muhlbauer-Dr. Clare Cook
 1. Delile Dayalılık Bakımından Türkiye Türkçesi ile Bazı Kızılderili Dillerinde Basit Çekimli Geçmiş Zamanlar (08.04.2010)
  yeni
Doç. Dr. Asiye Mevhibe Coşar
 1. Trabzon’da Kullanılan Lâkaplar Üzerine Bir Derleme/ Değerlendirme ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 27-40. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 2. Trabzon Ağızlarında Ek Fiilin Kullanılışı (23.03.2010)
 3. Bir Adlandırma Öğesi Olarak Organ Adları (23.03.2010)
Prof. Dr. Saadet Çağatay
 1. Türkçede Çocuk Kavramı ([1978] 1977, s. 1-16. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 2. Renk İfadeleri (Ilse LAUDE-Cirta UTAS “Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten” Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1961 Ural-Altaische, Bibliothek, Bd. 10,137 s.) ([1962] 1961, s. 43-46. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Selcen Çiftçi
 1. Kelime Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Gösterdiği Temel Nitelikler Üzerine Bir Deneme (16.02.2010)
  yeni
Prof. Dr. H. İbrahim Delice
 1. [-T- + -tır-] Yapısındaki Fiillerde -t- İle –tır- Eklerinin Bulunuşu ve -t- nin İlave Ses Olarak Kullanımı (04.02.2010)
 2. Türkçenin Öncül Ekliliği ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar (16.02.2010)
Okt. İmdat Demir
 1. Türkçe Sözlüklerde Vurgu (30.03.2010)
Necati Demir
 1. Horan Kelimesi Üzerine (2002, C: II, s. 25-34. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 2. Orta Karadeniz Bölgesi Ağızlarında Nazal n (ñ) Sesi ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 51-58. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.04.2009)
 3. Türkçede Gereklilik Kipleri ve Anlamdaşları (2003, C: I, s. 11-22. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. İkinciyeni Döneminde Dağlarca’nın Dili (27.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Demirtaş
 1. Türkiye Türkçesinde Mensubiyet Bildiren "-gil" Eki Üzerine (06.04.2010)
  yeni
Hayati Develi
 1. {sA} Morfemli Yardımcı Cümleler ve Bunlarla Kurulan Birleşik Cümleler Üzerinde Bir İnceleme ( [1997] 1995, s. 115-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2009)
 2. Prof. Dr. Mustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995 751 s. ([1997] 1995, s. 471-473. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
Agop Dilaçar
 1. Rose Nash Turkish Intonation. An Instrumental Study, 190 s., Den Haag 1973 (Janua Linguarum, Series Practica, 114, Indiana University). ([1974] 1973 – 1974, s. 349-353. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni

Şaziye Dinçer
 1. Türkiye Türkçesinde “Ad + Durum Biçimbirimi + ilgeç” Yapısındaki İlgeç Öbeklerinin işlevleri (18.08.2009)
Araş. Gör. Mehmet Yastı-Okt. Bekir Direkci
 1.  Yazım Kılavuzu’nda Tespit Edilen Tutarsızlıklar Üzerine Artzamanlı Bir İnceleme (12.04.2010)
  yeni
Hikmet Dizdaroğlu
 1. Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri [Agâh Sırrı Levend], (Kitaplar – Tenkit) (Ekim 1960, C: X, S: 109, s. 36-38,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. Türkolojide Eleştiri Sorunları ([1983] 1980 – 1981, s. 87-99. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

Muammer Doğan
 1. Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar –1 (25.12.2009)

Suzan Duran
 1. Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler (1956, s. 1-110. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)

Dr. Hüseyin Durgut
 1. Türkçede Yalın Hâl Kavramı Üzerine (2004, C: II, s. 71-78. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Romanyalı Türk Şair Mehmet Niyazi’nin Sagış Adlı Şiir Kitabının Söz Varlığı Üzerine Yorumlar (06.04.2010)
  yeni
Süleyman Efendioğlu
 1. Ağrı İli Ağızları (16.02.2010)
Meryem Eker
 1. Türkiye Türkçesinde Sıklığı En Yüksek Doğu Kökenli Yedi Kelimenin Atasözü Oluşturma Durumu (08.02.2010)
  yeni
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. L, N, R’den Sonra Niçin T? ([2001] 2000, s. 191-194. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.04.2009)
 2. Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi ([2000] 1997, s. 41-47. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
İlhan Erdem
 1. Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi (18.08.2009)
Mehmet Dursun Erdem
 1. Kırşehir ve Konya Ağızlarının Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dilinin Oluşumuna Etkisi (06.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türkçede -MM- > -MB- Dissimilation’u (1959, s. 95-103. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)
 2. Üveyik (1959, s. 105. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.05.2009)
 3. Alman Yazım Reformu Karşısında (Aralık 1999, C: 1999/II, S: 576, s. 1011-1017 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
 4. Almanca Dil Kursları (Mart 2001, C: 2001/I, S: 591, s. 247-248 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)
 5. Söz Bilgisi: Apazlama (Kasım 1989, C: LVIII, S: 455, s. 251-254 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 6. Türk Yer Adları Keçiborlu (04.03.2010)
  yeni
 7. Suğla (04.03.2010)
Dr. Hülya Arslan Erol
 1. İncit- ‘İncitmek’ Fiili ve Ailesi Üzerine, 2003, C: II, s. 89-106. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (03.04.2009)
Feyzi Ersoy
 1. Türkçenin Söz Dizimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 213-233. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Araş. Gör. Serpil Ersöz
 1. Sancaklı Yörükleri Ağzında Bir Ayrıntı: +Ca ve +Cık (16.02.2010)
  yeni
Dr. Yusuf Gedikli
 1. Türkçenin Yabancı Dillerdeki On Binlerce Kelimesi (12.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Efrasiyab Gemalmaz
 1. Türkçede Sayı Sisteminin Derin Yapısı “BİR”in ve “SIFIR”ın Alomorfları Olarak “/Ø/” ([1989] 1985, s. 71-84. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Türkçenin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri ([1995] 1992, s. 169-173. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Ali Göçer
 1. Türkiye’de Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Lise Öğrencilerinin Hedef Dile Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (08.02.2010)
 2. Türkçe Eğitiminde Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirme Etkinlikleri Ve Sözlük Kullanımı (19.03.2010)
  yeni
Beşir Göğüş
 1. Türkçede Bileşik Kelime Oluşumu ve Nasıl Yazılması Gerektiği ([1963] 1962, s. 245-264. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2009)

Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Ad Verme ve Değiştirme (Haziran 2004, C: LXXXVII, S: 630, s. 496-504 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Gözlemler: Almanya’da Çalışan Türklerin Dilleri Üzerine (Ocak 1984, C: XLVIII, S: 385, s. 44-48 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
 3. Andreas Tietze’nin Sözlüğü ve Burun Üzerine (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 209-213 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.06.2009)
 4. Ata Sözleri ve Deyimlere Yeni Katkılar (Mart 1988, C: LV, S: 435, s. 152-165 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)
 5. Refik Halid Karay ve Dilde Sadeleşme (Mart 1992, C: 1992/I, S: 483, s. 805-814,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Elvira A. Grunina
 1. Fiil Çatısı Üzerine ([2000] 1997, s. 195-213. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (03.04.2009)

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler (Mayıs 1996, C: 1996/I, S: 533, s. 1215-1216 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 2. Türkiye Türkçesinde Yaşayan “Küçük”,“Kiçik”, “Kiçi” ve “Keçi” Sözcükleri (02.02.2010)
 3. Türk Fonetik Transkripsiyonu Üzerine (24.02.2010)
 4. Erzurum Ağzı İle «Hâtemi Tâ’i Masalı" (08.03.2010)
 5. Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme ([1987] 1984, s. 87-147. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Türk Dilinde Kelime Başı Ünsüzü Üzerine ([1992] 1987, s. 173-200. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)
 2. Türkiye Türkçesi Ağızlarında # h Sesi Üzerine ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 129-146. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 3. Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi (02.02.2010)
 4. Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine (16.02.2010)
Öğr. Gör. Gürkan Gümüşatam
 1. Kıbrıs Ağzı Üzerine Hazırlanan Sözlükler ve Bu Sözlüklerdeki Yöntem Sorunları (01.04.2010)
  yeni
Dr. Aysun Demirez Güneri
 1. Yeni Uygur ve Türkiye Türkçesinde Fiil-Tamlayıcı İlişkileri (23.03.2010)
  yeni
Ahmet Güneyli-Yard. Doç. Dr. Canan Aslan
 1. Evaluation of Turkish prospective teachers’ attitudes towards teaching
  profession
  (11.01.2010)
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. Dil Etkileşimi Açısından Makedonya ve Kosova Türk Ağızları (04.02.2010)
 2. Gaziantep Ağzının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler (19.03.2010)
  yeni
 3. Rumeli Ağızlarının Söz Dizimi Üzerine-I (Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Örneği) (09.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
 1. Kelime Grupları ve Kuralları ([1964] 1963, s. 203-244. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 2. Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar (1953, s. 181-196. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2009)
 3. (-dir) Eki Meselesi (Eylül 1953, C: II, S: 24, s. 802-804 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.06.2009)
 4. Atasözleri ve Deyimler (Mayıs 1964, C: XIII, S: 152, s. 468-471 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)
György Hazai
 1. Rumeli Ağızları Tarihinin İki Kaynağı Üzerine ([1964] 1963, s. 117-120. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)
 2. Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine (1960, s. 205-211. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.04.2009)
Mehmet Hazar
 1. Türkolojide Kullanılan İşaretler (18.08.2009)
Dr. Dilek Herkmen

 1. Eski Tükçedeki Yañşa- Fiilinin Yaşadığı Bir Örnek: Yençeleşmek
  (08.02.2010)
  yeni
Okt. Bülent Hünerli
 1. Doğu Trakya Ağızlarında Arkaik Olarak Kullanılan Sınırlama İşlevindeki {–(Y)Xnca} Zarf-Fiil Eki (09.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Kamile İmer
 1. Türk Yazı Dilinde Dil Devriminin Başlangıcından 1965 Yılı Sonuna Kadar Özleşme Üzerine Sayıma Dayanan Bir Araştırma (05.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Birleşik Cümle Grubunda Şart Cümlesi ya da Zarf Grubu (01.10.2009)

 2. Türkçede Ek+Kök / Kök+Ek Kaynaşmasıyla
  Ortaya Çıkan Ekler (09.02.2010)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. S. S. MAYZEL Türk Dilinde İzafet (Izafet v Turetskom Yazıke,) Sov. Cumhuriyeti İlimler Akademisi Yayımlarından M.-L. 1957 (1958, s. 279-313. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni

İsmet İnönü
 1. Tarihsel Bir Belge: Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Dil Bayramı Dolayısıyla 26.9.1941’de Yurttaşlara Seslenişi (Eylül 1982, C: XLV, S: 369, s. 138,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (27.08.2009)
Okt. Birol İpek
 1. Alıntı Sözcüklerde Ses Değişmeleri ve Elazığ İli Ağızları Örneği (09.02.2010)
  yeni

Prof. Dr. Lars Johanson

 1. Türkçede Önceden Kestirilemez Nitelikteki Alomorflar ([1978] 1977, s. 121-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)

Hayrullah Kahya
 1. Karamanlıca Bir Kitap Yeñi Hazne ve Dil Özellikleri (İmlâ Özellikleri ve Ses Bilgisi) (01.03.2010)
  yeni
Emin Kalay
 1. Edirne İli Ağızlarında Şimdiki Zaman Çekimleri ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 139-145. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2010)
  yeni

Ünal Kalaycı
 1. Tsalka (Parmaksız) Urumları Ağzında Rusça Kelimeler (22.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Funda Kara
 1. Edat ve Zarf Üzerine Bazı Düşünceler (22.02.2010)
  yeni
Prof. Dr. Mehmet Kara
 1. Muğla Ağzının Karakteristik Bir Özelliği ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 163-169. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Ömer Tuğrul Kara
 1. Türkçe Derslerini Yaşamla Buluşturan Bir Yöntem: Drama (09.02.2010)
  yeni
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Alıntı Kelimeler Üzerine Düşünceler (Aralık 1997, C: 1997/II, S: 552, s. 499-510 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Fevzi Karademir
 1. -ma Olumsuzluk Biçimbiriminin “Kip”le İlgisi ve Olumsuz Fiil Çekimlerinin Adlandırılması Sorunu (22.02.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ahmet Karadoğan
 1. Türkiye Türkçesinin Ses Varlığı ve Seslerin Kullanım Sıklığı (2002, C: II, s. 57-66. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 2. Karanlık Kelimesinin Yapısına Dair (06.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. -sa/-se Eki Hakkında (Aralık 1994, C: 1994/II, S: 516, s. 471-474 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2009)

 2. Türkçede Şahıs ve İşaret Zamirlerinin Yönelme Hâlindeki Genişlemeler (08.06.2009)
 3. Türkçede Dini Anlamlı Bazı Kişi Adlarını Ekle Değiştirme Geleneği (02.10.2009)
 4. Dil Bilgisi Öğretiminde Bütün-Parça İlişkisinin Önemi (02.02.2010)
  yeni
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği ([2000] 1997, s. 251-341. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Babur’dan Günümüze Aşık Oyunundan Bir Ad: Çik (02.02.2010)
Mustafa Kılıçarslan – Hayrullah Kahya
 1. Yunanca-Osmanlıca / Karamanlıca Bir Sözlük: Leksikon Ellinoturkikon (30.10.2009)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu

 1. Türkiye Türkçesinde Ettirgenlik
  (09.02.2010)
 2. Özne Yüklem Uyumu Bakımından Farklı Bir Cümle Tipi (29.03.2010)
  yeni
Amir Khalilzadeh
 1. Vowel Harmony in Turkish (07.04.2010)
  yeni
Hans Joachim Kissling
 1. Yabancı Dergilerde Bahsi Geçen Türkçe Kitaplar [Agâh Sırrı Levend: Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhaları], (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1952, C: I, S: 10, s. 599-600,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Nurettin Koç
 1. -makta / -mekte Üzerine (Haziran 1998, C: 1998/I, S: 558, s. 490-496 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Emine Kolaç
 1. İlköğretim Odaklı Bilimsel Yayınlarda Sözlük Kullanma Durumu (30.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. 26 Eylül ve Dilimizi Türkçeleştirme Yolundaki Gelişme Süreci (Kasım 1995, C: 1995/II, S: 527, s. 1176-1185 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
 2. Arap Alfabesi ve Türk Dili (Eylül 1998, C: 1998/II, S: 561, s. 183-191 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
 3. Dil İnkılabının Sadeleşmesi ve Türkçeleşme Akımları Arasındaki Yeri (Mayıs 1985, C: XLIX, S: 401, s. 382-413,
  Gençlik Yılı Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
 4. Alfabe Devriminin Türk Toplumu Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri (18.08.2009)
 5. Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki Çalışmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar (08.10.2009)
 6. Dilde Devlet Koruyuculuğu ve Türk Dil Kurumu (Mart 1984, C: XLVIII, S: 387, s. 141-147 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
  yeni
 7. Cumhuriyet Döneminde Türk Dilinde ve Türk Dili Alanında Yaşanan Gelişmeler (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 299-357 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
  yeni
 8. Bilim Dili ve Türkçe (Temmuz 2001, C: 2001/II, S: 595, s. 7-19 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
  yeni
 9. Cumhuriyet Devrinde Türk Dilinin Kültürümüzdeki Yeri (Şubat 1994, C: 1994/I, S: 506, s. 83-99 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)
  yeni
 10. Türkiye Türkçesindeki -madan /-meden <-madın <- medin Zarf-Fiil (Gerundium) Ekinin Yapısı Üzerine (04.03.2010)
  yeni
 11. Bartın ve Yöresi Ağızlarındaki Lehçe Tabakalaşması (04.03.2010)
  yeni
 12. Dilde ‘Doğal Gelişme’ ve ‘Devrim’ Açısından Türk Dil Devrimi (04.03.2010)
  yeni
Jörg Kuglin
 1. Yabancı Dil Öğretimi: Almanya’daki Türk Gençlerinin Dil Sorunları Üzerine Birkaç Not (Temmuz – Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 234-241
  Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (14.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Levent Kurgun
 1. Yer Adlarının Sınıflandırılmasında Aktarma Adlar, Tanımlayıcı Adlar Meselesi (15.06.2009)
 2. Türk Toponimisi Üzerine Bir İnceleme (26.11.2009)
Petro İ. Kuznetsov
 1. Türkiye Türkçesinin Morfoetimolojisine Dair ([1997] 1995, s. 193-262. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

Robert B. Lees
 1. Turkish Harmony and the Phonological Description of Assimilation [=Türkçede Ahenk ve Benzeşmenin Seslik Tanımı] ([1967] 1966, s. 279-297. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2009)

Mecdut Mansuroğlu
 1. Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu (1959, s. 81-93. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Prof. Dr. Alaeddin Mehmedoğlu
 1. Türkiye Türkçesinde Bazı Gramer Terim ve Anlayışları Üzerine (2002, C: II, s. 105-126. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)
 2. Bağımlı Birleşik Cümle Üzerine (Mart 1999, C: 1999/I, S: 567, s. 222-229, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.08.2009)
 3. Türkiye Türkçesinde Karışık Türlü Bağımlı Birleşik Cümle (23.02.2010)
  yeni
Ciden Sena Menabit
 1. Ne…ne’li veya ne…ne de’li Bağlama Edatlarında Olumsuzluk Sorunu (2004, C: I, s. 71-92. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (13.04.2009)

Hüseyin Kahraman Mutlu
 1. Balıkesir Çepnileri ve Ağız Özellikleri (23.02.2010)
 2. Türkçe Öğretiminde Sözlükçülük Tekniği Açısından Tematik Sözlükler (01.04.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Bilge Özkan Nalbant
 1. “Ne” Kelimesinin Farklı Bir Kullanışı Üzerine (02.02.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Çok Dillilik ve Taşıyıcı Dil Kavramları Bağlamında Siirt Merkez Ağzı ve Bazı Türkçe Sözcüklerin Durumu (23.02.2010)
Necdet Osam – Ali Sıdkı Ağazade
 1. Kökensel Kimlik Bağlamında Kıbrıslı Türklerin Rumcaya Yönelik Dilsel Tutumları (11.11.2009)
İbrahim Olgun
 1. Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine ([1973] 1972, s. 153-172. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni

Aydın Oy
 1. Atasözlerinin Edebî Değeri (Haziran 1956, C: V, S: 57, s. 561-563 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)

Araş. Gör. Neslihan Öksüz
 1. İki Ayrı Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Türkçeyi Kullanma Becerilerinin Tespiti ve Karşılaştırması (23.02.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Çimen Özçam
 1. “Ocağına İncir Dikmek” Deyimi Üzerine (10.02.2010)
  yeni
Emin Özdemir
 1. Türkçede Fiillerin Çekimlenişine Toplu Bir Bakış ([1968] 1967, s. 177-203. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. -maç /-meç Eki (Ağustos 1971, C: XXIV, S: 239, s. 382-383 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.05.2009)
 3. Öz Türkçe: Anlam Alanı (Temmuz 1971, C: XXIV, S: 238, s. 307-308 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)
Numan Özdemir
 1. Aktarmalar: Dilde Sadeleşme (Ağustos 1972, C: XXVI, S: 251, s. 463,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Dr. Fatih Özek
 1. Arapkir/Malatya Ağzında Birincil Uzun Ünlüler (10.02.2010)
Sevgi Özel
 1. 1928’den Bu Yana Yazım Kılavuzları (Ocak 1983, C: XLVI, S: 373, s. 40-43 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.06.2009)

Muna Yüceol Özezen
 1. Tercih Et- ve Yeğle- (Yeğ Tut-, Yeğ Bul-, Yeğ Gör-) Fiillerinin
  Söz Dizimsel Özellikleri
  (18.08.2009)
İbrahim Özkan
 1. Sandıklı Yöresi Ağızlarının Özellikleri ve Ağız Bölgeleri (2002, C: I, s. 61-82. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
  yeni
Atilla Özkırımlı
 1. Bir Gelişimin Tarihi [Agâh Sırrı Levend: Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri] (Kitaplar – Tenkit) (Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 370-373
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.08.2009)
Hasan Öztürk
 1. Anlatım Bozuklukları Kimin Sorunudur? (Temmuz 2001, C: 2001/II, S: 595, s. 79-83 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Dr. Jale Öztürk
 1. İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Kitaplarının Dil Bilgisi  Bölümlerinin Değerlendirilmesi (08.02.2010)
  yeni
 2. Ses Değişikliği Geçiren Kelimelerin Yazı Dilindeki  Eski Şekilleri (08.02.2010)
  yeni
Doç. Dr. Rasim Özyürek
 1. Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar (23.02.2010)
  yeni
Doç. Dr. Ahmet Pehlivan
 1. Kuzey Kıbrıs’taki Gurbetlerin Türkçe ve Gurbetçeye Yönelik Tutumları İle Dil Kullanımları (18.03.2010)
  yeni
Mukim Sağır
 1. Anadolu Ağızlarında Ünsüzler ([1997] 1995, s. 391-409. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
  yeni

Mustafa Sarı
 1. Anadolu Ağızlarında Yaşayan Cip Sözü Üzerine (Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 490-495 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)
 2. Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması (09.03.2010)
  yeni
 3. Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması (09.03.2010)
  yeni
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. “Türkolojide Eleştiri Sorunları” Üzerine ([1989] 1985, s. 137-189. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)
 2. -an / -en Ekli Yeni Şekiller ve Örnekleri Üzerine ([1994] 1989, s. 335-352. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.02.2010)
  yeni
Gülsel Sev
 1. /+Dan … +A/ Yapısına İlişkin (10.03.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan
 1. Deyimlerin Yapısı Değişir mi? (10.02.2010)
Ömer Naci Soykan
 1. Nesnelerin Bölümlenmesi Hakkında Bir Öneri (11.11.2009)
Prof. Dr. A. Hamit Sunel
 1. Çağdaş Türkçede Yabancı Dillerin Etkisi (Mayıs 1992, C: 1992/I, S: 485, s. 951-960
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (10.06.2009)
Dr. Şükrü Baştürk-Dr. Mustafa Uluocak-Dr. Süleyman Eroğlu-Prof. Dr. Hatice Şahin
 1. Bursa Yerli Ağızlarında Fiil İşletimi (08.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hatice Şahin
 1. Kaşgarlı’dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler (18.08.2009)
Cevdet Şanlı
 1. Anadolu ve Rumeli Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar – II (Ağustos 1999, C: 1999/II, S: 572, s. 670-680 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.06.2009)
 2. Kırklareli Ağızlarında Ses Olayları ([1996] 1994, s. 117-122. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
  yeni
Araş. Gör. Murat Şengül
 1. Sosyal Farklılıklardan Kaynaklanan Dil Kullanımı ve Türkçe Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme (12.02.2010)
Hatice Şirin
 1. Türkçede “Para” ve “Para Birimi” (2004, C: I, s. 129-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)

Doç. Dr. Mustafa Tanç
 1. Osmaniye İli Ağzında ol- (2004, C: II, s. 123-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
  yeni

Abdurrahman Tariktaroğlu
 1. Türkçede Özne Sorunu (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 192-194 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.07.2009)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Ataç’ın Dilciliği ve Tilcikleri (Mayıs 1958, C: VII, S: 80, s. 408-413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.06.2009)

Mirjana Teodisevic
 1. Yugoslavya Türkleri’nin Basın Dili Üzerine Lengüistik Bir Araştırma ([1987] 1984, s. 167-213. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.05.2009)

Semih Tezcan
 1. İsmet İnönü’nün "Öz Türkçe" Söylevi (Kasım 1983, C: XLVII, S: 383, s. 477-481,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (27.08.2009)
Dr. Turgut Tok
 1. Denizli İli Ağızlarında Vurguya Dayalı Ünsüz Düşmesi (12.04.2010)
  yeni
Araş. Gör. Ersoy Topuzkanamış
 1. Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İmla Başarıları (24.02.2010)
Lan-Ya Tseng
 1. Harf İnkılabından Bugüne Kadar Türkçe Kelimelerin İmlası Üzerine Bir Değerlendirme (24.02.2010)
Prof. Dr. Sultan Tulu
 1. Anadolu ve Rumeli Ağzında (-i verir) Yapısı (06.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna
 1. Türkçenin Sayıca Eş Heceli İkilemelerinde Sıralama Kuralları ve Tabiî Bir Ünsüz Dizisi ([1986] 1982 – 1983, s. 163-228. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Prof. Dr. Vahit Türk
 1. Türkçede Ön Seste Ünlü Düşmesi (Aphaeresis-Aphesis) Örnekleri ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 223-233. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)
 2. Türkülerde Eski (Arkaik) Sözler (02.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Seyfullah Türkmen
 1. Aynılaşmış kelimeler (02.04.2010)
  yeni
 2. Türkçedeki Örtmece Sözler (07.04.2010)
  yeni
Ceyhun Vedat Uygur
 1. En Sözü Kullanılış Yeri ve İşlevine Dair (2002, C: I, s. 83-94. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2010)
  yeni

Sinan Uyğur
 1. Dobruca’daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapılarına Göre Tasnifi (06.04.2010)
  yeni
Dr. İdris Nebi Uysal
 1. Karaman İli Ağızlarının Ses Özellikleri Bakımından Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Yeri (09.04.2010)
  yeni
İsmail Ünver
 1. Sulı, Suli, Sula, Şule, Süle ve Süli Fakih Rivayetleri Üzerine (08.10.2009)
Doç. Dr. Ahat Üstüner
 1. Örtmece Sözlerle İlgili Terimler (04.02.2010)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Söz Sanatlarının Oluşmasında Tekrarların Rolü ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 235-244. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)
 2. Giresun’da Yaşatılan Sacayağından Geçme Geleneğinde ‘Sacayağı’ ve ‘Üç’ Ne Anlatıyor? (15.02.2010)
  yeni
 3. "Bak-" Eylemiyle Kurulu Eksiltili Cümle Türü Üzerine (24.02.2010)
  yeni
Y. İ. Vasiliev
 1. Türkiye Türkçesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler ([1999] 1996, s. 341-351.
  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
  ) (22.05.2009)
Kutlay Yağmur
 1. Türkçenin Hollanda ve Almanya’daki Gücü (2003, C: II, s. 139-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.05.2009)

Araş. Gör. Süleyman Kaan Yalçın
 1. Türkçede Artdamaksıllaşma Olayının Birincil Uzun Ünlülerle İlgisi Üzerine Bir Değerlendirme (15.02.2010)
  yeni
Uzm. Serdar Yavuz
 1. Şanlıurfa Karakeçililerinde Dil Değiştirme Süreci (15.02.2010)
  yeni
Paşa Yavuzarslan
 1. Anadolu Ağızlarında *Ha (*Ka) Zamirinin Türevleri (08.03.2010)
  yeni
Hüseyin Yıldız
 1. Bir Kelime Oyununu Tasnif Denemesi: Türk Dilinde Palindromlar (Dil Araştırmaları (Uluslararası Hakemli Dergi), Sayı: 2 (Bahar), s. 57-78.) (15.01.2010)
 2. Türkçede Çingeneler için Kullanılan Kelimeler ve Bunların Etimolojileri (15.01.2010)
Ayşe Yılmaz
 1. Cümlenin Sınıflandırılmasında Kullanılan Olumluluk-Olumsuzluk Kategorisi Üzerine (18.08.2009)
Özlem Deniz Yılmaz
 1. Türkiye Türkçesinde Sıfatsı- İsimsi Şekiller Üzerine (-Dik, -(y)EcEk, -(y)Esİ (2003, C: I, s. 151-170. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (25.05.2009)

Okt. Mustafa Yılmaz
 1. Dünden Bugüne Türkçemiz (30.06.2009)
Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya
 1. Karamanlı Ağzından Hareketle Alıntı Kelimelerde Son Türeme (08.04.2010)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (Sabah, öğle, ikindi, akşam, gece, yatsı, redif, akredite etmek, öz değerlendirme üzerine), (Aralık 2006, C: XCII, S: 660, s. 536-541,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (19.08.2009)
 2. -agan (-ağan), -egen (-eğen) Ekinin Türkçedeki İşlevi (08.04.2010)
  yeni
Türk Dil Kurumu
 1. Türkoloji Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Ödevlerimiz (1960, s. 1-21. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.05.2009)

Kevser Acarlar
 1. Fiil Kiplerindeki Anlam Kaymalarının Nedenleri (Haziran 1969, C: XX, S: 213, s. 250-254 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni
 2. Çıkma Durumunda (“den” halinde) Sözcüklerin Tümcede Türlü Kullanılışları (Nisan 1971, C: XXIV, S: 235, s. 34-37 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)
  yeni
M. Türker Acaroğlu
 1. “Doküman” Kelimesi Hakkında (Mart 1953, C: IV, S: 42, s. 355-356 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Değerlendirmeler: Hamza Zülfikar: Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, (Kitaplar – Tenkit) (Eylül 1991, C: 1991/II, S: 477, s. 224-227 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.05.2010)
 2. Haberler: İkinci Milletler Arası Dede Korkut Kolokyumu (Mart 1999, C: 1999/I, S: 567, s. 248-256 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.05.2010)
  yeni
 3. Türk Dili: Dünya Dili (14.05.2010)
  yeni
Eyüp Akman
 1. Kıyan ve İğdir Kelimeleri Üzerine Bazı Tespitler (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 582-587 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
  yeni

Ömer Asım Aksoy
 1. Arapça Sözcüklerde Anlam Kaymaları (Mayıs 1977, C: XXXV, S: 308, s. 461-466
  Ataç Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (18.05.2010)
  yeni
 2. Dil Üzerine: Düşünceler – Düzeltmeler (Anayasanın sözü ve özü; Dönem; Korkarım ki “tü mireved”; Sağlamak; Fiiller arasında uyumsuzluk), Mart 1963, C: XII, S: 138, s. 332-333 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi (21.05.2010)
  yeni
 3. Derleme Sözlüğü (Nisan 1958, C: VII, S: 79, s. 315-316 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni
 4. Yorumlar: “Atasözleri ve Deyimler” ve Bileşik Sözcükler (Nisan 1966, C: XV, S: 175, s. 440-441 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
 5. Dersimiz Türkçe: Sözcüklerin Tümce İçindeki Yeri Önemlidir (Ocak 1983, C: XLVI, S: 373, s. 34-35 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)
Zafer Altıntaş
 1. Geçmiş Zaman Kiplerinin Adlandırılması (Ekim 1975, C: XXXII, S: 289, s. 577-580 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni

Mehmet Aydın
 1. ‘Gönül’ Kelimesi Üzerine (Şubat 1999, C: 1999/I, S: 566, s. 104-108 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Eyüp Bacanlı
 1. Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı Kullanımlarında Zamansal Atıf (07.07.2010)
  yeni

Armin Bassarak
 1. Türkçe zaman Kiplerinin Doğallık Dereceleri ([1997] 1995, s. 31-36. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)

Suad Yakup Baydur
 1. Batı Kültürünün Ortak Kelimeleri Karşısında Biz ve Başkaları (Eylül 1952, C: I, S: 12, s. 659-662 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Sadettin Buluç
 1. Tellâfer Türkçesi Üzerine ([1974] 1973 – 1974, s. 49-57. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni

Ali Cin
 1. Hayır Kelimesi ve Türkçede Kullanılışı Üzerine (Temmuz 2000, C: 2000/II, S: 583, s. 39-49 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni

Mehmet Deligönül
 1. Türkçede Terim Üzerine (Temmuz 1982, C: XLV, S: 367, s. 23-28 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni

Necati Demir
 1. Değirmen Kelimesi Üzerine (Temmuz 2002, C: 2002/II, S: 607, s. 209-213 Özel Sayı: TDK’nin 70. Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
 2. Horan Kelimesi Üzerine (2002, C: II, s. 25-34. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.06.2010)
  yeni
Agop Dilaçar
 1. Terim Nedir ? (Ocak 1957, C: VI, S: 64, s. 207-210 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 2. Türkçemizde Kelime Hazinesi ve Kelime Öğretimi (Temmuz 1954, C: III, S: 34, s. 570-574 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
  yeni
 3. Batıdan Alınan Kelimelerin İmlâsı (Mart 1956, C: V, S: 54, s. 344-347 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
Ramazan Durmaz
 1. Dede Korkut Hikâyeleri’nde Geçen Bazı Sözcüklerin Kara Koyunlu Yörüklerinde Kullanımı (Haziran 2007, C: XCIII, S: 666, s. 487-497 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)
  yeni

Haydar Ediskun
 1. Yine -el -il -sel Ekleri Üzerine (Ocak 1967, C: XVI, S: 184, s. 264-272 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni

Yard. Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu
 1. Edatların Sınıflandırılması (21.04.2010)
  yeni
Öğr. Gör. Özge Can Bakırlı-Öğr. Gör. Songül Ercan
 1. Türkçede Yönelme Durumu Kaydırımı ve Çift-geçişli Yapılarda Dolaysız Nesne (07.05.2010)
  yeni
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türkçe Folluk Kelimesi Üzerine (1958, s. 13-15. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni
 2. Türkçe “İstabur” Kelimesi Üzerine (1956, s. 145-152. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)
  yeni
Halil Ersoylu
 1. Türk Dilinde “Mevlana” ve “Mevlevî” Kelimeleri (Aralık 1985, C: L, S: 408, s. 414-422 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
  yeni
 2. Çağdaş Türkiye Türkçesinin Problemleri – 8: Batı Kaynaklı Kelimelerin Kullanımında Alan Genişlemesi (Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 331-345 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
Tahir Nejat Gencan
 1. Geniş Zaman Kipi (Ocak 1974, C: XXIX, S: 268, s. 325-330 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.06.2010)
  yeni

Ayhan Göksan
 1. “Ne” Kelimesinin Çekimi Üzerine (Haziran 1960, C: IX, S: 105, s. 450-452 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni

Orhan Şaik Gökyay
 1. Unutulmuş Bir Ek mi ([1976] 1975 – 1976, s. 183-185. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni

Münteha Gül
 1. Türkçe’de Lâzım, Gerek, Şart Kelimeleri ile Yapılan İsimden Yüklemler (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 469-472
  50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine ([2000] 1997, s. 215-224. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni

Erol Güngördü
 1. Fiilden Fiil Türeten -çı-/-çi- Eki Üzerine (Aralık 2004, C: LXXXVIII, S: 636, s. 770-780 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni

Reşide Gürses
 1. Kelime Öğretimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme (Ekim 2003, C: LXXXVI, S: 622, s. 506-516 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Bozkurt Güvenç
 1. Türkçe Fiillerin Yapım Ekleri Üzerine Bir Deneme (Kasım 2005, C: XC, S: 647, s. 407-422 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni

Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
 1. Dilbilgisi Sorunları: Bileşik Sözcükler Satır Sonlarında Nasıl Bölünür? (Şubat 1970, C: XXI, S: 221, s. 412 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
 2. Eşanlamlı Sözcükler Var mıdır? (Ekim 1970, C: XXIII, S: 229, s. 9-10 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Tarla ve Darı Kelimeleri Üzerine (Kasım 1958, C: VIII, S: 86, s. 102-103 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
  yeni
 2. Gerçek Kelimesi Üzerine Not (Eylül 1959, C: VIII, S: 96, s. 687 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
Nana Kaçarava
 1. Çağdaş Türk dilinde Fiil Adlı Çalışma (Ekim 2000, C: 2000/II, S: 586, s. 416-421 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni

Emin Kalay
 1. Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar – I (Temmuz 1997, C: 1997/II, S: 547, s. 25-33 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni
 2. Edirne İli Ağızlarından Derleme Sözlüğüne Katkılar – II (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 250-259 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni
İrfan Kantarcı
 1. “diye” Kelimesi Üzerine (Mayıs 1967, C: XVI, S: 188, s. 661-662
  Ataç’ı Anma Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (08.06.2010)
  yeni

Kazım Karabörk
 1. “Yol” Kelimesiyle Yapılan Anlamca Kaynaşmış ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller (Nisan 2006, C: XCI, S: 652, s. 357-363 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Fiil-Tamlayıcı İlişkisi Üzerine (Eylül 1997, C: 1997/II, S: 549, s. 209-213 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni

Metin Karaörs
 1. Derleme Sözlüğüne Katkılar: Kayseri, Isparta, Adana İllerimizden Derlemeler (Ocak 1994, C: 1994/I, S: 505, s. 65-67 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni

Yakup Karasoy
 1. Aydın Kelimesi Üzerine (Mart 1991, C: 1991/I, S: 471, s. 154-156 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni

Ceval Kaya
 1. Türkçenin yazım kılavuzu üzerine düşünceler (28.04.2010)
 2. Orhun Türkçesinin tek heceli muhtemel kelimeleri (28.04.2010)
  yeni
 3. Dil ne zaman araç, ne zaman amaç olmuştur / olmalıdır? (28.04.2010)
  yeni
 4. Yakut Türkçesi nasıl bir dildir? (28.04.2010)
  yeni
 5. Türkçedeki ses değişiklikleri nelerdir? (28.04.2010)
  yeni
 6. Fiilimsi nedir? (28.04.2010)
  yeni
 7. Fiillerde kip nedir? (28.04.2010)
  yeni
 8. Köl Tigin yazıtının güneydoğu yüzünde taygun mu yoksa ataygun mu okunmalı? (28.04.2010)yeni
 9. Dilekçe (28.04.2010)
  yeni
 10. Özgeçmiş (28.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Erol Güngör ve Türk Dili (28.04.2010)
  yeni
Prof. Dr. Ahmet Kocaman
 1. Dilin Aydınlığı Bilimin Aydınlığıdır (Nisan 1983, C: XLVI, S: 376, s. 193-197 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
  yeni

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Türkiye Türkçesinde “İktidar” ve “İmkân” Gösteren Yardımcı Fiiller ve Gelişmeleri (1959, s. 107-124. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni
 2. Dilimizin Dünkü ve Bu Günkü Sorunları ve Çözüm Yolları (Ağustos 1993, C: 1993/II, S: 500, s. 155-180 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 3. Bilinçli Dil Sevgisi ve “Eleştirel Düşünce” Üzerine (Eylül 1993, C: 1993/II, S: 501, s. 387-392 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 4. Bir Eleştiri Yazısı Üzerine (Aralık 1994, C: 1994/II, S: 516, s. 456-462 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 5. Bir Fransızca Kelimenin Türkçe ile İlgisi Üzerine (Ağustos 1961, C: X, S: 119, s. 821-823 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 6. Birleşik Kelimeler ve Yazılışları Üzerine (Mart 1994, C: 1994/I, S: 507, s. 180-186 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 7. Çekimser mi? Çekinser mi? Tartışması Üzerine (Ağustos 1996, C: 1996/II, S: 536, s. 135-138 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 8. Die Frage des Verhaltnisses der Anatolischen Mundarten zu ihrer Etnischen Sturuktur [=Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu] (1971, s. 33-46. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.05.2010)
  yeni
 9. Dünya Dili-Bilim Dili ve Türkçemiz Açısından Çözüm Bekleyen Bir Çelişki (Haziran 2004, C: LXXXVII, S: 630, s. 483-489 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 10. Elements Common to Turkish and Mongolian and the Place of Mongolian in Turkish Language Studies [=Türkçe İle Moğolca Arasında Ortaklaşan Unsurlar ve Mogolcanın Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri] ([1988] 1986, s. 31-41. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.05.2010)
  yeni
 11. Gramer Konularımızla İlgili Bazı Sorunlar (Temmuz 1996, C: 1996/II, S: 535, s. 3-18 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.05.2010)
  yeni
 12. Nevşehir’in Anadolu Kültür ve Dil Tarihindeki Yeri (Ağustos 2004, C: LXXXVIII, S: 632, s. 129-138
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.05.2010)
  yeni
 13. PIAC (Permanent International Altaistic Conference)’ın 49. Toplantısı Üzerine Genel Bir Değerlendirme (Ekim 2006, C: XCII, S: 658, s. 377-384 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 14. Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu ve Anadolu Ağızları (Şubat 1996, C: 1996/I, S: 530, s. 262-267 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 15. Prof. Dr. Talât Tekin’in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: I (Eylül 1996, C: 1996/II, S: 537, s. 235-250 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 16. Prof. Dr. Talât Tekin’in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: II (Ekim 1996, C: 1996/II, S: 538, s. 383-402 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 17. Prof. Dr. Talât Tekin’in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: III (Ocak 1997, C: 1997/I, S: 541, s. 20-32 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 18. Prof. Dr. Talât Tekin’in Gramer Terimleri Sözlüğü Üzerindeki Eleştirilerine Cevaplarımız: IV (Mart 1997, C: 1997/I, S: 543, s. 241-254 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 19. Sosyolengüistik Değişim Açısından Türkiye Türkçesinin Modernleşmesi (Eylül 2004, C: LXXXVIII, S: 633, s. 200-204 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 20. Türk Diline Gönül Verenler (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 688-696 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 21. "Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını” Uluslar Arası Bilgi Şöleni Üzerine Görüşler (Şubat 2002, C: 2002/I, S: 602, s. 99-111 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 22. Türkçenin Yapı ve İşlev Özellikleri Açısından Tekrarlamak mı? Yinelemek mi? (Nisan – Mayıs 1984, C: XLVIII, S: 388-389, s. 194-197 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 23. Türkçenin Yapı ve İşleyiş Özelliklerine İlişkin Değerlendirmeler Üzerine (Aralık 2005, C: XC, S: 648, s. 494-504 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 24. Türklük Bilimi Alanında Köken Bilgisi (Ètymologie) Açıklamaları Yapmak, Kelimelerin Yapıları ile Keyfince Oynamak Değildir! (Şubat 2007, C: XCIII, S: 662, s. 109-112 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 25. Batı Kaynaklı Yabancı Kelimeler ve Dilimiz Üzerindeki Etkileri (Ağustos 1995, C: 1995/II, S: 524, s. 843-858 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
  yeni
Nurettin Koç
 1. Kelime Grubu Üzerine (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 491-497
  50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (02.06.2010)
  yeni

Ahmet Köklügiller
 1. Batıdan Gelen Sözcükler (Eylül 1970, C: XXII, S: 228, s. 466-467 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Aydın Köksal
 1. Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları (Eylül 1983, C: XLVII, S: 381, s. 269-278 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni

Agah Sırrı Levend
 1. Derleme ve Tarama Çalşmaları (Mayıs 1957, C: VI, S: 68, s. 417-418 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni

Konstantin Lübimov
 1. Çağdaş Türkiye Türkçesinde Çatı Kategorisi ve Çatı Ekleriyle Türetilen Fiiller (Aralık 1963, C: XIII, S: 147, s. 150-155 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.05.2010)
  yeni

Sadettin Özçelik
 1. Türkçede Geniş Zaman Ekine Dair Bazı Tespitler (Ekim 2001, C: 2001/II, S: 598, s. 410-411
  50. Yıl Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (11.06.2010)
  yeni

Emin Özdemir
 1. Değiniler-Düzeltiler: Sözcük Salkımları (Aralık 1978, C: XXXVIII, S: 327, s. 645-649
  Agâh Sırrı Levend Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (09.06.2010)
  yeni
 2. Öz Türkçe: Batıdan Gelen Sözcükler (Eylül 1971, C: XXIV, S: 240, s. 487-491 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
Mehmet Özgül
 1. Yabancı Kökenli Sözcüklerde Ünsüzler ve Bu Sözcüklerde Yazım Güçlükleri (Mart 1978, C: XXXVII, S: 318, s. 196-200
  Hekimlik Dili [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (10.06.2010)
  yeni

Can Özgür
 1. Doğu Karadeniz Ağızlarında Kıpçakça Üzerine Tespitler (Bahar-2002, S: 13, s. 119-124. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
  yeni

A. Baha Özler
 1. Dil: Arnavutçada Türkçe Kelimeler (Ekim 1961, C: XI, S: 121, s. 47-48 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Mehmet Özmen
 1. Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları ([1997] 1995, s. 315-368. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2010)
  yeni

Mustafa Sarı
 1. Soyka Sözü Hakkında (2004, C: I, s. 99-106. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
 2. Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Sözcüklerin Tek Biçimler Hâlinde Yaşaması (Mart 2001, C: 2001/I, S: 591, s. 300-312 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)
  yeni
Vladimiroviç Edvard Sevortyan
 1. Türk Dilcilerinin VIII. Kurultayında Türk Dil Bilgisi (1958, s. 323-341. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni

Samim Sinanoğlu
 1. Dilbilgisi Konuları: Bileşik Kelimeler ve Yazılışları Üzerine Bir Deneme (Ekim 1958, C: VIII, S: 85, s. 7-12 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
  yeni
 2. Dilbilgisi Konuları: Kelimelerin Bölüklere Ayrılması Üzerine Deneme (Ocak 1959, C: VIII, S: 88, s. 197-201 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
 3. Dilbilgisi Konuları: Kendi Kelimesinin Kullanılışı (Nisan 1958, C: VII, S: 79, s. 323-325 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
  yeni
Yard. Doç. Dr. Süleyman Efendioğlu-Ali Osman Solmaz
 1. Birleşik Zamanlar Üzerine (21.04.2010)
Şaban Sözbilici
 1. Ağıt Kelimesinin Kökeni (Nisan 2002, C: 2002/I, S: 604, s. 325-332 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni

Hatice Şahin
 1. Evet ve Hayır Kelimeleri Üzerine (Mayıs 2001, C: 2001/I, S: 593, s. 528-535 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.06.2010)
  yeni

Cevdet Şanlı
 1. Kırklareli, Erzurum ve Artvin İllerimizden Derleme Sözlüğü’ne Katkılar – I (Aralık 1997, C: 1997/II, S: 552, s. 542-547 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (01.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Basında Dil: Akıntıya Kürek Çeken Biri (Mayıs 1959, C: VIII, S: 92, s. 457-458 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 2. Ayınlı ve Hemzeli Kelimeler (Kasım 1958, C: VIII, S: 86, s. 110-113 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 3. Dil Meseleleri: Basında Dil (Mart 1959, C: VIII, S: 90, s. 337-341
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (10.05.2010)
  yeni
 4. Türeme Bilgisi Araştırmaları: da/de Bağlayıcısının Türeyişi (Mart 1958, C: VII, S: 78, s. 276-277 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 5. Kelime Yaratırken (Mart 1959, C: VIII, S: 90, s. 307-309 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 6. Lise I Edebiyat Kitaplarındaki Tutarsızlıklar ve Bilimsel Yanlışlar [Mehmet Kaplan: Lise I Edebiyat] (Şubat 1977, C: XXXV, S: 305, s. 165-170 Ömer Asım Aksoy Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 7. Basında Dil: Nite-Nitekim (Nisan 1959, C: VIII, S: 91, s. 413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 8. "omuz” Kelimesi Hakkında (Mayıs 1960, C: IX, S: 104, s. 402-403 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 9. Osmanlıca Dersleri I: Türk Dil Bilgisi [Muharrem Ergin] ((Kitaplar – Tenkit) Kasım 1959, C: IX, S: 98, s. 107-112 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
 10. Pantürkizm Ülküsü ve Dilde Birlik “İddiası” (Temmuz 1977, C: XXXVI, S: 310, s. 15-18 Türkistan Günlüğü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.05.2010)
  yeni
Seyfullah Türkmen
 1. Gebermek Kelimesinin Kökeni Üzerine (2004, C: II, s. 131-134. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.06.2010)
  yeni

Halil İbrahim Usta
 1. Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları ile İlgili Bir Sınıflandırma (Mart 2000, C: 2000/I, S: 579, s. 209-216 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
  yeni

Feridun Nafiz Uzluk
 1. Taş Yazıtlarda Türkçe Vakfiyeler, Arapça Yazıtlarda Türkçe Söz ve Şiirler ([1964] 1963, s. 251-267. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
  yeni

Prof. Dr. Süreyya Ülker
 1. İki Terim Sözlüğü Üzerine [Hekimlik Terimleri Kılavuzu I; Oktay Sinanoğlu: Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü] (Kitaplar – Tenkit) (Aralık 1978, C: XXXVIII, S: 327, s. 697-698
  Agâh Sırrı Levend Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.05.2010)
  yeni

Bayram Yıldız
 1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından “Nutuk” (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 669-680 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
  yeni

Süreyya Yusuf
 1. Sırp-Hırvat Dilinde Türkçenin Etkisi ve Ivo Andriç’n Bir Öyküsünde Kullanılan Türkçe Sözcükler (1969, s. 283-287. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (09.06.2010)
  yeni

Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Dünden Bugüne Türkçe (Terim cenneti, terimlerde birlik sorunu) (Aralık 2007, C: XCIV, S: 672, s. 838-845 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (07.05.2010)
  yeni
 2. İmlâ ve Terim Birliği (Kasım 1994, C: 1994/II, S: 515, s. 424-428
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (07.05.2010)
  yeni
 3. Değerlendirmeler: Ali Şafak: Hukuk ve Emniyet Terimleri Sözlüğü ((Kitaplar – Tenkit) Temmuz 1992, C: 1992/II, S: 487, s. 67-71 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
  yeni
 4. Bir Yazım Kılavuzu Dolayısıyla (Ekim 1994, C: 1994/II, S: 514, s. 303-305 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
  yeni
 5. Dede Korkut Kitabı’nın Dilinde Doğu Anadolu Ağızlarıyla İlgili İzler ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 171-176. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (12.05.2010)
  yeni
 6. Dil Bayramında Türkçeye Genel Bir Bakış (Kasım 1997, C: 1997/II, S: 551, s. 400-404 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
  yeni
 7. Değerlendirmeler: Doğan Yıldız: Spikerlik ve Futbol Anlatımı ((Kitaplar – Tenkit) Aralık 1989, C: LVIII, S: 456, s. 326-328
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (12.05.2010)
  yeni
 8. Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (-dıydım, -mıştım, -dımdı, anti-, kapkaç, gasp, onulmak, sırğa, palatal, palatalisation, nasal, nasalization üzerine) (Nisan 2005, C: XXXIX, S: 640, s. 313-324 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
  yeni
 9. Doğru Yazalım Doğru Konuşalım (Açış konuşması, açılış konuşması, altını çizmek, telekonferans, bakış atmak üzerine) (Mayıs 2002, C: 2002/I, S: 605, s. 408-413 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
  yeni
 10. Doğu Kökenli Kelimelerin İlk Hecelerindeki Ünlülerin Kısalması (Nisan 1996, C: 1996/I, S: 532, s. 1083-1094 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
  yeni
 11. Doğu Kökenli Kelimelerin Son Hecelerindeki Uzun Ünlülerin Kısalması (Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 435-448
  Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (08.06.2010)
  yeni


Hosting Sponsoru

sponsor

istanbul escort goztepe escort istanbul escort

istanbul escort istanbul bayan escort istanbul escort bayanlar istanbul escort kizlar